តារាងមូលដ្ឋានសុខាភិបាល នឹងស្ថានភាព អគ្គីសនី

PRO-CODEPROVINCEPROVINCE-ENOD-CODEOD KHOD ENDATABSE-CODEHMIS-CODEFACILITYFACILITY-ENELECTRIC
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey101ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីMongkol Borey10100110ប៉ុស្តិ៍សុខភាពអូដង្កោO dangkorYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey103ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះPreah Net Preah10312991031202មន្ទីរពេទ្យបង្អែក​ភ្នំស្រុកPhnom Srok RHYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey104ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកThmar Puok10408031040803រលួសRolousYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey102ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតPoipet130104003810223មន្ទីរពេទ្យបង្អែកអូរជ្រៅOr Chrov RHYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey103ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះPreah Net Preah13010400391031203ពន្លៃ២Ponlei PirYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey106ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ម៉ាឡៃMalai130104004110601មន្ទីរពេទ្យបង្អែកម៉ាឡៃសន្តិភាពPeace-Malai RH
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey106ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ម៉ាឡៃMalai130104005710602ម៉ាឡៃMalai
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey105ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណSerei Sophorn106105សេរីសោភ័ណ្ឌSerey Sophorn OD
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey100មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey100001មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey PHDYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey101ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីMongkol Borey10100101ការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិមង្គលបូរីMonkol Borei ODYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey105ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណSerei Sophorn1010110601មន្ទីរពេទ្យបងែ្អកសេរីសោភ័ណSerei SophonYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey105ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណSerei Sophorn1010210509ម្កាក់MakakYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey103ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះPreah Net Preah1010310103បុស្បូវBos SbovYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey105ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណSerei Sophorn1010410507អូរអំបិលOu AmbelYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey105ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណSerei Sophorn1010510508ទឹកថ្លាTuek ThlaYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey105ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណSerei Sophorn1010610505កំពង់ស្វាយ ១Kampong Svay 1YES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey105ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណSerei Sophorn1010710503ភ្នៀតPhnietYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey101ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីMongkol Borey1010910109ឬស្សីក្រោក ១Russei Kraok IYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey101ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីMongkol Borey1011010110ឬស្សីក្រោក ២Russei Kraok IIYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey101ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីMongkol Borey1011110111សឿSoeaYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey101ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីMongkol Borey1011210112ចំណោមChamnaomYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey101ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីMongkol Borey1011310113បត់ត្រង់Bat TrangYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey101ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីMongkol Borey1011410114អូរប្រាសាទOu PrasatYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey101ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីMongkol Borey1011510115បន្ទាយនាងBanteay NeangYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey101ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីMongkol Borey1011610116ស្រះរាំងSrah ReangYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey101ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីMongkol Borey1011710117សំបួរSambuorYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey101ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីMongkol Borey1011810118គយម៉ែងKoy MaengYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey101ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីMongkol Borey1011910119ភ្នំតូចPhnum TouchYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey101ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីMongkol Borey1012010120គោកបាល្ល័ងKouk BallangkYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey101ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីMongkol Borey1012310123រហាត់ទឹកRohat tuekYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey100មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey1012410124មន្ទីរពេទ្យខេត្តមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនCambodia-Japan Friendship PHYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey101ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីMongkol Borey1012510125តាឡំTALORMYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey105ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណSerei Sophorn1012710506ព្រះពន្លាPreas ponleaYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey105ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណSerei Sophorn1012810502កោះពងសត្វKoh Pong SatvYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey102ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតPoipet10200102ការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប់ែតPOIPET ODYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey102ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតPoipet10201102មន្ទីរពេទ្យ​បង្អែក​​ប៉ោយប៉ែតPoipet RHYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey102ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតPoipet1020210202ប៉ោយប៉ែត ១Poipet IYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey102ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតPoipet1020310203អូរឬស្សីOu RusseiYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey102ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតPoipet1020410204សូភីSophyYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey102ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតPoipet1020510205និមិត្តNIMITHYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey102ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតPoipet102060កូបKOBYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey102ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតPoipet1020710207អូរបីជាន់Ou Bei ChoanYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey102ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតPoipet1020810208សិង្ហSoengYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey106ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ម៉ាឡៃMalai102090ម៉ាឡៃMalaiYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey106ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ម៉ាឡៃMalai1021010210បល័្គងBalaingYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey102ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតPoipet1021110211ប៉ោយប៉ែត ២Poipet IIYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey106ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ម៉ាឡៃMalai1021210212ទួលពង្រTuol PongroYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey102ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតPoipet1021810218សិលាខ្មែរSeila KhmerYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey102ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតPoipet1021910219សំរោងSam RongYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey106ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ម៉ាឡៃMalai1022010220បឹងបេងBoeng BengYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey106ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ម៉ាឡៃMalai1022110221អូរស្រទ្បៅO srorlaoYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey106ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ម៉ាឡៃMalai1022210222អូរសំព័រO SamporYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey103ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះPreah Net Preah10300103ការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិព្រះនេត្រព្រះPronethpreh ODYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey103ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះPreah Net Preah1030110301មន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រះនេត្រព្រះpreah Net PreahYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey103ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះPreah Net Preah1030210302ឈ្នួរមានជ័យChhnuor Mean CheyYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey103ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះPreah Net Preah1030310303ព្រះ​នេត្រ​ព្រះPreah Netr PreahYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey103ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះPreah Net Preah1030410304រហាលRohalYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey103ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះPreah Net Preah1030510305ភ្នំលៀបPhnum LiebYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey103ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះPreah Net Preah1030610306ទឹកជោរTuek ChourYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey103ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះPreah Net Preah1030710307ជប់វារីChob VeariYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey103ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះPreah Net Preah1030810308ប្រាសាទPrasatYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey103ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះPreah Net Preah103090ស្រះជីកSrah ChikYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey103ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះPreah Net Preah1031010310ប៉ោយចារPaoy CharYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey103ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះPreah Net Preah1031110311ភ្នំដីPhnom DeyYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey103ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះPreah Net Preah1031210312ពន្លៃPonleyYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey103ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះPreah Net Preah1031310313ណាំតៅNam TauYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey103ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះPreah Net Preah1031910319ទានកាំTean KamYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey103ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះPreah Net Preah1032010320ស្ពានស្រែងSpean SrengYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey104ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកThmar Puok10400104ការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិថ្មពួកThmar Pouk OD officeYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey104ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកThmar Puok104010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកថ្មពួកThma PuokYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey104ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកThmar Puok1040210402គំរូKum RouYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey104ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកThmar Puok1040310403គោករមៀតKouk RomietYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey104ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកThmar Puok1040410404បន្ទាយឆ្មារBanteay ChhmarYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey104ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកThmar Puok1040510405បឹងត្រកួនBeung TrakuonYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey104ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកThmar Puok1040610406ទ្រាសTreasYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey104ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកThmar Puok104070មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្វាយចេកSvay Chek Referral HospitalYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey104ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកThmar Puok1040810408ចក់ពួកChok PoukYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey104ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកThmar Puok1040910409តាផូTa PhouYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey104ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកThmar Puok1041010410ផ្គាំPhkoamYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey104ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកThmar Puok1041110411ភូមិថ្មីPhum ThmeiYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey104ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកThmar Puok1041210412សារង្គSarungYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey104ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកThmar Puok1041310413គោកកឋិនKok KathenYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey104ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកThmar Puok104141040801ចក់ពួកChok PoukYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey104ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកThmar Puok104150ស្លក្រាមSla KramYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey105ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណSerei Sophorn10103110504កំពង់ស្វាយ ២KAMPONG SVAY 2YES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey101ការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីMongkol Borey10100100ប៉ុស្តិ៍សុខភាពសាយសាម៉នSay Samorn HPYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang200មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បាត់ដំបងBattam Bang PHD2000020មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងBattambang PHDYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang201ថ្មគោលThma Koul201000ការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិថ្មគោលThmar Koul ODYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang201ថ្មគោលThma Koul201010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកថ្មគោលThmar Koul RHYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang201ថ្មគោលThma Koul2010220102បន្សាយត្រែងBansay TraengYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang201ថ្មគោលThma Koul2010320103រូងជ្រៃRung ChreyYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang201ថ្មគោលThma Koul2010420104បឹងព្រីងBoeng PringYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang201ថ្មគោលThma Koul2010520105អូរតាគីO Ta KiYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang201ថ្មគោលThma Koul2010620106អន្លង់រុនAnlong RunYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang201ថ្មគោលThma Koul2010720107តាពូងTa PoungYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang201ថ្មគោលThma Koul2010820108តាម៉ឺនTa MeunYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang201ថ្មគោលThma Koul2010920109គោកឃ្មុំKok KhmumYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang201ថ្មគោលThma Koul201100បវេល ១Bavel IYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang201ថ្មគោលThma Koul2011120111បវេល ២Bavel IIYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang201ថ្មគោលThma Koul2011220112ក្តុលតាហែនKdol Ta HenYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang201ថ្មគោលThma Koul2011320113អំពិលប្រាំដើមAmpil Pram DaeumYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang201ថ្មគោលThma Koul2011420114ព្រៃខ្ពស់Prey KhposYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang201ថ្មគោលThma Koul2011520115ល្វាLveaYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang201ថ្មគោលThma Koul2011620116ខ្នាចរមាសKhnach RomeasYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang201ថ្មគោលThma Koul2011720117ឃ្លាំងមាសKhleang MeasYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang201ថ្មគោលThma Koul2011820118ជ្រោយស្តៅChrouy SdauYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang202មោងឫស្សីMong Russei202000ការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិមោងឬស្សីMaung Russei ODYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang202មោងឫស្សីMong Russei202010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកមោងឫស្សីMaung Russei RHYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang202មោងឫស្សីMong Russei2020220202ព្រៃស្វាយPrey SvayYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang202មោងឫស្សីMong Russei2020320203ឬស្សីក្រាំងRussey KraingYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang202មោងឫស្សីMong Russei2020420204ជ្រៃChreyYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang202មោងឫស្សីMong Russei2020520205តាលាស់Ta LoasYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang202មោងឫស្សីMong Russei2020620206កកោះKaKohYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang202មោងឫស្សីMong Russei2020720207ធិបតីThipdeiYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang202មោងឫស្សីMong Russei2020820208របស់មង្គលRobas MongkolYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang202មោងឫស្សីMong Russei2020920209មោងMaungYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang202មោងឫស្សីMong Russei2021020210គារKearYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang202មោងឫស្សីMong Russei2021120211ព្រៃតូចPrey TauchYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang202មោងឫស្សីMong Russei2021220212ព្រៃត្រឡាចPrey TralachYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang202មោងឫស្សីMong Russei2021320213ព្រែកជីកPrek ChikYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang202មោងឫស្សីMong Russei2021420214គាស់ក្រឡKaos KralorYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang203សំពៅលូនSampov Luon203000ស្រុកប្រតិបត្តិសំពៅលូនSampov Loun​ ODYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang203សំពៅលូនSampov Luon203010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកសំពៅលូនSampov LounYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang203សំពៅលូនSampov Luon2030220302សិរីមានជ័យSerei MeancheyYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang203សំពៅលូនSampov Luon2030320303សំពៅលូនSampov LounYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang203សំពៅលូនSampov Luon2030420304បារាំងធ្លាក់Baraing ThleakYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang203សំពៅលូនSampov Luon2030520305ពេជ្រចិន្តាPich ChendaYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang203សំពៅលូនSampov Luon203060ត្រាងTrangYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang203សំពៅលូនSampov Luon2030720307កំរៀងKamriengYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang203សំពៅលូនSampov Luon2030820308តាក្រីTa KreyYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang203សំពៅលូនSampov Luon2030920309បួរChak KreiYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang203សំពៅលូនSampov Luon2031020310ត្រាវជូTrav ChouYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang203សំពៅលូនSampov Luon2031120311រស្មីសាមគ្គីRasmei SamakiYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang204បាត់ដំបងBattambang204000ការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិបាត់ដំបងBattambang ODYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang200មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បាត់ដំបងBattam Bang PHD204010មន្ទីរពេទ្យខេត្តបាត់ដំបងBattambang Provincial Hosp.YES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang204បាត់ដំបងBattambang2040220402ស្វាយប៉ោSvay PorYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang204បាត់ដំបងBattambang2040320403ស្លាកែតSla KetYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang204បាត់ដំបងBattambang2040420404ក្តុលKdolYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang204បាត់ដំបងBattambang2040520405ទួលតាឯកTuol Ta EkYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang204បាត់ដំបងBattambang2040620406វត្តគរVat KorYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang204បាត់ដំបងBattambang2040720407អូម៉ាល់O MalYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang204បាត់ដំបងBattambang2040820408ជ្រៃChreyYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang204បាត់ដំបងBattambang2040920409រតនៈRottanakYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang204បាត់ដំបងBattambang2041020410ចំការសំរោងChamkar SamrongYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang204បាត់ដំបងBattambang2041120411ឈើទាលChheu TealYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang204បាត់ដំបងBattambang204120កន្ទឺ ២Kantueu IIYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang204បាត់ដំបងBattambang2041320413ស្នឹងSnoengYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang204បាត់ដំបងBattambang2041420414តាគ្រាមTa KreamYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang204បាត់ដំបងBattambang2041520415ភ្នំសំពៅPhnom SampovYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang204បាត់ដំបងBattambang204160ស្តៅSdaoYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang204បាត់ដំបងBattambang2041720417ត្រែងTrengYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang204បាត់ដំបងBattambang2041820418ផ្លូវមាសPhlov MeasYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang204បាត់ដំបងBattambang2041920419ឆករកាChhak RokaYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang204បាត់ដំបងBattambang2042020420ចំឡងកួយChamlang KuoyYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang204បាត់ដំបងBattambang204210តាសាញTa SanhYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang204បាត់ដំបងBattambang2042220422ចែងមានជ័យCheng MeancheyYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang204បាត់ដំបងBattambang2042320423កំពង់ល្ពៅKampong LpovYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang204បាត់ដំបងBattambang2042420424បឹងរុនBoeung RunYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang205សង្កែSangkae205000ការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសង្កែSangke ODYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang205សង្កែSangkae205020អន្លង់វិលAnlong VilYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang205សង្កែSangkae2050320503វត្តតាមិមVat Ta MuemYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang205សង្កែSangkae2050420504កំពង់ព្រៀងKampong PreangYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang205សង្កែSangkae2050520505កំពង់ព្រះKampong PreahYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang205សង្កែSangkae2050620506អូរដំបង ២O Dambang IIYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang205សង្កែSangkae205070មន្ទីរពេទ្យ រកាRoka RHYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang205សង្កែSangkae2050820508អូរដំបង ១O Dambang IYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang205សង្កែSangkae2050920509រាំងកេសីRaing KeseiYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang205សង្កែSangkae2051020510តាប៉ុនTa PonYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang205សង្កែSangkae205110មន្ទីរពេទ្យ ឯកភ្នំEk Phnom RHYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang205សង្កែSangkae2051220512សំរោងក្នុងSamrong KnongYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang205សង្កែSangkae2051320513ព្រែកហ្លួងPrek LuongYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang205សង្កែSangkae2051420514ពាមឯកPeam EkYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang205សង្កែSangkae2051520515ព្រៃចាស់Prey ChasNO
2បាត់ដំបងBattambang205សង្កែSangkae2051620516កោះជីវាំងKoh ChivaingNO
2បាត់ដំបងBattambang205សង្កែSangkae205190ព្រែកនរិន្ទPrek NorinYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang201ថ្មគោលThma Koul20011920018បឹងប្រាំBoeung PramYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang202មោងឫស្សីMong Russei20212010ប៉ុស្តិ៍សុខភាពរូងHP RoungYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang202មោងឫស្សីMong Russei20213010ប៉ុស្តិ៍សុខភាពបាសាក់HP BasakYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang204បាត់ដំបងBattambang20400010បាដាកBadakYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang204បាត់ដំបងBattambang20400020មានជ័យmeanchyYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang204បាត់ដំបងBattambang20400030រស្មីសង្ហាReasmey SanghaYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang204បាត់ដំបងBattambang20400040តាតោកtatokYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang204បាត់ដំបងBattambang20400050ផ្សាណាត់Psar NatYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang204បាត់ដំបងBattambang20400060វិសាលសុខVisal SokYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang204បាត់ដំបងBattambang20400070សំឡូតSamlotYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang204បាត់ដំបងBattambang20412010កន្ទឺ ១Kantoeu IYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang204បាត់ដំបងBattambang20414010សខេងកំពីងពួយSor Kheng Camping PuoyYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang204បាត់ដំបងBattambang20420010ប៉ុស្តិ៍សុខភាព កំពង់ទូកHP Kampong ToukYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang204បាត់ដំបងBattambang20421010ប៉ុស្តិ៍សុខភាព តាតោកHP TatorkYES > 16h
2បាត់ដំបងBattambang201ថ្មគោលThma Koul130104005120119មន្ទីរពេទ្យបង្អែកបវេលBavil RH
3កំពង់ចាមKampong Cham309កងមាសKang Meas30900000ស្រុកប្រតិបត្តិ កងមាសKamg Meas ODYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham309កងមាសKang Meas130104005230915មន្ទីរពេទ្យបង្អែកកងមាសKang Meas RH
3កំពង់ចាមKampong Cham300មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមKampong Cham PHD office300013មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមKampong Cham PHDYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham301ចំការលើChamkar Leu - Stueng Trang301000ស្រុកប្រតិបត្តិចំការលើChamkar Leu _ODYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham301ចំការលើChamkar Leu - Stueng Trang301010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកចំការលើChamkar Leu_RHYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham301ចំការលើChamkar Leu - Stueng Trang3010230102ដូនធីDaun ThiYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham301ចំការលើChamkar Leu - Stueng Trang3010330103បុសខ្នុរBos KhnaorYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham301ចំការលើChamkar Leu - Stueng Trang3010430104តាអុងTa OngYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham301ចំការលើChamkar Leu - Stueng Trang3010530105តាំងក្រងTaing KrangYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham301ចំការលើChamkar Leu - Stueng Trang3010630106ស្វាយទាបSvay TeabYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham301ចំការលើChamkar Leu - Stueng Trang3010730107ស្ពឺSpeuYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham301ចំការលើChamkar Leu - Stueng Trang3010830108ជយោCheyoYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham301ចំការលើChamkar Leu - Stueng Trang3010930109ចំការអណ្តូងChamkar AndoungYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham301ចំការលើChamkar Leu - Stueng Trang3011030110តាប្រុកTa ProkYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham301ចំការលើChamkar Leu - Stueng Trang3011130111ល្វាលើLvea LeuYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham311ស្ទឹងត្រង់Steng Trang3011230112មេសរជ្រៃMe Sar ChreyYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham311ស្ទឹងត្រង់Steng Trang3011330113ដងក្តារDang KdarYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham311ស្ទឹងត្រង់Steng Trang3011430114សូភាសSopheasYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham301ចំការលើChamkar Leu - Stueng Trang3011530115ចំការកៅស៊ូចំការអណ្តូងChamkar Kaosou Chamkar AndoungYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham301ចំការលើChamkar Leu - Stueng Trang3011630116ស្វាយមាសSvay MeasYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham302ជើងព្រៃChoeung Prey - Batheay302000ជើងព្រៃChoeung Prey - BatheayYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham302ជើងព្រៃChoeung Prey - Batheay302010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកជើងព្រៃChoeung PreyYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham302ជើងព្រៃChoeung Prey - Batheay3020230202សំពងជ័យSampong CheyYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham302ជើងព្រៃChoeung Prey - Batheay3020330203ព្រីងជ្រុំPring ChrumYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham302ជើងព្រៃChoeung Prey - Batheay3020430204ស្តើងជ័យSdaeung CheyYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham302ជើងព្រៃChoeung Prey - Batheay3020530205ស្អាងSaangYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham302ជើងព្រៃChoeung Prey - Batheay3020630206ស្គន់SkunYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham302ជើងព្រៃChoeung Prey - Batheay3020730207ដូនដុំDaun DomYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham302ជើងព្រៃChoeung Prey - Batheay3020830208ខ្នុរដំបងKhnor DambangYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham312បាធាយBateay OD3020930209ទំនប់TumnubYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham312បាធាយBateay OD3021030210ជើងព្រៃCheung PreyYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham312បាធាយBateay OD3021130211ផ្អាវPhaavYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham312បាធាយBateay OD3021230212ជើងឆ្នុកCheung ChhnokYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham312បាធាយBateay OD302130មន្ទីរពេទ្យបង្អែកបាធាយBatheay RHYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham312បាធាយBateay OD3021430214សណ្តែកSandaekYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham312បាធាយBateay OD3021530215សំបូរSambourYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham312បាធាយBateay OD3021630216បាធាយBatheayYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham312បាធាយBateay OD3021730217ត្រប់Traob
3កំពង់ចាមKampong Cham312បាធាយBateay OD3021830218តាំងក្រសាំងTaing Krasaing
3កំពង់ចាមKampong Cham312បាធាយBateay OD302190ច្បារអំពៅChba Ampouv
3កំពង់ចាមKampong Cham303កំពង់ចាម - កំពង់សៀមKampong Cham - Kampong Siem30300303កំពង់ចាម - កំពង់សៀមKampong Cham - Kampong SiemYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham300មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមKampong Cham PHD office303010មន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាមKampong Cham Prov. Hosp.YES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham303កំពង់ចាម - កំពង់សៀមKampong Cham - Kampong Siem3030230302បឹងកុកBoeng KokYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham303កំពង់ចាម - កំពង់សៀមKampong Cham - Kampong Siem3030330303សំបួរមាសSambuor MeasYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham303កំពង់ចាម - កំពង់សៀមKampong Cham - Kampong Siem3030430304វាលវង់Veal VongYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham303កំពង់ចាម - កំពង់សៀមKampong Cham - Kampong Siem3030530305ហាន់ជ័យHan CheyYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham303កំពង់ចាម - កំពង់សៀមKampong Cham - Kampong Siem3030630306កៀនជ្រៃKien ChreyYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham303កំពង់ចាម - កំពង់សៀមKampong Cham - Kampong Siem3030730307កោះសំរោងKoh SamraongYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham303កំពង់ចាម - កំពង់សៀមKampong Cham - Kampong Siem3030830308កោះមិត្តKoh MithYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham303កំពង់ចាម - កំពង់សៀមKampong Cham - Kampong Siem3030930309កោះរកាKoh RokaYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham303កំពង់ចាម - កំពង់សៀមKampong Cham - Kampong Siem3031030310អំពិលAmpilYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham303កំពង់ចាម - កំពង់សៀមKampong Cham - Kampong Siem3031130311វិហារធំVihear ThumYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham303កំពង់ចាម - កំពង់សៀមKampong Cham - Kampong Siem3031230312ក្រឡាKralaYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham303កំពង់ចាម - កំពង់សៀមKampong Cham - Kampong Siem3031330313ទ្រានTreanYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham313កោះសូទិនKoh Soten3031430314ព្រែកតានង់Prek Ta NongYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham313កោះសូទិនKoh Soten3031530315មហាខ្ញូងMoha KhnhoungYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham313កោះសូទិនKoh Soten3031630316កោះសូទិនKoh SotinYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham313កោះសូទិនKoh Soten303170ពាមប្រធ្នោះPeam PrathnuohYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham313កោះសូទិនKoh Soten3031830318ល្វេLoveYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham313កោះសូទិនKoh Soten3031930319កំពង់រាបKampong ReabYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham311ស្ទឹងត្រង់Steng Trang3032030320ព្រែកកក់Prek KakYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham311ស្ទឹងត្រង់Steng Trang3032130321ព្រែកបាក់Prek BakYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham303កំពង់ចាម - កំពង់សៀមKampong Cham - Kampong Siem3032430324គគរKokorYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham311ស្ទឹងត្រង់Steng Trang303250មន្ទីរពេទ្យបងែ្អកហ៊ុនសែនស្ទឹងត្រង់Prek Kak_RHYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham303កំពង់ចាម - កំពង់សៀមKampong Cham - Kampong Siem3032630326ស្រកSrorkYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham311ស្ទឹងត្រង់Steng Trang303270បឹងកេតBoeung KetYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham311ស្ទឹងត្រង់Steng Trang3040930409ខ្ពបតាងួនKhpob Ta NguonYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham311ស្ទឹងត្រង់Steng Trang3041030410ពាមកោះស្នាPeam Koh SnaYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham311ស្ទឹងត្រង់Steng Trang3041130411អារក្សត្នោតAractnoutYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham311ស្ទឹងត្រង់Steng Trang3041230412ទួលសំបូរTourl SambourYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham313កោះសូទិនKoh Soten3060930609ពង្រ-មហាលាភPongro-Moha LeaphYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham308ព្រៃឈរPrey Chhor308000ស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រៃឈរPrey Chhor ODYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham308ព្រៃឈរPrey Chhor308010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រៃឈរPrey ChhorYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham308ព្រៃឈរPrey Chhor3080230802ត្រពាំងព្រះTrapeang PreahYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham308ព្រៃឈរPrey Chhor3080330803មៀនMienYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham308ព្រៃឈរPrey Chhor3080430804ស្រងែSra NgeYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham308ព្រៃឈរPrey Chhor3080530805សូរសែន្យSo SenYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham308ព្រៃឈរPrey Chhor3080630806ជ្រៃវៀនChrey VienYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham308ព្រៃឈរPrey Chhor3080730807គរKorYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham308ព្រៃឈរPrey Chhor3080830808បារាយណ៍BarayYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham308ព្រៃឈរPrey Chhor3080930809ក្រូចKrouchYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham308ព្រៃឈរPrey Chhor3081030810ថ្មពូនThmar PunYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham308ព្រៃឈរPrey Chhor3081130811ល្វាLoveaYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham308ព្រៃឈរPrey Chhor3081230812តុងរ៉ុងTong RongYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham309កងមាសKang Meas3081330813ពាមជីកងPeam Chi KangYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham309កងមាសKang Meas3081430814ព្រែកក្របៅPrek KrabauYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham309កងមាសKang Meas3081530815អង្គរបានAngkor BanYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham309កងមាសKang Meas3081630816សូរគងSo KongYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham314ស្រីសន្ឋរSrey Santhor309000ស្រុកប្រតិបត្តិ ស្រីសន្ធរSrey Santhor ODYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham314ស្រីសន្ឋរSrey Santhor309010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រីសន្ធរSrey Santhor RHYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham314ស្រីសន្ឋរSrey Santhor3090230902ព្រែករំដេងPrek RomdengYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham314ស្រីសន្ឋរSrey Santhor3090330903ស្វាយសាច់ភ្នំSvay Sach PhnomYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham314ស្រីសន្ឋរSrey Santhor3090430904ព្រែកដំបូកPrek DambokYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham314ស្រីសន្ឋរSrey Santhor3090530905ទងត្រឡាចTong TralachYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham314ស្រីសន្ឋរSrey Santhor3090630906ព្រែកពោធិPrek PorYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham314ស្រីសន្ឋរSrey Santhor3090730907បារាយណ៍BarayYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham314ស្រីសន្ឋរSrey Santhor3090830908មានជ័យMean CheyYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham314ស្រីសន្ឋរSrey Santhor3090930909ស្វាយពោធិSvay PorYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham314ស្រីសន្ឋរSrey Santhor3091030910ប្រាំយ៉ាមPram YamYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham309កងមាសKang Meas3091130911ខ្ចៅKhchaoYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham309កងមាសKang Meas3091230912រកាអារRoka ArYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham309កងមាសKang Meas3091330913ស្តៅSdauYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham309កងមាសKang Meas3091430914រាយប៉ាយReay PayYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham311ស្ទឹងត្រង់Steng Trang311000ស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទឹងត្រង់Steng Trang ODYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham311ស្ទឹងត្រង់Steng Trang3110131101ទួលព្រះឃ្លាំងTuol Preah KhlaingYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham311ស្ទឹងត្រង់Steng Trang3110231102អូរម្លូO MaluYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham311ស្ទឹងត្រង់Steng Trang3110431104មាឃ៣Meak 3YES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham312បាធាយBateay OD312000ស្រុកប្រតិបត្តិបាធាយBatheay ODYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham313កោះសូទិនKoh Soten313000ស្រុកប្រតិបត្តិ កោះសូទិនKoh Sotin ODYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham303កំពង់ចាម - កំពង់សៀមKampong Cham - Kampong Siem30327130327អូរស្វាយO svayYES > 16h
3កំពង់ចាមKampong Cham313កោះសូទិនKoh Soten3061000មន្ទីរពេទ្យបង្អែកកោះសូទិនKoh Sotin Hospital
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang400មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhang PHD400010មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang PHDYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang401កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang401000ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang ODYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang400មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhang PHD401010មន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang_Prov HospYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang401កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang4010240102ផ្សារឆ្នាំងPhsar ChhnangYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang401កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang4010340103កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang HCYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang401កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang4010440104ព្រៃខ្មែរPrey KhmerYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang401កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang4010540105ជើងគ្រាវCheung KreavYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang401កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang4010640106ស្រែថ្មីSrae ThmeiYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang401កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang401070ព្រៃគ្រីPrey KriYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang401កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang4010840108ពាមឆ្កោកPeam ChhkaokNO
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang401កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang401090អភិវឌ្ឃន៍AkphivoadthYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang401កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang4011040110ជៀបChiebYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang401កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang4011140111តាំងក្រសាំងTaing KrasaingYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang401កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang401120កំពង់ហៅKampong HauYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang401កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang4011340113ស្វាយរំពារSvay RumpearYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang401កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang4011440114ច្រណូកChranoukYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang401កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang4011540115ព្រះកុសុមះPreah KosamakYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang401កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang4011640116ក្បាលទឹកKbal TuekYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang401កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang4011740117ជ្រៃបាក់Chrey BakYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang401កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang4011840306ប្រឡាយមាសPralay MeasNO
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang401កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang4011940119កងមាសKang MeasNO
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang402កំពង់ត្រឡាចKampong Tralach402000ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្រឡាចKampong Tralach ODYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang402កំពង់ត្រឡាចKampong Tralach402010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកកំពង់ត្រឡាចKampong Tralach​ HospYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang402កំពង់ត្រឡាចKampong Tralach4020240202កំពង់ត្រឡាចលើKampong Tralach LeuYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang402កំពង់ត្រឡាចKampong Tralach4020340203សាលាលេខប្រាំSala Lek PramYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang402កំពង់ត្រឡាចKampong Tralach4020440204អំពិលទឹកAmpil TuekYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang402កំពង់ត្រឡាចKampong Tralach4020540205តាជេសTa ChesYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang402កំពង់ត្រឡាចKampong Tralach4020640206សែបSaebYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang402កំពង់ត្រឡាចKampong Tralach4020740207លង្វែកLongvekYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang402កំពង់ត្រឡាចKampong Tralach4020840208កោះថ្កូវKoh ThkovYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang402កំពង់ត្រឡាចKampong Tralach4020940209ស្វាយជុកSvay ChukYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang402កំពង់ត្រឡាចKampong Tralach4021040210ស្វាយSvayYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang402កំពង់ត្រឡាចKampong Tralach4021140211ក្រាំងល្វាKrang LveaYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang402កំពង់ត្រឡាចKampong Tralach4021240212ធ្លកវៀនThlok VienYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang402កំពង់ត្រឡាចKampong Tralach4021340213ពាមPeamYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang402កំពង់ត្រឡាចKampong Tralach4021440214ត្បែងខ្ពស់Tbaeng KhposYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang402កំពង់ត្រឡាចKampong Tralach4021540215ឈូកសChhouk SorYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang403បរិបូណ៏Boriby403000ស្រុកប្រតិបត្តិ បរិបូរណ៍Boribo ODYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang403បរិបូណ៏Boriby403010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកបរិបូរណ៍Boribo Hosp.YES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang403បរិបូណ៏Boriby4030240302ឆ្នុកទ្រូChhnok TruYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang403បរិបូណ៏Boriby4030340303ផ្សារPhsarYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang403បរិបូណ៏Boriby4030440304ពន្លៃPonleyYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang403បរិបូណ៏Boriby4030540305ត្រពាំងចាន់Trapeang ChanYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang403បរិបូណ៏Boriby4030740307000ពង្រPongroYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang403បរិបូណ៏Boriby4030840308ស្វាយជ្រុំSvay ChrumYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang403បរិបូណ៏Boriby4030940309ក្រាំងស្គារKraing SkearYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang403បរិបូណ៏Boriby4031040310ក្តុលKdolYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang403បរិបូណ៏Boriby4031140311ពេជ្រចង្វារPech ChangvarYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang403បរិបូណ៏Boriby4031240312ក្រាំងលាវKraing LeavYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang401កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang409070ព្រៃមូលPrey MoulYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang402កំពង់ត្រឡាចKampong Tralach130104001840216ច្រេសChres HCYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang401កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang130104004340120ផ្លូវទូកPhlov ToukNO
4កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang401កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang130104004440121ចោងម៉ោងChoung MoungNO
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu500មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីKampong Speu PHD500010មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីKampong Speu PHDYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu501ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺKampong Speu.OD501000ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺKampong Speu.ODYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu500មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីKampong Speu PHD501010មន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ស្ពឺKampong Speu Prov. Hosp.YES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu501ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺKampong Speu.OD5010250102ដុំក្រវ៉ាន់Dom KravanYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu501ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺKampong Speu.OD5010350103ច្បារធំChbar ThumYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu501ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺKampong Speu.OD5010450104រការទេពRoka TepYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu501ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺKampong Speu.OD5010550105ត្រពាំងគងTrapeang KongYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu501ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺKampong Speu.OD5010650106ក្រាំងព្នាយKraing PneayYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu501ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺKampong Speu.OD5010750107រលាំងសែនRoleang SenYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu501ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺKampong Speu.OD5010850108សំរោងសំបូរSamraong SamboYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu501ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺKampong Speu.OD5010950109រលាំងចកRoleang ChakYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu501ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺKampong Speu.OD5011050110ក្រាំងស្គុះKraing SkuhYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu501ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺKampong Speu.OD5011150111កាហែងតាអរKaheng Ta OrYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu501ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺKampong Speu.OD5011250112ក្រូចមាសKrouch MeasYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu501ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺKampong Speu.OD5011350113វល្លិ៍សVoa SaYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu504ស្រុក​ប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចPhnom Srouch OD5011450114ត្រែងត្រយឹងTraeng TrayuengYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu504ស្រុក​ប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចPhnom Srouch OD5011550115តាឡាត់Ta LatYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu504ស្រុក​ប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចPhnom Srouch OD5011750125000មន្ទីរពេទ្យបង្អែក​ត្រពាំងក្រឡឹងTrapeang Kraloeung RHYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu504ស្រុក​ប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចPhnom Srouch OD5011850118មហាសាំងMoha SangYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu501ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺKampong Speu.OD5011950119ក្រសាំងចេកKrosang ChekYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu501ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺKampong Speu.OD5012050120ភ្នំតូចពាំងល្វាPhnum Touch Pang LveaYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu501ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺKampong Speu.OD5012150121ព្រៃជម្ពូមានអង្គPrey Chumpou Mean AngYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu501ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺKampong Speu.OD5012250122រការកោះRoka KohYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu501ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺKampong Speu.OD501230ឱរ៉ាល់OralYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu504ស្រុក​ប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចPhnom Srouch OD5012450124មិត្តភាពកម្ពុជា ជប៉ុន ចំបក់Cham borkYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu501ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺKampong Speu.OD5012550125ត្រពាំងជោTrapaing ChorYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu504ស្រុក​ប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចPhnom Srouch OD501260ត្រពាំងក្រឡឹងTrapeang KraloeungYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu502ស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីKong Pisey OD502000ស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីKong Pisey ODYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu502ស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីKong Pisey OD502010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកគងពិសីKong Pisey RHYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu502ស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីKong Pisey OD5020250202ស្រង់SrongYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu502ស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីKong Pisey OD5020350203ព្រៃញាតិPrey NheatYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu502ស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីKong Pisey OD5020450204ពេជ្រមុនីទឹកល្អក់Pichr Muni Teuk La-YES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu502ស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីKong Pisey OD5020550205ស្នំក្រពើSnom KrapeuYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu502ស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីKong Pisey OD5020650206ស្តុកSdokYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu502ស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីKong Pisey OD5020750207មហាឬស្សីMoha RusseiYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu502ស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីKong Pisey OD5020850208ព្រៃវិហារPrey VihearYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu502ស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីKong Pisey OD5020950209ជង្រុកChongrukYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu502ស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីKong Pisey OD5021050210វាលអង្គពពេលVeal Ang PopelYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu502ស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីKong Pisey OD5021150211ព្រះនិពាន្វPreah NipeanYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu502ស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីKong Pisey OD5021250212រំពារមានជ័យRumpea Mean CheyYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu502ស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីKong Pisey OD5021350213ពោធិអង្គ្រងPou AngkrangYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu502ស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីKong Pisey OD5021450225បរសែតBasedthYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu502ស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីKong Pisey OD5021550215កក់ព្រះខែKak Preah KheYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu502ស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីKong Pisey OD5021650216ទួលសាលាTuol SalaYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu502ស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីKong Pisey OD5021750217កាត់ភ្លុកKat PhlukYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu502ស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីKong Pisey OD5021850218និទានចំរើនNitean ChamroeunYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu502ស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីKong Pisey OD5021950219ផុងPhongYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu502ស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីKong Pisey OD5022050220ទួលអំពិលTuol AmpilYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu502ស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីKong Pisey OD5022150221ស្វាយចចិបSvay ChochepYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu502ស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីKong Pisey OD5022250222ភក្តីPheadkeiYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu502ស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីKong Pisey OD5022350223ពោធិម្រាលPomrealYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu502ស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីKong Pisey OD502240ពោធិចំរើនPo ChamreounYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu503ស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គOu Dongk OD503000ស្រុកប្រតិបត្តិឧដ្ដុងOu Dongk ODYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu503ស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គOu Dongk OD503010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកឩដុង្គOu Dong RHYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu503ស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គOu Dongk OD5030350303ដំណាក់ស្មាច់Damnak SmachYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu503ស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គOu Dongk OD5030450304ដំណាក់ចាន់Damnak ChanYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu503ស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គOu Dongk OD5030550305ជើងរាស់សាមគ្គីCheung Roas SamakiYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu503ស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គOu Dongk OD5030650306ក្សេមក្សាន្តត្រាចទងKhsem Khsan Trach TorngYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu503ស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គOu Dongk OD5030750307ដុំខ្វិតDom KvetYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu503ស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គOu Dongk OD5030850308មនោរុងរឿងMonor Rung RoeangYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu503ស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គOu Dongk OD503090អន្លង់ជ្រៃAnluong ChreyYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu503ស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គOu Dongk OD5031050310អមលាំងAmleangYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu503ស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គOu Dongk OD5031150311វាំងព្រះស្រែVaing preah SreYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu504ស្រុក​ប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចPhnom Srouch OD504000ស្រុកប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចPhnom Srouch ODYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺKampong Speu504ស្រុក​ប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចPhnom Srouch OD5040150120000សំរោងរំដួលSamrong RomdoulYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom600មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំKampong Thom PHD600010មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំKampong Thom PHDYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom601បារាយណ៍សន្ទុកBaray and Santuk601000ការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ បារាយណ៍សន្ទុកBaray and Santuk ODYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom601បារាយណ៍សន្ទុកBaray and Santuk601010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកបារាយណ៍សន្ទុកBaray and Santuk RHYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom601បារាយណ៍សន្ទុកBaray and Santuk6010260102ទីពោTi PoYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom601បារាយណ៍សន្ទុកBaray and Santuk601030តាំងក្រសាំងTaing KrasaingYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom601បារាយណ៍សន្ទុកBaray and Santuk6010460104ប្រាសាទPrasatYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom601បារាយណ៍សន្ទុកBaray and Santuk6010560105កំពង់ថ្មKampong ThmarYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom601បារាយណ៍សន្ទុកBaray and Santuk6010660106ល្អក់LaokYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom601បារាយណ៍សន្ទុកBaray and Santuk6010760107ត្នោតជុំTnaot ChumYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom601បារាយណ៍សន្ទុកBaray and Santuk6010860108បល្ល័ង្គBallaingYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom601បារាយណ៍សន្ទុកBaray and Santuk6010960109ចើងដើងChoeung DoeungYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom601បារាយណ៍សន្ទុកBaray and Santuk6011060110ក្រវ៉ាKravaYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom601បារាយណ៍សន្ទុកBaray and Santuk6011160111ចុងដូងChong DongYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom601បារាយណ៍សន្ទុកBaray and Santuk6011260112បឹងBoengYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom601បារាយណ៍សន្ទុកBaray and Santuk6011360113ឈូកខ្សាច់Chhouk KsachYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom601បារាយណ៍សន្ទុកBaray and Santuk6011460114បារាយណ៍BarayYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom601បារាយណ៍សន្ទុកBaray and Santuk6011560115ទ្រៀលTrealYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom601បារាយណ៍សន្ទុកBaray and Santuk6011660116ស្រឡៅSralaoYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom601បារាយណ៍សន្ទុកBaray and Santuk6011760117គ្រើលKreulYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom601បារាយណ៍សន្ទុកBaray and Santuk6011860118តាំងគោកTaing KokYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom601បារាយណ៍សន្ទុកBaray and Santuk6011960119ស្រះបន្ទាយSrah BanteayYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom601បារាយណ៍សន្ទុកBaray and Santuk6012060120ប្រតោងPrataongYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom601បារាយណ៍សន្ទុកBaray and Santuk6012160121គោកត្របែកKok trabekNO
6កំពង់ធំKampong Thom601បារាយណ៍សន្ទុកBaray and Santuk6012260122ពង្រPong RoYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom601បារាយណ៍សន្ទុកBaray and Santuk6012360123គគីរធំKoki ThomYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom602កំពង់ធំKampong Thom602000ការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ធំKampong Thom​ ODYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom600មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំKampong Thom PHD602010មន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ធំKampong Thom Prov. Hosp.YES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom602កំពង់ធំKampong Thom6020260202ត្បូងក្រពើTbong KrapeuYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom602កំពង់ធំKampong Thom6020360203ស្រយ៉ូវSrayovYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom602កំពង់ធំKampong Thom6020460204ព្រៃគុយPrey KuyYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom602កំពង់ធំKampong Thom6020560205ដំរីជាន់ខ្លាDamrei Choan KhlaYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom602កំពង់ធំKampong Thom6020660206កំពង់ធំKampong ThomYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom602កំពង់ធំKampong Thom6020760207អាចារ្យលាក់Achar LeakYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom602កំពង់ធំKampong Thom6020860208កកោះKoKohYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom602កំពង់ធំKampong Thom6020960209កំពង់គោKampong KoYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom602កំពង់ធំKampong Thom6021060210គោកងួនKok NguonYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom602កំពង់ធំKampong Thom6021160211សាន់គរSankorYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom602កំពង់ធំKampong Thom602120ព្រៃប្រស់Prey PrasYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom602កំពង់ធំKampong Thom6021360213កំពង់ស្វាយKampong SvayYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom602កំពង់ធំKampong Thom6021460214ជ័យCheyYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom602កំពង់ធំKampong Thom6021560215ដំរីស្លាប់Damrei SlabYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom602កំពង់ធំKampong Thom602160សាលាវិស័យSalavisaiYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom602កំពង់ធំKampong Thom602170សណ្តាន់SandanYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom602កំពង់ធំKampong Thom6021860218ឈើទាលChheu TealYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom602កំពង់ធំKampong Thom6021960219មានជ័យMean CheyYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom602កំពង់ធំKampong Thom602200សំបូរSamboYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom602កំពង់ធំKampong Thom6022160221ឈូកChhoukYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom602កំពង់ធំKampong Thom6022260222តាំងក្រសៅTaing KrasaoYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom602កំពង់ធំKampong Thom602230ទំរីងTom RingYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom603ស្ទោងStong603000ការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទោងStong ODYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom603ស្ទោងStong603010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្ទោងStongYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom603ស្ទោងStong6030260302សម្តេចឪក្រយាសាគ្រាមSamdach Ao Kraya SakreamYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom603ស្ទោងStong6030360303ដូងDongYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom603ស្ទោងStong6030460304បន្ទាយស្ទោងBanteay StongYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom603ស្ទោងStong6030560305សំព្រោចSamprochYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom603ស្ទោងStong6030660306ចំណាលើChamnar LeuYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom603ស្ទោងStong6030760307ចំណាក្រោមChamnar KromYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom603ស្ទោងStong6030860308ស្ទោងStongYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom603ស្ទោងStong6030960309ម្សាក្រងMsakrongYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom603ស្ទោងStong6031060310ទ្រាTreaYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom603ស្ទោងStong6031160311ប្រឡាយPralayYES > 16h
6កំពង់ធំKampong Thom601បារាយណ៍សន្ទុកBaray and Santuk60100010ប៉ុស្តិ៍សុខភាពថ្មសំលៀងTmor Samleang HPNO
6កំពង់ធំKampong Thom603ស្ទោងStong130104004560312ពពកPopok
7កំពតKampot700មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពតKampot PHD700010មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពតKampot PHDYES > 16h
7កំពតKampot701អង្គរជ័យAngkor Chey701000អង្គរជ័យAngkor Chey ODYES > 16h
7កំពតKampot701អង្គរជ័យAngkor Chey701010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកអង្គរជ័យAngkor Chey HospYES > 16h
7កំពតKampot701អង្គរជ័យAngkor Chey7010270102ដើមដូងDoeum DaungYES > 16h
7កំពតKampot701អង្គរជ័យAngkor Chey7010370103តានីTaniYES > 16h
7កំពតKampot701អង្គរជ័យAngkor Chey7010470104អង្គភ្នំតូចAng Phnom TochYES > 16h
7កំពតKampot701អង្គរជ័យAngkor Chey7010570105ប្រភ្នំPraphnomYES > 16h
7កំពតKampot701អង្គរជ័យAngkor Chey7010670106ចំប៉ីChampeiYES > 16h
7កំពតKampot701អង្គរជ័យAngkor Chey7010770107ដានគោមDan KaumYES > 16h
7កំពតKampot701អង្គរជ័យAngkor Chey7010870108ដំបូកខ្ពស់Dambok KhposYES > 16h
7កំពតKampot701អង្គរជ័យAngkor Chey7010970109សំរោងលើSamraong LeuYES > 16h
7កំពតKampot701អង្គរជ័យAngkor Chey7011070110ត្រពាំងសាលាTrapaing SalaYES > 16h
7កំពតKampot701អង្គរជ័យAngkor Chey7011170111វត្តអង្គVoat AngkYES > 16h
7កំពតKampot701អង្គរជ័យAngkor Chey7011270112សំទ្បាញSamlineNO
7កំពតKampot702ឈូកChhouk702000ស្រុកប្រតិបត្តិឈូកChhouk ODYES > 16h
7កំពតKampot702ឈូកChhouk702010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកឈូកChhouk RHYES > 16h
7កំពតKampot702ឈូកChhouk7020270202ឈូកChhoukYES > 16h
7កំពតKampot702ឈូកChhouk7020370203ក្រាំងស្នាយKraing SnayYES > 16h
7កំពតKampot702ឈូកChhouk7020470204មានជ័យMean CheyYES > 16h
7កំពតKampot702ឈូកChhouk7020570205ត្រមែងTromaengYES > 16h
7កំពតKampot702ឈូកChhouk7020670206បានៀវBaneavYES > 16h
7កំពតKampot702ឈូកChhouk7020770207ព្រះធាតុរង្សីPreah Theat RaingseiYES > 16h
7កំពតKampot702ឈូកChhouk7020870208វត្តគយLaboekNO
7កំពតKampot702ឈូកChhouk7020970209កោះស្លាKoh SlaYES > 16h
7កំពតKampot702ឈូកChhouk702100ដងទង់Dang TongYES > 16h
7កំពតKampot702ឈូកChhouk7021170211អង្គ រមាសAng Ro MeasYES > 16h
7កំពតKampot702ឈូកChhouk7021270212ទទុងTotungYES > 16h
7កំពតKampot702ឈូកChhouk702130ត្រពាំងរាំងTropaing RaingYES > 16h
7កំពតKampot702ឈូកChhouk7021470214ស្រែចែងSre ChengYES > 16h
7កំពតKampot702ឈូកChhouk7021570215ច្រេសChresYES > 16h
7កំពតKampot702ឈូកChhouk7021670216ជម្ពូវ័ន្តChumpou VoanYES > 16h
7កំពតKampot702ឈូកChhouk702170មន្ទីរពេទ្យ​បង្អែកប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែBunrany Hun Sen Koh Sla RHYES > 16h
7កំពតKampot702ឈូកChhouk7021870218អាសារស្រែក្នុងSrae KnungYES > 16h
7កំពតKampot702ឈូកChhouk7021970219ប៊ុនរ៉ានី ហ៊ុនសែនកោះស្លាBunrany Hun SenYES > 16h
7កំពតKampot702ឈូកChhouk7022070220ខ្នាច់ព្រៃKnach PreyYES > 16h
7កំពតKampot702ឈូកChhouk7022170221ព្រៃខ្ជាយPrey KjeayYES > 16h
7កំពតKampot702ឈូកChhouk7022270222នរាយណ៍NoreayYES > 16h
7កំពតKampot702ឈូកChhouk7022370223ត្រពាំងភ្លាំងTrapeang PhleangYES > 16h
7កំពតKampot702ឈូកChhouk7022470224ដូនយ៉យDon YoyYES > 16h
7កំពតKampot702ឈូកChhouk7022570225ត្រពាំងបីTrapaing BeyYES > 16h
7កំពតKampot702ឈូកChhouk7022670226បឹងនិមលBeung NimulYES > 16h
7កំពតKampot703កំពង់ត្រាចKampong Trach703000កំពង់ត្រាចKampong TrachYES > 16h
7កំពតKampot703កំពង់ត្រាចKampong Trach703010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកកំពង់ត្រាចKampong TrachYES > 16h
7កំពតKampot703កំពង់ត្រាចKampong Trach7030270302ឬស្សីស្រុកRussei SrokYES > 16h
7កំពតKampot703កំពង់ត្រាចKampong Trach7030370303ស្វាយទងSvay TongYES > 16h
7កំពតKampot703កំពង់ត្រាចKampong Trach7030470304ព្រែកក្រឺសPrek KroesYES > 16h
7កំពតKampot703កំពង់ត្រាចKampong Trach7030570305បឹងសាលាBoeng SalaYES > 16h
7កំពតKampot703កំពង់ត្រាចKampong Trach7030670306អង្គសុរភីAngksorphyYES > 16h
7កំពតKampot703កំពង់ត្រាចKampong Trach7030770307កំពង់ត្រាចKampong TrachYES > 16h
7កំពតKampot703កំពង់ត្រាចKampong Trach7030870308ដំណាក់កន្ទួតDamnak KantuotYES > 16h
7កំពតKampot703កំពង់ត្រាចKampong Trach7030970309ស្រែជាSre CheaYES > 16h
7កំពតKampot703កំពង់ត្រាចKampong Trach703100ទូកមាសTouk MeasYES > 16h
7កំពតKampot703កំពង់ត្រាចKampong Trach7031170311ស្តេចគង់Sdach KongYES > 16h
7កំពតKampot703កំពង់ត្រាចKampong Trach7031270312បន្ទាយមាសBanteay MeasYES > 16h
7កំពតKampot703កំពង់ត្រាចKampong Trach7031370313ត្នោតចុងស្រង់Tnaot Chong SrangYES > 16h
7កំពតKampot703កំពង់ត្រាចKampong Trach7031470314ភ្នំល្ងៀងPhnom LngeangYES > 16h
7កំពតKampot703កំពង់ត្រាចKampong Trach7031570315ព្រៃទន្លេPrey TonleYES > 16h
7កំពតKampot703កំពង់ត្រាចKampong Trach7031670316ឬស្សីស្រុកខាងកើតRussei Srok Khang KeutYES > 16h
7កំពតKampot704កំពតKampot704000កំពតKampotYES > 16h
7កំពតKampot704កំពតKampot704010មន្ទីរពេទ្យខេត្កកំពតKampot Prov. Hosp.NO
7កំពតKampot704កំពតKampot7040270402ក្រាំងអំពិលKraing AmpilYES > 16h
7កំពតKampot704កំពតKampot7040370403ត្រើយកោះTroeuy KohYES > 16h
7កំពតKampot704កំពតKampot7040470404កំពង់កណ្តាលKampong KandalYES > 16h
7កំពតKampot704កំពតKampot7040570405កូនសត្វKoun SatvYES > 16h
7កំពតKampot704កំពតKampot7040670406ត្រពាំងសង្កែTrapaing SangkerYES > 16h
7កំពតKampot704កំពតKampot7040770407ព្រៃឃ្មុំPrey KhmumYES > 16h
7កំពតKampot704កំពតKampot7040870408ចក្រីទីងChakkrey TingYES > 16h
7កំពតKampot704កំពតKampot7040970409កំពង់គ្រែងKampong KrengYES > 16h
7កំពតKampot704កំពតKampot7041070410កោះតូចKoh TochYES > 16h
7កំពតKampot704កំពតKampot7041170411ត្រពាំងរពៅTrapaing RopovYES > 16h
7កំពតKampot704កំពតKampot7041270412ស្ទឹងកែវSteung KeoYES > 16h
7កំពតKampot704កំពតKampot7041370413អ៊ីទួនសៀង​ ជុំគ្រៀលY Tuon Seang Chum KrealYES > 16h
7កំពតKampot704កំពតKampot7041470414ព្រៃថ្នង់Prey ThnongYES > 16h
7កំពតKampot704កំពតKampot7041570415ស្នំប្រាំពីរSnam Pram PirYES > 16h
7កំពតKampot704កំពតKampot704160អនុស្សាវរីយ៍ ស៊ុនយ៉ាឃៀលSonja Kill Memorial
8កណ្ដាលKandal800មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលKandal PHD800010មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលKandal PHDYES > 16h
8កណ្ដាលKandal801អង្គស្នួលAng Snuol801000ស្រុកប្រតិបត្តិអង្គស្នួលAng Snuol ODYES > 16h
8កណ្ដាលKandal801អង្គស្នួលAng Snuol8010280102បែកចានBek ChanYES > 16h
8កណ្ដាលKandal801អង្គស្នួលAng Snuol8010480104ព្រៃពួចPrey PuochYES > 16h
8កណ្ដាលKandal801អង្គស្នួលAng Snuol8010580105ពើកPeukYES > 16h
8កណ្ដាលKandal801អង្គស្នួលAng Snuol8010680106ដំណាក់អំពិលDamnak AmpilYES > 16h
8កណ្ដាលKandal801អង្គស្នួលAng Snuol8010780107សំរោងលើSamrong LeuYES > 16h
8កណ្ដាលKandal801អង្គស្នួលAng Snuol8010980109ម្កាក់MakakYES > 16h
8កណ្ដាលKandal801អង្គស្នួលAng Snuol8012480124ហ៊ុនសែនទួលព្រេជHun Sen Tuol PrechYES > 16h
8កណ្ដាលKandal801អង្គស្នួលAng Snuol8012580125លំហាចLom HachYES > 16h
8កណ្ដាលKandal801អង្គស្នួលAng Snuol801260មន្ទីរពេទ្យបង្អែកអង្គស្នួលAng Snuol RHYES > 16h
8កណ្ដាលKandal801អង្គស្នួលAng Snuol8012780127ក្រាំងម្កាក់Kraing MkakYES > 16h
8កណ្ដាលKandal802កៀនស្វាយKean Svay802000កៀនស្វាយKean Svay ODYES > 16h
8កណ្ដាលKandal802កៀនស្វាយKean Svay802010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកកៀនស្វាយKean Svay RHYES > 16h
8កណ្ដាលKandal809លើកដែកLeuk Dek8020280202កំពង់ភ្នំKampong PhnumYES > 16h
8កណ្ដាលKandal809លើកដែកLeuk Dek8020380203ព្រែកទន្លាប់Prek TonloabYES > 16h
8កណ្ដាលKandal809លើកដែកLeuk Dek8020480204ព្រែកដាច់Prek DachYES > 16h
8កណ្ដាលKandal809លើកដែកLeuk Dek8020580205សណ្តារSandarYES > 16h
8កណ្ដាលKandal802កៀនស្វាយKean Svay8020880208ភូមិធំPhum ThumYES > 16h
8កណ្ដាលKandal802កៀនស្វាយKean Svay8020980209ដីឥដ្ឋDey EdthYES > 16h
8កណ្ដាលKandal802កៀនស្វាយKean Svay8021080210បន្ទាយដែកBanteay DekYES > 16h
8កណ្ដាលKandal802កៀនស្វាយKean Svay802110សំរោងធំSamrong ThumYES > 16h
8កណ្ដាលKandal802កៀនស្វាយKean Svay8021280212គគីធំKoki ThumYES > 16h
8កណ្ដាលKandal8010ល្វាឯមLvea Em8021380213អរីយក្សត្រArey KsatYES > 16h
8កណ្ដាលKandal8010ល្វាឯមLvea Em8021480214សារិកាកែវSarikakeoYES > 16h
8កណ្ដាលKandal8010ល្វាឯមLvea Em802150ពាមឧកញ៉ាអុងPeam Oknha OngYES > 16h
8កណ្ដាលKandal8010ល្វាឯមLvea Em802160ទឹកឃ្លាំងTuek KhlaingYES > 16h
8កណ្ដាលKandal8010ល្វាឯមLvea Em8021780217កោះកែវKoh KeoYES > 16h
8កណ្ដាលKandal8010ល្វាឯមLvea Em8021880218ព្រែកឬស្សីPrek RusseyYES > 16h
8កណ្ដាលKandal809លើកដែកLeuk Dek8021980219ក្អមសំណKa'orm SamnorYES > 16h
8កណ្ដាលKandal8010ល្វាឯមLvea Em8022080220ភូមិធំសុខសប្បាយPhumthom SoksabayYES > 16h
8កណ្ដាលKandal8010ល្វាឯមLvea Em8022180221បារុងBarongYES > 16h
8កណ្ដាលKandal8010ល្វាឯមLvea Em8022280222ព្រែករៃPrek rerYES > 16h
8កណ្ដាលKandal8010ល្វាឯមLvea Em8022380223កោះរះKoh RashYES > 16h
8កណ្ដាលKandal8010ល្វាឯមLvea Em8022480224ល្វាសរLovea SorYES > 16h
8កណ្ដាលKandal8010ល្វាឯមLvea Em802250បឹងគ្រំBoeng KrumYES > 16h
8កណ្ដាលKandal8010ល្វាឯមLvea Em802260ព្រែកក្មេងPreaek KmengYES > 16h
8កណ្ដាលKandal803កោះធំKoh Thom803000កោះធំKoh Thom ODYES > 16h
8កណ្ដាលKandal803កោះធំKoh Thom803010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកកោះធំKoh Thum RHYES > 16h
8កណ្ដាលKandal803កោះធំKoh Thom8030280302កោះធំ ខKoh Thum KhaYES > 16h
8កណ្ដាលKandal803កោះធំKoh Thom8030380303ព្រែកថ្មីPrek ThmeiYES > 16h
8កណ្ដាលKandal803កោះធំKoh Thom8030480304ព្រែកស្តីPrek SdeiYES > 16h
8កណ្ដាលKandal803កោះធំKoh Thom8030580305ពោធិរាម្មាPo Rea MeaYES > 16h
8កណ្ដាលKandal803កោះធំKoh Thom8030680306សំពៅពូនSampov PuonYES > 16h
8កណ្ដាលKandal803កោះធំKoh Thom8030780307កោះធំ កKoh Thum KorYES > 16h
8កណ្ដាលKandal803កោះធំKoh Thom8030880308ពោធិ​បានPo BanYES > 16h
8កណ្ដាលKandal803កោះធំKoh Thom8030980309កំពង់កុងKampong KongYES > 16h
8កណ្ដាលKandal803កោះធំKoh Thom803100ជ្រោយតាកែវChrouy TakeoYES > 16h
8កណ្ដាលKandal803កោះធំKoh Thom8031180311លើកដែកLeuk DekYES > 16h
8កណ្ដាលKandal803កោះធំKoh Thom8031280312ឈើខ្មៅChheu KhmaoYES > 16h
8កណ្ដាលKandal803កោះធំKoh Thom8031380313ព្រែកជ្រៃPrek ChreyYES > 16h
8កណ្ដាលKandal804ខ្សាច់កណ្តាលKsach Kandal804000ខ្សាច់កណ្តាលKsach Kandal ODYES > 16h
8កណ្ដាលKandal804ខ្សាច់កណ្តាលKsach Kandal804010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខ្សាច់កណ្តាលKhsach Kandal RHYES > 16h
8កណ្ដាលKandal804ខ្សាច់កណ្តាលKsach Kandal8040280402កោះចូរាមKoh ChoramYES > 16h
8កណ្ដាលKandal804ខ្សាច់កណ្តាលKsach Kandal8040380403ព្រះប្រសប់Preah PrasabYES > 16h
8កណ្ដាលKandal804ខ្សាច់កណ្តាលKsach Kandal8040480404ព្រែកតាមាក់Prek TameakYES > 16h
8កណ្ដាលKandal804ខ្សាច់កណ្តាលKsach Kandal8040580405ពុកឬស្សីPuk RusseiYES > 16h
8កណ្ដាលKandal804ខ្សាច់កណ្តាលKsach Kandal8040680406ព្រែកអំពិលPrek AmpilYES > 16h
8កណ្ដាលKandal804ខ្សាច់កណ្តាលKsach Kandal8040780407ព្រែកហ្លួងPrek LuongYES > 16h
8កណ្ដាលKandal804ខ្សាច់កណ្តាលKsach Kandal804080វិហារសួគ៌Vihear SuorYES > 16h
8កណ្ដាលKandal804ខ្សាច់កណ្តាលKsach Kandal8040980409កំពង់ចំលងKampong ChamlangYES > 16h
8កណ្ដាលKandal804ខ្សាច់កណ្តាលKsach Kandal8041080410រការជន្លីងRoka ChunloeungYES > 16h
8កណ្ដាលKandal804ខ្សាច់កណ្តាលKsach Kandal8041180411ជ័យធំChey ThomYES > 16h
8កណ្ដាលKandal804ខ្សាច់កណ្តាលKsach Kandal8041280412សន្លុងSanlongYES > 16h
8កណ្ដាលKandal804ខ្សាច់កណ្តាលKsach Kandal8041380413ព្រែកតាកូវPrek TakovYES > 16h
8កណ្ដាលKandal804ខ្សាច់កណ្តាលKsach Kandal8041480414បាក់ដាវBak DavYES > 16h
8កណ្ដាលKandal804ខ្សាច់កណ្តាលKsach Kandal8041580415កោះឧកញ៉ាតីKoh UkhnateyYES > 16h
8កណ្ដាលKandal804ខ្សាច់កណ្តាលKsach Kandal8041680416ស្វាយជ្រុំSvay ChrumYES > 16h
8កណ្ដាលKandal804ខ្សាច់កណ្តាលKsach Kandal8041780417ស្វាយរមៀតSvay RomeatYES > 16h
8កណ្ដាលKandal804ខ្សាច់កណ្តាលKsach Kandal8041880418កម្មករតេជោសែន វិហារKamkordekchorsen ViheasourYES > 16h
8កណ្ដាលKandal805មុខកំពូលMuk Kam Poul805000មុខកំពូលMuk Kam Poul ODYES > 16h
8កណ្ដាលKandal805មុខកំពូលMuk Kam Poul805030ព្រែកអញ្ចាញPrek AnhchanhYES > 16h
8កណ្ដាលKandal805មុខកំពូលMuk Kam Poul8050480504ឬស្សីជ្រោយRussei ChrouyYES > 16h
8កណ្ដាលKandal805មុខកំពូលMuk Kam Poul8050580505ព្រែកដំបងPrek DambangYES > 16h
8កណ្ដាលKandal805មុខកំពូលMuk Kam Poul8050680506សំបួរមាសSambuor MeasYES > 16h
8កណ្ដាលKandal805មុខកំពូលMuk Kam Poul8050780507រការកោងRoka KongYES > 16h
8កណ្ដាលKandal805មុខកំពូលMuk Kam Poul8050880508ស្វាយអំពារSvay AmpearYES > 16h
8កណ្ដាលKandal805មុខកំពូលMuk Kam Poul805130ប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនរការកោងBunrani Hun Sen Rokakong RHYES > 16h
8កណ្ដាលKandal806ពញាឮPonhea Leu806000ពញាឮPonhea Leu ODYES > 16h
8កណ្ដាលKandal806ពញាឮPonhea Leu8060580605កំពង់ហ្លួងKampong LuongYES > 16h
8កណ្ដាលKandal806ពញាឮPonhea Leu806060វិហារហ្លួងVihear LuongYES > 16h
8កណ្ដាលKandal806ពញាឮPonhea Leu8060780607ភ្នំបាតPhnom BatYES > 16h
8កណ្ដាលKandal806ពញាឮPonhea Leu8060880608ពញាឮPonhea LueuYES > 16h
8កណ្ដាលKandal806ពញាឮPonhea Leu8060980609ជ្រៃលាស់Chrey LoasYES > 16h
8កណ្ដាលKandal806ពញាឮPonhea Leu8061080610ទំនប់ធំTumnob ThumYES > 16h
8កណ្ដាលKandal806ពញាឮPonhea Leu8061180611កោះចិនKoh ChenYES > 16h
8កណ្ដាលKandal806ពញាឮPonhea Leu8063080630កំពុងអុសKampong OsYES > 16h
8កណ្ដាលKandal806ពញាឮPonhea Leu8063180631ឈ្វាំងChhvoengYES > 16h
8កណ្ដាលKandal806ពញាឮPonhea Leu806320មន្ទីរពេទ្យបង្អែកពញាឮPonea Leu RHYES > 16h
8កណ្ដាលKandal807ស្អាងSaang807000ស្អាងSaang ODYES > 16h
8កណ្ដាលKandal807ស្អាងSaang807010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្អាងHopital saangYES > 16h
8កណ្ដាលKandal807ស្អាងSaang8070280702ព្រែកគយPrek KoyYES > 16h
8កណ្ដាលKandal807ស្អាងSaang8070380703ទឹកវិលTeuk VilYES > 16h
8កណ្ដាលKandal807ស្អាងSaang8070480704កោះខែលKoh KhelYES > 16h
8កណ្ដាលKandal807ស្អាងSaang8070580705ព្រែកអំបិល ១Prek Ambel IYES > 16h
8កណ្ដាលKandal807ស្អាងSaang8070680706ព្រែកអំបិល ២Prek Ambel IIYES > 16h
8កណ្ដាលKandal807ស្អាងSaang8070780707ស្អាងភ្នំSaang PhnomYES > 16h
8កណ្ដាលKandal807ស្អាងSaang807080ក្រាំងយ៉ូវ_Kraing YovYES > 16h
8កណ្ដាលKandal807ស្អាងSaang8070980709ស្វាយប្រទាលSvay PratealYES > 16h
8កណ្ដាលKandal807ស្អាងSaang8071080710ត្រើយស្លាTreuy SlaYES > 16h
8កណ្ដាលKandal807ស្អាងSaang807110តាលន់Ta LunYES > 16h
8កណ្ដាលKandal807ស្អាងSaang8071280712ខ្ពបKhporpYES > 16h
8កណ្ដាលKandal807ស្អាងSaang8071380713ប្រាសាទPrasatYES > 16h
8កណ្ដាលKandal807ស្អាងSaang8071480714កោះខ្សាច់ទន្លាSvaytany ClinicYES > 16h
8កណ្ដាលKandal808តាខ្មៅTakhmau808000ស្រុកប្រតិបត្តិតាខ្មៅTakhmau ODYES > 16h
8កណ្ដាលKandal808តាខ្មៅTakhmau808010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកជ័យជំនះCheychumnash Hosp.YES > 16h
8កណ្ដាលKandal808តាខ្មៅTakhmau8080280802តាខ្មៅTakhmaoYES > 16h
8កណ្ដាលKandal808តាខ្មៅTakhmau8080380803ព្រែកហូរPrek HoYES > 16h
8កណ្ដាលKandal808តាខ្មៅTakhmau8080480804ព្រែកសំរោងPrek SamraongYES > 16h
8កណ្ដាលKandal808តាខ្មៅTakhmau808050អន្លង់រមៀតAnlong RomietYES > 16h
8កណ្ដាលKandal808តាខ្មៅTakhmau8080680806សៀមរាបSiemreapYES > 16h
8កណ្ដាលKandal808តាខ្មៅTakhmau8080880808ដើមឬសDeum RusYES > 16h
8កណ្ដាលKandal808តាខ្មៅTakhmau8080980809រលាំងកែនRolaing KenYES > 16h
8កណ្ដាលKandal808តាខ្មៅTakhmau8081080810បឹងខ្យាងBoeung KchiangYES > 16h
8កណ្ដាលKandal808តាខ្មៅTakhmau8081180811ត្រពាំងវែងTrapaing VengYES > 16h
8កណ្ដាលKandal808តាខ្មៅTakhmau8081280812ស្វាយរលំSvay RolumYES > 16h
8កណ្ដាលKandal808តាខ្មៅTakhmau8081380813សិត្បូរSethboYES > 16h
8កណ្ដាលKandal802កៀនស្វាយKean Svay8081480814ឈើទាលChheu TealYES > 16h
8កណ្ដាលKandal802កៀនស្វាយKean Svay8081680816កំពង់ស្វាយKampong SvayYES > 16h
8កណ្ដាលKandal802កៀនស្វាយKean Svay8081780817គគីរKorki
8កណ្ដាលKandal809លើកដែកLeuk Dek809000ស្រុកប្រតិបត្តិ លើកដែកLeukdek ODYES > 16h
8កណ្ដាលKandal8010ល្វាឯមLvea Em809010មន្ទីរពេទ្យបង្អែក​​ល្វាឯមLvea Em RHYES > 16h
8កណ្ដាលKandal809លើកដែកLeuk Dek810010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកលើកដែកLeukdek RHYES > 16h
8កណ្ដាលKandal809លើកដែកLeuk Dek8100281002ពាមរាំងPeam rangYES > 16h
8កណ្ដាលKandal8010ល្វាឯមLvea Em8010000ស្រុកប្រតិបត្តិ ល្វាឯមLvea Em ODYES > 16h
8កណ្ដាលKandal808តាខ្មៅTakhmau8080140មន្ទីរពេទ្យកណ្តាលស្ទឹងKandal Stung RHYES > 16h
8កណ្ដាលKandal808តាខ្មៅTakhmau808000180818អំពៅព្រៃAmpov PreyYES > 16h
8កណ្ដាលKandal800មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលKandal PHD13010400379999មន្ទីពេទ្យ ជ័យជំនះChey Chumnas PRH
8កណ្ដាលKandal808តាខ្មៅTakhmau130104004680819បារគូBakouYES > 16h
8កណ្ដាលKandal808តាខ្មៅTakhmau130104004780820កោះអន្លង់ចិនKoh Anlong ChinYES > 16h
8កណ្ដាលKandal809លើកដែកLeuk Dek130104004881003ខ្ពបអាទាវKhpob AteavYES > 16h
9កោះកុងKoh Kong901ស្មាច់មានជ័យSmach Mean Chey90100010កូនកុក HPKornkok HPYES > 16h
9កោះកុងKoh Kong901ស្មាច់មានជ័យSmach Mean Chey90100020កោះកាពិ HPKoh Kapi HPNO
9កោះកុងKoh Kong901ស្មាច់មានជ័យSmach Mean Chey90100030ប៉ុស្តិ៍សុខភាពជ្រោយប្រស់Chroy Pros HPYES < 8H
9កោះកុងKoh Kong901ស្មាច់មានជ័យSmach Mean Chey90100040ប៉ុស្តិ៍សុខភាពថ្មដូនពៅThmor Daun Poeuv HPNO
9កោះកុងKoh Kong900មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កោះកុងKoh Kong PHD900010មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កោះកុងKOH KONG PHDYES > 16h
9កោះកុងKoh Kong901ស្មាច់មានជ័យSmach Mean Chey901000ស្រុកប្រតិបត្តិស្មាច់មានជ័យSmach Mean Chey ODYES > 16h
9កោះកុងKoh Kong900មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កោះកុងKoh Kong PHD901010មន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុងKoh Kong Prov. Hosp.YES > 16h
9កោះកុងKoh Kong901ស្មាច់មានជ័យSmach Mean Chey9010290102ស្មាច់មានជ័យSmach Mean CheyYES > 16h
9កោះកុងKoh Kong901ស្មាច់មានជ័យSmach Mean Chey9010390103ស្ទឹងវែងSteung VengYES > 16h
9កោះកុងKoh Kong901ស្មាច់មានជ័យSmach Mean Chey901040ប៉ាក់ខ្លងPak KhlangYES > 16h
9កោះកុងKoh Kong901ស្មាច់មានជ័យSmach Mean Chey9010590105នាងកុកNeang KokYES > 16h
9កោះកុងKoh Kong901ស្មាច់មានជ័យSmach Mean Chey901060ត្រពាំងរូងTrapaing RoungYES > 16h
9កោះកុងKoh Kong901ស្មាច់មានជ័យSmach Mean Chey901070គីរីសាគរKirisar KorYES > 16h
9កោះកុងKoh Kong901ស្មាច់មានជ័យSmach Mean Chey9011090110ឬស្សីជ្រុំRussei ChrumYES > 16h
9កោះកុងKoh Kong901ស្មាច់មានជ័យSmach Mean Chey901110ប៉ុស្តិ៍សុខភាពប្រឡាយBrolay HPNO
9កោះកុងKoh Kong901ស្មាច់មានជ័យSmach Mean Chey901120ប៉ុស្តិ៍សុខភាពជំនាប់Chumnorb HPNO
9កោះកុងKoh Kong902ស្រែអំបិលSrae Ambel902000ស្រុកប្រតិបត្តិស្រែអំបិលSrae Ambel ODYES > 16h
9កោះកុងKoh Kong902ស្រែអំបិលSrae Ambel902010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រែអំបិលSraeAmbel​​ HospYES > 16h
9កោះកុងKoh Kong902ស្រែអំបិលSrae Ambel9020290202បឹងព្រាវBoeng PreavYES > 16h
9កោះកុងKoh Kong902ស្រែអំបិលSrae Ambel9020390203ស្រែអំបិលSrae AmbelYES > 16h
9កោះកុងKoh Kong902ស្រែអំបិលSrae Ambel9020490204ថ្មសThma SarYES > 16h
9កោះកុងKoh Kong902ស្រែអំបិលSrae Ambel902050អណ្តូងទឹកAndaung TeukYES > 16h
9កោះកុងKoh Kong902ស្រែអំបិលSrae Ambel9020690206ជីផាតChiphatYES > 16h
9កោះកុងKoh Kong902ស្រែអំបិលSrae Ambel902079020402តានូនTanoun
10ក្រចេះKratie1000មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះKratie PHD1000010មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះKratie PHDYES > 16h
10ក្រចេះKratie1001ស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងChhlong OD1001001001ស្រុកប្រតិបត្តិឆ្លូងChhlong​ ODYES > 16h
10ក្រចេះKratie1001ស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងChhlong OD100101100101មន្ទីរពេទ្យបង្អែកឆ្លូងChhlong RHYES > 16h
10ក្រចេះKratie1001ស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងChhlong OD100102100102ចំបក់ChambakYES > 16h
10ក្រចេះKratie1001ស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងChhlong OD100103100103តាម៉ៅTa MaoYES > 16h
10ក្រចេះKratie1001ស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងChhlong OD100104100104ព្រែកប្រសព្វPrek PrasobYES > 16h
10ក្រចេះKratie1001ស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងChhlong OD100105100105ខ្សាច់អណ្តែតKhsach AndetYES > 16h
10ក្រចេះKratie1001ស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងChhlong OD100106100106ពង្រPongroYES > 16h
10ក្រចេះKratie1001ស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងChhlong OD100107100107ជ្រោយថ្មChroy ThmorYES > 16h
10ក្រចេះKratie1001ស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងChhlong OD100108100108កញ្ជរKanhchorYES > 16h
10ក្រចេះKratie1001ស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងChhlong OD100109100109ដំរីផុងDamrei PhongYES > 16h
10ក្រចេះKratie1001ស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងChhlong OD100110100110ឬស្សីកែវRussey KeoYES > 16h
10ក្រចេះKratie1002ស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះKratie ​OD1002001002ស្រុកប្រតិបត្តិក្រចេះ​Kratie ODYES > 16h
10ក្រចេះKratie1000មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះKratie PHD1002010មន្ទីរពេទ្យខេត្តក្រចេះKratie Prov. Hosp.YES > 16h
10ក្រចេះKratie1002ស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះKratie ​OD100202100202បុសលាវBos LeavYES > 16h
10ក្រចេះKratie1002ស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះKratie ​OD100203100203កន្ទួតKantuotYES > 16h
10ក្រចេះKratie1002ស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះKratie ​OD100204100204ថ្មគ្រែThma KraeYES > 16h
10ក្រចេះKratie1002ស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះKratie ​OD100205100205ថ្មីThmeiYES > 16h
10ក្រចេះKratie1002ស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះKratie ​OD100206100206រការកណ្តាលRakar KandalYES > 16h
10ក្រចេះKratie1002ស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះKratie ​OD100207100207អូរឬស្សីOu RuesseiYES > 16h
10ក្រចេះKratie1001ស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងChhlong OD100208100208ជ្រោយបន្ទាយChrouy BanteayYES > 16h
10ក្រចេះKratie1001ស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងChhlong OD100209100209សោបSaobYES > 16h
10ក្រចេះKratie1002ស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះKratie ​OD100210100210សណ្តាន់SandanYES > 16h
10ក្រចេះKratie1002ស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះKratie ​OD100211100211សំបូរSamboYES > 16h
10ក្រចេះKratie1002ស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះKratie ​OD100212100212អូរគ្រៀងOu KriengYES > 16h
10ក្រចេះKratie1003ស្រុកប្រតិបត្តិ ស្នួលSnoul OD100213100306ស្វាយជ្រះSvay ChreahYES > 16h
10ក្រចេះKratie1002ស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះKratie ​OD100215100215រលួសRoloursYES > 16h
10ក្រចេះKratie1002ស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះKratie ​OD100216100216ចង្រ្កង់ChangkrangYES > 16h
10ក្រចេះKratie1003ស្រុកប្រតិបត្តិ ស្នួលSnoul OD100220100304ស្នួលSnuolYES > 16h
10ក្រចេះKratie1003ស្រុកប្រតិបត្តិ ស្នួលSnoul OD100221100305ឃ្សឹមKsimYES > 16h
10ក្រចេះKratie1003ស្រុកប្រតិបត្តិ ស្នួលSnoul OD100223100223ប៉ុស្តិ៍សុខភាពស្រែរនាមSre Roneam HPYES > 16h
10ក្រចេះKratie1003ស្រុកប្រតិបត្តិ ស្នួលSnoul OD100228100301មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្នួលSnoul RHYES > 16h
10ក្រចេះKratie1003ស្រុកប្រតិបត្តិ ស្នួលSnoul OD100229100302ពីរធ្នូPithnouYES > 16h
10ក្រចេះKratie1002ស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះKratie ​OD100230100230មនោរម្យMonorumYES > 16h
10ក្រចេះKratie1003ស្រុកប្រតិបត្តិ ស្នួលSnoul OD100231100303ក្បាលត្រាចkbal TachYES > 16h
10ក្រចេះKratie1002ស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះKratie ​OD100232100232ដារDaYES > 16h
10ក្រចេះKratie1002ស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះKratie ​OD10029110022102កំពង់ចាមKampong ChamNO
10ក្រចេះKratie1003ស្រុកប្រតិបត្តិ ស្នួលSnoul OD1003001003ស្រុកប្រតិបត្តិស្នួលSnoul OD
10ក្រចេះKratie1001ស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងChhlong OD1001000110010201ប៉ុស្តិ៍សុខភាពស្ទឹងធំStung Thom HPYES > 16h
10ក្រចេះKratie1002ស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះKratie ​OD10020003100217វឌ្ឃនៈVathanak HCNO
10ក្រចេះKratie1002ស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះKratie ​OD10020004100218ប៉ុស្តិ៍សុខភាព បឹងចារBeung Char HPNO
10ក្រចេះKratie1002ស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះKratie ​OD1002000510021201ក្បាលដំរីKbalDamrey HCYES > 16h
10ក្រចេះKratie1002ស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះKratie ​OD10020006100226ប៉ុស្តិ៍សុខភាព កោះខ្ញែរKoh Knhe HPNO
10ក្រចេះKratie1003ស្រុកប្រតិបត្តិ ស្នួលSnoul OD1002000710022001ប៉ុស្តិ៍សុខភាពដូនមាសDaun Meas HPYES > 16h
10ក្រចេះKratie1003ស្រុកប្រតិបត្តិ ស្នួលSnoul OD10020008100307គ្រញូងសែនជ័យKranhoung SencheyYES > 16h
10ក្រចេះKratie1002ស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះKratie ​OD1002050110020501ប៉ុស្តិ៍សុខភាព មួយរយប្រាំMouyRouyPram HPNO
10ក្រចេះKratie1002ស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះKratie ​OD1002150110021501ស្រែជិះSreCheih HCYES > 16h
10ក្រចេះKratie1001ស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងChhlong OD13010400290ព្រែកសាម៉ាន់Prek Samann
10ក្រចេះKratie1002ស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះKratie ​OD13010400300សំបុកSambok Health Center
10ក្រចេះKratie1001ស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងChhlong OD13010400320កំពង់គរKampong Kor
10ក្រចេះKratie1002ស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះKratie ​OD13010400330គោលាប់Kolob
10ក្រចេះKratie1002ស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះKratie ​OD13010400340ថ្មអណ្តើកThmor Andek
10ក្រចេះKratie1002ស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះKratie ​OD13010400350ប៉ុស្តិ៍សុខភាព កោះទ្រង់Koh Trong
10ក្រចេះKratie1002ស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះKratie ​OD13010400360ប៉ុស្តិ៍សុខភាព កោះច្រែងKoh Chreng
10ក្រចេះKratie1002ស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះKratie ​OD1301040049100233មន្ទីរពេទ្យបង្អែកសំបូរSambo RH
10ក្រចេះKratie1001ស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងChhlong OD1301040055100111មន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រែកប្រសព្វPrek Brosob RH
11មណ្ឌលគិរីMondul Kiri1101ស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យSen Monorom​ OD110100010ប៉ុស្តិ៍សុខភាពពូត្រុំPoutrom HPNO
11មណ្ឌលគិរីMondul Kiri1101ស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យSen Monorom​ OD110100020ប៉ុស្តិ៍សុខភាពអូរច្រាOchra HPNO
11មណ្ឌលគិរីMondul Kiri1101ស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យSen Monorom​ OD110100030មណ្ឌលសុខភាពអូរក្លOclor HCNO
11មណ្ឌលគិរីMondul Kiri1101ស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យSen Monorom​ OD110100040មណ្ឌលសុខភាពពាមជីមាតPeam ChimeatNO
11មណ្ឌលគិរីMondul Kiri1101ស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យSen Monorom​ OD110100050ប៉ុស្តិ៍សុខភាពពូលូងPou Loung H​PNO
11មណ្ឌលគិរីMondul Kiri1101ស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យSen Monorom​ OD110100060ប៉ុស្តិ៍សុខភាពរយ៉Ro Yor HPNO
11មណ្ឌលគិរីMondul Kiri1101ស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យSen Monorom​ OD110100070មណ្ឌលសុខភាពសែ្រអំពូមSRE AMPUM HCNO
11មណ្ឌលគិរីMondul Kiri1101ស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យSen Monorom​ OD110100080ប៉ុស្តិ៍សុខភាពស្រែជ្រៃSRE CHREY HPNO
11មណ្ឌលគិរីMondul Kiri1101ស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យSen Monorom​ OD110100090ប៉ុស្តិ៍សុខភាពស្រែធំSRE THOM HPNO
11មណ្ឌលគិរីMondul Kiri1101ស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យSen Monorom​ OD110107990មន្ទីរពេទ្យបង្អែកកោះញែកKoh Nhek RHYES > 16h
11មណ្ឌលគិរីMondul Kiri1101ស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យSen Monorom​ OD1101000100ប៉ុស្តិ៍សុខភាពស្រែអ៊ីSRE Y HPNO
11មណ្ឌលគិរីMondul Kiri1100មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត មណ្ឌលគីរីMondol Kiry PHD1100010មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត មណ្ឌលគីរីMondolkiry PHDYES > 16h
11មណ្ឌលគិរីMondul Kiri1101ស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យSen Monorom​ OD1101000ស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យSen Monorom ODYES > 16h
11មណ្ឌលគិរីMondul Kiri1101ស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យSen Monorom​ OD1101010មន្ទីរពេទ្យខេត្តមណ្ឌលគីរីMondul Kiri Prov Hosp.YES > 16h
11មណ្ឌលគិរីMondul Kiri1101ស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យSen Monorom​ OD110102110102សែនមនោរម្យSen MonoromYES > 16h
11មណ្ឌលគិរីMondul Kiri1101ស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យSen Monorom​ OD110103110103កោះញែកKoh NhekYES > 16h
11មណ្ឌលគិរីMondul Kiri1101ស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យSen Monorom​ OD1101040ពេជ្រាដាPichreadaYES > 16h
11មណ្ឌលគិរីMondul Kiri1101ស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យSen Monorom​ OD1101050អូររាំងO RaingYES > 16h
11មណ្ឌលគិរីMondul Kiri1101ស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យSen Monorom​ OD1101060កែវសីមាKeo SeimaYES > 16h
11មណ្ឌលគិរីMondul Kiri1101ស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យSen Monorom​ OD1101070មេម៉ង់_Me MangYES > 16h
11មណ្ឌលគិរីMondul Kiri1101ស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យSen Monorom​ OD110109110109អូអាមO AmYES > 16h
11មណ្ឌលគិរីMondul Kiri1101ស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យSen Monorom​ OD110115110115ពូជ្រៃPuChreyYES > 16h
11មណ្ឌលគិរីMondul Kiri1101ស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យSen Monorom​ OD110118110118ដាក់ដាំDak DamYES > 16h
11មណ្ឌលគិរីMondul Kiri1101ស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យSen Monorom​ OD110120110120ក្រងតេះKrang TesYES > 16h
11មណ្ឌលគិរីMondul Kiri1101ស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យSen Monorom​ OD110121110121ទួលTOULYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1204ស្រុកប្រតិបត្តិបាសាក់OD BASAC2ច្បារអំពៅchbaroraou
12ភ្នំពេញPhnom Penh1200មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញPhnom Penh PHD1200010មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញPhnom Penh PHDYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1201ស្រុកប្រតិបត្តិមេគង្គOD MEKONG1201000ស្រុកប្រតិបត្តិ មេគង្គMekong ODYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1201ស្រុកប្រតិបត្តិមេគង្គOD MEKONG120102120102ជ្រោយចង្វាChrouy Changva HCYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1201ស្រុកប្រតិបត្តិមេគង្គOD MEKONG120103120103គីឡូម៉ែត្រលេខ ៩Kilometre Lekh 9YES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1201ស្រុកប្រតិបត្តិមេគង្គOD MEKONG120104120104កោះដាច់Koh DachYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1201ស្រុកប្រតិបត្តិមេគង្គOD MEKONG120105120105គីឡូម៉ែត្រលេខ៦Kilomeret Lekh 6YES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1201ស្រុកប្រតិបត្តិមេគង្គOD MEKONG1201060មន្ទីរពេទ្យបង្អែកសម្តេចឪ-សម្តេចម៉ែSamdech Oev Samdech Me RHYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1202ស្រុកប្រតិបត្តិចតុមុខOD CHAK TOMOUK1202000ចតុមុខChaktumukYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1200មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញPhnom Penh PHD1202010មន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីភ្នំពេញMunicipal Referral HospitalYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1202ស្រុកប្រតិបត្តិចតុមុខOD CHAK TOMOUK120202120202ផ្សារដើមថ្កូវPhsar Doem ThkovYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1202ស្រុកប្រតិបត្តិចតុមុខOD CHAK TOMOUK120203120203៧ មករា7 MakaraYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1202ស្រុកប្រតិបត្តិចតុមុខOD CHAK TOMOUK120204120204ទួលស្វាយព្រៃToul Svay PreyYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1202ស្រុកប្រតិបត្តិចតុមុខOD CHAK TOMOUK120205120205ទួលគោកToul KorkYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1202ស្រុកប្រតិបត្តិចតុមុខOD CHAK TOMOUK120206120206ដូនពេញDaun PenhYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1202ស្រុកប្រតិបត្តិចតុមុខOD CHAK TOMOUK1202080មន្ទីរពេទ្យបង្អែកចតុមុខChak Tomouk RHYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1203ស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យOD POR SEN CHEY1203000ស្រុកប្រតិបត្តិពោធិសែនជ័យPosenchey ODYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1203ស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យOD POR SEN CHEY1203010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកពោធិចិនតុងPoChentong RHYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1203ស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យOD POR SEN CHEY120302120302សំរោងក្រោមSamrong KromYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1203ស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យOD POR SEN CHEY120303120303កំបូលKambolYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1203ស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យOD POR SEN CHEY120304120304ស្នោរSnorYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1203ស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យOD POR SEN CHEY120305120305សាមគ្គីSamakyYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1203ស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យOD POR SEN CHEY120306120306បឹងធំBoeung ThomYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1203ស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យOD POR SEN CHEY1203080ព្រៃស្ពឺPrey SpeuYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1203ស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យOD POR SEN CHEY1203090ដំណាក់ត្រយឹងDamnak TroyoeungYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1204ស្រុកប្រតិបត្តិបាសាក់OD BASAC1204000បាសាក់Basac ODYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1204ស្រុកប្រតិបត្តិបាសាក់OD BASAC1204010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកមានជ័យMean Chey RHYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1204ស្រុកប្រតិបត្តិបាសាក់OD BASAC120402120402ចាក់អង្រែChak AngreYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1204ស្រុកប្រតិបត្តិបាសាក់OD BASAC120403120403ស្ទឹងមានជ័យSteung Mean CheyYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1204ស្រុកប្រតិបត្តិបាសាក់OD BASAC120404120404និរោធនិ៍NirothYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1204ស្រុកប្រតិបត្តិបាសាក់OD BASAC120405120405ព្រែកឯងPrek EngYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1204ស្រុកប្រតិបត្តិបាសាក់OD BASAC120406120406ក្បាលកោះKbal KoshYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1204ស្រុកប្រតិបត្តិបាសាក់OD BASAC120407120407ព្រែកថ្មីPrek ThmeyYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1204ស្រុកប្រតិបត្តិបាសាក់OD BASAC120408120408ច្បារអំពៅChba AmpovYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1205ស្រុកប្រតិបត្តិសែនសុខOD SEN SOK1205000ស្រុកប្រតិបត្តិសែនសុខSen Sok ODYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1205ស្រុកប្រតិបត្តិសែនសុខOD SEN SOK1205010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិនChina-Cambodia Friendship RH HospitalYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1205ស្រុកប្រតិបត្តិសែនសុខOD SEN SOK120505120505ឃ្មួញKhmuonhYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1205ស្រុកប្រតិបត្តិសែនសុខOD SEN SOK120506120506ទឹកថ្លាTeuk ThlaYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1205ស្រុកប្រតិបត្តិសែនសុខOD SEN SOK120507120507អន្លង់ក្ងានAnlong KnganYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1205ស្រុកប្រតិបត្តិសែនសុខOD SEN SOK120508120508ភ្នំពេញថ្មីPhnom Penh ThmeiYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1205ស្រុកប្រតិបត្តិសែនសុខOD SEN SOK120509120509ក្រាំងធ្នង់KraingThnongYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1205ស្រុកប្រតិបត្តិសែនសុខOD SEN SOK120510120510ឱកាសខ្ញុំOr Kash KhnomYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1206ស្រុកប្រតិបត្តិដង្កោOD DANG KOR1206000ស្រុកប្រតិបត្តិដង្កោDang Kor ODYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1206ស្រុកប្រតិបត្តិដង្កោOD DANG KOR1206010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកដង្កោDang Kao RHYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1206ស្រុកប្រតិបត្តិដង្កោOD DANG KOR120603120603ចំការដូងChamkar DaungYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1206ស្រុកប្រតិបត្តិដង្កោOD DANG KOR120604120604ព្រៃវែងPrey VengYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1206ស្រុកប្រតិបត្តិដង្កោOD DANG KOR120605120605រលួសRolusYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1206ស្រុកប្រតិបត្តិដង្កោOD DANG KOR120606120606ព្រែកកំពឹសPrek KampusYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1206ស្រុកប្រតិបត្តិដង្កោOD DANG KOR120607120607ជើងឯកChoeungEkYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1206ស្រុកប្រតិបត្តិដង្កោOD DANG KOR120608120608ព្រៃសPreySorYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1206ស្រុកប្រតិបត្តិដង្កោOD DANG KOR120609120609សាក់សំពៅSaksampeuvYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1206ស្រុកប្រតិបត្តិដង្កោOD DANG KOR120610120610ប៉ុស្តិ៍សុខភាពអន្លង់គងAnlong Korng HPYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1206ស្រុកប្រតិបត្តិដង្កោOD DANG KOR1206110ប៉ុស្តិ៍សុខភាពស្ពានថ្មSpeanThmor HPYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1207ស្រុកប្រតិបត្តិព្រែក​ព្នៅOD PREK PNEV1207000ព្រែក​ព្នៅPrek Pnov ODYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1207ស្រុកប្រតិបត្តិព្រែក​ព្នៅOD PREK PNEV1207010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រែកព្នៅPrek Pnov RHYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1207ស្រុកប្រតិបត្តិព្រែក​ព្នៅOD PREK PNEV120702120702គោករកាKok RokaYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1207ស្រុកប្រតិបត្តិព្រែក​ព្នៅOD PREK PNEV120703120703សំរោងSamrongYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1207ស្រុកប្រតិបត្តិព្រែក​ព្នៅOD PREK PNEV120706120706ពោធិ៍​មង្គលPor MongkolYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1207ស្រុកប្រតិបត្តិព្រែក​ព្នៅOD PREK PNEV12010002120705ពន្សាំងPunsaingYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1207ស្រុកប្រតិបត្តិព្រែក​ព្នៅOD PREK PNEV12010004120704ពញាពន់Ponhea PonYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1201ស្រុកប្រតិបត្តិមេគង្គOD MEKONG120104010ប៉ុស្តិ៍សុខភាពបាក់ខែងBackheng HPYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1203ស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យOD POR SEN CHEY1203040112031202ឪឡោកOeuv Lork​YES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1206ស្រុកប្រតិបត្តិដង្កោOD DANG KOR12030701120602ពងទឹកPong TuekYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1203ស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យOD POR SEN CHEY120307020ប៉ុស្តិ៍សុខភាពត្រពាំងអញ្ចាញTrapaing Anhchanh HPYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1206ស្រុកប្រតិបត្តិដង្កោOD DANG KOR120307030ប្រទះឡាងPratas LangYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1203ស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យOD POR SEN CHEY120307990ពោធិ៍​សែនជ័យPor SencheyYES > 16h
12ភ្នំពេញPhnom Penh1203ស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យOD POR SEN CHEY120312030ប៉ុស្តិ៍សុខភាពកន្ទោកKantouk HP
12ភ្នំពេញPhnom Penh1207ស្រុកប្រតិបត្តិព្រែក​ព្នៅOD PREK PNEV120702010ប៉ុស្តិ៍សុខភាពអណ្តូងថ្មី រុងរឿងAndong Thmey Rong Reung HPYES > 16h
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey130103010ប៉ុស្តិ៍សុខភាពកន្ទួតKantout​ HpYES > 16h
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey130108010ប៉ុស្តិ៍សុខភាពដូនម៉ារDaun Mar HpYES > 16h
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey130109010ប៉ុស្តិ៍សុខភាពថ្នល់កោងThnal Kaong HpYES > 16h
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey130115010ប៉ុស្តិ៍សុខភាពកំពង់ព្រះឥន្តKampong PreahEnd HpYES > 16h
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey130104013130104013រណសិរ្សRonakseYES > 16h
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey1301040140ប៉ុស្តិ៍សុខភាពអន្ទឹលAntil HP
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey1301040150ប៉ុស្តិ៍សុខភាពប្រើសក្អកPreus Kaorh HP
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey13010400160ប៉ុស្តសុខភាពស្រែវាលHP Sraiveal
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey13010400170ប៉ុស្តសុខភាពបង្កនHP Bangkorn
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey1301040050130104023ប្រមេរBromerYES > 16h
13ព្រះវិហារPreah Vihear1300មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រះវិហារ1300010មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រះវិហារPreah Vihear PHDYES > 16h
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey1301000ស្រុកប្រតិបត្តិត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey ODYES > 16h
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey1301010មន្ទីរពេទ្យ ១៦មករាP Vihear 16 Makara Prov HosYES > 16h
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey1301020ជាំក្សាន្តChamksanYES > 16h
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey1301030ស្រអែមSra EmYES > 16h
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey130104130104យាងYeangNO
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey1301050គូលែនKoulenYES > 16h
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey130106130106បរិបូណ៌BoriboYES > 16h
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey1301070ចំរើនChamreunYES > 16h
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey1301080រវៀងRoviengYES > 16h
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey130109130109ភ្នំដែកPhnom DekYES > 16h
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey130110130110ឈ្ននChhounYES > 16h
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey1301110ស្អាងSa AngYES > 16h
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey130112130112ត្បែងមានជ័យTbeng MeancheyYES > 16h
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey1301130ជា​សីុមChea SimYES > 16h
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey1301140ឆែបChhebYES > 16h
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey130115130115កំពង់ស្រឡៅKampong SrorlaoYES > 16h
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey130116130116ច្រាច់ChrachYES > 16h
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey1301320កោះកេរ្តិ៍Koh KeYES > 16h
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey130134130134សែនតេជៈSen TechasYES > 16h
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey130135130135តេជោមរកតTecho MorakotNO
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey130136130136តេជោបុស្សស្បូវTecho BosbovNO
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey130137130137សែនរុងរឿង១Sen Rong Reoung1YES > 16h
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey130138130104003តាកឹងTa KeongYES > 16h
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey130139130104005សែនជ័យSen CheyYES > 16h
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey130140130104006ពើកPeakYES > 16h
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey130141130104004រុងរឿង​២Rong Rueng 2NO
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey130142130104007រុងរឿង​៣Rong Rueng 3NO
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey130143130104008រុងរឿង​៤Rong Rueng 4NO
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey130144130104010រុងរឿង​៥Rong Rueng 5YES > 16h
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey130145130104009ម្លូព្រៃMlou PreyYES > 16h
13ព្រះវិហារPreah Vihear1301ត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey130146130104012ឈើទាលគងChheuteal KongNO
14ព្រៃវែងPrey Veng1400មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងPrey Veng PHD office1400010មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងPrey Veng PHDYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1401ស្រុកប្រតិបត្តិកំចាយមារKamchay Mear OD1401000ស្រុកប្រតិបត្តិកំចាយមារKamchay Mear ODYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1401ស្រុកប្រតិបត្តិកំចាយមារKamchay Mear OD1401010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកកំចាយមារKamchay MearYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1412ស្រុកប្រតិបត្តិកញ្ជ្រៀចKanh Chreach OD140102140102គោកគង់កើតKouk Kong KertYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1412ស្រុកប្រតិបត្តិកញ្ជ្រៀចKanh Chreach OD140103140103ត្នោតTnaotYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1412ស្រុកប្រតិបត្តិកញ្ជ្រៀចKanh Chreach OD140104140104កញ្ជ្រៀចKanhchriechYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1412ស្រុកប្រតិបត្តិកញ្ជ្រៀចKanh Chreach OD140105140105ព្រាលPrealYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1401ស្រុកប្រតិបត្តិកំចាយមារKamchay Mear OD140106140106ជាចCheachYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1401ស្រុកប្រតិបត្តិកំចាយមារKamchay Mear OD140107140107ក្របៅKrabauYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1401ស្រុកប្រតិបត្តិកំចាយមារKamchay Mear OD140108140108ក្រញូងKranhungYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1401ស្រុកប្រតិបត្តិកំចាយមារKamchay Mear OD140109140109ដូនកឹងDon KoengYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1401ស្រុកប្រតិបត្តិកំចាយមារKamchay Mear OD1401100ស្មោងជើងSmaong CheungYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1401ស្រុកប្រតិបត្តិកំចាយមារKamchay Mear OD1401110ស្មោងត្បូងSmaong TboungYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1401ស្រុកប្រតិបត្តិកំចាយមារKamchay Mear OD1401120ស៊ាងឃ្វាងSeang KhveangYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1402ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកKampong Trabek OD1402000ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកKampong Trabek ODYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1402ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកKampong Trabek OD1402010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកកំពង់ត្របែកKampong TrabekYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1402ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកKampong Trabek OD140202140202ចាមChamYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1402ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកKampong Trabek OD140203140203ប្រាសាទPrasatYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1402ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកKampong Trabek OD140204140204កន្សោមអកKansom OrkYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1402ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកKampong Trabek OD140205140205ជាងដែកCheang DekYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1402ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកKampong Trabek OD140206140206គោខ្ចកKo KchorkYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1402ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកKampong Trabek OD140207140207ពាមមុន្ទារPeam MunteaYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1402ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកKampong Trabek OD140208140208ថ្កូវTkovYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1402ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកKampong Trabek OD140209140209ប្រធាតុPratheathYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1402ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកKampong Trabek OD140210140312ព្រៃឈរPrey ChhorYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1402ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកKampong Trabek OD140211140313ព្រៃពោនPrey PonYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1401ស្រុកប្រតិបត្តិកំចាយមារKamchay Mear OD1402120ត្របែកTrabekYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1403ស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងMesang OD1403000ស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងMesang ODYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1403ស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងMesang OD1403010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកមេសាងMesang RHYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1403ស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងMesang OD140302140302ត្រពាំងស្រែTrapeang SraeYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1403ស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងMesang OD140303140303អង្គរសAngkor SarYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1403ស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងMesang OD140304140304ព្រៃរំដេងPrey RumdengYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1403ស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងMesang OD140305140305ច្រេសChresYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1403ស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងMesang OD140306140306ព្រៃទទឹងPrey ToteungYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1403ស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងMesang OD140307140307ស្វាយជ្រុំSvay ChrumYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1403ស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងMesang OD140308140308ព្រៃឃ្នេសPrey KhnesYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1403ស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងMesang OD140309140309ស្វាយអណ្តូងSvay AndaungYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1403ស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងMesang OD140310140310ជីផុចChi PhochYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1410ស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំBa Phnom OD140311140311បឹងព្រះBoeng PreahYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1402ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកKampong Trabek OD1403910ជ្រៃកំពង់ត្របែកChrey Kampong TrabekYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1402ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកKampong Trabek OD1403920កំពង់ត្របែកKampong TrabekYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1402ស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកKampong Trabek OD1403930អន្សោងAnsongYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1404ស្រុកប្រតិបត្តិពាមរក៏Peam Ro OD1404000ស្រុកប្រតិបត្តិ ពាមរក៏Peamro ODYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1404ស្រុកប្រតិបត្តិពាមរក៏Peam Ro OD1404010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកអ្នកលឿងNeak Loeung HospitalYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1404ស្រុកប្រតិបត្តិពាមរក៏Peam Ro OD140402140402ព្រែកអ្នកលឿងNeak LoeungYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1404ស្រុកប្រតិបត្តិពាមរក៏Peam Ro OD140403140403ពាមរក៍Peam RoYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1404ស្រុកប្រតិបត្តិពាមរក៏Peam Ro OD140404140404បាបោងBa BaongYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1404ស្រុកប្រតិបត្តិពាមរក៏Peam Ro OD140405140405ព្រែកខ្សាយ ខPreaek Khsay KhorYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1404ស្រុកប្រតិបត្តិពាមរក៏Peam Ro OD140406140406បន្លិចប្រាសាទBanlich PrasatYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1404ស្រុកប្រតិបត្តិពាមរក៏Peam Ro OD140407140407ពាមមានជ័យPeam Mean CheyYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1411ស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏Peam Chor OD140408140408ស្វាយភ្លោះSvay PhluosYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1411ស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏Peam Chor OD140409140409ព្រែកសំបួរPrek SambourYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1406ស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចPreah Sdach OD140410141006កំពង់សឹងKampong SoengYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1406ស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចPreah Sdach OD140411141011រំចេកRumchekYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1408ស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលSithor Kandal OD140412141104ល្វេLveYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1410ស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំBa Phnom OD1404130ជើងភ្នំCheung PhnomYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1410ស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំBa Phnom OD1404140ស្តៅកោងSdau KaungYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1410ស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំBa Phnom OD1404150ស្ពឺ កSpeu KorYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1410ស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំBa Phnom OD1404160ស្ពឺ ខSpeu KhorYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1410ស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំBa Phnom OD1404170រក្សជ័យReaks CheyYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1410ស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំBa Phnom OD1404180រោងដំរីRoung DamreiYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1412ស្រុកប្រតិបត្តិកញ្ជ្រៀចKanh Chreach OD1404910គោកគង់លិចKorkong LechYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1412ស្រុកប្រតិបត្តិកញ្ជ្រៀចKanh Chreach OD1404920ថ្មពូនThmar PounYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1405ស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងPeareang OD1405000ស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងPeareang ODYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1405ស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងPeareang OD1405010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកពារាំងPeareang RHYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1405ស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងPeareang OD140502140502ព្រៃព្នៅPrey PnoeuYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1405ស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងPeareang OD140503140503កញ្ចំKanhchomYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1405ស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងPeareang OD140504140504ព្រៃស្រឡិតPrey SraletYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1405ស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងPeareang OD140505140505រកាRokaYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1409ស្រុកប្រតិបត្តិក្រុងព្រៃវែងKrong Prey Veng OD140506140506កំពង់ឬស្សីKampong RusseiYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1405ស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងPeareang OD140507140507រាបReabYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1405ស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងPeareang OD140508140508មេសរប្រចាន់Mesa PrachanYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1405ស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងPeareang OD140509140509កំពង់ពពិលKampong PopilYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1405ស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងPeareang OD140510140903កំពង់ប្រាំងKampong PrangYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1408ស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលSithor Kandal OD140511141108ព្រែកចង្ក្រានPreaek ChangkranYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1408ស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលSithor Kandal OD140512141103ជ្រៃឃ្មុំChrey KhmumYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1408ស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលSithor Kandal OD140513141111រំលេចRumlichYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1408ស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលSithor Kandal OD140514141105ព្នៅទី១Pnov Ti MouyYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1408ស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលSithor Kandal OD140515141109ព្រៃដើមថ្នឹងPrey Daeum ThnoengYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1408ស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលSithor Kandal OD140516141107ពោទីPou TiYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1405ស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងPeareang OD140517140907ព្រៃស្នៀតPrey SneatYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1408ស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលSithor Kandal OD1405180មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស៊ីធរកណ្តាលSitho Kandal RHYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1409ស្រុកប្រតិបត្តិក្រុងព្រៃវែងKrong Prey Veng OD1405910ព្រែកអន្ទះPrek AnteahYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1409ស្រុកប្រតិបត្តិក្រុងព្រៃវែងKrong Prey Veng OD1405920ព្រែកតាសរPrek TasorYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1409ស្រុកប្រតិបត្តិក្រុងព្រៃវែងKrong Prey Veng OD1405930ព្រៃកន្លោងPrey KanlaongYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1409ស្រុកប្រតិបត្តិក្រុងព្រៃវែងKrong Prey Veng OD1405940តាកោTakorYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1400មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងPrey Veng PHD office1405990មន្ទីរពេទ្យខេត្តព្រៃវែងPrey Veng PHYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1406ស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចPreah Sdach OD1406000ស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចPreah Sdach ODYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1406ស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចPreah Sdach OD1406010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រះស្តេចPreah Sdach RHYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1406ស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចPreah Sdach OD140602140602ជៃកំពកChey KampokYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1406ស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចPreah Sdach OD140603140603រាធរReathorYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1406ស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចPreah Sdach OD140604140604អង្គររាជ្យAngkor ReachYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1406ស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចPreah Sdach OD140605140605សេនារាជឧត្តមSena Reach OtdamYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1406ស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចPreah Sdach OD140606140606បឹងដោលBoeng DaolYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1406ស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចPreah Sdach OD140607140607បន្ទាយចក្រីBanteay ChakreiYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1406ស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចPreah Sdach OD140608140608ព្រះស្តេចPreah SdachYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1411ស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏Peam Chor OD140609140609ឬស្សីស្រុកRussei SrokYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1411ស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏Peam Chor OD140610140610កំពង់ប្រាសាទKampong PrasatYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1407ស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរSvay Antor OD1407000ស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរSvay Antor​ ODYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1411ស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏Peam Chor OD1407010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកពាមជរ៏Peam Chor RHYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1407ស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរSvay Antor OD140702140702ស្វាយអន្ទរSvay AntorYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1407ស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរSvay Antor OD140703140703ជ្រៃChreyYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1407ស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរSvay Antor OD140704140704ជាខ្លាងChea KhlangYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1407ស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរSvay Antor OD140705140705ពពឹសPopoesYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1407ស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរSvay Antor OD140706140706មេបុណ្យMebonnYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1407ស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរSvay Antor OD140707140707ដំរីពួនDamrei PuonYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1407ស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរSvay Antor OD140708140708អង្គរទ្រេតAngkor TretYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1407ស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរSvay Antor OD140709140709ពានរោងPean RoungYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1407ស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរSvay Antor OD140710140710សំរោងSamraongYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1407ស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរSvay Antor OD140711140711ទឹកថ្លាTeuk ThlaYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1410ស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំBa Phnom OD1407120ធាយTheayYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1409ស្រុកប្រតិបត្តិក្រុងព្រៃវែងKrong Prey Veng OD1407130ពោធិរៀងPo RiengYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1409ស្រុកប្រតិបត្តិក្រុងព្រៃវែងKrong Prey Veng OD1407140ព្រែកជ្រៃPreaek ChreyYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1409ស្រុកប្រតិបត្តិក្រុងព្រៃវែងKrong Prey Veng OD1407150កំពង់លាវKampong LeavYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1404ស្រុកប្រតិបត្តិពាមរក៏Peam Ro OD140716140808ព្រៃកណ្តៀងPrey kandeangYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1412ស្រុកប្រតិបត្តិកញ្ជ្រៀចKanh Chreach OD1407170ក្តឿងរាយKdoeng ReayYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1412ស្រុកប្រតិបត្តិកញ្ជ្រៀចKanh Chreach OD1407180ចុងអំពិលChong AmpilYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1411ស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏Peam Chor OD1407910អង្គរអង្គAngkor AngYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1411ស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏Peam Chor OD1407920ក្រាំងតាយ៉ងKraing TayongYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1411ស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏Peam Chor OD1407930កោះសំពៅKoh SampeuvYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1411ស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏Peam Chor OD1407940កោះរកាKoh RokarYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1411ស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏Peam Chor OD1407950កោះចេកKoh ChekYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1411ស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏Peam Chor OD1407960ព្រែកក្របៅPreak KrobaovYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1408ស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលSithor Kandal OD1408000ស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលSithor Kandal ODYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1409ស្រុកប្រតិបត្តិក្រុងព្រៃវែងKrong Prey Veng OD1409000ស្រុកប្រតិបត្តិក្រុងព្រៃវែងKrong Prey Veng​ ODYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1410ស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំBa Phnom OD1410000ស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំBa Phnom ODYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1410ស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំBa Phnom OD1410010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកបាភ្នំBaphnom RHYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1406ស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចPreah Sdach OD141007141007ក្រាំងស្វាយKraing SvayYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1406ស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចPreah Sdach OD141008141008ល្វាLveaYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1411ស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏Peam Chor OD1411000ស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៍Peam Chor ODYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1408ស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលSithor Kandal OD141191140805ព្នៅទី២Phnov Ti PiYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1408ស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលSithor Kandal OD141192141110ព្រៃទឹងPrey ToengYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1408ស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលSithor Kandal OD141193141102អំពិលក្រៅAmpil kroaYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1408ស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលSithor Kandal OD141194141112ឫស្សីសាញ់Russey SanhYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1412ស្រុកប្រតិបត្តិកញ្ជ្រៀចKanh Chreach OD1412000ស្រុកប្រតិបត្តិកញ្ជ្រៀចKanhchriech ODYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1412ស្រុកប្រតិបត្តិកញ្ជ្រៀចKanh Chreach OD1412010មន្ទីរពេទ្យបង្អែក​កញ្ជ្រៀចKanhchriech RHYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1407ស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរSvay Antor OD141209141209ព្រៃខ្លាPrey KhlaYES > 16h
14ព្រៃវែងPrey Veng1407ស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរSvay Antor OD1301040056141201មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្វាយអន្ទរSvay Antor_RH
15ពោធិ៍សាត់Pursat1503ក្រវ៉ាញKravagn150200010ឧទ្យានសំកុកសែនជ័យUK CHEANSAKOH SenCheyYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1503ក្រវ៉ាញKravagn150200030អូរសោមOsomYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1503ក្រវ៉ាញKravagn13010400240រកាតRokat
15ពោធិ៍សាត់Pursat1503ក្រវ៉ាញKravagn13010400250រវៀងRoveing
15ពោធិ៍សាត់Pursat1503ក្រវ៉ាញKravagn13010400260សន្រ្ទែSantree
15ពោធិ៍សាត់Pursat1500មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់Posat PHD1500010មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់Posat PHDYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1501បាកានBakan1501000បាកានBakanYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1501បាកានBakan1501010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកបាកានBakanYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1501បាកានBakan150102150102បឹងខ្នារBoeng KhnarYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1501បាកានBakan150103150103ស្នាមព្រះSnam PreahYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1501បាកានBakan150104150104ត្រពាំងជងTrapeang ChongYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1501បាកានBakan150105150105មេទឹកMe TuekYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1501បាកានBakan150106150106អូរតាប៉ោងO Ta PaongYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1501បាកានBakan150107150107ស្វាយដូនកែវSvay Daun KeoYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1501បាកានBakan150108150108ខ្នារទទឹងKhnar TotuengYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1501បាកានBakan150109150109រំលេចRumlechYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1501បាកានBakan150110150110បឹងបត់កណ្តាលBoeng Bat KandaolYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1501បាកានBakan150111150111តាលោTa LoYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1501បាកានBakan150112150112រហាលទិលRohal TilYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1502សំពៅមាសSampov Meas1502000សំពៅមាសSampov MeasYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1500មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់Posat PHD1502010មន្ទីរពេទ្យខេត្តពោធិ៍សាត់Pursat Prov. Hosp.YES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1502សំពៅមាសSampov Meas150202150202ពាលញែកPeal NhekYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1502សំពៅមាសSampov Meas150203150203កោះជុំKoh ChumYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1502សំពៅមាសSampov Meas150204150204ព្រៃញីPrey NhiYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1502សំពៅមាសSampov Meas150205150205ព្រែកត្នោតPrek TnaotYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1502សំពៅមាសSampov Meas150206150206វត្តហ្លួងWat LuongYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1502សំពៅមាសSampov Meas150207150207វត្តពោធិWat PouYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1502សំពៅមាសSampov Meas150208150208កណ្តៀងKandiengYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1502សំពៅមាសSampov Meas150209150209ស្យាSyaYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1502សំពៅមាសSampov Meas150210150210ស្រែស្តុកSrae SdokYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1502សំពៅមាសSampov Meas150211150211រាំងទីលReang TilYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1504ក្រគរKro Kor150212150212ក្រគរKrakorYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1504ក្រគរKro Kor150213150213កំពង់លួងKampong LuongNO
15ពោធិ៍សាត់Pursat1504ក្រគរKro Kor150214150214ឈើតុំChheu TomYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1504ក្រគរKro Kor150215150215បឹងកន្ទួតBoeng KantuotYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1504ក្រគរKro Kor150216150216ឈូកមាសChhouk MeasYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1504ក្រគរKro Kor150217150217អន្សាចំបក់Ansa ChambakYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1503ក្រវ៉ាញKravagn150218150218ភ្នំក្រវាញPhnom KravanhYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1503ក្រវ៉ាញKravagn150219150219ព្រងិលProngilYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1503ក្រវ៉ាញKravagn150220150220សំរោងSamraongYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1503ក្រវ៉ាញKravagn150221150221តាសាស់Ta SahYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1503ក្រវ៉ាញKravagn150222150222ប្រម៉ោយPramaoyYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1503ក្រវ៉ាញKravagn150224150224អន្លង់រាបAnglong ReapYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1503ក្រវ៉ាញKravagn150225150225ហ៊ុនសែនថ្មដាHun Sen ThmardaYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1502សំពៅមាសSampov Meas150227150227រលាបRo LeabYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1504ក្រគរKro Kor150228150228កំពង់ពោធ៏Kampong PoYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1504ក្រគរKro Kor150229150229ស្នាអន្សារSna AnsarYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1504ក្រគរKro Kor150230150230ស្វាយសរSvay SorYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1503ក្រវ៉ាញKravagn150231150231បាក់ចិញ្ជៀនBak chicheanYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1502សំពៅមាសSampov Meas150232150232កញ្ជរKognchorYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1504ក្រគរKro Kor1502330មន្ទីរពេទ្យបង្អែក​ក្រគរKrakor RHYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1503ក្រវ៉ាញKravagn1502340មន្ទីរពេទ្យបង្អែក​ភ្នំក្រវាញPhnom KravanhYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1504ក្រគរKro Kor1502601អន្លង់ត្នោតAnlong Tnort
15ពោធិ៍សាត់Pursat1504ក្រគរKro Kor1502611អូរសណ្តាន់Or Sandan
15ពោធិ៍សាត់Pursat1503ក្រវ៉ាញKravagn150300150300ស្រុកប្រតិបតិ្ត ភ្នំក្រវ៉ាញOD PhnomKravagnYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់Pursat1504ក្រគរKro Kor1504000ស្រុកប្រតិបត្តិក្រគរKro KorYES > 16h
16រតនគិរីRatanak Kiri1600មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីRattanak Kiry PHD1600010មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីRatanak kiry PHDYES > 16h
16រតនគិរីRatanak Kiri1601បានលុងBAN LUNG1601000ស្រុកប្រតិបត្តិបានលុងBAN LUNG ODYES > 16h
16រតនគិរីRatanak Kiri1600មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីRattanak Kiry PHD1601010មន្ទីរពេទ្យខេត្តរតនគីរីRatanakiri Prov HosYES > 16h
16រតនគិរីRatanak Kiri1601បានលុងBAN LUNG160102160102បានលុងBANLUNGYES > 16h
16រតនគិរីRatanak Kiri1601បានលុងBAN LUNG160103160103កាចាញKACHANHYES > 16h
16រតនគិរីRatanak Kiri1601បានលុងBAN LUNG1601040អូរជុំO CHUMYES > 16h
16រតនគិរីRatanak Kiri1601បានលុងBAN LUNG16010616011105ល្បាំងLBANGYES > 16h
16រតនគិរីRatanak Kiri1601បានលុងBAN LUNG1601070វ៉ីនសៃVOEN SAYYES > 16h
16រតនគិរីRatanak Kiri1601បានលុងBAN LUNG160108160108កាចូនKACHONYES > 16h
16រតនគិរីRatanak Kiri1601បានលុងBAN LUNG160109160109វីរ់ៈជ័យVIRAK CHEYYES > 16h
16រតនគិរីRatanak Kiri1601បានលុងBAN LUNG1601100តាវែងTA VENGYES > 16h
16រតនគិរីRatanak Kiri1601បានលុងBAN LUNG1601110កូនមុំKOUN MUMYES > 16h
16រតនគិរីRatanak Kiri1601បានលុងBAN LUNG1601130លំផាត់LUMPHATYES > 16h
16រតនគិរីRatanak Kiri1601បានលុងBAN LUNG160121160121ជំរុំបីស្រុកCHUMROM BEYSROKNO
16រតនគិរីRatanak Kiri1602បរកែវBor Keo160122160122ញ៉ាងNHANGNO
16រតនគិរីRatanak Kiri1601បានលុងBAN LUNG160123160123កុកឡាក់Kok Lak
16រតនគិរីRatanak Kiri1602បរកែវBor Keo1601900ស្រុកប្រតិបត្តិបរកែវBorkeo ODYES > 16h
16រតនគិរីRatanak Kiri1602បរកែវBor Keo160200160216អណ្តូងពេជ្រANDOUNG PECHYES > 16h
16រតនគិរីRatanak Kiri1602បរកែវBor Keo1602010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកបរកែវBORKOA  RHYES > 16h
16រតនគិរីRatanak Kiri1602បរកែវBor Keo160202160202កិៈចុងKICHONGYES > 16h
16រតនគិរីRatanak Kiri1602បរកែវBor Keo1602070អូរយ៉ាដាវOyadaovYES > 16h
16រតនគិរីRatanak Kiri1602បរកែវBor Keo1602100អណ្តូងមាសANDOUNG MEASYES > 16h
16រតនគិរីRatanak Kiri1602បរកែវBor Keo160211160211ម៉ាលិកMalikNO
16រតនគិរីRatanak Kiri1602បរកែវBor Keo160212160212សោមធំSOM THOMYES > 16h
16រតនគិរីRatanak Kiri1602បរកែវBor Keo160216160216ទីងចាក់Ting Chak
16រតនគិរីRatanak Kiri1601បានលុងBAN LUNG160100010សាមគ្គីSAMAKIYES > 16h
16រតនគិរីRatanak Kiri1602បរកែវBor Keo16010002160215តាឡាវTALAONO
16រតនគិរីRatanak Kiri1601បានលុងBAN LUNG1601000316011104តឺនTOEUNNO
16រតនគិរីRatanak Kiri1601បានលុងBAN LUNG1601000416011106សេដាSEDAYES > 16h
16រតនគិរីRatanak Kiri1601បានលុងBAN LUNG1601000516011103ប៉ូយPOYYES > 16h
16រតនគិរីRatanak Kiri1601បានលុងBAN LUNG160100060ប៉ុស្តិ៍សុខភាពប៉ាកាឡាន់PakalanNO
16រតនគិរីRatanak Kiri1602បរកែវBor Keo16010007160213បរខាំBORKHAMYES > 16h
16រតនគិរីRatanak Kiri1602បរកែវBor Keo160100080ប៉ុស្តិ៍សុខភាពយ៉ាទុងYatong HPYES > 16h
16រតនគិរីRatanak Kiri1601បានលុងBAN LUNG160100090ប៉ុស្តិ៍សុខភាពស្រែអង្រ្កងSre AngkrongNO
16រតនគិរីRatanak Kiri1601បានលុងBAN LUNG160110010ប៉ុស្តិសុខភាពតាបូកTABOUK HPNO
16រតនគិរីRatanak Kiri1601បានលុងBAN LUNG1601000100ប៉ុស្តិ៍សុខភាពហាត់ប៉ក់Hat PokNO
16រតនគិរីRatanak Kiri1602បរកែវBor Keo160101111160214លុងឃុងLUNG KHUNGYES > 16h
16រតនគិរីRatanak Kiri1601បានលុងBAN LUNG1301040053160116ភ្នំកុកPhnomKok
16រតនគិរីRatanak Kiri1601បានលុងBAN LUNG1301040054160117កោះពាក្យKohPeak
17សៀមរាបSiemreap1704អង្គរជុំAnkor Chhum10ពួកPouk
17សៀមរាបSiemreap1700មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបSiam Reap PHD1700010មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបSiam Reap PHDYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1701ក្រឡាញ់Kralanh170100170100ស្រុកប្រតិបត្តិក្រឡាញ់Kralanh ODYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1701ក្រឡាញ់Kralanh170101170101មន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រឡាញ់KralanhYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1701ក្រឡាញ់Kralanh170102170102កំពង់ថ្កូវKampong ThkovYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1701ក្រឡាញ់Kralanh170103170103សែនសុខSen SokYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1701ក្រឡាញ់Kralanh170104170104រោងគោRong KoYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1701ក្រឡាញ់Kralanh170105170105សំបួរSambourYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1701ក្រឡាញ់Kralanh170106170106ស្រីស្នំSrey SnamYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1701ក្រឡាញ់Kralanh170107170107ស្លែងស្ពានSleng SpeanYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1704អង្គរជុំAnkor Chhum170108170108ព្រៃជ្រូកPrey ChroukYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1701ក្រឡាញ់Kralanh170109170109ស្រណាលSranalYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1701ក្រឡាញ់Kralanh170110170110ប្រិយ៍PreyYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1701ក្រឡាញ់Kralanh170111170111ចន្លាស់ដៃChanlas DayYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1701ក្រឡាញ់Kralanh170115170115ក្រូចគរkroch KoYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1701ក្រឡាញ់Kralanh170116170116ត្រាំសសរTram SasarYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1701ក្រឡាញ់Kralanh170117170117មោងMaungYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1701ក្រឡាញ់Kralanh170118170118តាអានTa AnYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1701ក្រឡាញ់Kralanh170119170119ស្នួលSnoulYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1704អង្គរជុំAnkor Chhum17012017041101ពោធិទ្រាយPor TreayNO
17សៀមរាបSiemreap1701ក្រឡាញ់Kralanh170122170122ដូនសុខDuan SokYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1701ក្រឡាញ់Kralanh170123170123ក្រឡាញ់Kra LanhYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1702សៀមរាបSiem Reap170200170205សៀមរាបSiem ReapYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1700មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបSiam Reap PHD1702010មន្ទីរពេទ្យខេត្តសៀមរាបSiem Reap Prov. Hosp.YES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1702សៀមរាបSiem Reap170202170202ជ្រាវChreavYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1702សៀមរាបSiem Reap170203170203មណ្ឌល ១Mondul IYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1702សៀមរាបSiem Reap170204170204គោកចកKouk ChakYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1702សៀមរាបSiem Reap170205170205សៀមរាបSiemreapYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1702សៀមរាបSiem Reap170206170206សំបួរSambourYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1702សៀមរាបSiem Reap170207170207ពោធិមានជ័យPo Mean CheyYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1702សៀមរាបSiem Reap170208170208ចុងឃ្នៀសChong KhniesYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1702សៀមរាបSiem Reap170209170209ពាក់ស្នែងPeak SnengYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1702សៀមរាបSiem Reap170210170210បន្ទាយស្រីBanteay SreyYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1702សៀមរាបSiem Reap170211170211ព្រះដាក់Preah DakYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1702សៀមរាបSiem Reap170212170212រុនតាឯកRumchekYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1702សៀមរាបSiem Reap170213170213កណ្តែកKandekYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1702សៀមរាបSiem Reap170214170214ប្រាសាទបាគងPrasat BakorngYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1702សៀមរាបSiem Reap170215170215មានជ័យMean CheyYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1702សៀមរាបSiem Reap170216170216កន្ទ្រាំងKantreangYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1702សៀមរាបSiem Reap170217170217អង្គរធំAngkor ThomYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1702សៀមរាបSiem Reap170219170219នគរធំNokorthomYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1702សៀមរាបSiem Reap170220170220ស្វាយចេកSvaychekYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1702សៀមរាបSiem Reap170221170221បាគងBakongYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1702សៀមរាបSiem Reap170224170224ត្រពាំងធំTra Peang ThomYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1702សៀមរាបSiem Reap170225170225ត្បែងTbengYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1702សៀមរាបSiem Reap170226170226ជប់តាត្រាវChob Ta travYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1702សៀមរាបSiem Reap170227170227បាល្ល័ង្គBalangYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1702សៀមរាបSiem Reap170228170228ស្រង៉ែSra GneYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1702សៀមរាបSiem Reap170229170229ឃុនរាមKhun ReamYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1702សៀមរាបSiem Reap1702301702018អំពិលAmpilYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1702សៀមរាបSiem Reap170231170212រំចេកRumchekYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1702សៀមរាបSiem Reap170232170230កំពង់ភ្លុកKampong PhlukYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1703សូទ្រនិគមSot Nikum1703000សូទ្រនិគមSot NikumYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1703សូទ្រនិគមSot Nikum1703010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកសូទ្រនិគមSotr NikumYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1703សូទ្រនិគមSot Nikum170302170302ដំដែកDam DaekYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1703សូទ្រនិគមSot Nikum170303170303ខ្ចាស់KhchasYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1703សូទ្រនិគមSot Nikum170304170304សំរោងSamraongYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1703សូទ្រនិគមSot Nikum170305170305ពពេលPopelYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1703សូទ្រនិគមSot Nikum170306170306ចាន់សChan SarYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1703សូទ្រនិគមSot Nikum170307170307ដានរុនDan RunYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1703សូទ្រនិគមSot Nikum170308170308កៀនសង្កែKien SangkaeYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1703សូទ្រនិគមSot Nikum170309170309កំពង់ឃ្លាំងKampong KhlaingYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1703សូទ្រនិគមSot Nikum170310170310ស្វាយលើSvay LeuYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1703សូទ្រនិគមSot Nikum170311170311កំពង់ក្តី_Kampong KdeiYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1703សូទ្រនិគមSot Nikum170312170312ស្ពានត្នោតSpean TnaotYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1703សូទ្រនិគមSot Nikum170313170313ល្វែងឬស្សីLveng RusseiYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1703សូទ្រនិគមSot Nikum170314170314គោកធ្លកក្រោមKok Thlok KraumYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1703សូទ្រនិគមSot Nikum170315170315អន្លង់សំណរAnlong SamnarYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1703សូទ្រនិគមSot Nikum170316170316សង្វើយSangveuyYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1703សូទ្រនិគមSot Nikum170317170317ពង្រក្រោមPongro KraumYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1703សូទ្រនិគមSot Nikum170318170318ខ្វាវKhvavYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1703សូទ្រនិគមSot Nikum170319170319ឬស្សីលកReusseilokYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1703សូទ្រនិគមSot Nikum170320170320គោកធ្លកលើKokthlok LeuYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1703សូទ្រនិគមSot Nikum170321170321តាយ៉ែកTa YekYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1703សូទ្រនិគមSot Nikum170322170322ជីក្រែងChikrengYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1703សូទ្រនិគមSot Nikum170323170323ខ្នងភ្នំKhnang PhnomYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1703សូទ្រនិគមSot Nikum170324170324ពង្រលើPong Ro LeuYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1703សូទ្រនិគមSot Nikum170325170325កន្ទួតKantoutYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1703សូទ្រនិគមSot Nikum170326170326ខ្នាពោធិKhnar PorYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1704អង្គរជុំAnkor Chhum1704000ការិយាល័យ ស្រុកប្រតិ អង្គរជុំAngkor Chum ODYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1704អង្គរជុំAnkor Chhum1704010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកអង្គជុំAngkor Chum RHYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1704អង្គរជុំAnkor Chhum170408170408អង្គរជុំAngkor ChhumYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1704អង្គរជុំAnkor Chhum170409170409ដូនកែវDonkeoYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1704អង្គរជុំAnkor Chhum1704100មន្ទីរពេទ្យបង្អែក​ពួកPoukYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1704អង្គរជុំAnkor Chhum170411170411សសរស្តម្ភSasarsdamYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1704អង្គរជុំAnkor Chhum170412170412រើលReulYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1702សៀមរាបSiem Reap170413170413ទឹកវិលToek VilYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1704អង្គរជុំAnkor Chhum170414170414សំរោងយាSamrong YearYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1704អង្គរជុំAnkor Chhum170416170416ចារឈូកChar ChhoukYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1704អង្គរជុំAnkor Chhum170417170417នគរភាសNorkor PheasYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1704អង្គរជុំAnkor Chhum170418170418គោកដូងKork DaungYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1704អង្គរជុំAnkor Chhum170419170419បត់BatYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1704អង្គរជុំAnkor Chhum170420170420វ៉ារិនVarinYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1704អង្គរជុំAnkor Chhum170421170421ស្វាយសSvay SarYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1704អង្គរជុំAnkor Chhum170422170422ដំណាក់ស្លាញDamnak SlanhYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1702សៀមរាបSiem Reap170423170423ក្របីរៀលKrabei RielYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1704អង្គរជុំAnkor Chhum170424170424ស្រែណូយSrenoyYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1704អង្គរជុំAnkor Chhum170425170425ស្រែខ្វាវSre KavavYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1704អង្គរជុំAnkor Chhum170426170426ត្រីញ័រTrey NhorYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1704អង្គរជុំAnkor Chhum170427170427យាងYeangYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1704អង្គរជុំAnkor Chhum170428170428ខ្នាតKhnatYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1704អង្គរជុំAnkor Chhum170429170429គោលKolYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1704អង្គរជុំAnkor Chhum170430170430ល្វាក្រាំងLovea KrangYES > 16h
17សៀមរាបSiemreap1704អង្គរជុំAnkor Chhum170431170431តាសោមTa soumYES > 16h
18ព្រះសីហនុPreah Sihanouk1800មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រះសីហនុSihanouk Ville PHD1800010មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រះសីហនុPreh Sihanuk PHDYES > 16h
18ព្រះសីហនុPreah Sihanouk1801ព្រះសីហនុSihanouk1801000ព្រះសីហនុSihanoukYES > 16h
18ព្រះសីហនុPreah Sihanouk1801ព្រះសីហនុSihanouk1801010មន្ទីរពេទ្យខេត្តព្រះសីហនុPreah Sihanouk Prov. HospYES > 16h
18ព្រះសីហនុPreah Sihanouk1801ព្រះសីហនុSihanouk180102180102ស្ទឹងហាវSteung HavYES > 16h
18ព្រះសីហនុPreah Sihanouk1801ព្រះសីហនុSihanouk180103180103ទឹកល្អក់Tuek L'akYES > 16h
18ព្រះសីហនុPreah Sihanouk1801ព្រះសីហនុSihanouk180104180104វាលរេញVeal RinhYES > 16h
18ព្រះសីហនុPreah Sihanouk1801ព្រះសីហនុSihanouk180105180105អណ្តូងថ្មAndaung ThmaYES > 16h
18ព្រះសីហនុPreah Sihanouk1801ព្រះសីហនុSihanouk180106180106អូរឧកញ្ញ៉ាហេងO Oknha HengYES > 16h
18ព្រះសីហនុPreah Sihanouk1801ព្រះសីហនុSihanouk180107180107អូរជ្រៅO ChrovYES > 16h
18ព្រះសីហនុPreah Sihanouk1801ព្រះសីហនុSihanouk180108180108រាមReamYES > 16h
18ព្រះសីហនុPreah Sihanouk1801ព្រះសីហនុSihanouk180109180109សង្កាត់ ១Sangkat 1YES > 16h
18ព្រះសីហនុPreah Sihanouk1801ព្រះសីហនុSihanouk180110180110ក្រុងព្រះសីហនុSihanouk VilleYES > 16h
18ព្រះសីហនុPreah Sihanouk1801ព្រះសីហនុSihanouk180111180111ជើងគោCheung KoYES > 16h
18ព្រះសីហនុPreah Sihanouk1801ព្រះសីហនុSihanouk180115180115តក្កវិទTakkavethYES > 16h
18ព្រះសីហនុPreah Sihanouk1801ព្រះសីហនុSihanouk180116180116ហុ៑នសែន កែវផុសHun Sen Keo PhosYES > 16h
18ព្រះសីហនុPreah Sihanouk1801ព្រះសីហនុSihanouk180117180117ទួលទទឹងTourl TotungYES > 16h
18ព្រះសីហនុPreah Sihanouk1801ព្រះសីហនុSihanouk180118180118ព្រៃនប់Prey NopYES > 16h
18ព្រះសីហនុPreah Sihanouk1801ព្រះសីហនុSihanouk180119180119អូរតាសេកOtasek_HCYES > 16h
19ស្ទឹងត្រែងStung Treng1900មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងSteng Treng PHD1900010មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងSteng Treng PHDYES > 16h
19ស្ទឹងត្រែងStung Treng1901ស្ទឹងត្រែងSteung Treng1901000ស្ទឹងត្រែងSteung TrengYES > 16h
19ស្ទឹងត្រែងStung Treng1901ស្ទឹងត្រែងSteung Treng1901010មន្ទីរពេទ្យខេត្តស្ទឹងត្រែងStung Treng Prov. Hosp.YES > 16h
19ស្ទឹងត្រែងStung Treng1901ស្ទឹងត្រែងSteung Treng190102190102ស្ទឹងត្រែងSteung TrengYES > 16h
19ស្ទឹងត្រែងStung Treng1901ស្ទឹងត្រែងSteung Treng190103190103សាមគ្គីSamakiYES > 16h
19ស្ទឹងត្រែងStung Treng1901ស្ទឹងត្រែងSteung Treng190104190104ថាឡាបរិវ៉ាត់ThalaborivatYES > 16h
19ស្ទឹងត្រែងStung Treng1901ស្ទឹងត្រែងSteung Treng190105190105ព្រះរំកិលPreah RumkelYES > 16h
19ស្ទឹងត្រែងStung Treng1901ស្ទឹងត្រែងSteung Treng190106190106ចំការលើChamkar LeuNO
19ស្ទឹងត្រែងStung Treng1901ស្ទឹងត្រែងSteung Treng190107190118សៀមប៉ាងSiem PangYES > 16h
19ស្ទឹងត្រែងStung Treng1901ស្ទឹងត្រែងSteung Treng190108190108កំភុនKamphunYES > 16h
19ស្ទឹងត្រែងStung Treng1901ស្ទឹងត្រែងSteung Treng190110190117ស្រែក្រសាំងSre KrasaingYES > 16h
19ស្ទឹងត្រែងStung Treng1901ស្ទឹងត្រែងSteung Treng190113190113ក្បាលរមាសKbal RomeasYES > 16h
19ស្ទឹងត្រែងStung Treng1901ស្ទឹងត្រែងSteung Treng190115190115កោះស្រឡាយKoh SralayNO
19ស្ទឹងត្រែងStung Treng1901ស្ទឹងត្រែងSteung Treng190116190116កោះព្រះKoh PreahNO
19ស្ទឹងត្រែងStung Treng1901ស្ទឹងត្រែងSteung Treng19011719011302ស្រែសំបូរSre SamboNO
19ស្ទឹងត្រែងStung Treng1901ស្ទឹងត្រែងSteung Treng19011819011304ស្រែពកSre PokYES > 16h
19ស្ទឹងត្រែងStung Treng1901ស្ទឹងត្រែងSteung Treng19011919011303ស្រែគរSre KorYES > 16h
19ស្ទឹងត្រែងStung Treng1901ស្ទឹងត្រែងSteung Treng13010400200តាឡាតTalat
19ស្ទឹងត្រែងStung Treng1901ស្ទឹងត្រែងSteung Treng13010400210វាលដេញVeil Dehn
19ស្ទឹងត្រែងStung Treng1901ស្ទឹងត្រែងSteung Treng13010400230ត្បូងខ្លាThbung Kla
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2003ស្វាយរៀងSvay Rieng OD200316990មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្វាយជ្រុំSvay RumpeaYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2003ស្វាយរៀងSvay Rieng OD2003190120031901ឈើទាលChheu TealYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2000មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្វាយរៀងSvay Rieng PHD2000010មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្វាយរៀងSvay Rieng PHDYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2001ជីភូChi Phu2001000ជីភូChi PhuYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2001ជីភូChi Phu2001010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកជីភូChi PhuYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2001ជីភូChi Phu200102200102ព្រៃអង្គុញPrey AngkunhYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2001ជីភូChi Phu200103200103បាវិតBavetYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2001ជីភូChi Phu200104200104ព្រៃគគីរPrey KokiYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2001ជីភូChi Phu200105200105មេសថ្ងកMe Sa ThngakYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2001ជីភូChi Phu200106200106សំឡីSamleyYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2001ជីភូChi Phu200107200107ត្នោតThnotYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2001ជីភូChi Phu200108200108ខ្សែត្រKsetYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2004ស្វាយទាបSvay Teap200109200109ពពែតPopetYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2001ជីភូChi Phu200110200110ទួលស្តីTourl SdeyYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2001ជីភូChi Phu200111200111ច្រេសChresYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2001ជីភូChi Phu200112200112ស្វាយតាយានSvay TayeanYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2002រមាសហែកRomeas Hek2002000ស្រុកប្រតិបត្តិរមាសហែកRomeas Hek ODYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2002រមាសហែកRomeas Hek2002010មន្ទីរពេទ្យបង្អែករមាសហែកRomeas HekYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2002រមាសហែកRomeas Hek200202200202កំពង់ត្រាចKampong TrachYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2002រមាសហែកRomeas Hek200203200203អង្គប្រស្រែAngk PrasreYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2002រមាសហែកRomeas Hek200204200204ដូងDoungYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2002រមាសហែកRomeas Hek200205200205អំពិលAmpilYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2002រមាសហែកRomeas Hek200206200206ក្រសាំងKrasaingYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2002រមាសហែកRomeas Hek200207200207ជ្រៃធំChrey ThumYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2002រមាសហែកRomeas Hek200208200208មុខដាMukh DaYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2002រមាសហែកRomeas Hek200209200209ម្រាមMreamYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2002រមាសហែកRomeas Hek200210200210ចន្រ្តីChantreiYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2002រមាសហែកRomeas Hek200211200211ជិកដីChik DeiYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2002រមាសហែកRomeas Hek200212200212ត្រពាំងស្តៅTrapaing SdaoYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2002រមាសហែកRomeas Hek200213200213គគីរKokiNO
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2002រមាសហែកRomeas Hek200214200214សំបួរSambourYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2003ស្វាយរៀងSvay Rieng OD2003000ស្វាយរៀងSvay Rieng ODYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2000មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្វាយរៀងSvay Rieng PHD2003010មន្ទីរពេទ្យខេត្តស្វាយរៀងSvay Rieng Prov Hosp.YES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2003ស្វាយរៀងSvay Rieng OD200302200302ស្វាយរៀងSvay RiengYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2003ស្វាយរៀងSvay Rieng OD200303200303បាសាក់BassacYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2003ស្វាយរៀងSvay Rieng OD200304200304ចម្លងChamlangYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2003ស្វាយរៀងSvay Rieng OD200305200305ចេកChekYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2003ស្វាយរៀងSvay Rieng OD200306200306ស្វាយជ្រុំSvay ChrumYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2003ស្វាយរៀងSvay Rieng OD200307200307តាសួសTa SuosYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2003ស្វាយរៀងSvay Rieng OD200308200308គ្រួសKruosYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2003ស្វាយរៀងSvay Rieng OD200309200309ក្រោលគោKrol KoYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2003ស្វាយរៀងSvay Rieng OD200310200310ស្វាយយាSvay YeaYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2003ស្វាយរៀងSvay Rieng OD200311200311ដូនសDaun SaYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2003ស្វាយរៀងSvay Rieng OD200312200312ស្វាយធំSvay ThumYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2003ស្វាយរៀងSvay Rieng OD200313200313ស្វាយអង្គAngk Ta SouYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2004ស្វាយទាបSvay Teap200314200314កណ្តៀងរាយKandieng ReayYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2003ស្វាយរៀងSvay Rieng OD200315200315សង្ឃ័រSangkhoarYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2004ស្វាយទាបSvay Teap200316200316ស្វាយរំពារSvay RumpeaYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2004ស្វាយទាបSvay Teap200317200317ញរNhorYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2004ស្វាយទាបSvay Teap200318200318សំយ៉ោងSamyongYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2004ស្វាយទាបSvay Teap200319200319ព្រះពន្លាPreah PonleaYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2004ស្វាយទាបSvay Teap200320200320ថ្នាធ្នង់Thna ThnongYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2004ស្វាយទាបSvay Teap200321200321ចកChakYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2004ស្វាយទាបSvay Teap200322200322បុសមនBoss MonYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2004ស្វាយទាបSvay Teap200323200323ពងទឹកPong TukYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2004ស្វាយទាបSvay Teap200324200324មន្ទីរពេទ្យ សាមគ្គីរំដួលSamaki Romdoul RHYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2004ស្វាយទាបSvay Teap2004000ស្វាយទាបSvay TeapYES > 16h
20ស្វាយរៀងSvay Rieng2004ស្វាយទាបSvay Teap2004020មន្ទីរពេទ្យ ស្វាយទាបSvay Teap RHYES > 16h
21តាកែវTakeo2100មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវTakeo PHD2100010មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវTakeo PHDYES > 16h
21តាកែវTakeo2101អង្គរការAng Rokar2101000អង្គរការAng RokarYES > 16h
21តាកែវTakeo2101អង្គរការAng Rokar2101010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកអង្គរកាAngRokaYES > 16h
21តាកែវTakeo2101អង្គរការAng Rokar210102210102គុសKusYES > 16h
21តាកែវTakeo2101អង្គរការAng Rokar210103210103ត្រាំកក់Tram KakYES > 16h
21តាកែវTakeo2101អង្គរការAng Rokar210104210104ត្រពាំងព្រីងTrapeang PringYES > 16h
21តាកែវTakeo2101អង្គរការAng Rokar210105210105តាភេមTa PhemYES > 16h
21តាកែវTakeo2101អង្គរការAng Rokar210106210106អង្គតាសោមAng Ta SomYES > 16h
21តាកែវTakeo2101អង្គរការAng Rokar210107210107ព្រៃជួរPrey ChuorYES > 16h
21តាកែវTakeo2101អង្គរការAng Rokar210108210108ព្រៃស្បាតPrey SbatYES > 16h
21តាកែវTakeo2101អង្គរការAng Rokar210109210109ត្រពាំងអណ្តើកTrapeang AndeukYES > 16h
21តាកែវTakeo2101អង្គរការAng Rokar210110210110អង្គរការAng RokarYES > 16h
21តាកែវTakeo2101អង្គរការAng Rokar210112210112ញ៉ែងញ៉ងNheng NhangYES > 16h
21តាកែវTakeo2101អង្គរការAng Rokar210113210113ត្រពាំងអំពិលTraping AmpelYES > 16h
21តាកែវTakeo2101អង្គរការAng Rokar210114210114បុស្សតាផង់Bos TaphangYES > 16h
21តាកែវTakeo2102បាទីBati2102000បាទីBatiYES > 16h
21តាកែវTakeo2102បាទីBati2102010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកបាទីBatiYES > 16h
21តាកែវTakeo2102បាទីBati210202210202ដូងDaungYES > 16h
21តាកែវTakeo2102បាទីBati210203210203ចំបក់ChambakYES > 16h
21តាកែវTakeo2102បាទីBati210204210204កណ្តឹងKandoengYES > 16h
21តាកែវTakeo2102បាទីBati210205210205ទន្លេបាទីTonle BatiYES > 16h
21តាកែវTakeo2102បាទីBati210206210206ពត់សរPot SarYES > 16h
21តាកែវTakeo2102បាទីBati210207210207លំពង់LumpongYES > 16h
21តាកែវTakeo2102បាទីBati210208210208ត្រពាំងក្រសាំងTrapeang KrasaingYES > 16h
21តាកែវTakeo2102បាទីBati210209210209ក្រាំងលាវKraing LeavYES > 16h
21តាកែវTakeo2102បាទីBati210210210210ត្រាំខ្នារTram KhnaYES > 16h
21តាកែវTakeo2102បាទីBati210211210211ខ្វាវKhvavYES > 16h
21តាកែវTakeo2102បាទីBati210212210212ជំរះពេនChumreahpenYES > 16h
21តាកែវTakeo2102បាទីBati210213210213រវៀងRoviengYES > 16h
21តាកែវTakeo2102បាទីBati2102140សំរោងSamraongYES > 16h
21តាកែវTakeo2102បាទីBati210215210215ត្រពាំងសាបTrapaing SabYES > 16h
21តាកែវTakeo2102បាទីBati2102160ចំប៉ីChampeyYES > 16h
21តាកែវTakeo2102បាទីBati2102170កុមារាជាKoma ReacheaYES > 16h
21តាកែវTakeo2103ដូនកែវDaun Keo2103000ដូនកែវDaun KeoYES > 16h
21តាកែវTakeo2100មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវTakeo PHD2103010មន្ទីរពេទ្យខេត្តតាកែវTakeo Prov HospitalYES > 16h
21តាកែវTakeo2103ដូនកែវDaun Keo210302210302បឹងត្រាញ់Boeng TranhYES > 16h
21តាកែវTakeo2103ដូនកែវDaun Keo210303210303លំចង់LumchangYES > 16h
21តាកែវTakeo2103ដូនកែវDaun Keo210304210304ទ្រាTreaYES > 16h
21តាកែវTakeo2103ដូនកែវDaun Keo210305210305បារាយណ៍BarayYES > 16h
21តាកែវTakeo2103ដូនកែវDaun Keo210306210306រកាក្នុងRoka KhnongYES > 16h
21តាកែវTakeo2103ដូនកែវDaun Keo210307210307រកាក្រៅRoka KrauYES > 16h
21តាកែវTakeo2103ដូនកែវDaun Keo210308210308សំបួរSambourYES > 16h
21តាកែវTakeo2103ដូនកែវDaun Keo210309210309ធ្លកThlorkYES > 16h
21តាកែវTakeo2103ដូនកែវDaun Keo210310210310ខ្វាវKhvavYES > 16h
21តាកែវTakeo2103ដូនកែវDaun Keo210311210311ព្រៃស្លឹកPrey SloekYES > 16h
21តាកែវTakeo2103ដូនកែវDaun Keo210312210312រនាមRoneamYES > 16h
21តាកែវTakeo2103ដូនកែវDaun Keo210313210313ស្រង៉ែSrangaeYES > 16h
21តាកែវTakeo2103ដូនកែវDaun Keo210314210314ស្រែរនោងSrae RonoungYES > 16h
21តាកែវTakeo2103ដូនកែវDaun Keo210315210315លាយបូរLeay BoYES > 16h
21តាកែវTakeo2103ដូនកែវDaun Keo210316210316ឧត្តមសូរិយាOudom SoryaYES > 16h
21តាកែវTakeo2104គិរីវង់Kirivong2104000គិរីវង់KirivongYES > 16h
21តាកែវTakeo2104គិរីវង់Kirivong2104010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកគិរីវង់KirivongYES > 16h
21តាកែវTakeo2104គិរីវង់Kirivong210405210405សោមSomYES > 16h
21តាកែវTakeo2104គិរីវង់Kirivong210406210406ភ្នំដិនPhnomDenYES > 16h
21តាកែវTakeo2104គិរីវង់Kirivong210407210407កំណប់KamNopYES > 16h
21តាកែវTakeo2106កោះ​អណ្ដែតKok Andet210408210408អង្គប្រាសាទAngPraSatYES > 16h
21តាកែវTakeo2106កោះ​អណ្ដែតKok Andet210409210409ព្រៃមេលងPreyMeLorngYES > 16h
21តាកែវTakeo2106កោះ​អណ្ដែតKok Andet210410210410ក្រពុំឈូកKraPumChhoukYES > 16h
21តាកែវTakeo2106កោះ​អណ្ដែតKok Andet210411210411ព្រៃយុថ្កាPreyYuthKaYES > 16h
21តាកែវTakeo2106កោះ​អណ្ដែតKok Andet210412210412រមេញRoMinhYES > 16h
21តាកែវTakeo2106កោះ​អណ្ដែតKok Andet210413210413កំពង់ក្រសាំងKamPongKraSaingYES > 16h
21តាកែវTakeo2104គិរីវង់Kirivong210414210414រាមអណ្តើកBoreyChulSaYES > 16h
21តាកែវTakeo2106កោះ​អណ្ដែតKok Andet210416210416ដូងខ្ពស់DaungKhposYES > 16h
21តាកែវTakeo2104គិរីវង់Kirivong210417210417អង្គខ្នុរAngKnolYES > 16h
21តាកែវTakeo2106កោះ​អណ្ដែតKok Andet210418210418ជីខ្មាChiKhmaYES > 16h
21តាកែវTakeo2104គិរីវង់Kirivong210419210419សន្លុងSanLongYES > 16h
21តាកែវTakeo2104គិរីវង់Kirivong210420210420ប្រាំបីមុំPramBeiMumYES > 16h
21តាកែវTakeo2104គិរីវង់Kirivong210421210421ជាន់ជុំChaonChumYES > 16h
21តាកែវTakeo2106កោះ​អណ្ដែតKok Andet210422210422គោកពោធិ៍KokPoYES > 16h
21តាកែវTakeo2104គិរីវង់Kirivong210423210423កំពែងKamPengYES > 16h
21តាកែវTakeo2104គិរីវង់Kirivong210424210424ព្រៃរំដេងPreyRumDengYES > 16h
21តាកែវTakeo2104គិរីវង់Kirivong210425210425គោកព្រេចKorkPrechYES > 16h
21តាកែវTakeo2104គិរីវង់Kirivong210426210426តាអូTa OYES > 16h
21តាកែវTakeo2104គិរីវង់Kirivong210427210427ព្រៃអំពកPrey AmpokYES > 16h
21តាកែវTakeo2105ព្រៃកប្បាសPrey Kabass2105000ព្រៃកប្បាសPrey KabassYES > 16h
21តាកែវTakeo2105ព្រៃកប្បាសPrey Kabass2105010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រៃកប្បាសPrey KabassYES > 16h
21តាកែវTakeo2105ព្រៃកប្បាសPrey Kabass210502210502គោកធ្លកKok ThlokYES > 16h
21តាកែវTakeo2105ព្រៃកប្បាសPrey Kabass210503210518ពោធិរំចាកKok KachabYES > 16h
21តាកែវTakeo2105ព្រៃកប្បាសPrey Kabass210504210504បាស្រែBa SraeYES > 16h
21តាកែវTakeo2105ព្រៃកប្បាសPrey Kabass210505210505ព្រៃផ្គាំPrey PhkormYES > 16h
21តាកែវTakeo2105ព្រៃកប្បាសPrey Kabass210506210506ពន្លៃPonleyYES > 16h
21តាកែវTakeo2105ព្រៃកប្បាសPrey Kabass210507210507ស្លាSlaYES > 16h
21តាកែវTakeo2105ព្រៃកប្បាសPrey Kabass210508210508តាំងយ៉ាបTang YabYES > 16h
21តាកែវTakeo2105ព្រៃកប្បាសPrey Kabass210509210509ព្រៃល្វាPrey LveaYES > 16h
21តាកែវTakeo2105ព្រៃកប្បាសPrey Kabass210510210510កំពែងKampengYES > 16h
21តាកែវTakeo2105ព្រៃកប្បាសPrey Kabass210511210511ចំប៉ាChampaYES > 16h
21តាកែវTakeo2105ព្រៃកប្បាសPrey Kabass210512210512កំពង់រាបKampong ReabYES > 16h
21តាកែវTakeo2105ព្រៃកប្បាសPrey Kabass210513210513វ៉ាជាងVa ChiengYES > 16h
21តាកែវTakeo2105ព្រៃកប្បាសPrey Kabass210514210514ក្រាំងស្លាKraing SlaYES > 16h
21តាកែវTakeo2105ព្រៃកប្បាសPrey Kabass210515210515ឆាយគីម អង្កាញ់ChhayKim-AngKanhYES > 16h
21តាកែវTakeo2105ព្រៃកប្បាសPrey Kabass210517210517ព្រះបាទហ៊ុនទានPreahbat Hun Teang_HCYES > 16h
21តាកែវTakeo2106កោះ​អណ្ដែតKok Andet2106000ស្រុកប្រតិបត្តិ កោះ​អណ្ដែតKok Andet ODYES > 16h
21តាកែវTakeo2106កោះ​អណ្ដែតKok Andet2106010មន្ទីរ​ពេទ្យ​បង្អែក​កោះ​អណ្ដែតKoh Andet RHYES > 16h
21តាកែវTakeo2106កោះ​អណ្ដែតKok Andet210400010ប៉ុស្តិ៍សុខភាពជ័យជោគChok CheyYES > 16h
21តាកែវTakeo2106កោះ​អណ្ដែតKok Andet210400020ប៉ុស្តិ៍សុខភាពអង្គក្រូចAng KrachorYES > 16h
21តាកែវTakeo2106កោះ​អណ្ដែតKok Andet2104000321041402ធ្លាប្រជុំThlea BrachumYES > 16h
21តាកែវTakeo2106កោះ​អណ្ដែតKok Andet210400040បូរីជលសារBorei CholasaYES > 16h
21តាកែវTakeo2105ព្រៃកប្បាសPrey Kabass13010400190មន្ទីរពេទ្យ​បង្អែក អង្គរបូរីAngkor Borey RH
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2201ស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងSamraong OD22010000ស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងSamraong ODYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2200មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ឧត្តរមានជ័យOddor Meanchey PHD2200010មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ឧត្តរមានជ័យOdarmeanchey PHDYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2200មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ឧត្តរមានជ័យOddor Meanchey PHD2201000ស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងSamraong ODYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2201ស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងSamraong OD2201010មន្ទីរពេទ្យខេត្តឧត្តមានជ័យOddor Meanchey Prov HospYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2201ស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងSamraong OD220102220102សំរោងSamraongYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2201ស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងSamraong OD220103220103កូនក្រៀលKaun KrielYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2201ស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងSamraong OD220104220104បុសស្បូវBos SbovYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2201ស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងSamraong OD220105220105ចុងកាល់Chong KalYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2201ស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងSamraong OD220106220106អំពិលAmpilYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2201ស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងSamraong OD220107220107គោកមនKouk MonYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2201ស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងSamraong OD220108220108គោកខ្ពស់Kouk KhposYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2202ស្រុកប្រតិបត្តិអន្លុងវែងAnlong Veng OD220109220109​អន្លង់វែងAnlong Vaeng RHYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2202ស្រុកប្រតិបត្តិអន្លុងវែងAnlong Veng OD220110220110ត្រពាំងប្រិយ៍Trapaing PreyYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2202ស្រុកប្រតិបត្តិអន្លុងវែងAnlong Veng OD220111220111ត្រពាំងប្រាសាទTrapeang PrasatYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2201ស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងSamraong OD220112220112អូរស្មាច់Ou SmachYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2202ស្រុកប្រតិបត្តិអន្លុងវែងAnlong Veng OD220113220113ទំនប់ដាច់Tumnup DachYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2201ស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងSamraong OD220114220114បេងBengYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2201ស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងSamraong OD220115220115ពង្រPong RoYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2202ស្រុកប្រតិបត្តិអន្លុងវែងAnlong Veng OD220116220116អន្លង់វែងAnlong VengYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2202ស្រុកប្រតិបត្តិអន្លុងវែងAnlong Veng OD220117220117ត្រពាំងតាវTrapaing TaovYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2201ស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងSamraong OD220118220118ឈូកChhoukYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2202ស្រុកប្រតិបត្តិអន្លុងវែងAnlong Veng OD220119220119រំចេកRom ChekNO
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2202ស្រុកប្រតិបត្តិអន្លុងវែងAnlong Veng OD220120220120ផ្អាវPha AvYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2202ស្រុកប្រតិបត្តិអន្លុងវែងAnlong Veng OD220121220121អូរក្រូចO KrouchYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2201ស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងSamraong OD220122220122បន្សាយរាក់Bonsay RakYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2201ស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងSamraong OD220123220123ដូនកែនDon kenYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2201ស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងSamraong OD220124220124វល្ល៏យាវVor YavYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2201ស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងSamraong OD220125220125ក្រសាំងKror SaingYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2201ស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងSamraong OD220126220126គោកភ្លុកKok PlokYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2202ស្រុកប្រតិបត្តិអន្លុងវែងAnlong Veng OD220128220212ប្រាសាទក្រហមសែនជ័យPrasat Krahorm SencheyNO
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2202ស្រុកប្រតិបត្តិអន្លុងវែងAnlong Veng OD220129220211ពពេលសែនជ័យPopel SencheyNO
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2201ស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងSamraong OD2201300សំរោងសែនជ័យSomrong SencheyNO
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2201ស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងSamraong OD2201310តេជោថ្មដូនTecho TmordounNO
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2201ស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងSamraong OD2201320តាមន្តសែនជ័យTamon SencheyYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2201ស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងSamraong OD2201330សែនមនោរម្យ ១Senmonorom 1YES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2201ស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងSamraong OD2201340ហាលៀមសែនជ័យHaleam SencheyNO
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2201ស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងSamraong OD2201350រំដួលសែនជ័យRomdoul SencheyNO
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2201ស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងSamraong OD2201360ត្រពាំងម្អមសែនជ័យTrapang Mlou SencheyYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2202ស្រុកប្រតិបត្តិអន្លុងវែងAnlong Veng OD220137220206ទួលស្វាយសែនជ័យToul Svay SencheyNO
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2201ស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងSamraong OD2201380អំពិលសែនជ័យAmpil SencheyYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2201ស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងSamraong OD2201390គោកមនសែនជ័យKokmorn SencheyYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2201ស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងSamraong OD220140220127ស្រះកែវSrah KeovNO
22ឧត្ដរមានជ័យOddar Meanchey2202ស្រុកប្រតិបត្តិអន្លុងវែងAnlong Veng OD2202000ស្រុកប្រតិបត្តិអន្លុងវែងAnlong Veng ODYES > 16h
23កែបKep2300មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កែបKep PHD2300010មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កែបKep PHDYES > 16h
23កែបKep2301កែបKep OD2301000ស្រុកប្រតិបត្តិ កែបKep ODYES > 16h
23កែបKep2301កែបKep OD2301010មន្ទីរពេទ្យកែបKep Prov. Hosp.YES > 16h
23កែបKep2301កែបKep OD230102230102ព្រៃធំPrey ThumYES > 16h
23កែបKep2301កែបKep OD230103230103អូរក្រសារO KrasarYES > 16h
23កែបKep2301កែបKep OD230104230104ពងទឹកPong TeukYES > 16h
23កែបKep2301កែបKep OD230105230105អង្គោលAngkoulYES > 16h
23កែបKep2301កែបKep OD23010001230106ចំការបីChamkar BeiYES > 16h
24ប៉ៃលិនPailin2401ប៉ៃលិនPailin OD1301040027240101អូរចិតប្រាំOChet PramNO
24ប៉ៃលិនPailin2400មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ប៉ៃលិនPailin PHD2400010មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ប៉ៃលិនPailin PHDYES > 16h
24ប៉ៃលិនPailin2401ប៉ៃលិនPailin OD2401000ប៉ៃលិនPailinYES > 16h
24ប៉ៃលិនPailin2401ប៉ៃលិនPailin OD2401010មន្ទីរពេទ្យខេត្តប៉ៃលិនPailin Prov. Hosp.YES > 16h
24ប៉ៃលិនPailin2401ប៉ៃលិនPailin OD240102240102សួនកុមារSuon KomaYES > 16h
24ប៉ៃលិនPailin2401ប៉ៃលិនPailin OD240103240103អូរច្រាOu chraYES > 16h
24ប៉ៃលិនPailin2401ប៉ៃលិនPailin OD240104240104ភ្នំស្ពង់Phnom SpongYES > 16h
24ប៉ៃលិនPailin2401ប៉ៃលិនPailin OD240105240105ភ្នំព្រាលPhnom PrealYES > 16h
24ប៉ៃលិនPailin2401ប៉ៃលិនPailin OD240106240106ផ្សារព្រំPhsar PromYES > 16h
24ប៉ៃលិនPailin2401ប៉ៃលិនPailin OD240107240107ក្រចាប់KrachabYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3100ត្បូងឃ្មុំTbong Khmum30322250102ពាមជីលាំងPeam ChilaingYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3100ត្បូងឃ្មុំTbong Khmum30323250103ទន្លេបិទTonlebetYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3040ក្រូចឆ្មារKrouch Chmar304010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រូចឆ្មារKroch ChhmarYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3040ក្រូចឆ្មារKrouch Chmar304020ជំនីកChumnikYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3040ក្រូចឆ្មារKrouch Chmar304030រការខ្នុរRoka KhnaorYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3040ក្រូចឆ្មារKrouch Chmar30404250304ប៉ើសពីរPeus PirYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3040ក្រូចឆ្មារKrouch Chmar30405250305ស្វាយឃ្លាំងSvay KhlaingYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3040ក្រូចឆ្មារKrouch Chmar30406250306ប្រឆេះកណ្តាលProchhes KandalYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3040ក្រូចឆ្មារKrouch Chmar30407250307ព្រែកអាជីPrek A ChiYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3040ក្រូចឆ្មារKrouch Chmar30408250308កំពង់ទ្រាសKampong TreasYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3051មេមត់Memot305010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកមេមត់MemutYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3051មេមត់Memot30502250402មេមត់MemutYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3051មេមត់Memot30503250403ជាំទ្រៀកChoam TreakYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3051មេមត់Memot30504250404សំរោងSamrongYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3051មេមត់Memot30505250405ចាន់មូលChan MoulYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3051មេមត់Memot30506250406ដារDarYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3051មេមត់Memot30507250407កំពាន់KampoanYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3051មេមត់Memot30508250408ថ្មទទឺងThmor TotungYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3051មេមត់Memot30509250409ស្លាSlaYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3051មេមត់Memot30510250410ជាំក្រវៀនChoam KravienYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3051មេមត់Memot30511250411រំចេកRumchekYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3051មេមត់Memot30512250412តេជោសែនផ្លាកសំរោងTecho Sen Plak SamraongYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3060អូរាំងឱO Rang Ov306010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកអូររាំងឪO Reang OvYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3060អូរាំងឱO Rang Ov30602250502ស្រែស្ពៃSrae SpeyYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3060អូរាំងឱO Rang Ov30603250503ថ្នល់កែងThnal KengYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3060អូរាំងឱO Rang Ov30604250504ចកChakYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3060អូរាំងឱO Rang Ov30605250505ដំរិលDamrelYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3060អូរាំងឱO Rang Ov30606250506អំពិលតាពកAmpil Ta PokYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3060អូរាំងឱO Rang Ov30607250507មៀនMeanYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3060អូរាំងឱO Rang Ov30608250508ព្រះធាតុPreah TheatYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3060អូរាំងឱO Rang Ov30610250509តេជោសែនពាមជាំងPeam ChangYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum2602ពញាក្រែកPoneakrek307010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកពញាក្រែកPonhea KrekYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum2602ពញាក្រែកPoneakrek30702250602ត្រពាំងព្រីងTrapeang PringYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum2602ពញាក្រែកPoneakrek30703250603ក្រែក ១Kraek 1YES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum2602ពញាក្រែកPoneakrek30704250604ជីពាំងChi PeangYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum2602ពញាក្រែកPoneakrek30705250605វាលម្លូVeal MluYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum2602ពញាក្រែកPoneakrek30706250606កោងកាងKaong KangYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum2602ពញាក្រែកPoneakrek30707250607ពពេលPopelYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum2602ពញាក្រែកPoneakrek30708250608ជ័យនិគមChey NikomYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum2602ពញាក្រែកPoneakrek30709250609កណ្តោលជ្រុំKandaol ChrumYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum2602ពញាក្រែកPoneakrek30710250610ដូនតីDaun TeiYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum2602ពញាក្រែកPoneakrek30711250611ពន្លៃPonleyYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum2602ពញាក្រែកPoneakrek30712250612អន្លង់ជ្រៃAnglong ChreyYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3071តំបែរDamber30713250702ទឹកជ្រៅTuek ChrovYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3071តំបែរDamber30714250703តំបែរDambaeYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3071តំបែរDamber30715250704ចុងជាចChong CheachYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3071តំបែរDamber30716250705បង្ហើរខ្លែងBanghaeur KhengYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3071តំបែរDamber30717250706សេដាSedaYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3071តំបែរDamber30720250707សេដាសែនជ័យSeda Sen CheyYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum2601សួងSoung310010មន្ទីរពេទ្យបង្អែកត្បូងឃ្មុំTbong KhmumYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3100ត្បូងឃ្មុំTbong Khmum31002250104រកាពប្រាំ ១Roka Po Pram 1YES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3100ត្បូងឃ្មុំTbong Khmum31003250105រកាពប្រាំ ២Roka Po Pram 2YES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3100ត្បូងឃ្មុំTbong Khmum31004250106គរKorYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum2601សួងSoung31005250202វិហារលួងVihear LuorngYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum2601សួងSoung31006250203សួង ១Suong 1YES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3100ត្បូងឃ្មុំTbong Khmum31007250107ជីគរChikorYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3100ត្បូងឃ្មុំTbong Khmum31008250108ជប់ChobYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3100ត្បូងឃ្មុំTbong Khmum31009250109ជីរោ ទី២Chirou 2YES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3100ត្បូងឃ្មុំTbong Khmum31010250110ថ្មពេជ្រThma PechYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3100ត្បូងឃ្មុំTbong Khmum31011250111អញ្ចើមAnhchaeumYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3100ត្បូងឃ្មុំTbong Khmum31012250118ស្រឡប់SralabYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3040ក្រូចឆ្មារKrouch Chmar31013250309ទួលស្នួលTuol SnuolYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3040ក្រូចឆ្មារKrouch Chmar31014250310ឈូកChhoukYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum2601សួងSoung31015250204សួង ២Suong 2YES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3100ត្បូងឃ្មុំTbong Khmum31016250117ចំការកៅស៊ូជប់Chomkar kaosou chobYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3100ត្បូងឃ្មុំTbong Khmum31017250112ចំការកៅស៊ូតាប៉ាវChamkar Kaovsou TapaovYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3100ត្បូងឃ្មុំTbong Khmum31024250113ល្ងៀងLngiengYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3100ត្បូងឃ្មុំTbong Khmum31025250114មង់រៀវMoung RievYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3100ត្បូងឃ្មុំTbong Khmum250115250115បឹងព្រួលBeoung ProlYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3100ត្បូងឃ្មុំTbong Khmum250116250116ជីរោ ១Chiro 1YES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3040ក្រូចឆ្មារKrouch Chmar2503110ប៉ឺស IPeus I
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3051មេមត់Memot250415250415ជាំChoamYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3051មេមត់Memot250515250414រូងRoungYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3051មេមត់Memot250516250413គគីរKokirYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3071តំបែរDamber2507000ស្រុកប្រតិបត្តិ តំបែDambe ODYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3071តំបែរDamber2507010មន្ទីរពេទ្យ តំបែDambe RHYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum2600មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ត្បូងឃ្មុំTbong Khmum PHD2600010មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ត្បូងឃ្មុំTbong Khum PHDYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum2601សួងSoung2601000ស្រុកប្រតិបត្តិ សួងSUONG ODYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3040ក្រូចឆ្មារKrouch Chmar3040000ស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រូចឆ្មារKrouch Chmar ODYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3051មេមត់Memot3051000ស្រុកប្រតិបត្តិ មេមត់Memot ODYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3060អូរាំងឱO Rang Ov3060000ស្រុកប្រតិបត្តិ អូរាំងឱO Rang Ov ODYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum2602ពញាក្រែកPoneakrek3071000ស្រុកប្រតិបត្តិ ពញាក្រែកPogneakrek Damber ODYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3100ត្បូងឃ្មុំTbong Khmum3100000ស្រុកប្រតិបត្តិ ត្បូងឃ្មុំTbong Khmum ODYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3060អូរាំងឱO Rang Ov2500609250510ទួលសូភីToul SophyYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3051មេមត់Memot30510010ប៉ុស្តិសុខភាព ស្រែលើសែនជ័យSreleu Senchey HPYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំTbong Khmum3100ត្បូងឃ្មុំTbong Khmum1301040042250312កោះពីរKoh PirYES > 16h
77កម្មវិធីជាតិNATIONAL PROGRAM7701កម្មវិធីជាតិផ្តល់ថ្នាំបង្ការNIP7701010កម្មវិធីជាតិផ្តល់ថ្នាំបង្ការNational Immunization ProgramYES > 16h
77កម្មវិធីជាតិNATIONAL PROGRAM7701កម្មវិធីជាតិផ្តល់ថ្នាំបង្ការNIP7701020នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងCommunicable Dease Control-CDCYES > 16h
77កម្មវិធីជាតិNATIONAL PROGRAM7701កម្មវិធីជាតិផ្តល់ថ្នាំបង្ការNIP7701030នាយកដ្ឋានថវិកា និងហិរញ្ញវត្ថុDepartment of Budget and Finance-DBFYES > 16h
77កម្មវិធីជាតិNATIONAL PROGRAM7701កម្មវិធីជាតិផ្តល់ថ្នាំបង្ការNIP7701040នាយកដ្ឋានផែនការ និងព័ត៌មានសុខាភិបាលDepartment of Planning and Health Information-DPHIYES > 16h
88មជ្ឈមណ្ឌលជាតិNATIONAL CENTERS8801មជ្ឈមណ្ឌលជាតិNC8801010មជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតា និងទារកMCHCYES > 16h
88មជ្ឈមណ្ឌលជាតិNATIONAL CENTERS8801មជ្ឈមណ្ឌលជាតិNC8801020មន្ទីរពេទ្យជាតិ គាំពារមាតា និងទារកMCH National HospitalYES > 16h
88មជ្ឈមណ្ឌលជាតិNATIONAL CENTERS8801មជ្ឈមណ្ឌលជាតិNC13010400631301040063វិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈNational Institute of Public Health CenterYES > 16h
99មន្ទីរពេទ្យជាតិNATIONAL HOSPITALS9901មន្ទីរពេទ្យជាតិNational Hosppital1301040058121002មន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងAng Duong_NHYES > 16h
99មន្ទីរពេទ្យជាតិNATIONAL HOSPITALS9901មន្ទីរពេទ្យជាតិNational Hosppital1301040059121004មន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតCalmette_NHYES > 16h
99មន្ទីរពេទ្យជាតិNATIONAL HOSPITALS9901មន្ទីរពេទ្យជាតិNational Hosppital1301040060121008មន្ទីរពេទ្យជ័យវ័រ្មនទី៧JaYa 7_NHYES > 16h
99មន្ទីរពេទ្យជាតិNATIONAL HOSPITALS9901មន្ទីរពេទ្យជាតិNational Hosppital1301040061121012មន្ទីរពេទ្យព្រះកុសមៈKossamak_NHYES > 16h
99មន្ទីរពេទ្យជាតិNATIONAL HOSPITALS9901មន្ទីរពេទ្យជាតិNational Hosppital1301040062121014មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាKantha Bopha_NHYES > 16h
99មន្ទីរពេទ្យជាតិNATIONAL HOSPITALS9901មន្ទីរពេទ្យជាតិNational Hosppital9901010មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិNational Pediatric HospitalYES > 16h
99មន្ទីរពេទ្យជាតិNATIONAL HOSPITALS9901មន្ទីរពេទ្យជាតិNational Hosppital9901020មន្ទីរមិត្តភាពកម្ពុជា សូវៀតCambodia-Soviet Friendship HospitalYES > 16h
100ឃ្លាំងឳសថកណ្តាលCentral Medical Store10001ឃ្លាំងឳសថកណ្តាលCMS10001010ឃ្លាំងឳសថកណ្តាលCMSYES > 16h