តារាងមូលដ្ឋានសុខាភិបាល នឹងស្ថានភាព អគ្គីសនី

PRO-CODPROVINCEODFACILITYFACILITY-ENELECTRIC
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណសេរីសោភ័ណ្ឌSerey Sophorn
1បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យBanteay Meanchey PHDYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិមង្គលបូរីMonkol Borei OD OfficeYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណមន្ទីរពេទ្យបងែ្អកសេរីសោភ័ណSerei SophonYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណម្កាក់MakakYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះបុស្បូវBos SbovYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណអូរអំបិលOu AmbelYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណទឹកថ្លាTuek ThlaYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណកំពង់ស្វាយ ១Kampong Svay 1YES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណភ្នៀតPhnietYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីឬស្សីក្រោក ១Russei Kraok IYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីឬស្សីក្រោក ២Russei Kraok IIYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីសឿSoeaYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីចំណោមChamnaomYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីបត់ត្រង់Bat TrangYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីអូរប្រាសាទOu PrasatYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីបន្ទាយនាងBanteay NeangYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីស្រះរាំងSrah ReangYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីសំបួរSambuorYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីគយម៉ែងKoy MaengYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីភ្នំតូចPhnum TouchYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីគោកបាល្ល័ងKouk BallangkYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីរហាត់ទឹកRohat tuekYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរពេទ្យខេត្តមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនCambodia-Japan Friendship PHYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីតាឡំTALORMYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណព្រះពន្លាPreas ponleaYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណកោះពងសត្វKoh Pong SatvYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ អូជ្រៅការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិប៉ោយប់ែតPOIPET ODYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ អូជ្រៅមន្ទីរពេទ្យ​បង្អែក​​ប៉ោយប៉ែតPoipet RHYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ អូជ្រៅប៉ោយប៉ែត ១Poipet IYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ អូជ្រៅអូរឬស្សីOu RusseiYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ អូជ្រៅសូភីSophyYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ អូជ្រៅនិមិត្តNIMITHYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ អូជ្រៅកូបKOBYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ អូជ្រៅអូរបីជាន់Ou Bei ChoanYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ អូជ្រៅសិង្ហSoengYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ម៉ាឡៃម៉ាឡៃMalaiYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ម៉ាឡៃបល័្គងBalaingYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ អូជ្រៅប៉ោយប៉ែត ២Poipet IIYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ម៉ាឡៃទួលពង្រTuol PongroYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ អូជ្រៅសិលាខ្មែរSeila KhmerYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ អូជ្រៅសំរោងSam RongYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ម៉ាឡៃបឹងបេងBoeng BengYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ម៉ាឡៃអូរស្រទ្បៅO srorlaoYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ម៉ាឡៃអូរសំព័រO SamporYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិព្រះនេត្រព្រះPronethpreh ODYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះមន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រះនេត្រព្រះpreah Net PreahYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះឈ្នួរមានជ័យChhnuor Mean CheyYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះព្រះ​នេត្រ​ព្រះPreah Netr PreahYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះរហាលRohalYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះភ្នំលៀបPhnum LiebYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះទឹកជោរTuek ChourYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះជប់វារីChob VeariYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះប្រាសាទPrasatYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះស្រះជីកSrah ChikYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះប៉ោយចារPaoy CharYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះភ្នំដីPhnom DeyYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះពន្លៃPonleyYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះណាំតៅNam TauYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះទានកាំTean KamYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះស្ពានស្រែងSpean SrengYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិថ្មពួកThmar Pouk OD officeYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកមន្ទីរពេទ្យបង្អែកថ្មពួកThma PuokYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកគំរូKum RouYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកគោករមៀតKouk RomietYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកបន្ទាយឆ្មារBanteay ChhmarYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកបឹងត្រកួនBeung TrakuonYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកទ្រាសTreasYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកស្វាយចេកSvay ChekYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកចក់ពួកSla KramYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកតាផូTa PhouYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកផ្គាំPhkoamYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកភូមិថ្មីPhum ThmeiYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកសារង្គSarungYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកគោកកឋិនKok KathenYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកចក់ពួកChok PoukYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកស្លក្រាមSla KramYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណកំពង់ស្វាយ ២KAMPONG SVAY 2YES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីប៉ុស្តិ៍សុខភាពសាយសាម៉នSay Samorn HPYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីប៉ុស្តិ៍សុខភាពអូដង្កោO dangkorYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះមន្ទីរពេទ្យបង្អែក​ភ្នំស្រុកPhnom Srok RHYES > 16h
1បន្ទាយមានជ័យការរិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួករលួសRolousYES > 16h
2បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងBattambang PHDYES > 16h
2បាត់ដំបងថ្មគោលការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិថ្មគោលThmar Koul ODYES > 16h
2បាត់ដំបងថ្មគោលមន្ទីរពេទ្យបង្អែកថ្មគោលThmar Koul RHYES > 16h
2បាត់ដំបងថ្មគោលបន្សាយត្រែងBansay TraengYES > 16h
2បាត់ដំបងថ្មគោលរូងជ្រៃRung ChreyYES > 16h
2បាត់ដំបងថ្មគោលបឹងព្រីងBoeng PringYES > 16h
2បាត់ដំបងថ្មគោលអូរតាគីO Ta KiYES > 16h
2បាត់ដំបងថ្មគោលអន្លង់រុនAnlong RunYES > 16h
2បាត់ដំបងថ្មគោលតាពូងTa PoungYES > 16h
2បាត់ដំបងថ្មគោលតាម៉ឺនTa MeunYES > 16h
2បាត់ដំបងថ្មគោលគោកឃ្មុំKok KhmumYES > 16h
2បាត់ដំបងថ្មគោលបវេល ១Bavel IYES > 16h
2បាត់ដំបងថ្មគោលបវេល ២Bavel IIYES > 16h
2បាត់ដំបងថ្មគោលក្តុលតាហែនKdol Ta HenYES > 16h
2បាត់ដំបងថ្មគោលអំពិលប្រាំដើមAmpil Pram DaeumYES > 16h
2បាត់ដំបងថ្មគោលព្រៃខ្ពស់Prey KhposYES > 16h
2បាត់ដំបងថ្មគោលល្វាLveaYES > 16h
2បាត់ដំបងថ្មគោលខ្នាចរមាសKhnach RomeasYES > 16h
2បាត់ដំបងថ្មគោលឃ្លាំងមាសKhleang MeasYES > 16h
2បាត់ដំបងថ្មគោលជ្រោយស្តៅChrouy SdauYES > 16h
2បាត់ដំបងមោងឫស្សីការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិមោងឬស្សីMaung Russei ODYES > 16h
2បាត់ដំបងមោងឫស្សីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកមោងឫស្សីMaung Russei RHYES > 16h
2បាត់ដំបងមោងឫស្សីព្រៃស្វាយPrey SvayYES > 16h
2បាត់ដំបងមោងឫស្សីឬស្សីក្រាំងRussey KraingYES > 16h
2បាត់ដំបងមោងឫស្សីជ្រៃChreyYES > 16h
2បាត់ដំបងមោងឫស្សីតាលាស់Ta LoasYES > 16h
2បាត់ដំបងមោងឫស្សីកកោះKaKohYES > 16h
2បាត់ដំបងមោងឫស្សីធិបតីThipdeiYES > 16h
2បាត់ដំបងមោងឫស្សីរបស់មង្គលRobas MongkolYES > 16h
2បាត់ដំបងមោងឫស្សីមោងMaungYES > 16h
2បាត់ដំបងមោងឫស្សីគារKearYES > 16h
2បាត់ដំបងមោងឫស្សីព្រៃតូចPrey TauchYES > 16h
2បាត់ដំបងមោងឫស្សីព្រៃត្រឡាចPrey TralachYES > 16h
2បាត់ដំបងមោងឫស្សីព្រែកជីកPrek ChikYES > 16h
2បាត់ដំបងមោងឫស្សីគាស់ក្រឡKaos KralorYES > 16h
2បាត់ដំបងសំពៅលូនស្រុកប្រតិបត្តិសំពៅលូនSampov Loun​ ODYES > 16h
2បាត់ដំបងសំពៅលូនមន្ទីរពេទ្យបង្អែកសំពៅលូនSampov LounYES > 16h
2បាត់ដំបងសំពៅលូនសិរីមានជ័យSerei MeancheyYES > 16h
2បាត់ដំបងសំពៅលូនសំពៅលូនSampov LounYES > 16h
2បាត់ដំបងសំពៅលូនបារាំងធ្លាក់Baraing ThleakYES > 16h
2បាត់ដំបងសំពៅលូនពេជ្រចិន្តាPich ChendaYES > 16h
2បាត់ដំបងសំពៅលូនត្រាងTrangYES > 16h
2បាត់ដំបងសំពៅលូនកំរៀងKamriengYES > 16h
2បាត់ដំបងសំពៅលូនតាក្រីTa KreyYES > 16h
2បាត់ដំបងសំពៅលូនបួរChak KreiYES > 16h
2បាត់ដំបងសំពៅលូនត្រាវជូTrav ChouYES > 16h
2បាត់ដំបងសំពៅលូនរស្មីសាមគ្គីRasmei SamakiYES > 16h
2បាត់ដំបងបាត់ដំបងការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិបាត់ដំបងBattambang ODYES > 16h
2បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បាត់ដំបងមន្ទីរពេទ្យខេត្តបាត់ដំបងBattambang Provincial Hosp.YES > 16h
2បាត់ដំបងបាត់ដំបងស្វាយប៉ោSvay PorYES > 16h
2បាត់ដំបងបាត់ដំបងស្លាកែតSla KetYES > 16h
2បាត់ដំបងបាត់ដំបងក្តុលKdolYES > 16h
2បាត់ដំបងបាត់ដំបងទួលតាឯកTuol Ta EkYES > 16h
2បាត់ដំបងបាត់ដំបងវត្តគរVat KorYES > 16h
2បាត់ដំបងបាត់ដំបងអូម៉ាល់O MalYES > 16h
2បាត់ដំបងបាត់ដំបងជ្រៃChreyYES > 16h
2បាត់ដំបងបាត់ដំបងរតនៈRottanakYES > 16h
2បាត់ដំបងបាត់ដំបងចំការសំរោងChamkar SamrongYES > 16h
2បាត់ដំបងបាត់ដំបងឈើទាលChheu TealYES > 16h
2បាត់ដំបងបាត់ដំបងកន្ទឺ ២Kantueu IIYES > 16h
2បាត់ដំបងបាត់ដំបងស្នឹងSnoengYES > 16h
2បាត់ដំបងបាត់ដំបងតាគ្រាមTa KreamYES > 16h
2បាត់ដំបងបាត់ដំបងភ្នំសំពៅPhnom SampovYES > 16h
2បាត់ដំបងបាត់ដំបងស្តៅSdaoYES > 16h
2បាត់ដំបងបាត់ដំបងត្រែងTrengYES > 16h
2បាត់ដំបងបាត់ដំបងផ្លូវមាសPhlov MeasYES > 16h
2បាត់ដំបងបាត់ដំបងឆករកាChhak RokaYES > 16h
2បាត់ដំបងបាត់ដំបងចំឡងកួយChamlang KuoyYES > 16h
2បាត់ដំបងបាត់ដំបងតាសាញTa SanhYES > 16h
2បាត់ដំបងបាត់ដំបងចែងមានជ័យCheng MeancheyYES > 16h
2បាត់ដំបងបាត់ដំបងកំពង់ល្ពៅKampong LpovYES > 16h
2បាត់ដំបងបាត់ដំបងបឹងរុនBoeung RunYES > 16h
2បាត់ដំបងសង្កែការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសង្កែSangke ODYES > 16h
2បាត់ដំបងសង្កែអន្លង់វិលAnlong VilYES > 16h
2បាត់ដំបងសង្កែវត្តតាមិមVat Ta MuemYES > 16h
2បាត់ដំបងសង្កែកំពង់ព្រៀងKampong PreangYES > 16h
2បាត់ដំបងសង្កែកំពង់ព្រះKampong PreahYES > 16h
2បាត់ដំបងសង្កែអូរដំបង ២O Dambang IIYES > 16h
2បាត់ដំបងសង្កែមន្ទីរពេទ្យ រកាRoka RHYES > 16h
2បាត់ដំបងសង្កែអូរដំបង ១O Dambang IYES > 16h
2បាត់ដំបងសង្កែរាំងកេសីRaing KeseiYES > 16h
2បាត់ដំបងសង្កែតាប៉ុនTa PonYES > 16h
2បាត់ដំបងសង្កែមន្ទីរពេទ្យ ឯកភ្នំEk Phnom RHYES > 16h
2បាត់ដំបងសង្កែសំរោងក្នុងSamrong KnongYES > 16h
2បាត់ដំបងសង្កែព្រែកហ្លួងPrek LuongYES > 16h
2បាត់ដំបងសង្កែពាមឯកPeam EkYES > 16h
2បាត់ដំបងសង្កែព្រៃចាស់Prey ChasNO
2បាត់ដំបងសង្កែកោះជីវាំងKoh ChivaingNO
2បាត់ដំបងសង្កែព្រែកនរិន្ទPrek NorinYES > 16h
2បាត់ដំបងថ្មគោលបឹងប្រាំBoeung PramYES > 16h
2បាត់ដំបងមោងឫស្សីប៉ុស្តិ៍សុខភាពរូងHP RoungYES > 16h
2បាត់ដំបងមោងឫស្សីប៉ុស្តិ៍សុខភាពបាសាក់HP BasakYES > 16h
2បាត់ដំបងបាត់ដំបងបាដាកBadakYES > 16h
2បាត់ដំបងបាត់ដំបងមានជ័យmeanchyYES > 16h
2បាត់ដំបងបាត់ដំបងរស្មីសង្ហាReasmey SanghaYES > 16h
2បាត់ដំបងបាត់ដំបងតាតោកtatokYES > 16h
2បាត់ដំបងបាត់ដំបងផ្សាណាត់Psar NatYES > 16h
2បាត់ដំបងបាត់ដំបងវិសាលសុខVisal SokYES > 16h
2បាត់ដំបងបាត់ដំបងសំឡូតSamlotYES > 16h
2បាត់ដំបងបាត់ដំបងកន្ទឺ ១Kantoeu IYES > 16h
2បាត់ដំបងបាត់ដំបងសខេងកំពីងពួយSor Kheng Camping PuoyYES > 16h
2បាត់ដំបងបាត់ដំបងប៉ុស្តិ៍សុខភាព កំពង់ទូកHP Kampong ToukYES > 16h
2បាត់ដំបងបាត់ដំបងប៉ុស្តិ៍សុខភាព តាតោកHP TatorkYES > 16h
3កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមKampong Cham PHDYES > 16h
3កំពង់ចាមចំការលើចំការលើChamkar LeuYES > 16h
3កំពង់ចាមចំការលើមន្ទីរពេទ្យបង្អែកចំការលើChamkar LeuYES > 16h
3កំពង់ចាមចំការលើដូនធីDaun ThiYES > 16h
3កំពង់ចាមចំការលើបុសខ្នុរBos KhnaorYES > 16h
3កំពង់ចាមចំការលើតាអុងTa OngYES > 16h
3កំពង់ចាមចំការលើតាំងក្រងTaing KrangYES > 16h
3កំពង់ចាមចំការលើស្វាយទាបSvay TeabYES > 16h
3កំពង់ចាមចំការលើស្ពឺSpeuYES > 16h
3កំពង់ចាមចំការលើជយោCheyoYES > 16h
3កំពង់ចាមចំការលើចំការអណ្តូងChamkar AndoungYES > 16h
3កំពង់ចាមចំការលើតាប្រុកTa ProkYES > 16h
3កំពង់ចាមចំការលើល្វាលើLvea LeuYES > 16h
3កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់មេសរជ្រៃMe Sar ChreyYES > 16h
3កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់ដងក្តារDang KdarYES > 16h
3កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់សូភាសSopheasYES > 16h
3កំពង់ចាមចំការលើចំការកៅស៊ូចំការអណ្តូងChamkar Kaosou Chamkar AndoungYES > 16h
3កំពង់ចាមចំការលើស្វាយមាសSvay MeasYES > 16h
3កំពង់ចាមជើងព្រៃជើងព្រៃChoeung Prey - BatheayYES > 16h
3កំពង់ចាមជើងព្រៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកជើងព្រៃChoeung PreyYES > 16h
3កំពង់ចាមជើងព្រៃសំពងជ័យSampong CheyYES > 16h
3កំពង់ចាមជើងព្រៃព្រីងជ្រុំPring ChrumYES > 16h
3កំពង់ចាមជើងព្រៃស្តើងជ័យSdaeung CheyYES > 16h
3កំពង់ចាមជើងព្រៃស្អាងSaangYES > 16h
3កំពង់ចាមជើងព្រៃស្គន់SkunYES > 16h
3កំពង់ចាមជើងព្រៃដូនដុំDaun DomYES > 16h
3កំពង់ចាមជើងព្រៃខ្នុរដំបងKhnor DambangYES > 16h
3កំពង់ចាមបាធាយទំនប់TumnubYES > 16h
3កំពង់ចាមបាធាយជើងព្រៃCheung PreyYES > 16h
3កំពង់ចាមបាធាយផ្អាវPhaavYES > 16h
3កំពង់ចាមបាធាយជើងឆ្នុកCheung ChhnokYES > 16h
3កំពង់ចាមបាធាយមន្ទីរពេទ្យបង្អែកបាធាយBatheay RHYES > 16h
3កំពង់ចាមបាធាយសណ្តែកSandaekYES > 16h
3កំពង់ចាមបាធាយសំបូរSambourYES > 16h
3កំពង់ចាមបាធាយបាធាយBatheayYES > 16h
3កំពង់ចាមបាធាយត្រប់Traob
3កំពង់ចាមបាធាយតាំងក្រសាំងTaing Krasaing
3កំពង់ចាមបាធាយច្បារអំពៅChba Ampouv
3កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមKampong Cham - Kampong SiemYES > 16h
3កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាមKampong Cham Prov. Hosp.YES > 16h
3កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមបឹងកុកBoeng KokYES > 16h
3កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមសំបួរមាសSambuor MeasYES > 16h
3កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមវាលវង់Veal VongYES > 16h
3កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមហាន់ជ័យHan CheyYES > 16h
3កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមកៀនជ្រៃKien ChreyYES > 16h
3កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមកោះសំរោងKoh SamraongYES > 16h
3កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមកោះមិត្តKoh MithYES > 16h
3កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមកោះរកាKoh RokaYES > 16h
3កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមអំពិលAmpilYES > 16h
3កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមវិហារធំVihear ThumYES > 16h
3កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមក្រឡាKralaYES > 16h
3កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមទ្រានTreanYES > 16h
3កំពង់ចាមកោះសូទិនព្រែកតានង់Prek Ta NongYES > 16h
3កំពង់ចាមកោះសូទិនមហាខ្ញូងMoha KhnhoungYES > 16h
3កំពង់ចាមកោះសូទិនកោះសូទិនKoh SotinYES > 16h
3កំពង់ចាមកោះសូទិនពាមប្រធ្នោះPeam PrathnuohYES > 16h
3កំពង់ចាមកោះសូទិនល្វេLoveYES > 16h
3កំពង់ចាមកោះសូទិនកំពង់រាបKampong ReabYES > 16h
3កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់ព្រែកកក់Prek KakYES > 16h
3កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់ព្រែកបាក់Prek BakYES > 16h
3កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមគគរKokorYES > 16h
3កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់មន្ទីរពេទ្យបងែ្អកហ៊ុនសែនស្ទឹងត្រង់Prek Kak_RHYES > 16h
3កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមស្រកSrorkYES > 16h
3កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់បឹងកេតBoeung KetYES > 16h
3កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់ខ្ពបតាងួនKhpob Ta NguonYES > 16h
3កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់ពាមកោះស្នាPeam Koh SnaYES > 16h
3កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់អារក្សត្នោតAractnoutYES > 16h
3កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់ទួលសំបូរTourl SambourYES > 16h
3កំពង់ចាមកោះសូទិនពង្រ-មហាលាភPongro-Moha LeaphYES > 16h
3កំពង់ចាមព្រៃឈរស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រៃឈរPrey Chhor ODYES > 16h
3កំពង់ចាមព្រៃឈរមន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រៃឈរPrey ChhorYES > 16h
3កំពង់ចាមព្រៃឈរត្រពាំងព្រះTrapeang PreahYES > 16h
3កំពង់ចាមព្រៃឈរមៀនMienYES > 16h
3កំពង់ចាមព្រៃឈរស្រងែSra NgeYES > 16h
3កំពង់ចាមព្រៃឈរសូរសែន្យSo SenYES > 16h
3កំពង់ចាមព្រៃឈរជ្រៃវៀនChrey VienYES > 16h
3កំពង់ចាមព្រៃឈរគរKorYES > 16h
3កំពង់ចាមព្រៃឈរបារាយណ៍BarayYES > 16h
3កំពង់ចាមព្រៃឈរក្រូចKrouchYES > 16h
3កំពង់ចាមព្រៃឈរថ្មពូនThmar PunYES > 16h
3កំពង់ចាមព្រៃឈរល្វាLoveaYES > 16h
3កំពង់ចាមព្រៃឈរតុងរ៉ុងTong RongYES > 16h
3កំពង់ចាមកងមាសពាមជីកងPeam Chi KangYES > 16h
3កំពង់ចាមកងមាសព្រែកក្របៅPrek KrabauYES > 16h
3កំពង់ចាមកងមាសអង្គរបានAngkor BanYES > 16h
3កំពង់ចាមកងមាសសូរគងSo KongYES > 16h
3កំពង់ចាមស្រីសន្ឋរស្រុកប្រតិបត្តិ ស្រីសន្ធរSrey Santhor ODYES > 16h
3កំពង់ចាមស្រីសន្ឋរមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រីសន្ធរSrey Santhor RHYES > 16h
3កំពង់ចាមស្រីសន្ឋរព្រែករំដេងPrek RomdengYES > 16h
3កំពង់ចាមស្រីសន្ឋរស្វាយសាច់ភ្នំSvay Sach PhnomYES > 16h
3កំពង់ចាមស្រីសន្ឋរព្រែកដំបូកPrek DambokYES > 16h
3កំពង់ចាមស្រីសន្ឋរទងត្រឡាចTong TralachYES > 16h
3កំពង់ចាមស្រីសន្ឋរព្រែកពោធិPrek PorYES > 16h
3កំពង់ចាមស្រីសន្ឋរបារាយណ៍BarayYES > 16h
3កំពង់ចាមស្រីសន្ឋរមានជ័យMean CheyYES > 16h
3កំពង់ចាមស្រីសន្ឋរស្វាយពោធិSvay PorYES > 16h
3កំពង់ចាមស្រីសន្ឋរប្រាំយ៉ាមPram YamYES > 16h
3កំពង់ចាមកងមាសខ្ចៅKhchaoYES > 16h
3កំពង់ចាមកងមាសរកាអារRoka ArYES > 16h
3កំពង់ចាមកងមាសស្តៅSdauYES > 16h
3កំពង់ចាមកងមាសរាយប៉ាយReay PayYES > 16h
3កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់ស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទឹងត្រង់Steng Trang ODYES > 16h
3កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់ទួលព្រះឃ្លាំងTuol Preah KhlaingYES > 16h
3កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់អូរម្លូO MaluYES > 16h
3កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់មាឃ៣Meak 3YES > 16h
3កំពង់ចាមបាធាយស្រុកប្រតិបត្តិបាធាយBatheay ODYES > 16h
3កំពង់ចាមកោះសូទិនស្រុកប្រតិបត្តិ កោះសូទិនKoh Sotin ODYES > 16h
3កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមអូរស្វាយO svayYES > 16h
3កំពង់ចាមកោះសូទិនមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកោះសូទិនKoh Sotin Hospital
3កំពង់ចាមកងមាសស្រុកប្រតិបត្តិ កងមាសKamg Meas ODYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang PHDYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang ODYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang_Prov HospYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងផ្សារឆ្នាំងPhsar ChhnangYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងKampong Chhnang HCYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងព្រៃខ្មែរPrey KhmerYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងជើងគ្រាវCheung KreavYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងស្រែថ្មីSrae ThmeiYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងព្រៃគ្រីPrey KriYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងពាមឆ្កោកPeam ChhkaokNO
4កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងអភិវឌ្ឃន៍AkphivoadthYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងជៀបChiebYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងតាំងក្រសាំងTaing KrasaingYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ហៅKampong HauYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងស្វាយរំពារSvay RumpearYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងច្រណូកChranoukYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងព្រះកុសុមះPreah KosamakYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងក្បាលទឹកKbal TuekYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងជ្រៃបាក់Chrey BakYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងប្រឡាយមាសPralay MeasNO
4កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងកងមាសKang MeasNO
4កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្រឡាចKampong Tralach ODYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកំពង់ត្រឡាចKampong Tralach​ HospYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចកំពង់ត្រឡាចលើKampong Tralach LeuYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចសាលាលេខប្រាំSala Lek PramYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចអំពិលទឹកAmpil TuekYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចតាជេសTa ChesYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចសែបSaebYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចលង្វែកLongvekYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចកោះថ្កូវKoh ThkovYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចស្វាយជុកSvay ChukYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចស្វាយSvayYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចក្រាំងល្វាKrang LveaYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចធ្លកវៀនThlok VienYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចពាមPeamYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចត្បែងខ្ពស់Tbaeng KhposYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចឈូកសChhouk SorYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងបរិបូណ៏ស្រុកប្រតិបត្តិ បរិបូរណ៍Boribo ODYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងបរិបូណ៏មន្ទីរពេទ្យបង្អែកបរិបូរណ៍Boribo Hosp.YES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងបរិបូណ៏ឆ្នុកទ្រូChhnok TruYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងបរិបូណ៏ផ្សារPhsarYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងបរិបូណ៏ពន្លៃPonleyYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងបរិបូណ៏ត្រពាំងចាន់Trapeang ChanYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងបរិបូណ៏ពង្រPongroYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងបរិបូណ៏ស្វាយជ្រុំSvay ChrumYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងបរិបូណ៏ក្រាំងស្គារKraing SkearYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងបរិបូណ៏ក្តុលKdolYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងបរិបូណ៏ពេជ្រចង្វារPech ChangvarYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងបរិបូណ៏ក្រាំងលាវKraing LeavYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងព្រៃមូលPrey MoulYES > 16h
4កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចច្រេសChres HC
5កំពង់ស្ពឺមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីKampong Speu PHDYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺKampong Speu.ODYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ស្ពឺKampong Speu Prov. Hosp.YES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺដុំក្រវ៉ាន់Dom KravanYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺច្បារធំChbar ThumYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺរការទេពRoka TepYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺត្រពាំងគងTrapeang KongYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺក្រាំងព្នាយKraing PneayYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺរលាំងសែនRoleang SenYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺសំរោងសំបូរSamraong SamboYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺរលាំងចកRoleang ChakYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺក្រាំងស្គុះKraing SkuhYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺកាហែងតាអរKaheng Ta OrYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺក្រូចមាសKrouch MeasYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺវល្លិ៍សVoa SaYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុក​ប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចត្រែងត្រយឹងTraeng TrayuengYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុក​ប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចតាឡាត់Ta LatYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុក​ប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចមន្ទីរពេទ្យបង្អែក​ត្រពាំងក្រឡឹងTrapeang Kraloeung RHYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុក​ប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចមហាសាំងMoha SangYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺក្រសាំងចេកKrosang ChekYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺភ្នំតូចពាំងល្វាPhnum Touch Pang LveaYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺព្រៃជម្ពូមានអង្គPrey Chumpou Mean AngYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺរការកោះRoka KohYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺឱរ៉ាល់OralYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុក​ប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចមិត្តភាពកម្ពុជា ជប៉ុន ចំបក់Cham borkYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺត្រពាំងជោTrapaing ChorYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុក​ប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចត្រពាំងក្រឡឹងTrapeang KraloeungYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីKong Pisey ODYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកគងពិសីKong Pisey RHYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីស្រង់SrongYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីព្រៃញាតិPrey NheatYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីពេជ្រមុនីទឹកល្អក់Pichr Muni Teuk La-YES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីស្នំក្រពើSnom KrapeuYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីស្តុកSdokYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីមហាឬស្សីMoha RusseiYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីព្រៃវិហារPrey VihearYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីជង្រុកChongrukYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីវាលអង្គពពេលVeal Ang PopelYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីព្រះនិពាន្វPreah NipeanYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីរំពារមានជ័យRumpea Mean CheyYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីពោធិអង្គ្រងPou AngkrangYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីបរសែតBasedthYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីកក់ព្រះខែKak Preah KheYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីទួលសាលាTuol SalaYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីកាត់ភ្លុកKat PhlukYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីនិទានចំរើនNitean ChamroeunYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីផុងPhongYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីទួលអំពិលTuol AmpilYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីស្វាយចចិបSvay ChochepYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីភក្តីPheadkeiYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីពោធិម្រាលPomrealYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីពោធិចំរើនPo ChamreounYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គស្រុកប្រតិបត្តិឧដ្ដុងOu Dongk ODYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គមន្ទីរពេទ្យបង្អែកឩដុង្គOu Dong RHYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គដំណាក់ស្មាច់Damnak SmachYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គដំណាក់ចាន់Damnak ChanYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គជើងរាស់សាមគ្គីCheung Roas SamakiYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គក្សេមក្សាន្តត្រាចទងKhsem Khsan Trach TorngYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គដុំខ្វិតDom KvetYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គមនោរុងរឿងMonor Rung RoeangYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គអន្លង់ជ្រៃAnluong ChreyYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គអមលាំងAmleangYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គវាំងព្រះស្រែVaing preah SreYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុក​ប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចស្រុកប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចPhnom Srouch ODYES > 16h
5កំពង់ស្ពឺស្រុក​ប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចសំរោងរំដួលSamrong RomdoulYES > 16h
6កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំKampong Thom PHDYES > 16h
6កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ បារាយណ៍សន្ទុកBaray and Santuk ODYES > 16h
6កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកមន្ទីរពេទ្យបង្អែកបារាយណ៍សន្ទុកBaray and Santuk RHYES > 16h
6កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកទីពោTi PoYES > 16h
6កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកតាំងក្រសាំងTaing KrasaingYES > 16h
6កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកប្រាសាទPrasatYES > 16h
6កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកកំពង់ថ្មKampong ThmarYES > 16h
6កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកល្អក់LaokYES > 16h
6កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកត្នោតជុំTnaot ChumYES > 16h
6កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកបល្ល័ង្គBallaingYES > 16h
6កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកចើងដើងChoeung DoeungYES > 16h
6កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកក្រវ៉ាKravaYES > 16h
6កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកចុងដូងChong DongYES > 16h
6កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកបឹងBoengYES > 16h
6កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកឈូកខ្សាច់Chhouk KsachYES > 16h
6កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកបារាយណ៍BarayYES > 16h
6កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកទ្រៀលTrealYES > 16h
6កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកស្រឡៅSralaoYES > 16h
6កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកគ្រើលKreulYES > 16h
6កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកតាំងគោកTaing KokYES > 16h
6កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកស្រះបន្ទាយSrah BanteayYES > 16h
6កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកប្រតោងPrataongYES > 16h
6កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកគោកត្របែកKok trabekNO
6កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកពង្រPong RoYES > 16h
6កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកគគីរធំKoki ThomYES > 16h
6កំពង់ធំកំពង់ធំការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ធំKampong Thom​ ODYES > 16h
6កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ធំKampong Thom Prov. Hosp.YES > 16h
6កំពង់ធំកំពង់ធំត្បូងក្រពើTbong KrapeuYES > 16h
6កំពង់ធំកំពង់ធំស្រយ៉ូវSrayovYES > 16h
6កំពង់ធំកំពង់ធំព្រៃគុយPrey KuyYES > 16h
6កំពង់ធំកំពង់ធំដំរីជាន់ខ្លាDamrei Choan KhlaYES > 16h
6កំពង់ធំកំពង់ធំកំពង់ធំKampong ThomYES > 16h
6កំពង់ធំកំពង់ធំអាចារ្យលាក់Achar LeakYES > 16h
6កំពង់ធំកំពង់ធំកកោះKoKohYES > 16h
6កំពង់ធំកំពង់ធំកំពង់គោKampong KoYES > 16h
6កំពង់ធំកំពង់ធំគោកងួនKok NguonYES > 16h
6កំពង់ធំកំពង់ធំសាន់គរSankorYES > 16h
6កំពង់ធំកំពង់ធំព្រៃប្រស់Prey PrasYES > 16h
6កំពង់ធំកំពង់ធំកំពង់ស្វាយKampong SvayYES > 16h
6កំពង់ធំកំពង់ធំជ័យCheyYES > 16h
6កំពង់ធំកំពង់ធំដំរីស្លាប់Damrei SlabYES > 16h
6កំពង់ធំកំពង់ធំសាលាវិស័យSalavisaiYES > 16h
6កំពង់ធំកំពង់ធំសណ្តាន់SandanYES > 16h
6កំពង់ធំកំពង់ធំឈើទាលChheu TealYES > 16h
6កំពង់ធំកំពង់ធំមានជ័យMean CheyYES > 16h
6កំពង់ធំកំពង់ធំសំបូរSamboYES > 16h
6កំពង់ធំកំពង់ធំឈូកChhoukYES > 16h
6កំពង់ធំកំពង់ធំតាំងក្រសៅTaing KrasaoYES > 16h
6កំពង់ធំកំពង់ធំទំរីងTom RingYES > 16h
6កំពង់ធំស្ទោងការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទោងStong ODYES > 16h
6កំពង់ធំស្ទោងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្ទោងStongYES > 16h
6កំពង់ធំស្ទោងសម្តេចឪក្រយាសាគ្រាមSamdach Ao Kraya SakreamYES > 16h
6កំពង់ធំស្ទោងដូងDongYES > 16h
6កំពង់ធំស្ទោងបន្ទាយស្ទោងBanteay StongYES > 16h
6កំពង់ធំស្ទោងសំព្រោចSamprochYES > 16h
6កំពង់ធំស្ទោងចំណាលើChamnar LeuYES > 16h
6កំពង់ធំស្ទោងចំណាក្រោមChamnar KromYES > 16h
6កំពង់ធំស្ទោងស្ទោងStongYES > 16h
6កំពង់ធំស្ទោងម្សាក្រងMsakrongYES > 16h
6កំពង់ធំស្ទោងទ្រាTreaYES > 16h
6កំពង់ធំស្ទោងប្រឡាយPralayYES > 16h
6កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកប៉ុស្តិ៍សុខភាពថ្មសំលៀងTmor Samleang HPNO
7កំពតមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពតមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពតKampot PHDYES > 16h
7កំពតអង្គរជ័យអង្គរជ័យAngkor Chey ODYES > 16h
7កំពតអង្គរជ័យមន្ទីរពេទ្យបង្អែកអង្គរជ័យAngkor Chey HospYES > 16h
7កំពតអង្គរជ័យដើមដូងDoeum DaungYES > 16h
7កំពតអង្គរជ័យតានីTaniYES > 16h
7កំពតអង្គរជ័យអង្គភ្នំតូចAng Phnom TochYES > 16h
7កំពតអង្គរជ័យប្រភ្នំPraphnomYES > 16h
7កំពតអង្គរជ័យចំប៉ីChampeiYES > 16h
7កំពតអង្គរជ័យដានគោមDan KaumYES > 16h
7កំពតអង្គរជ័យដំបូកខ្ពស់Dambok KhposYES > 16h
7កំពតអង្គរជ័យសំរោងលើSamraong LeuYES > 16h
7កំពតអង្គរជ័យត្រពាំងសាលាTrapaing SalaYES > 16h
7កំពតអង្គរជ័យវត្តអង្គVoat AngkYES > 16h
7កំពតអង្គរជ័យសំទ្បាញSamlineNO
7កំពតឈូកស្រុកប្រតិបត្តិឈូកChhouk ODYES > 16h
7កំពតឈូកមន្ទីរពេទ្យបង្អែកឈូកChhouk RHYES > 16h
7កំពតឈូកឈូកChhoukYES > 16h
7កំពតឈូកក្រាំងស្នាយKraing SnayYES > 16h
7កំពតឈូកមានជ័យMean CheyYES > 16h
7កំពតឈូកត្រមែងTromaengYES > 16h
7កំពតឈូកបានៀវBaneavYES > 16h
7កំពតឈូកព្រះធាតុរង្សីPreah Theat RaingseiYES > 16h
7កំពតឈូកវត្តគយLaboekNO
7កំពតឈូកកោះស្លាKoh SlaYES > 16h
7កំពតឈូកដងទង់Dang TongYES > 16h
7កំពតឈូកអង្គ រមាសAng Ro MeasYES > 16h
7កំពតឈូកទទុងTotungYES > 16h
7កំពតឈូកត្រពាំងរាំងTropaing RaingYES > 16h
7កំពតឈូកស្រែចែងSre ChengYES > 16h
7កំពតឈូកច្រេសChresYES > 16h
7កំពតឈូកជម្ពូវ័ន្តChumpou VoanYES > 16h
7កំពតឈូកមន្ទីរពេទ្យ​បង្អែកប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែBunrany Hun Sen Koh Sla RHYES > 16h
7កំពតឈូកអាសារស្រែក្នុងSrae KnungYES > 16h
7កំពតឈូកប៊ុនរ៉ានី ហ៊ុនសែនកោះស្លាBunrany Hun SenYES > 16h
7កំពតឈូកខ្នាច់ព្រៃKnach PreyYES > 16h
7កំពតឈូកព្រៃខ្ជាយPrey KjeayYES > 16h
7កំពតឈូកនរាយណ៍NoreayYES > 16h
7កំពតឈូកត្រពាំងភ្លាំងTrapeang PhleangYES > 16h
7កំពតឈូកដូនយ៉យDon YoyYES > 16h
7កំពតឈូកត្រពាំងបីTrapaing BeyYES > 16h
7កំពតឈូកបឹងនិមលBeung NimulYES > 16h
7កំពតកំពង់ត្រាចកំពង់ត្រាចKampong TrachYES > 16h
7កំពតកំពង់ត្រាចមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកំពង់ត្រាចKampong TrachYES > 16h
7កំពតកំពង់ត្រាចឬស្សីស្រុកRussei SrokYES > 16h
7កំពតកំពង់ត្រាចស្វាយទងSvay TongYES > 16h
7កំពតកំពង់ត្រាចព្រែកក្រឺសPrek KroesYES > 16h
7កំពតកំពង់ត្រាចបឹងសាលាBoeng SalaYES > 16h
7កំពតកំពង់ត្រាចអង្គសុរភីAngksorphyYES > 16h
7កំពតកំពង់ត្រាចកំពង់ត្រាចKampong TrachYES > 16h
7កំពតកំពង់ត្រាចដំណាក់កន្ទួតDamnak KantuotYES > 16h
7កំពតកំពង់ត្រាចស្រែជាSre CheaYES > 16h
7កំពតកំពង់ត្រាចទូកមាសTouk MeasYES > 16h
7កំពតកំពង់ត្រាចស្តេចគង់Sdach KongYES > 16h
7កំពតកំពង់ត្រាចបន្ទាយមាសBanteay MeasYES > 16h
7កំពតកំពង់ត្រាចត្នោតចុងស្រង់Tnaot Chong SrangYES > 16h
7កំពតកំពង់ត្រាចភ្នំល្ងៀងPhnom LngeangYES > 16h
7កំពតកំពង់ត្រាចព្រៃទន្លេPrey TonleYES > 16h
7កំពតកំពង់ត្រាចឬស្សីស្រុកខាងកើតRussei Srok Khang KeutYES > 16h
7កំពតកំពតកំពតKampotYES > 16h
7កំពតកំពតមន្ទីរពេទ្យខេត្កកំពតKampot Prov. Hosp.NO
7កំពតកំពតក្រាំងអំពិលKraing AmpilYES > 16h
7កំពតកំពតត្រើយកោះTroeuy KohYES > 16h
7កំពតកំពតកំពង់កណ្តាលKampong KandalYES > 16h
7កំពតកំពតកូនសត្វKoun SatvYES > 16h
7កំពតកំពតត្រពាំងសង្កែTrapaing SangkerYES > 16h
7កំពតកំពតព្រៃឃ្មុំPrey KhmumYES > 16h
7កំពតកំពតចក្រីទីងChakkrey TingYES > 16h
7កំពតកំពតកំពង់គ្រែងKampong KrengYES > 16h
7កំពតកំពតកោះតូចKoh TochYES > 16h
7កំពតកំពតត្រពាំងរពៅTrapaing RopovYES > 16h
7កំពតកំពតស្ទឹងកែវSteung KeoYES > 16h
7កំពតកំពតអ៊ីទួនសៀង​ ជុំគ្រៀលY Tuon Seang Chum KrealYES > 16h
7កំពតកំពតព្រៃថ្នង់Prey ThnongYES > 16h
7កំពតកំពតស្នំប្រាំពីរSnam Pram PirYES > 16h
7កំពតកំពតអនុស្សាវរីយ៍ ស៊ុនយ៉ាឃៀលSonja Kill Memorial
8កណ្ដាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលKandal PHDYES > 16h
8កណ្ដាលអង្គស្នួលស្រុកប្រតិបត្តិអង្គស្នួលAng Snuol ODYES > 16h
8កណ្ដាលអង្គស្នួលបែកចានBek ChanYES > 16h
8កណ្ដាលអង្គស្នួលព្រៃពួចPrey PuochYES > 16h
8កណ្ដាលអង្គស្នួលពើកPeukYES > 16h
8កណ្ដាលអង្គស្នួលដំណាក់អំពិលDamnak AmpilYES > 16h
8កណ្ដាលអង្គស្នួលសំរោងលើSamrong LeuYES > 16h
8កណ្ដាលអង្គស្នួលម្កាក់MakakYES > 16h
8កណ្ដាលអង្គស្នួលហ៊ុនសែនទួលព្រេជHun Sen Tuol PrechYES > 16h
8កណ្ដាលអង្គស្នួលលំហាចLom HachYES > 16h
8កណ្ដាលអង្គស្នួលមន្ទីរពេទ្យបង្អែកអង្គស្នួលAng Snuol RHYES > 16h
8កណ្ដាលអង្គស្នួលក្រាំងម្កាក់Kraing MkakYES > 16h
8កណ្ដាលកៀនស្វាយកៀនស្វាយKean Svay ODYES > 16h
8កណ្ដាលកៀនស្វាយមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកៀនស្វាយKean Svay RHYES > 16h
8កណ្ដាលលើកដែកកំពង់ភ្នំKampong PhnumYES > 16h
8កណ្ដាលលើកដែកព្រែកទន្លាប់Prek TonloabYES > 16h
8កណ្ដាលលើកដែកព្រែកដាច់Prek DachYES > 16h
8កណ្ដាលលើកដែកសណ្តារSandarYES > 16h
8កណ្ដាលកៀនស្វាយភូមិធំPhum ThumYES > 16h
8កណ្ដាលកៀនស្វាយដីឥដ្ឋDey EdthYES > 16h
8កណ្ដាលកៀនស្វាយបន្ទាយដែកBanteay DekYES > 16h
8កណ្ដាលកៀនស្វាយសំរោងធំSamrong ThumYES > 16h
8កណ្ដាលកៀនស្វាយគគីធំKoki ThumYES > 16h
8កណ្ដាលល្វាឯមអរីយក្សត្រArey KsatYES > 16h
8កណ្ដាលល្វាឯមសារិកាកែវSarikakeoYES > 16h
8កណ្ដាលល្វាឯមពាមឧកញ៉ាអុងPeam Oknha OngYES > 16h
8កណ្ដាលល្វាឯមទឹកឃ្លាំងTuek KhlaingYES > 16h
8កណ្ដាលល្វាឯមកោះកែវKoh KeoYES > 16h
8កណ្ដាលល្វាឯមព្រែកឬស្សីPrek RusseyYES > 16h
8កណ្ដាលលើកដែកក្អមសំណKa'orm SamnorYES > 16h
8កណ្ដាលល្វាឯមភូមិធំសុខសប្បាយPhumthom SoksabayYES > 16h
8កណ្ដាលល្វាឯមបារុងBarongYES > 16h
8កណ្ដាលល្វាឯមព្រែករៃPrek rerYES > 16h
8កណ្ដាលល្វាឯមកោះរះKoh RashYES > 16h
8កណ្ដាលល្វាឯមល្វាសរLovea SorYES > 16h
8កណ្ដាលល្វាឯមបឹងគ្រំBoeng KrumYES > 16h
8កណ្ដាលល្វាឯមព្រែកក្មេងPreaek KmengYES > 16h
8កណ្ដាលកោះធំកោះធំKoh Thom ODYES > 16h
8កណ្ដាលកោះធំមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកោះធំKoh Thum RHYES > 16h
8កណ្ដាលកោះធំកោះធំ ខKoh Thum KhaYES > 16h
8កណ្ដាលកោះធំព្រែកថ្មីPrek ThmeiYES > 16h
8កណ្ដាលកោះធំព្រែកស្តីPrek SdeiYES > 16h
8កណ្ដាលកោះធំពោធិរាម្មាPo Rea MeaYES > 16h
8កណ្ដាលកោះធំសំពៅពូនSampov PuonYES > 16h
8កណ្ដាលកោះធំកោះធំ កKoh Thum KorYES > 16h
8កណ្ដាលកោះធំពោធិ​បានPo BanYES > 16h
8កណ្ដាលកោះធំកំពង់កុងKampong KongYES > 16h
8កណ្ដាលកោះធំជ្រោយតាកែវChrouy TakeoYES > 16h
8កណ្ដាលកោះធំលើកដែកLeuk DekYES > 16h
8កណ្ដាលកោះធំឈើខ្មៅChheu KhmaoYES > 16h
8កណ្ដាលកោះធំព្រែកជ្រៃPrek ChreyYES > 16h
8កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលខ្សាច់កណ្តាលKsach Kandal ODYES > 16h
8កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខ្សាច់កណ្តាលKhsach Kandal RHYES > 16h
8កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលកោះចូរាមKoh ChoramYES > 16h
8កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលព្រះប្រសប់Preah PrasabYES > 16h
8កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលព្រែកតាមាក់Prek TameakYES > 16h
8កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលពុកឬស្សីPuk RusseiYES > 16h
8កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលព្រែកអំពិលPrek AmpilYES > 16h
8កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលព្រែកហ្លួងPrek LuongYES > 16h
8កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលវិហារសួគ៌Vihear SuorYES > 16h
8កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលកំពង់ចំលងKampong ChamlangYES > 16h
8កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលរការជន្លីងRoka ChunloeungYES > 16h
8កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលជ័យធំChey ThomYES > 16h
8កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលសន្លុងSanlongYES > 16h
8កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលព្រែកតាកូវPrek TakovYES > 16h
8កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលបាក់ដាវBak DavYES > 16h
8កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលកោះឧកញ៉ាតីKoh UkhnateyYES > 16h
8កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលស្វាយជ្រុំSvay ChrumYES > 16h
8កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលស្វាយរមៀតSvay RomeatYES > 16h
8កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលកម្មករតេជោសែន វិហារKamkordekchorsen ViheasourYES > 16h
8កណ្ដាលមុខកំពូលមុខកំពូលMuk Kam Poul ODYES > 16h
8កណ្ដាលមុខកំពូលព្រែកអញ្ចាញPrek AnhchanhYES > 16h
8កណ្ដាលមុខកំពូលឬស្សីជ្រោយRussei ChrouyYES > 16h
8កណ្ដាលមុខកំពូលព្រែកដំបងPrek DambangYES > 16h
8កណ្ដាលមុខកំពូលសំបួរមាសSambuor MeasYES > 16h
8កណ្ដាលមុខកំពូលរការកោងRoka KongYES > 16h
8កណ្ដាលមុខកំពូលស្វាយអំពារSvay AmpearYES > 16h
8កណ្ដាលមុខកំពូលប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនរការកោងBunrani Hun Sen Rokakong RHYES > 16h
8កណ្ដាលពញាឮពញាឮPonhea Leu ODYES > 16h
8កណ្ដាលពញាឮកំពង់ហ្លួងKampong LuongYES > 16h
8កណ្ដាលពញាឮវិហារហ្លួងVihear LuongYES > 16h
8កណ្ដាលពញាឮភ្នំបាតPhnom BatYES > 16h
8កណ្ដាលពញាឮពញាឮPonhea LueuYES > 16h
8កណ្ដាលពញាឮជ្រៃលាស់Chrey LoasYES > 16h
8កណ្ដាលពញាឮទំនប់ធំTumnob ThumYES > 16h
8កណ្ដាលពញាឮកោះចិនKoh ChenYES > 16h
8កណ្ដាលពញាឮកំពុងអុសKampong OsYES > 16h
8កណ្ដាលពញាឮឈ្វាំងChhvoengYES > 16h
8កណ្ដាលពញាឮមន្ទីរពេទ្យបង្អែកពញាឮPonea Leu RHYES > 16h
8កណ្ដាលស្អាងស្អាងSaang ODYES > 16h
8កណ្ដាលស្អាងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្អាងHopital saangYES > 16h
8កណ្ដាលស្អាងព្រែកគយPrek KoyYES > 16h
8កណ្ដាលស្អាងទឹកវិលTeuk VilYES > 16h
8កណ្ដាលស្អាងកោះខែលKoh KhelYES > 16h
8កណ្ដាលស្អាងព្រែកអំបិល ១Prek Ambel IYES > 16h
8កណ្ដាលស្អាងព្រែកអំបិល ២Prek Ambel IIYES > 16h
8កណ្ដាលស្អាងស្អាងភ្នំSaang PhnomYES > 16h
8កណ្ដាលស្អាងក្រាំងយ៉ូវ_Kraing YovYES > 16h
8កណ្ដាលស្អាងស្វាយប្រទាលSvay PratealYES > 16h
8កណ្ដាលស្អាងត្រើយស្លាTreuy SlaYES > 16h
8កណ្ដាលស្អាងតាលន់Ta LunYES > 16h
8កណ្ដាលស្អាងខ្ពបKhporpYES > 16h
8កណ្ដាលស្អាងប្រាសាទPrasatYES > 16h
8កណ្ដាលស្អាងកោះខ្សាច់ទន្លាSvaytany ClinicYES > 16h
8កណ្ដាលតាខ្មៅស្រុកប្រតិបត្តិតាខ្មៅTakhmau ODYES > 16h
8កណ្ដាលតាខ្មៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកជ័យជំនះCheychumnash Hosp.YES > 16h
8កណ្ដាលតាខ្មៅតាខ្មៅTakhmaoYES > 16h
8កណ្ដាលតាខ្មៅព្រែកហូរPrek HoYES > 16h
8កណ្ដាលតាខ្មៅព្រែកសំរោងPrek SamraongYES > 16h
8កណ្ដាលតាខ្មៅអន្លង់រមៀតAnlong RomietYES > 16h
8កណ្ដាលតាខ្មៅសៀមរាបSiemreapYES > 16h
8កណ្ដាលតាខ្មៅដើមឬសDeum RusYES > 16h
8កណ្ដាលតាខ្មៅរលាំងកែនRolaing KenYES > 16h
8កណ្ដាលតាខ្មៅបឹងខ្យាងBoeung KchiangYES > 16h
8កណ្ដាលតាខ្មៅត្រពាំងវែងTrapaing VengYES > 16h
8កណ្ដាលតាខ្មៅស្វាយរលំSvay RolumYES > 16h
8កណ្ដាលតាខ្មៅសិត្បូរSethboYES > 16h
8កណ្ដាលកៀនស្វាយឈើទាលChheu TealYES > 16h
8កណ្ដាលកៀនស្វាយកំពង់ស្វាយKampong SvayYES > 16h
8កណ្ដាលកៀនស្វាយគគីរKorki
8កណ្ដាលលើកដែកស្រុកប្រតិបត្តិ លើកដែកLeukdek ODYES > 16h
8កណ្ដាលល្វាឯមមន្ទីរពេទ្យបង្អែក​​ល្វាឯមLvea Em RHYES > 16h
8កណ្ដាលលើកដែកមន្ទីរពេទ្យបង្អែកលើកដែកLeukdek RHYES > 16h
8កណ្ដាលលើកដែកពាមរាំងPeam rangYES > 16h
8កណ្ដាលល្វាឯមស្រុកប្រតិបត្តិ ល្វាឯមLvea Em ODYES > 16h
8កណ្ដាលតាខ្មៅមន្ទីរពេទ្យកណ្តាលស្ទឹងKandal Stung RHYES > 16h
8កណ្ដាលតាខ្មៅអំពៅព្រៃAmpov PreyYES > 16h
9កោះកុងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កោះកុងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កោះកុងKOH KONG PHDYES > 16h
9កោះកុងស្មាច់មានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិស្មាច់មានជ័យSmach Mean Chey ODYES > 16h
9កោះកុងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កោះកុងមន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុងKoh Kong Prov. Hosp.YES > 16h
9កោះកុងស្មាច់មានជ័យស្មាច់មានជ័យSmach Mean CheyYES > 16h
9កោះកុងស្មាច់មានជ័យស្ទឹងវែងSteung VengYES > 16h
9កោះកុងស្មាច់មានជ័យប៉ាក់ខ្លងPak KhlangYES > 16h
9កោះកុងស្មាច់មានជ័យនាងកុកNeang KokYES > 16h
9កោះកុងស្មាច់មានជ័យត្រពាំងរូងTrapaing RoungYES > 16h
9កោះកុងស្មាច់មានជ័យគីរីសាគរKirisar KorYES > 16h
9កោះកុងស្មាច់មានជ័យឬស្សីជ្រុំRussei ChrumYES > 16h
9កោះកុងស្មាច់មានជ័យប៉ុស្តិ៍សុខភាពប្រឡាយBrolay HPNO
9កោះកុងស្មាច់មានជ័យប៉ុស្តិ៍សុខភាពជំនាប់Chumnorb HPNO
9កោះកុងស្រែអំបិលស្រុកប្រតិបត្តិស្រែអំបិលSrae Ambel ODYES > 16h
9កោះកុងស្រែអំបិលមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រែអំបិលSraeAmbel​​ HospYES > 16h
9កោះកុងស្រែអំបិលបឹងព្រាវBoeng PreavYES > 16h
9កោះកុងស្រែអំបិលស្រែអំបិលSrae AmbelYES > 16h
9កោះកុងស្រែអំបិលថ្មសThma SarYES > 16h
9កោះកុងស្រែអំបិលអណ្តូងទឹកAndaung TeukYES > 16h
9កោះកុងស្រែអំបិលជីផាតChiphatYES > 16h
9កោះកុងស្រែអំបិលតានូនTanoun
9កោះកុងស្មាច់មានជ័យកូនកុក HPKornkok HPYES > 16h
9កោះកុងស្មាច់មានជ័យកោះកាពិ HPKoh Kapi HPNO
9កោះកុងស្មាច់មានជ័យប៉ុស្តិ៍សុខភាពជ្រោយប្រស់Chroy Pros HPYES < 8H
9កោះកុងស្មាច់មានជ័យប៉ុស្តិ៍សុខភាពថ្មដូនពៅThmor Daun Poeuv HPNO
10ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះKratie PHDYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងស្រុកប្រតិបត្តិឆ្លូងChhlong​ ODYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកឆ្លូងChhlong RHYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងចំបក់ChambakYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងតាម៉ៅTa MaoYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងព្រែកប្រសព្វPrek PrasobYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងខ្សាច់អណ្តែតKhsach AndetYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងពង្រPongroYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងជ្រោយថ្មChroy ThmorYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងកញ្ជរKanhchorYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងដំរីផុងDamrei PhongYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងឬស្សីកែវRussey KeoYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិក្រចេះ​Kratie ODYES > 16h
10ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះមន្ទីរពេទ្យខេត្តក្រចេះKratie Prov. Hosp.YES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះបុសលាវBos LeavYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះកន្ទួតKantuotYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះថ្មគ្រែThma KraeYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះថ្មីThmeiYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះរការកណ្តាលRakar KandalYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះអូរឬស្សីOu RuesseiYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងជ្រោយបន្ទាយChrouy BanteayYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងសោបSaobYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះសណ្តាន់SandanYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះសំបូរSamboYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះអូរគ្រៀងOu KriengYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ស្នួលស្វាយជ្រះSvay ChreahYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះរលួសRoloursYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះចង្រ្កង់ChangkrangYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ស្នួលស្នួលSnuolYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ស្នួលឃ្សឹមKsimYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ស្នួលប៉ុស្តិ៍សុខភាពស្រែរនាមSre Roneam HPYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ស្នួលមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្នួលSnoul RHYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ស្នួលពីរធ្នូPithnouYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះមនោរម្យMonorumYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ស្នួលក្បាលត្រាចkbal TachYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះដារDaYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះកំពង់ចាមKampong ChamNO
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ស្នួលស្រុកប្រតិបត្តិស្នួលSnoul OD
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងប៉ុស្តិ៍សុខភាពស្ទឹងធំStung Thom HPYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះវឌ្ឃនៈVathanak HCNO
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះប៉ុស្តិ៍សុខភាព បឹងចារBeung Char HPNO
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះក្បាលដំរីKbalDamrey HCYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះប៉ុស្តិ៍សុខភាព កោះខ្ញែរKoh Knhe HPNO
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ស្នួលប៉ុស្តិ៍សុខភាពដូនមាសDaun Meas HPYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ស្នួលគ្រញូងសែនជ័យKranhoung SencheyYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះប៉ុស្តិ៍សុខភាព មួយរយប្រាំMouyRouyPram HPNO
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះស្រែជិះSreCheih HCYES > 16h
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងព្រែកសាម៉ាន់Prek Samann
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះសំបុកSambok Health Center
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងកំពង់គរKampong Kor
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះគោលាប់Kolob
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះថ្មអណ្តើកThmor Andek
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះប៉ុស្តិ៍សុខភាព កោះទ្រង់Koh Trong
10ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះប៉ុស្តិ៍សុខភាព កោះច្រែងKoh Chreng
11មណ្ឌលគិរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត មណ្ឌលគីរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត មណ្ឌលគីរីMondolkiry PHDYES > 16h
11មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យSen Monorom ODYES > 16h
11មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យមន្ទីរពេទ្យខេត្តមណ្ឌលគីរីMondul Kiri Prov Hosp.YES > 16h
11មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យសែនមនោរម្យSen MonoromYES > 16h
11មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យកោះញែកKoh NhekYES > 16h
11មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យពេជ្រាដាPichreadaYES > 16h
11មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យអូររាំងO RaingYES > 16h
11មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យកែវសីមាKeo SeimaYES > 16h
11មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យមេម៉ង់_Me MangYES > 16h
11មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យអូអាមO AmYES > 16h
11មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យពូជ្រៃPuChreyYES > 16h
11មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យដាក់ដាំDak DamYES > 16h
11មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យក្រងតេះKrang TesYES > 16h
11មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យទួលTOULYES > 16h
11មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យប៉ុស្តិ៍សុខភាពពូត្រុំPoutrom HPNO
11មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យប៉ុស្តិ៍សុខភាពអូរច្រាOchra HPNO
11មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យមណ្ឌលសុខភាពអូរក្លOclor HCNO
11មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យមណ្ឌលសុខភាពពាមជីមាតPeam ChimeatNO
11មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យប៉ុស្តិ៍សុខភាពពូលូងPou Loung H​PNO
11មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យប៉ុស្តិ៍សុខភាពរយ៉Ro Yor HPNO
11មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យមណ្ឌលសុខភាពសែ្រអំពូមSRE AMPUM HCNO
11មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យប៉ុស្តិ៍សុខភាពស្រែជ្រៃSRE CHREY HPNO
11មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យប៉ុស្តិ៍សុខភាពស្រែធំSRE THOM HPNO
11មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកោះញែកKoh Nhek RHYES > 16h
11មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យប៉ុស្តិ៍សុខភាពស្រែអ៊ីSRE Y HPNO
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិបាសាក់ច្បារអំពៅchbaroraou
12ភ្នំពេញមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញPhnom Penh PHDYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិមេគង្គស្រុកប្រតិបត្តិ មេគង្គMekong ODYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិមេគង្គជ្រោយចង្វាChrouy Changva HCYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិមេគង្គគីឡូម៉ែត្រលេខ ៩Kilometre Lekh 9YES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិមេគង្គកោះដាច់Koh DachYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិមេគង្គគីឡូម៉ែត្រលេខ៦Kilomeret Lekh 6YES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិមេគង្គមន្ទីរពេទ្យបង្អែកសម្តេចឪ-សម្តេចម៉ែSamdech Oev Samdech Me RHYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិចតុមុខចតុមុខChaktumukYES > 16h
12ភ្នំពេញមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីភ្នំពេញMunicipal Referral HospitalYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិចតុមុខផ្សារដើមថ្កូវPhsar Doem ThkovYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិចតុមុខ៧ មករា7 MakaraYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិចតុមុខទួលស្វាយព្រៃToul Svay PreyYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិចតុមុខទួលគោកToul KorkYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិចតុមុខដូនពេញDaun PenhYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិចតុមុខមន្ទីរពេទ្យបង្អែកចតុមុខChak Tomouk RHYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យស្រុកប្រតិបត្តិពោធិសែនជ័យPosenchey ODYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យមន្ទីរពេទ្យបង្អែកពោធិចិនតុងPoChentong RHYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យសំរោងក្រោមSamrong KromYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យកំបូលKambolYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យស្នោរSnorYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យសាមគ្គីSamakyYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យបឹងធំBoeung ThomYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យព្រៃស្ពឺPrey SpeuYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យដំណាក់ត្រយឹងDamnak TroyoeungYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិបាសាក់បាសាក់Basac ODYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិបាសាក់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកមានជ័យMean Chey RHYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិបាសាក់ចាក់អង្រែChak AngreYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិបាសាក់ស្ទឹងមានជ័យSteung Mean CheyYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិបាសាក់និរោធនិ៍NirothYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិបាសាក់ព្រែកឯងPrek EngYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិបាសាក់ក្បាលកោះKbal KoshYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិបាសាក់ព្រែកថ្មីPrek ThmeyYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិបាសាក់ច្បារអំពៅChba AmpovYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិសែនសុខស្រុកប្រតិបត្តិសែនសុខSen Sok ODYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិសែនសុខមន្ទីរពេទ្យបង្អែកមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិនChina-Cambodia Friendship RH HospitalYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិសែនសុខឃ្មួញKhmuonhYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិសែនសុខទឹកថ្លាTeuk ThlaYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិសែនសុខអន្លង់ក្ងានAnlong KnganYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិសែនសុខភ្នំពេញថ្មីPhnom Penh ThmeiYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិសែនសុខក្រាំងធ្នង់KraingThnongYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិសែនសុខឱកាសខ្ញុំOr Kash KhnomYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិដង្កោស្រុកប្រតិបត្តិដង្កោDang Kor ODYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិដង្កោមន្ទីរពេទ្យបង្អែកដង្កោDang Kao RHYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិដង្កោចំការដូងChamkar DaungYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិដង្កោព្រៃវែងPrey VengYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិដង្កោរលួសRolusYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិដង្កោព្រែកកំពឹសPrek KampusYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិដង្កោជើងឯកChoeungEkYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិដង្កោព្រៃសPreySorYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិដង្កោសាក់សំពៅSaksampeuvYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិដង្កោប៉ុស្តិ៍សុខភាពអន្លង់គងAnlong Korng HPYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិដង្កោប៉ុស្តិ៍សុខភាពស្ពានថ្មSpeanThmor HPYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិព្រែក​ព្នៅព្រែក​ព្នៅPrek Pnov ODYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិព្រែក​ព្នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រែកព្នៅPrek Pnov RHYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិព្រែក​ព្នៅគោករកាKok RokaYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិព្រែក​ព្នៅសំរោងSamrongYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិព្រែក​ព្នៅពោធិ៍​មង្គលPor MongkolYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិព្រែក​ព្នៅពន្សាំងPunsaingYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិព្រែក​ព្នៅពញាពន់Ponhea PonYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិមេគង្គប៉ុស្តិ៍សុខភាពបាក់ខែងBackheng HPYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យឪឡោកOeuv Lork​YES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិដង្កោពងទឹកPong TuekYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យប៉ុស្តិ៍សុខភាពត្រពាំងអញ្ចាញTrapaing Anhchanh HPYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិដង្កោប្រទះឡាងPratas LangYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យពោធិ៍​សែនជ័យPor SencheyYES > 16h
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យប៉ុស្តិ៍សុខភាពកន្ទោកKantouk HP
12ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិព្រែក​ព្នៅប៉ុស្តិ៍សុខភាពអណ្តូងថ្មី រុងរឿងAndong Thmey Rong Reung HPYES > 16h
13ព្រះវិហារមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រះវិហារមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រះវិហារPreah Vihear PHDYES > 16h
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិត្បែងមានជ័យTbeng Meanchey ODYES > 16h
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យមន្ទីរពេទ្យ ១៦មករាP Vihear 16 Makara Prov HosYES > 16h
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យជាំក្សាន្តChamksanYES > 16h
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យស្រអែមSra EmYES > 16h
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យយាងYeangNO
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យគូលែនKoulenYES > 16h
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យបរិបូណ៌BoriboYES > 16h
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យចំរើនChamreunYES > 16h
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យរវៀងRoviengYES > 16h
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យភ្នំដែកPhnom DekYES > 16h
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យឈ្ននChhounYES > 16h
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យស្អាងSa AngYES > 16h
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យត្បែងមានជ័យTbeng MeancheyYES > 16h
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យជា​សីុមChea SimYES > 16h
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យឆែបChhebYES > 16h
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យកំពង់ស្រឡៅKampong SrorlaoYES > 16h
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យច្រាច់ChrachYES > 16h
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យកោះកេរ្តិ៍Koh KeYES > 16h
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យសែនតេជៈSen TechasYES > 16h
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យតេជោមរកតTecho MorakotNO
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យតេជោបុស្សស្បូវTecho BosbovNO
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យសែនរុងរឿង១Sen Rong Reoung1YES > 16h
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យតាកឹងTa KeongYES > 16h
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យសែនជ័យSen CheyYES > 16h
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យពើកPeakYES > 16h
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យរុងរឿង​២Rong Rueng 2NO
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យរុងរឿង​៣Rong Rueng 3NO
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យរុងរឿង​៤Rong Rueng 4NO
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យរុងរឿង​៥Rong Rueng 5YES > 16h
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យម្លូព្រៃMlou PreyYES > 16h
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យឈើទាលគងChheuteal KongNO
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យប៉ុស្តិ៍សុខភាពកន្ទួតKantout​ HpYES > 16h
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យប៉ុស្តិ៍សុខភាពដូនម៉ារDaun Mar HpYES > 16h
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យប៉ុស្តិ៍សុខភាពថ្នល់កោងThnal Kaong HpYES > 16h
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យប៉ុស្តិ៍សុខភាពកំពង់ព្រះឥន្តKampong PreahEnd HpYES > 16h
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យរណសិរ្សRonakseYES > 16h
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យប៉ុស្តិ៍សុខភាពអន្ទឹលAntil HP
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យប៉ុស្តិ៍សុខភាពប្រើសក្អកPreus Kaorh HP
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យប៉ុស្តសុខភាពស្រែវាលHP Sraiveal
13ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យប៉ុស្តសុខភាពបង្កនHP Bangkorn
14ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងPrey Veng PHDYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំចាយមារស្រុកប្រតិបត្តិកំចាយមារKamchay Mear ODYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំចាយមារមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកំចាយមារKamchay MearYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកញ្ជ្រៀចគោកគង់កើតKouk Kong KertYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកញ្ជ្រៀចត្នោតTnaotYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកញ្ជ្រៀចកញ្ជ្រៀចKanhchriechYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកញ្ជ្រៀចព្រាលPrealYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំចាយមារជាចCheachYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំចាយមារក្របៅKrabauYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំចាយមារក្រញូងKranhungYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំចាយមារដូនកឹងDon KoengYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំចាយមារស្មោងជើងSmaong CheungYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំចាយមារស្មោងត្បូងSmaong TboungYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំចាយមារស៊ាងឃ្វាងSeang KhveangYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកKampong Trabek ODYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកំពង់ត្របែកKampong TrabekYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកចាមChamYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកប្រាសាទPrasatYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកកន្សោមអកKansom OrkYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកជាងដែកCheang DekYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកគោខ្ចកKo KchorkYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកពាមមុន្ទារPeam MunteaYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកថ្កូវTkovYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកប្រធាតុPratheathYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកព្រៃឈរPrey ChhorYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកព្រៃពោនPrey PonYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំចាយមារត្របែកTrabekYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងMesang ODYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកមេសាងMesang RHYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងត្រពាំងស្រែTrapeang SraeYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងអង្គរសAngkor SarYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងព្រៃរំដេងPrey RumdengYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងច្រេសChresYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងព្រៃទទឹងPrey ToteungYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងស្វាយជ្រុំSvay ChrumYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងព្រៃឃ្នេសPrey KhnesYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងស្វាយអណ្តូងSvay AndaungYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងជីផុចChi PhochYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំបឹងព្រះBoeng PreahYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកជ្រៃកំពង់ត្របែកChrey Kampong TrabekYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកកំពង់ត្របែកKampong TrabekYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកអន្សោងAnsongYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមរក៏ស្រុកប្រតិបត្តិ ពាមរក៏Peamro ODYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមរក៏មន្ទីរពេទ្យបង្អែកអ្នកលឿងNeak Loeung HospitalYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមរក៏ព្រែកអ្នកលឿងNeak LoeungYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមរក៏ពាមរក៍Peam RoYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមរក៏បាបោងBa BaongYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមរក៏ព្រែកខ្សាយ ខPreaek Khsay KhorYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមរក៏បន្លិចប្រាសាទBanlich PrasatYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមរក៏ពាមមានជ័យPeam Mean CheyYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏ស្វាយភ្លោះSvay PhluosYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏ព្រែកសំបួរPrek SambourYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចកំពង់សឹងKampong SoengYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចរំចេកRumchekYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលល្វេLveYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំជើងភ្នំCheung PhnomYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំស្តៅកោងSdau KaungYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំស្ពឺ កSpeu KorYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំស្ពឺ ខSpeu KhorYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំរក្សជ័យReaks CheyYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំរោងដំរីRoung DamreiYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកញ្ជ្រៀចគោកគង់លិចKorkong LechYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកញ្ជ្រៀចថ្មពូនThmar PounYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងPeareang ODYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកពារាំងPeareang RHYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងព្រៃព្នៅPrey PnoeuYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងកញ្ចំKanhchomYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងព្រៃស្រឡិតPrey SraletYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងរកាRokaYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិក្រុងព្រៃវែងកំពង់ឬស្សីKampong RusseiYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងរាបReabYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងមេសរប្រចាន់Mesa PrachanYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងកំពង់ពពិលKampong PopilYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងកំពង់ប្រាំងKampong PrangYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលព្រែកចង្ក្រានPreaek ChangkranYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលជ្រៃឃ្មុំChrey KhmumYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលរំលេចRumlichYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលព្នៅទី១Pnov Ti MouyYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលព្រៃដើមថ្នឹងPrey Daeum ThnoengYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលពោទីPou TiYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងព្រៃស្នៀតPrey SneatYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស៊ីធរកណ្តាលSitho Kandal RHYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិក្រុងព្រៃវែងព្រែកអន្ទះPrek AnteahYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិក្រុងព្រៃវែងព្រែកតាសរPrek TasorYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិក្រុងព្រៃវែងព្រៃកន្លោងPrey KanlaongYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិក្រុងព្រៃវែងតាកោTakorYES > 16h
14ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងមន្ទីរពេទ្យខេត្តព្រៃវែងPrey Veng PHYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចPreah Sdach ODYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចមន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រះស្តេចPreah Sdach RHYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចជៃកំពកChey KampokYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចរាធរReathorYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចអង្គររាជ្យAngkor ReachYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចសេនារាជឧត្តមSena Reach OtdamYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចបឹងដោលBoeng DaolYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចបន្ទាយចក្រីBanteay ChakreiYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចព្រះស្តេចPreah SdachYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏ឬស្សីស្រុកRussei SrokYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏កំពង់ប្រាសាទKampong PrasatYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរSvay Antor​ ODYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏មន្ទីរពេទ្យបង្អែកពាមជរ៏Peam Chor RHYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរស្វាយអន្ទរSvay AntorYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរជ្រៃChreyYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរជាខ្លាងChea KhlangYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរពពឹសPopoesYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរមេបុណ្យMebonnYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរដំរីពួនDamrei PuonYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរអង្គរទ្រេតAngkor TretYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរពានរោងPean RoungYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរសំរោងSamraongYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរទឹកថ្លាTeuk ThlaYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំធាយTheayYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិក្រុងព្រៃវែងពោធិរៀងPo RiengYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិក្រុងព្រៃវែងព្រែកជ្រៃPreaek ChreyYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិក្រុងព្រៃវែងកំពង់លាវKampong LeavYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមរក៏ព្រៃកណ្តៀងPrey kandeangYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកញ្ជ្រៀចក្តឿងរាយKdoeng ReayYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកញ្ជ្រៀចចុងអំពិលChong AmpilYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏អង្គរអង្គAngkor AngYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏ក្រាំងតាយ៉ងKraing TayongYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏កោះសំពៅKoh SampeuvYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏កោះរកាKoh RokarYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏កោះចេកKoh ChekYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏ព្រែកក្របៅPreak KrobaovYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលSithor Kandal ODYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិក្រុងព្រៃវែងក្រុងព្រៃវែងKrong Prey VengYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំBa Phnom ODYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំមន្ទីរពេទ្យបង្អែកបាភ្នំBaphnom RHYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចក្រាំងស្វាយKraing SvayYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចល្វាLveaYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏ស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៍Peam Chor ODYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលព្នៅទី២Phnov Ti PiYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលព្រៃទឹងPrey ToengYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលអំពិលក្រៅAmpil kroaYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលឫស្សីសាញ់Russey SanhYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកញ្ជ្រៀចស្រុកប្រតិបត្តិកញ្ជ្រៀចKanhchriech ODYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកញ្ជ្រៀចមន្ទីរពេទ្យបង្អែក​កញ្ជ្រៀចKanhchriech RHYES > 16h
14ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរព្រៃខ្លាPrey KhlaYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់Posat PHDYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់បាកានបាកានBakanYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់បាកានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកបាកានBakanYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់បាកានបឹងខ្នារBoeng KhnarYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់បាកានស្នាមព្រះSnam PreahYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់បាកានត្រពាំងជងTrapeang ChongYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់បាកានមេទឹកMe TuekYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់បាកានអូរតាប៉ោងO Ta PaongYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់បាកានស្វាយដូនកែវSvay Daun KeoYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់បាកានខ្នារទទឹងKhnar TotuengYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់បាកានរំលេចRumlechYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់បាកានបឹងបត់កណ្តាលBoeng Bat KandaolYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់បាកានតាលោTa LoYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់បាកានរហាលទិលRohal TilYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសសំពៅមាសSampov MeasYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់មន្ទីរពេទ្យខេត្តពោធិ៍សាត់Pursat Prov. Hosp.YES > 16h
15ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសពាលញែកPeal NhekYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសកោះជុំKoh ChumYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសព្រៃញីPrey NhiYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសព្រែកត្នោតPrek TnaotYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសវត្តហ្លួងWat LuongYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសវត្តពោធិWat PouYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសកណ្តៀងKandiengYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសស្យាSyaYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសស្រែស្តុកSrae SdokYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសរាំងទីលReang TilYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់ក្រគរក្រគរKrakorYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់ក្រគរកំពង់លួងKampong LuongNO
15ពោធិ៍សាត់ក្រគរឈើតុំChheu TomYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់ក្រគរបឹងកន្ទួតBoeng KantuotYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់ក្រគរឈូកមាសChhouk MeasYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់ក្រគរអន្សាចំបក់Ansa ChambakYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញភ្នំក្រវាញPhnom KravanhYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញព្រងិលProngilYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញសំរោងSamraongYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញតាសាស់Ta SahYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញប្រម៉ោយPramaoyYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញអន្លង់រាបAnglong ReapYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញហ៊ុនសែនថ្មដាHun Sen ThmardaYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសរលាបRo LeabYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់ក្រគរកំពង់ពោធ៏Kampong PoYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់ក្រគរស្នាអន្សារSna AnsarYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់ក្រគរស្វាយសរSvay SorYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញបាក់ចិញ្ជៀនBak chicheanYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសកញ្ជរKognchorYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់ក្រគរមន្ទីរពេទ្យបង្អែក​ក្រគរKrakor RHYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញមន្ទីរពេទ្យបង្អែក​ភ្នំក្រវាញPhnom KravanhYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់ក្រគរអន្លង់ត្នោតAnlong Tnort
15ពោធិ៍សាត់ក្រគរអូរសណ្តាន់Or Sandan
15ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញស្រុកប្រតិបតិ្ត ភ្នំក្រវ៉ាញOD PhnomKravagnYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់ក្រគរស្រុកប្រតិបត្តិក្រគរKro KorYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញឧទ្យានសំកុកសែនជ័យUK CHEANSAKOH SenCheyYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញអូរសោមOsomYES > 16h
15ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញរកាតRokat
15ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញរវៀងRoveing
15ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញសន្រ្ទែSantree
16រតនគិរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីRatanak kiry PHDYES > 16h
16រតនគិរីបានលុងស្រុកប្រតិបត្តិបានលុងBAN LUNG ODYES > 16h
16រតនគិរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីមន្ទីរពេទ្យខេត្តរតនគីរីRatanakiri Prov HosYES > 16h
16រតនគិរីបានលុងបានលុងBANLUNGYES > 16h
16រតនគិរីបានលុងកាចាញKACHANHYES > 16h
16រតនគិរីបានលុងអូរជុំO CHUMYES > 16h
16រតនគិរីបានលុងល្បាំងLBANGYES > 16h
16រតនគិរីបានលុងវ៉ីនសៃVOEN SAYYES > 16h
16រតនគិរីបានលុងកាចូនKACHONYES > 16h
16រតនគិរីបានលុងវីរ់ៈជ័យVIRAK CHEYYES > 16h
16រតនគិរីបានលុងតាវែងTA VENGYES > 16h
16រតនគិរីបានលុងកូនមុំKOUN MUMYES > 16h
16រតនគិរីបានលុងលំផាត់LUMPHATYES > 16h
16រតនគិរីបានលុងជំរុំបីស្រុកCHUMROM BEYSROKNO
16រតនគិរីបរកែវញ៉ាងNHANGNO
16រតនគិរីបានលុងកុកឡាក់Kok Lak
16រតនគិរីបរកែវស្រុកប្រតិបត្តិបរកែវBorkeo ODYES > 16h
16រតនគិរីបរកែវអណ្តូងពេជ្រANDOUNG PECHYES > 16h
16រតនគិរីបរកែវមន្ទីរពេទ្យបង្អែកបរកែវBORKOA  RHYES > 16h
16រតនគិរីបរកែវកិៈចុងKICHONGYES > 16h
16រតនគិរីបរកែវអូរយ៉ាដាវOyadaovYES > 16h
16រតនគិរីបរកែវអណ្តូងមាសANDOUNG MEASYES > 16h
16រតនគិរីបរកែវម៉ាលិកMalikNO
16រតនគិរីបរកែវសោមធំSOM THOMYES > 16h
16រតនគិរីបរកែវទីងចាក់Ting Chak
16រតនគិរីបានលុងសាមគ្គីSAMAKIYES > 16h
16រតនគិរីបរកែវតាឡាវTALAONO
16រតនគិរីបានលុងតឺនTOEUNNO
16រតនគិរីបានលុងសេដាSEDAYES > 16h
16រតនគិរីបានលុងប៉ូយPOYYES > 16h
16រតនគិរីបានលុងប៉ុស្តិ៍សុខភាពប៉ាកាឡាន់PakalanNO
16រតនគិរីបរកែវបរខាំBORKHAMYES > 16h
16រតនគិរីបរកែវប៉ុស្តិ៍សុខភាពយ៉ាទុងYatong HPYES > 16h
16រតនគិរីបានលុងប៉ុស្តិ៍សុខភាពស្រែអង្រ្កងSre AngkrongNO
16រតនគិរីបានលុងប៉ុស្តិសុខភាពតាបូកTABOUK HPNO
16រតនគិរីបានលុងប៉ុស្តិ៍សុខភាពហាត់ប៉ក់Hat PokNO
16រតនគិរីបរកែវលុងឃុងLUNG KHUNGYES > 16h
17សៀមរាបអង្គរជុំពួកPouk
17សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបSiam Reap PHDYES > 16h
17សៀមរាបក្រឡាញ់ស្រុកប្រតិបត្តិក្រឡាញ់Kralanh ODYES > 16h
17សៀមរាបក្រឡាញ់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រឡាញ់KralanhYES > 16h
17សៀមរាបក្រឡាញ់កំពង់ថ្កូវKampong ThkovYES > 16h
17សៀមរាបក្រឡាញ់សែនសុខSen SokYES > 16h
17សៀមរាបក្រឡាញ់រោងគោRong KoYES > 16h
17សៀមរាបក្រឡាញ់សំបួរSambourYES > 16h
17សៀមរាបក្រឡាញ់ស្រីស្នំSrey SnamYES > 16h
17សៀមរាបក្រឡាញ់ស្លែងស្ពានSleng SpeanYES > 16h
17សៀមរាបអង្គរជុំព្រៃជ្រូកPrey ChroukYES > 16h
17សៀមរាបក្រឡាញ់ស្រណាលSranalYES > 16h
17សៀមរាបក្រឡាញ់ប្រិយ៍PreyYES > 16h
17សៀមរាបក្រឡាញ់ចន្លាស់ដៃChanlas DayYES > 16h
17សៀមរាបក្រឡាញ់ក្រូចគរkroch KoYES > 16h
17សៀមរាបក្រឡាញ់ត្រាំសសរTram SasarYES > 16h
17សៀមរាបក្រឡាញ់មោងMaungYES > 16h
17សៀមរាបក្រឡាញ់តាអានTa AnYES > 16h
17សៀមរាបក្រឡាញ់ស្នួលSnoulYES > 16h
17សៀមរាបអង្គរជុំពោធិទ្រាយPor TreayNO
17សៀមរាបក្រឡាញ់ដូនសុខDuan SokYES > 16h
17សៀមរាបក្រឡាញ់ក្រឡាញ់Kra LanhYES > 16h
17សៀមរាបសៀមរាបសៀមរាបSiem ReapYES > 16h
17សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបមន្ទីរពេទ្យខេត្តសៀមរាបSiem Reap Prov. Hosp.YES > 16h
17សៀមរាបសៀមរាបជ្រាវChreavYES > 16h
17សៀមរាបសៀមរាបមណ្ឌល ១Mondul IYES > 16h
17សៀមរាបសៀមរាបគោកចកKouk ChakYES > 16h
17សៀមរាបសៀមរាបសៀមរាបSiemreapYES > 16h
17សៀមរាបសៀមរាបសំបួរSambourYES > 16h
17សៀមរាបសៀមរាបពោធិមានជ័យPo Mean CheyYES > 16h
17សៀមរាបសៀមរាបចុងឃ្នៀសChong KhniesYES > 16h
17សៀមរាបសៀមរាបពាក់ស្នែងPeak SnengYES > 16h
17សៀមរាបសៀមរាបបន្ទាយស្រីBanteay SreyYES > 16h
17សៀមរាបសៀមរាបព្រះដាក់Preah DakYES > 16h
17សៀមរាបសៀមរាបរុនតាឯកRumchekYES > 16h
17សៀមរាបសៀមរាបកណ្តែកKandekYES > 16h
17សៀមរាបសៀមរាបប្រាសាទបាគងPrasat BakorngYES > 16h
17សៀមរាបសៀមរាបមានជ័យMean CheyYES > 16h
17សៀមរាបសៀមរាបកន្ទ្រាំងKantreangYES > 16h
17សៀមរាបសៀមរាបអង្គរធំAngkor ThomYES > 16h
17សៀមរាបសៀមរាបនគរធំNokorthomYES > 16h
17សៀមរាបសៀមរាបស្វាយចេកSvaychekYES > 16h
17សៀមរាបសៀមរាបបាគងBakongYES > 16h
17សៀមរាបសៀមរាបត្រពាំងធំTra Peang ThomYES > 16h
17សៀមរាបសៀមរាបត្បែងTbengYES > 16h
17សៀមរាបសៀមរាបជប់តាត្រាវChob Ta travYES > 16h
17សៀមរាបសៀមរាបបាល្ល័ង្គBalangYES > 16h
17សៀមរាបសៀមរាបស្រង៉ែSra GneYES > 16h
17សៀមរាបសៀមរាបឃុនរាមKhun ReamYES > 16h
17សៀមរាបសៀមរាបអំពិលAmpilYES > 16h
17សៀមរាបសៀមរាបរំចេកRumchekYES > 16h
17សៀមរាបសៀមរាបកំពង់ភ្លុកKampong PhlukYES > 16h
17សៀមរាបសូទ្រនិគមសូទ្រនិគមSot NikumYES > 16h
17សៀមរាបសូទ្រនិគមមន្ទីរពេទ្យបង្អែកសូទ្រនិគមSotr NikumYES > 16h
17សៀមរាបសូទ្រនិគមដំដែកDam DaekYES > 16h
17សៀមរាបសូទ្រនិគមខ្ចាស់KhchasYES > 16h
17សៀមរាបសូទ្រនិគមសំរោងSamraongYES > 16h
17សៀមរាបសូទ្រនិគមពពេលPopelYES > 16h
17សៀមរាបសូទ្រនិគមចាន់សChan SarYES > 16h
17សៀមរាបសូទ្រនិគមដានរុនDan RunYES > 16h
17សៀមរាបសូទ្រនិគមកៀនសង្កែKien SangkaeYES > 16h
17សៀមរាបសូទ្រនិគមកំពង់ឃ្លាំងKampong KhlaingYES > 16h
17សៀមរាបសូទ្រនិគមស្វាយលើSvay LeuYES > 16h
17សៀមរាបសូទ្រនិគមកំពង់ក្តី_Kampong KdeiYES > 16h
17សៀមរាបសូទ្រនិគមស្ពានត្នោតSpean TnaotYES > 16h
17សៀមរាបសូទ្រនិគមល្វែងឬស្សីLveng RusseiYES > 16h
17សៀមរាបសូទ្រនិគមគោកធ្លកក្រោមKok Thlok KraumYES > 16h
17សៀមរាបសូទ្រនិគមអន្លង់សំណរAnlong SamnarYES > 16h
17សៀមរាបសូទ្រនិគមសង្វើយSangveuyYES > 16h
17សៀមរាបសូទ្រនិគមពង្រក្រោមPongro KraumYES > 16h
17សៀមរាបសូទ្រនិគមខ្វាវKhvavYES > 16h
17សៀមរាបសូទ្រនិគមឬស្សីលកReusseilokYES > 16h
17សៀមរាបសូទ្រនិគមគោកធ្លកលើKokthlok LeuYES > 16h
17សៀមរាបសូទ្រនិគមតាយ៉ែកTa YekYES > 16h
17សៀមរាបសូទ្រនិគមជីក្រែងChikrengYES > 16h
17សៀមរាបសូទ្រនិគមខ្នងភ្នំKhnang PhnomYES > 16h
17សៀមរាបសូទ្រនិគមពង្រលើPong Ro LeuYES > 16h
17សៀមរាបសូទ្រនិគមកន្ទួតKantoutYES > 16h
17សៀមរាបសូទ្រនិគមខ្នាពោធិKhnar PorYES > 16h
17សៀមរាបអង្គរជុំការិយាល័យ ស្រុកប្រតិ អង្គរជុំAngkor Chum ODYES > 16h
17សៀមរាបអង្គរជុំមន្ទីរពេទ្យបង្អែកអង្គជុំAngkor Chum RHYES > 16h
17សៀមរាបអង្គរជុំអង្គរជុំAngkor ChhumYES > 16h
17សៀមរាបអង្គរជុំដូនកែវDonkeoYES > 16h
17សៀមរាបអង្គរជុំមន្ទីរពេទ្យបង្អែក​ពួកPoukYES > 16h
17សៀមរាបអង្គរជុំសសរស្តម្ភSasarsdamYES > 16h
17សៀមរាបអង្គរជុំរើលReulYES > 16h
17សៀមរាបសៀមរាបទឹកវិលToek VilYES > 16h
17សៀមរាបអង្គរជុំសំរោងយាSamrong YearYES > 16h
17សៀមរាបអង្គរជុំចារឈូកChar ChhoukYES > 16h
17សៀមរាបអង្គរជុំនគរភាសNorkor PheasYES > 16h
17សៀមរាបអង្គរជុំគោកដូងKork DaungYES > 16h
17សៀមរាបអង្គរជុំបត់BatYES > 16h
17សៀមរាបអង្គរជុំវ៉ារិនVarinYES > 16h
17សៀមរាបអង្គរជុំស្វាយសSvay SarYES > 16h
17សៀមរាបអង្គរជុំដំណាក់ស្លាញDamnak SlanhYES > 16h
17សៀមរាបសៀមរាបក្របីរៀលKrabei RielYES > 16h
17សៀមរាបអង្គរជុំស្រែណូយSrenoyYES > 16h
17សៀមរាបអង្គរជុំស្រែខ្វាវSre KavavYES > 16h
17សៀមរាបអង្គរជុំត្រីញ័រTrey NhorYES > 16h
17សៀមរាបអង្គរជុំយាងYeangYES > 16h
17សៀមរាបអង្គរជុំខ្នាតKhnatYES > 16h
17សៀមរាបអង្គរជុំគោលKolYES > 16h
17សៀមរាបអង្គរជុំល្វាក្រាំងLovea KrangYES > 16h
17សៀមរាបអង្គរជុំតាសោមTa soumYES > 16h
18ព្រះសីហនុមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រះសីហនុមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រះសីហនុPreh Sihanuk PHDYES > 16h
18ព្រះសីហនុព្រះសីហនុព្រះសីហនុSihanoukYES > 16h
18ព្រះសីហនុព្រះសីហនុមន្ទីរពេទ្យខេត្តព្រះសីហនុPreah Sihanouk Prov. HospYES > 16h
18ព្រះសីហនុព្រះសីហនុស្ទឹងហាវSteung HavYES > 16h
18ព្រះសីហនុព្រះសីហនុទឹកល្អក់Tuek L'akYES > 16h
18ព្រះសីហនុព្រះសីហនុវាលរេញVeal RinhYES > 16h
18ព្រះសីហនុព្រះសីហនុអណ្តូងថ្មAndaung ThmaYES > 16h
18ព្រះសីហនុព្រះសីហនុអូរឧកញ្ញ៉ាហេងO Oknha HengYES > 16h
18ព្រះសីហនុព្រះសីហនុអូរជ្រៅO ChrovYES > 16h
18ព្រះសីហនុព្រះសីហនុរាមReamYES > 16h
18ព្រះសីហនុព្រះសីហនុសង្កាត់ ១Sangkat 1YES > 16h
18ព្រះសីហនុព្រះសីហនុក្រុងព្រះសីហនុSihanouk VilleYES > 16h
18ព្រះសីហនុព្រះសីហនុជើងគោCheung KoYES > 16h
18ព្រះសីហនុព្រះសីហនុតក្កវិទTakkavethYES > 16h
18ព្រះសីហនុព្រះសីហនុហុ៑នសែន កែវផុសHun Sen Keo PhosYES > 16h
18ព្រះសីហនុព្រះសីហនុទួលទទឹងTourl TotungYES > 16h
18ព្រះសីហនុព្រះសីហនុព្រៃនប់Prey NopYES > 16h
18ព្រះសីហនុព្រះសីហនុអូរតាសេកOtasek_HCYES > 16h
19ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងSteng Treng PHDYES > 16h
19ស្ទឹងត្រែងស្ទឹងត្រែងស្ទឹងត្រែងSteung TrengYES > 16h
19ស្ទឹងត្រែងស្ទឹងត្រែងមន្ទីរពេទ្យខេត្តស្ទឹងត្រែងStung Treng Prov. Hosp.YES > 16h
19ស្ទឹងត្រែងស្ទឹងត្រែងស្ទឹងត្រែងSteung TrengYES > 16h
19ស្ទឹងត្រែងស្ទឹងត្រែងសាមគ្គីSamakiYES > 16h
19ស្ទឹងត្រែងស្ទឹងត្រែងថាឡាបរិវ៉ាត់ThalaborivatYES > 16h
19ស្ទឹងត្រែងស្ទឹងត្រែងព្រះរំកិលPreah RumkelYES > 16h
19ស្ទឹងត្រែងស្ទឹងត្រែងចំការលើChamkar LeuNO
19ស្ទឹងត្រែងស្ទឹងត្រែងសៀមប៉ាងSiem PangYES > 16h
19ស្ទឹងត្រែងស្ទឹងត្រែងកំភុនKamphunYES > 16h
19ស្ទឹងត្រែងស្ទឹងត្រែងស្រែក្រសាំងSre KrasaingYES > 16h
19ស្ទឹងត្រែងស្ទឹងត្រែងក្បាលរមាសKbal RomeasYES > 16h
19ស្ទឹងត្រែងស្ទឹងត្រែងកោះស្រឡាយKoh SralayNO
19ស្ទឹងត្រែងស្ទឹងត្រែងកោះព្រះKoh PreahNO
19ស្ទឹងត្រែងស្ទឹងត្រែងស្រែសំបូរSre SamboNO
19ស្ទឹងត្រែងស្ទឹងត្រែងស្រែពកSre PokYES > 16h
19ស្ទឹងត្រែងស្ទឹងត្រែងស្រែគរSre KorYES > 16h
19ស្ទឹងត្រែងស្ទឹងត្រែងតាឡាតTalat
19ស្ទឹងត្រែងស្ទឹងត្រែងវាលដេញVeil Dehn
19ស្ទឹងត្រែងស្ទឹងត្រែងត្បូងខ្លាThbung Kla
20ស្វាយរៀងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្វាយរៀងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្វាយរៀងSvay Rieng PHDYES > 16h
20ស្វាយរៀងជីភូជីភូChi PhuYES > 16h
20ស្វាយរៀងជីភូមន្ទីរពេទ្យបង្អែកជីភូChi PhuYES > 16h
20ស្វាយរៀងជីភូព្រៃអង្គុញPrey AngkunhYES > 16h
20ស្វាយរៀងជីភូបាវិតBavetYES > 16h
20ស្វាយរៀងជីភូព្រៃគគីរPrey KokiYES > 16h
20ស្វាយរៀងជីភូមេសថ្ងកMe Sa ThngakYES > 16h
20ស្វាយរៀងជីភូសំឡីSamleyYES > 16h
20ស្វាយរៀងជីភូត្នោតThnotYES > 16h
20ស្វាយរៀងជីភូខ្សែត្រKsetYES > 16h
20ស្វាយរៀងស្វាយទាបពពែតPopetYES > 16h
20ស្វាយរៀងជីភូទួលស្តីTourl SdeyYES > 16h
20ស្វាយរៀងជីភូច្រេសChresYES > 16h
20ស្វាយរៀងជីភូស្វាយតាយានSvay TayeanYES > 16h
20ស្វាយរៀងរមាសហែកស្រុកប្រតិបត្តិរមាសហែកRomeas Hek ODYES > 16h
20ស្វាយរៀងរមាសហែកមន្ទីរពេទ្យបង្អែករមាសហែកRomeas HekYES > 16h
20ស្វាយរៀងរមាសហែកកំពង់ត្រាចKampong TrachYES > 16h
20ស្វាយរៀងរមាសហែកអង្គប្រស្រែAngk PrasreYES > 16h
20ស្វាយរៀងរមាសហែកដូងDoungYES > 16h
20ស្វាយរៀងរមាសហែកអំពិលAmpilYES > 16h
20ស្វាយរៀងរមាសហែកក្រសាំងKrasaingYES > 16h
20ស្វាយរៀងរមាសហែកជ្រៃធំChrey ThumYES > 16h
20ស្វាយរៀងរមាសហែកមុខដាMukh DaYES > 16h
20ស្វាយរៀងរមាសហែកម្រាមMreamYES > 16h
20ស្វាយរៀងរមាសហែកចន្រ្តីChantreiYES > 16h
20ស្វាយរៀងរមាសហែកជិកដីChik DeiYES > 16h
20ស្វាយរៀងរមាសហែកត្រពាំងស្តៅTrapaing SdaoYES > 16h
20ស្វាយរៀងរមាសហែកគគីរKokiNO
20ស្វាយរៀងរមាសហែកសំបួរSambourYES > 16h
20ស្វាយរៀងស្វាយរៀងស្វាយរៀងSvay Rieng ODYES > 16h
20ស្វាយរៀងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្វាយរៀងមន្ទីរពេទ្យខេត្តស្វាយរៀងSvay Rieng Prov Hosp.YES > 16h
20ស្វាយរៀងស្វាយរៀងស្វាយរៀងSvay RiengYES > 16h
20ស្វាយរៀងស្វាយរៀងបាសាក់BassacYES > 16h
20ស្វាយរៀងស្វាយរៀងចម្លងChamlangYES > 16h
20ស្វាយរៀងស្វាយរៀងចេកChekYES > 16h
20ស្វាយរៀងស្វាយរៀងស្វាយជ្រុំSvay ChrumYES > 16h
20ស្វាយរៀងស្វាយរៀងតាសួសTa SuosYES > 16h
20ស្វាយរៀងស្វាយរៀងគ្រួសKruosYES > 16h
20ស្វាយរៀងស្វាយរៀងក្រោលគោKrol KoYES > 16h
20ស្វាយរៀងស្វាយរៀងស្វាយយាSvay YeaYES > 16h
20ស្វាយរៀងស្វាយរៀងដូនសDaun SaYES > 16h
20ស្វាយរៀងស្វាយរៀងស្វាយធំSvay ThumYES > 16h
20ស្វាយរៀងស្វាយរៀងស្វាយអង្គAngk Ta SouYES > 16h
20ស្វាយរៀងស្វាយទាបកណ្តៀងរាយKandieng ReayYES > 16h
20ស្វាយរៀងស្វាយរៀងសង្ឃ័រSangkhoarYES > 16h
20ស្វាយរៀងស្វាយទាបស្វាយរំពារSvay RumpeaYES > 16h
20ស្វាយរៀងស្វាយទាបញរNhorYES > 16h
20ស្វាយរៀងស្វាយទាបសំយ៉ោងSamyongYES > 16h
20ស្វាយរៀងស្វាយទាបព្រះពន្លាPreah PonleaYES > 16h
20ស្វាយរៀងស្វាយទាបថ្នាធ្នង់Thna ThnongYES > 16h
20ស្វាយរៀងស្វាយទាបចកChakYES > 16h
20ស្វាយរៀងស្វាយទាបបុសមនBoss MonYES > 16h
20ស្វាយរៀងស្វាយទាបពងទឹកPong TukYES > 16h
20ស្វាយរៀងស្វាយទាបមន្ទីរពេទ្យ សាមគ្គីរំដួលSamaki Romdoul RHYES > 16h
20ស្វាយរៀងស្វាយទាបស្វាយទាបSvay TeapYES > 16h
20ស្វាយរៀងស្វាយទាបមន្ទីរពេទ្យ ស្វាយទាបSvay Teap RHYES > 16h
20ស្វាយរៀងស្វាយរៀងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្វាយជ្រុំSvay RumpeaYES > 16h
20ស្វាយរៀងស្វាយរៀងឈើទាលChheu TealYES > 16h
21តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវTakeo PHDYES > 16h
21តាកែវអង្គរការអង្គរការAng RokarYES > 16h
21តាកែវអង្គរការមន្ទីរពេទ្យបង្អែកអង្គរកាAngRokaYES > 16h
21តាកែវអង្គរការគុសKusYES > 16h
21តាកែវអង្គរការត្រាំកក់Tram KakYES > 16h
21តាកែវអង្គរការត្រពាំងព្រីងTrapeang PringYES > 16h
21តាកែវអង្គរការតាភេមTa PhemYES > 16h
21តាកែវអង្គរការអង្គតាសោមAng Ta SomYES > 16h
21តាកែវអង្គរការព្រៃជួរPrey ChuorYES > 16h
21តាកែវអង្គរការព្រៃស្បាតPrey SbatYES > 16h
21តាកែវអង្គរការត្រពាំងអណ្តើកTrapeang AndeukYES > 16h
21តាកែវអង្គរការអង្គរការAng RokarYES > 16h
21តាកែវអង្គរការញ៉ែងញ៉ងNheng NhangYES > 16h
21តាកែវអង្គរការត្រពាំងអំពិលTraping AmpelYES > 16h
21តាកែវអង្គរការបុស្សតាផង់Bos TaphangYES > 16h
21តាកែវបាទីបាទីBatiYES > 16h
21តាកែវបាទីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកបាទីBatiYES > 16h
21តាកែវបាទីដូងDaungYES > 16h
21តាកែវបាទីចំបក់ChambakYES > 16h
21តាកែវបាទីកណ្តឹងKandoengYES > 16h
21តាកែវបាទីទន្លេបាទីTonle BatiYES > 16h
21តាកែវបាទីពត់សរPot SarYES > 16h
21តាកែវបាទីលំពង់LumpongYES > 16h
21តាកែវបាទីត្រពាំងក្រសាំងTrapeang KrasaingYES > 16h
21តាកែវបាទីក្រាំងលាវKraing LeavYES > 16h
21តាកែវបាទីត្រាំខ្នារTram KhnaYES > 16h
21តាកែវបាទីខ្វាវKhvavYES > 16h
21តាកែវបាទីជំរះពេនChumreahpenYES > 16h
21តាកែវបាទីរវៀងRoviengYES > 16h
21តាកែវបាទីសំរោងSamraongYES > 16h
21តាកែវបាទីត្រពាំងសាបTrapaing SabYES > 16h
21តាកែវបាទីចំប៉ីChampeyYES > 16h
21តាកែវបាទីកុមារាជាKoma ReacheaYES > 16h
21តាកែវដូនកែវដូនកែវDaun KeoYES > 16h
21តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវមន្ទីរពេទ្យខេត្តតាកែវTakeo Prov HospitalYES > 16h
21តាកែវដូនកែវបឹងត្រាញ់Boeng TranhYES > 16h
21តាកែវដូនកែវលំចង់LumchangYES > 16h
21តាកែវដូនកែវទ្រាTreaYES > 16h
21តាកែវដូនកែវបារាយណ៍BarayYES > 16h
21តាកែវដូនកែវរកាក្នុងRoka KhnongYES > 16h
21តាកែវដូនកែវរកាក្រៅRoka KrauYES > 16h
21តាកែវដូនកែវសំបួរSambourYES > 16h
21តាកែវដូនកែវធ្លកThlorkYES > 16h
21តាកែវដូនកែវខ្វាវKhvavYES > 16h
21តាកែវដូនកែវព្រៃស្លឹកPrey SloekYES > 16h
21តាកែវដូនកែវរនាមRoneamYES > 16h
21តាកែវដូនកែវស្រង៉ែSrangaeYES > 16h
21តាកែវដូនកែវស្រែរនោងSrae RonoungYES > 16h
21តាកែវដូនកែវលាយបូរLeay BoYES > 16h
21តាកែវដូនកែវឧត្តមសូរិយាOudom SoryaYES > 16h
21តាកែវគិរីវង់គិរីវង់KirivongYES > 16h
21តាកែវគិរីវង់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកគិរីវង់KirivongYES > 16h
21តាកែវគិរីវង់សោមSomYES > 16h
21តាកែវគិរីវង់ភ្នំដិនPhnomDenYES > 16h
21តាកែវគិរីវង់កំណប់KamNopYES > 16h
21តាកែវកោះ​អណ្ដែតអង្គប្រាសាទAngPraSatYES > 16h
21តាកែវកោះ​អណ្ដែតព្រៃមេលងPreyMeLorngYES > 16h
21តាកែវកោះ​អណ្ដែតក្រពុំឈូកKraPumChhoukYES > 16h
21តាកែវកោះ​អណ្ដែតព្រៃយុថ្កាPreyYuthKaYES > 16h
21តាកែវកោះ​អណ្ដែតរមេញRoMinhYES > 16h
21តាកែវកោះ​អណ្ដែតកំពង់ក្រសាំងKamPongKraSaingYES > 16h
21តាកែវគិរីវង់រាមអណ្តើកBoreyChulSaYES > 16h
21តាកែវកោះ​អណ្ដែតដូងខ្ពស់DaungKhposYES > 16h
21តាកែវគិរីវង់អង្គខ្នុរAngKnolYES > 16h
21តាកែវកោះ​អណ្ដែតជីខ្មាChiKhmaYES > 16h
21តាកែវគិរីវង់សន្លុងSanLongYES > 16h
21តាកែវគិរីវង់ប្រាំបីមុំPramBeiMumYES > 16h
21តាកែវគិរីវង់ជាន់ជុំChaonChumYES > 16h
21តាកែវកោះ​អណ្ដែតគោកពោធិ៍KokPoYES > 16h
21តាកែវគិរីវង់កំពែងKamPengYES > 16h
21តាកែវគិរីវង់ព្រៃរំដេងPreyRumDengYES > 16h
21តាកែវគិរីវង់គោកព្រេចKorkPrechYES > 16h
21តាកែវគិរីវង់តាអូTa OYES > 16h
21តាកែវគិរីវង់ព្រៃអំពកPrey AmpokYES > 16h
21តាកែវព្រៃកប្បាសព្រៃកប្បាសPrey KabassYES > 16h
21តាកែវព្រៃកប្បាសមន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រៃកប្បាសPrey KabassYES > 16h
21តាកែវព្រៃកប្បាសគោកធ្លកKok ThlokYES > 16h
21តាកែវព្រៃកប្បាសពោធិរំចាកKok KachabYES > 16h
21តាកែវព្រៃកប្បាសបាស្រែBa SraeYES > 16h
21តាកែវព្រៃកប្បាសព្រៃផ្គាំPrey PhkormYES > 16h
21តាកែវព្រៃកប្បាសពន្លៃPonleyYES > 16h
21តាកែវព្រៃកប្បាសស្លាSlaYES > 16h
21តាកែវព្រៃកប្បាសតាំងយ៉ាបTang YabYES > 16h
21តាកែវព្រៃកប្បាសព្រៃល្វាPrey LveaYES > 16h
21តាកែវព្រៃកប្បាសកំពែងKampengYES > 16h
21តាកែវព្រៃកប្បាសចំប៉ាChampaYES > 16h
21តាកែវព្រៃកប្បាសកំពង់រាបKampong ReabYES > 16h
21តាកែវព្រៃកប្បាសវ៉ាជាងVa ChiengYES > 16h
21តាកែវព្រៃកប្បាសក្រាំងស្លាKraing SlaYES > 16h
21តាកែវព្រៃកប្បាសឆាយគីម អង្កាញ់ChhayKim-AngKanhYES > 16h
21តាកែវព្រៃកប្បាសព្រះបាទហ៊ុនទានPreahbat Hun Teang_HCYES > 16h
21តាកែវកោះ​អណ្ដែតស្រុកប្រតិបត្តិ កោះ​អណ្ដែតKok Andet ODYES > 16h
21តាកែវកោះ​អណ្ដែតមន្ទីរ​ពេទ្យ​បង្អែក​កោះ​អណ្ដែតKoh Andet RHYES > 16h
21តាកែវកោះ​អណ្ដែតប៉ុស្តិ៍សុខភាពជ័យជោគChok CheyYES > 16h
21តាកែវកោះ​អណ្ដែតប៉ុស្តិ៍សុខភាពអង្គក្រូចAng KrachorYES > 16h
21តាកែវកោះ​អណ្ដែតធ្លាប្រជុំThlea BrachumYES > 16h
21តាកែវកោះ​អណ្ដែតបូរីជលសារBorei CholasaYES > 16h
21តាកែវព្រៃកប្បាសមន្ទីរពេទ្យ​បង្អែក អង្គរបូរីAngkor Borey RH
22ឧត្ដរមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ឧត្តរមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ឧត្តរមានជ័យOdarmeanchey PHDYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ឧត្តរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងSamraong ODYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងមន្ទីរពេទ្យខេត្តឧត្តមានជ័យOddor Meanchey Prov HospYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងសំរោងSamraongYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងកូនក្រៀលKaun KrielYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងបុសស្បូវBos SbovYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងចុងកាល់Chong KalYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងអំពិលAmpilYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងគោកមនKouk MonYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងគោកខ្ពស់Kouk KhposYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិអន្លុងវែង​អន្លង់វែងAnlong Vaeng RHYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិអន្លុងវែងត្រពាំងប្រិយ៍Trapaing PreyYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិអន្លុងវែងត្រពាំងប្រាសាទTrapeang PrasatYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងអូរស្មាច់Ou SmachYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិអន្លុងវែងទំនប់ដាច់Tumnup DachYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងបេងBengYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងពង្រPong RoYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិអន្លុងវែងអន្លង់វែងAnlong VengYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិអន្លុងវែងត្រពាំងតាវTrapaing TaovYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងឈូកChhoukYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិអន្លុងវែងរំចេកRom ChekNO
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិអន្លុងវែងផ្អាវPha AvYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិអន្លុងវែងអូរក្រូចO KrouchYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងបន្សាយរាក់Bonsay RakYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងដូនកែនDon kenYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងវល្ល៏យាវVor YavYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងក្រសាំងKror SaingYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងគោកភ្លុកKok PlokYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិអន្លុងវែងប្រាសាទក្រហមសែនជ័យPrasat Krahorm SencheyNO
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិអន្លុងវែងពពេលសែនជ័យPopel SencheyNO
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងសំរោងសែនជ័យSomrong SencheyNO
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងតេជោថ្មដូនTecho TmordounNO
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងតាមន្តសែនជ័យTamon SencheyYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងសែនមនោរម្យ ១Senmonorom 1YES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងហាលៀមសែនជ័យHaleam SencheyNO
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងរំដួលសែនជ័យRomdoul SencheyNO
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងត្រពាំងម្អមសែនជ័យTrapang Mlou SencheyYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិអន្លុងវែងទួលស្វាយសែនជ័យToul Svay SencheyNO
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងអំពិលសែនជ័យAmpil SencheyYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងគោកមនសែនជ័យKokmorn SencheyYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងស្រះកែវSrah KeovNO
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិអន្លុងវែងស្រុកប្រតិបត្តិអន្លុងវែងAnlong Veng ODYES > 16h
22ឧត្ដរមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងស្រុកប្រតិបត្តិសំរោងSamraong ODYES > 16h
23កែបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កែបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កែបKep PHDYES > 16h
23កែបកែបស្រុកប្រតិបត្តិ កែបKep ODYES > 16h
23កែបកែបមន្ទីរពេទ្យកែបKep Prov. Hosp.YES > 16h
23កែបកែបព្រៃធំPrey ThumYES > 16h
23កែបកែបអូរក្រសារO KrasarYES > 16h
23កែបកែបពងទឹកPong TeukYES > 16h
23កែបកែបអង្គោលAngkoulYES > 16h
23កែបកែបចំការបីChamkar BeiYES > 16h
24ប៉ៃលិនមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ប៉ៃលិនមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ប៉ៃលិនPailin PHDYES > 16h
24ប៉ៃលិនប៉ៃលិនប៉ៃលិនPailinYES > 16h
24ប៉ៃលិនប៉ៃលិនមន្ទីរពេទ្យខេត្តប៉ៃលិនPailin Prov. Hosp.YES > 16h
24ប៉ៃលិនប៉ៃលិនសួនកុមារSuon KomaYES > 16h
24ប៉ៃលិនប៉ៃលិនអូរច្រាOu chraYES > 16h
24ប៉ៃលិនប៉ៃលិនភ្នំស្ពង់Phnom SpongYES > 16h
24ប៉ៃលិនប៉ៃលិនភ្នំព្រាលPhnom PrealYES > 16h
24ប៉ៃលិនប៉ៃលិនផ្សារព្រំPhsar PromYES > 16h
24ប៉ៃលិនប៉ៃលិនក្រចាប់KrachabYES > 16h
24ប៉ៃលិនប៉ៃលិនអូរចិតប្រាំOChet Pram
26ត្បុងឃ្មុំត្បូងឃ្មុំពាមជីលាំងPeam ChilaingYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំត្បូងឃ្មុំទន្លេបិទTonlebetYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំក្រូចឆ្មារមន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រូចឆ្មារKroch ChhmarYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំក្រូចឆ្មារជំនីកChumnikYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំក្រូចឆ្មាររការខ្នុរRoka KhnaorYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំក្រូចឆ្មារប៉ើសពីរPeus PirYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំក្រូចឆ្មារស្វាយឃ្លាំងSvay KhlaingYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំក្រូចឆ្មារប្រឆេះកណ្តាលProchhes KandalYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំក្រូចឆ្មារព្រែកអាជីPrek A ChiYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំក្រូចឆ្មារកំពង់ទ្រាសKampong TreasYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំមេមត់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកមេមត់MemutYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំមេមត់មេមត់MemutYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំមេមត់ជាំទ្រៀកChoam TreakYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំមេមត់សំរោងSamrongYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំមេមត់ចាន់មូលChan MoulYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំមេមត់ដារDarYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំមេមត់កំពាន់KampoanYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំមេមត់ថ្មទទឺងThmor TotungYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំមេមត់ស្លាSlaYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំមេមត់ជាំក្រវៀនChoam KravienYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំមេមត់រំចេកRumchekYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំមេមត់តេជោសែនផ្លាកសំរោងTecho Sen Plak SamraongYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំអូរាំងឱមន្ទីរពេទ្យបង្អែកអូររាំងឪO Reang OvYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំអូរាំងឱស្រែស្ពៃSrae SpeyYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំអូរាំងឱថ្នល់កែងThnal KengYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំអូរាំងឱចកChakYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំអូរាំងឱដំរិលDamrelYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំអូរាំងឱអំពិលតាពកAmpil Ta PokYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំអូរាំងឱមៀនMeanYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំអូរាំងឱព្រះធាតុPreah TheatYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំអូរាំងឱតេជោសែនពាមជាំងPeam ChangYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំពញាក្រែកមន្ទីរពេទ្យបង្អែកពញាក្រែកPonhea KrekYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំពញាក្រែកត្រពាំងព្រីងTrapeang PringYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំពញាក្រែកក្រែក ១Kraek 1YES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំពញាក្រែកជីពាំងChi PeangYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំពញាក្រែកវាលម្លូVeal MluYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំពញាក្រែកកោងកាងKaong KangYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំពញាក្រែកពពេលPopelYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំពញាក្រែកជ័យនិគមChey NikomYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំពញាក្រែកកណ្តោលជ្រុំKandaol ChrumYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំពញាក្រែកដូនតីDaun TeiYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំពញាក្រែកពន្លៃPonleyYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំពញាក្រែកអន្លង់ជ្រៃAnglong ChreyYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំតំបែរទឹកជ្រៅTuek ChrovYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំតំបែរតំបែរDambaeYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំតំបែរចុងជាចChong CheachYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំតំបែរបង្ហើរខ្លែងBanghaeur KhengYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំតំបែរសេដាSedaYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំតំបែរសេដាសែនជ័យSeda Sen CheyYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំសួងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកត្បូងឃ្មុំTbong KhmumYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំត្បូងឃ្មុំរកាពប្រាំ ១Roka Po Pram 1YES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំត្បូងឃ្មុំរកាពប្រាំ ២Roka Po Pram 2YES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំត្បូងឃ្មុំគរKorYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំសួងវិហារលួងVihear LuorngYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំសួងសួង ១Suong 1YES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំត្បូងឃ្មុំជីគរChikorYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំត្បូងឃ្មុំជប់ChobYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំត្បូងឃ្មុំជីរោ ទី២Chirou 2YES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំត្បូងឃ្មុំថ្មពេជ្រThma PechYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំត្បូងឃ្មុំអញ្ចើមAnhchaeumYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំត្បូងឃ្មុំស្រឡប់SralabYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំក្រូចឆ្មារទួលស្នួលTuol SnuolYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំក្រូចឆ្មារឈូកChhoukYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំសួងសួង ២Suong 2YES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំត្បូងឃ្មុំចំការកៅស៊ូជប់Chomkar kaosou chobYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំត្បូងឃ្មុំចំការកៅស៊ូតាប៉ាវChamkar Kaovsou TapaovYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំត្បូងឃ្មុំល្ងៀងLngiengYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំត្បូងឃ្មុំមង់រៀវMoung RievYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំត្បូងឃ្មុំបឹងព្រួលBeoung ProlYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំត្បូងឃ្មុំជីរោ ១Chiro 1YES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំក្រូចឆ្មារប៉ឺស IPeus I
26ត្បុងឃ្មុំមេមត់ជាំChoamYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំមេមត់រូងRoungYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំមេមត់គគីរKokirYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំតំបែរស្រុកប្រតិបត្តិ តំបែDambe ODYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំតំបែរមន្ទីរពេទ្យ តំបែDambe RHYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ត្បូងឃ្មុំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ត្បូងឃ្មុំTbong Khum PHDYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំសួងស្រុកប្រតិបត្តិ សួងSUONG ODYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំក្រូចឆ្មារស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រូចឆ្មារKrouch Chmar ODYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំមេមត់ស្រុកប្រតិបត្តិ មេមត់Memot ODYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំអូរាំងឱស្រុកប្រតិបត្តិ អូរាំងឱO Rang Ov ODYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំពញាក្រែកស្រុកប្រតិបត្តិ ពញាក្រែកPogneakrek Damber ODYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំត្បូងឃ្មុំស្រុកប្រតិបត្តិ ត្បូងឃ្មុំTbong Khmum ODYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំអូរាំងឱទួលសូភីToul SophyYES > 16h
26ត្បុងឃ្មុំមេមត់ប៉ុស្តិសុខភាព ស្រែលើសែនជ័យSreleu Senchey HPYES > 16h
77កម្មវិធីជាតិកម្មវិធីជាតិផ្តល់ថ្នាំបង្ការកម្មវិធីជាតិផ្តល់ថ្នាំបង្ការNational Immunization ProgramYES > 16h
77កម្មវិធីជាតិកម្មវិធីជាតិផ្តល់ថ្នាំបង្ការនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងCommunicable Dease Control-CDCYES > 16h
77កម្មវិធីជាតិកម្មវិធីជាតិផ្តល់ថ្នាំបង្ការនាយកដ្ឋានថវិកា និងហិរញ្ញវត្ថុDepartment of Budget and Finance-DBFYES > 16h
77កម្មវិធីជាតិកម្មវិធីជាតិផ្តល់ថ្នាំបង្ការនាយកដ្ឋានផែនការ និងព័ត៌មានសុខាភិបាលDepartment of Planning and Health Information-DPHIYES > 16h
88មជ្ឈមណ្ឌលជាតិមជ្ឈមណ្ឌលជាតិ គាំពារមាតា និង ទារកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតា និងទារកMCHCYES > 16h
88មជ្ឈមណ្ឌលជាតិមជ្ឈមណ្ឌលជាតិ គាំពារមាតា និង ទារកមន្ទីរពេទ្យជាតិ គាំពារមាតា និងទារកMCH National Hospital
99មន្ទីរពេទ្យជាតិមន្ទីរពេទ្យជាតិមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិNational Pediatric HospitalYES > 16h
99មន្ទីរពេទ្យជាតិមន្ទីរពេទ្យជាតិមន្ទីរមិត្តភាពកម្ពុជា សូវៀតCambodia-Soviet Friendship HospitalYES > 16h
100ឃ្លាំងឳសថកណ្តាលឃ្លាំងឳសថកណ្តាលឃ្លាំងឳសថកណ្តាលCMSYES > 16h