ទូរទឹកកក នឹង ថាមពល

PROVINCEODFACILITYEQUIP NAME-KHEQUIP NAME-ENPRODUCT YEARDATE INSTALLPRODUCT FROMSTATUSPOWER
បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-03-23NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-03-23NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទូទឹកកក - HBD286ទូទឹកកក - HBD28620202021-03-23NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-03-23NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022016-10-11ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020182019-08-08ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទូទឹកកក - MF 314ទូទឹកកក - MF 31420042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420052005-01-01ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420042004-01-01ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-01-01ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-01-01ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទូទឹកកក - MF 314ទូទឹកកក - MF 31420192020-04-28ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរពេទ្យខេត្តមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បន្ទាយមានជ័យមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីឬស្សីក្រោក ២ទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិមង្គលបូរីទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីភ្នំតូចទូទឹកកក - Sibir 170 GEទូទឹកកក - Sibir 170 GE20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីរហាត់ទឹកទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីតាឡំទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20122012-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិមង្គលបូរីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីបត់ត្រង់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីចំណោមទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីអូរប្រាសាទទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីគយម៉ែងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីសំបួរទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីរហាត់ទឹកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-10-10ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីគោកបាល្ល័ងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-10-10ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិមង្គលបូរីទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162017-09-08ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិមង្គលបូរីទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162017-09-08ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិមង្គលបូរីទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420032017-08-10ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិមង្គលបូរីទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20112011-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិមង្គលបូរីទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីប៉ុស្តិ៍សុខភាពអូដង្កោទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីបត់ត្រង់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីអូរប្រាសាទទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីបន្ទាយនាងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីស្រះរាំងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីសំបួរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីគយម៉ែងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិមង្គលបូរីទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-25NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិមង្គលបូរីទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-25NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីរហាត់ទឹកទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-25NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីឬស្សីក្រោក ១ទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420052018-02-09ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីសឿទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-05-07ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីបន្ទាយនាងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-05-07ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីស្រះរាំងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-05-07ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីសឿទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ មង្គលបូរីគោកបាល្ល័ងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតនិមិត្តទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប់ែតទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប់ែតទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតប៉ោយប៉ែត ១ទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតអូរឬស្សីទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតសូភីទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតប៉ោយប៉ែត ១ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតសិង្ហទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប់ែតទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420152003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប់ែតទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420042015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប់ែតទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20112011-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតប៉ោយប៉ែត ២ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162016-11-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតអូរបីជាន់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172016-11-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប់ែតទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172016-11-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប់ែតទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172016-11-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតកូបទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172016-11-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប់ែតទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020172018-07-12ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតនិមិត្តទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-12-21ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតប៉ោយប៉ែត ២ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-12-13ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតមន្ទីរពេទ្យ​បង្អែក​​ប៉ោយប៉ែតទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152016-11-16ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប់ែតទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-04-28ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតអូរឬស្សីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-05-27ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតសិលាខ្មែរទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-04-02ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប់ែតទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192021-01-21NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប់ែតទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-03-05NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតមន្ទីរពេទ្យបង្អែកអូរជ្រៅទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-03-29NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ប៉ោយប៉ែតមន្ទីរពេទ្យ​បង្អែក​​ប៉ោយប៉ែតទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-03-05NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិព្រះនេត្រព្រះទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-06-04ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិព្រះនេត្រព្រះទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-06-04ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិព្រះនេត្រព្រះទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-06-04ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិព្រះនេត្រព្រះទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-06-04ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះប៉ោយចារទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-06-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះភ្នំដីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-01-15NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះមន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រះនេត្រព្រះទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះប្រាសាទទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិព្រះនេត្រព្រះទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះមន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រះនេត្រព្រះទូទឹកកក - Sibir 170 GEទូទឹកកក - Sibir 170 GE20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិព្រះនេត្រព្រះទូទឹកកក - Sibir 170 GEទូទឹកកក - Sibir 170 GE20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះស្រះជីកទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20112011-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិព្រះនេត្រព្រះទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-01-01ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះទានកាំទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះឈ្នួរមានជ័យទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះព្រះ​នេត្រ​ព្រះទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះរហាលទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះភ្នំលៀបទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះទឹកជោរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះជប់វារីទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះប្រាសាទទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះស្រះជីកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះប៉ោយចារទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះភ្នំដីទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះពន្លៃទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះណាំតៅទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះបុស្បូវទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះជប់វារីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-11-26ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះរហាលទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-11-26ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះបុស្បូវទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះស្រះជីកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះស្ពានស្រែងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះណាំតៅទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះប្រាសាទទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202019-09-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិព្រះនេត្រព្រះទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420152019-11-26ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិព្រះនេត្រព្រះទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420152019-11-26សុំជំរះបញ្ជីរហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះមន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រះនេត្រព្រះទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-03-05NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះមន្ទីរពេទ្យបង្អែក​ភ្នំស្រុកទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-03-05NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិព្រះនេត្រព្រះទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-03-05NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រះនេត្រព្រះពន្លៃ២ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182021-01-26NAទ្រព្យសកម្មហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិថ្មពួកទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-06-24NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកមន្ទីរពេទ្យបង្អែកថ្មពួកទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-24NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្វាយចេកទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-06-24NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកទ្រាសទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកភូមិថ្មីទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកតាផូទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកបន្ទាយឆ្មារទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិថ្មពួកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកចក់ពួកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្វាយចេកទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082020-05-07ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកបន្ទាយឆ្មារទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-06-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកគំរូទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-06-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកផ្គាំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-06-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិថ្មពួកទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-06-10ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកបឹងត្រកួនទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20122020-07-15ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកគោករមៀតទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192021-01-13NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកស្លក្រាមទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172021-01-15NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួករលួសទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិថ្មពួកទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិថ្មពួកទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកចក់ពួកទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20122012-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិថ្មពួកទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20092012-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកភូមិថ្មីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកទ្រាសទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកតាផូទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិថ្មពួកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកគោកកឋិនទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182020-02-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកមន្ទីរពេទ្យបង្អែកថ្មពួកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182020-02-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្វាយចេកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182020-02-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកសារង្គទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកមន្ទីរពេទ្យបង្អែកថ្មពួកទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកគោកកឋិនទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកគំរូទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួកគោករមៀតទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្មពួករលួសទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណទឹកថ្លាទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណកំពង់ស្វាយ ២ទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20032020-04-17ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណកោះពងសត្វទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-06-06ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណសេរីសោភ័ណ្ឌទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-06-02ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណអូរអំបិលទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-07-30ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណទឹកថ្លាទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-07-30ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណសេរីសោភ័ណ្ឌទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-06-22NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណសេរីសោភ័ណ្ឌទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-06-22NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណមន្ទីរពេទ្យបងែ្អកសេរីសោភ័ណទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-06-22NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណព្រះពន្លាទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-25NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណម្កាក់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណកំពង់ស្វាយ ១ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណភ្នៀតទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណសេរីសោភ័ណ្ឌទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-01ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណម្កាក់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-11-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណភ្នៀតទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណមន្ទីរពេទ្យបងែ្អកសេរីសោភ័ណទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណសេរីសោភ័ណ្ឌទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420002000-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណមន្ទីរពេទ្យបងែ្អកសេរីសោភ័ណទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420002000-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណអូរអំបិលទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសិរិសោភ័ណព្រះពន្លាទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20102010-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ម៉ាឡៃម៉ាឡៃទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ម៉ាឡៃម៉ាឡៃទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-06-26NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ម៉ាឡៃម៉ាឡៃទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-26NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ម៉ាឡៃម៉ាឡៃទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-06-26NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ម៉ាឡៃបល័្គងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-06-28NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ម៉ាឡៃអូរសំព័រទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-04-02ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ម៉ាឡៃអូរស្រទ្បៅទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172016-11-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ម៉ាឡៃទួលពង្រទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172016-11-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ម៉ាឡៃបឹងបេងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182019-02-28ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ម៉ាឡៃម៉ាឡៃទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-12-13ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ម៉ាឡៃបល័្គងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បន្ទាយមានជ័យការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ម៉ាឡៃម៉ាឡៃទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420032003-01-01ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងទូទឹកកក - MF 314ទូទឹកកក - MF 31420042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បាត់ដំបងមន្ទីរពេទ្យខេត្តបាត់ដំបងទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152017-07-13ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020152017-08-22ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020152017-08-22ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-07-12ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-08-12ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420152015-04-08ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-04-08ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-04-08ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បាត់ដំបងមន្ទីរពេទ្យខេត្តបាត់ដំបងទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-07-07NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បាត់ដំបងមន្ទីរពេទ្យខេត្តបាត់ដំបងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-07-07NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162021-07-07NAទ្រព្យសកម្មហ្គាស
បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-12-27NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-12-27NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-12-27NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-12-27NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-12-27NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022000-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420172017-04-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420172017-04-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420202020-02-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងទូទឹកកក - MF 314ទូទឹកកក - MF 31420082020-02-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042020-08-30ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-06-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងទូទឹកកក - HBD286ទូទឹកកក - HBD28620202021-06-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បាត់ដំបងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-06-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលល្វាទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-17ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលបឹងប្រាំទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-03-17ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលខ្នាចរមាសទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20170000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលតាម៉ឺនទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20040000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលជ្រោយស្តៅទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20040000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលបន្សាយត្រែងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20040000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិថ្មគោលទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលអំពិលប្រាំដើមទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិថ្មគោលទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420202020-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិថ្មគោលទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420150000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលរូងជ្រៃទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20040000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលរូងជ្រៃទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20120000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលល្វាទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-03-15NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលបវេល ១ទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-03-15NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិថ្មគោលទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-03-15NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិថ្មគោលទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-10-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិថ្មគោលទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-12-06NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលតាពូងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-10-08NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលតាម៉ឺនទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-10-08NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលខ្នាចរមាសទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-10-08NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលតាពូងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលជ្រោយស្តៅទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិថ្មគោលទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលបវេល ២ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលអូរតាគីទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលអន្លង់រុនទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលគោកឃ្មុំទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលក្តុលតាហែនទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលព្រៃខ្ពស់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិថ្មគោលទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលបវេល ១ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលបន្សាយត្រែងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលគោកឃ្មុំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលបឹងព្រីងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលឃ្លាំងមាសទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិថ្មគោលទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលឃ្លាំងមាសទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលបឹងព្រីងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20040000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិថ្មគោលទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20040000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលមន្ទីរពេទ្យបង្អែកថ្មគោលទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420052015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងថ្មគោលការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិថ្មគោលទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមោងឫស្សីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកមោងឫស្សីទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមោងឫស្សីការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិមោងឬស្សីទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមោងឫស្សីជ្រៃទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងមោងឫស្សីតាលាស់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងមោងឫស្សីប៉ុស្តិ៍សុខភាពបាសាក់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងមោងឫស្សីគារទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងមោងឫស្សីការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិមោងឬស្សីទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420152020-08-28ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
បាត់ដំបងមោងឫស្សីការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិមោងឬស្សីទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420202020-08-28ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
បាត់ដំបងមោងឫស្សីការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិមោងឬស្សីទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420202020-08-28ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
បាត់ដំបងមោងឫស្សីការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិមោងឬស្សីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172020-08-29ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
បាត់ដំបងមោងឫស្សីការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិមោងឬស្សីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172020-08-30ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
បាត់ដំបងមោងឫស្សីការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិមោងឬស្សីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20212020-08-30ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
បាត់ដំបងមោងឫស្សីការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិមោងឬស្សីទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20062020-08-30ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
បាត់ដំបងមោងឫស្សីការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិមោងឬស្សីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172020-08-30ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
បាត់ដំបងមោងឫស្សីការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិមោងឬស្សីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-08-31ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
បាត់ដំបងមោងឫស្សីការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិមោងឬស្សីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172020-08-31ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
បាត់ដំបងមោងឫស្សីការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិមោងឬស្សីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172020-08-31ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
បាត់ដំបងមោងឫស្សីការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិមោងឬស្សីទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042020-08-31ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
បាត់ដំបងមោងឫស្សីព្រៃស្វាយទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមោងឫស្សីឬស្សីក្រាំងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមោងឫស្សីធិបតីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមោងឫស្សីរបស់មង្គលទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមោងឫស្សីព្រៃត្រឡាចទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមោងឫស្សីគាស់ក្រឡទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមោងឫស្សីព្រែកជីកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងមោងឫស្សីឬស្សីក្រាំងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងមោងឫស្សីកកោះទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងមោងឫស្សីធិបតីទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងមោងឫស្សីព្រៃតូចទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងមោងឫស្សីប៉ុស្តិ៍សុខភាពរូងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងមោងឫស្សីគាស់ក្រឡទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងមោងឫស្សីព្រែកជីកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងមោងឫស្សីមោងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងសំពៅលូនពេជ្រចិន្តាទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងសំពៅលូនពេជ្រចិន្តាទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងសំពៅលូនកំរៀងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងសំពៅលូនតាក្រីទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងសំពៅលូនបួរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងសំពៅលូនស្រុកប្រតិបត្តិសំពៅលូនទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងសំពៅលូនរស្មីសាមគ្គីទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងសំពៅលូនសិរីមានជ័យទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងសំពៅលូនមន្ទីរពេទ្យបង្អែកសំពៅលូនទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងសំពៅលូនរស្មីសាមគ្គីទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងសំពៅលូនស្រុកប្រតិបត្តិសំពៅលូនទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងសំពៅលូនត្រាងទូទឹកកក - Sibir 170 GEទូទឹកកក - Sibir 170 GE20022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងសំពៅលូនបារាំងធ្លាក់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងសំពៅលូនត្រាវជូទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងសំពៅលូនតាក្រីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងសំពៅលូនរស្មីសាមគ្គីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងសំពៅលូនបួរទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងសំពៅលូនស្រុកប្រតិបត្តិសំពៅលូនទូទឹកកក - Sibir 170 GEទូទឹកកក - Sibir 170 GE20030000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងសំពៅលូនសិរីមានជ័យទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-05-29ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងសំពៅលូនស្រុកប្រតិបត្តិសំពៅលូនទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-08-27ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
បាត់ដំបងសំពៅលូនសំពៅលូនទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20142020-08-27ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
បាត់ដំបងសំពៅលូនត្រាងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420002020-08-27ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
បាត់ដំបងសំពៅលូនកំរៀងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-08-27ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
បាត់ដំបងសំពៅលូនពេជ្រចិន្តាទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182020-08-27ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
បាត់ដំបងសំពៅលូនស្រុកប្រតិបត្តិសំពៅលូនទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-03-15NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងសំពៅលូនស្រុកប្រតិបត្តិសំពៅលូនទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-03-15NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងសំពៅលូនស្រុកប្រតិបត្តិសំពៅលូនទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-03-15NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងបាត់ដំបងវត្តគរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងបាត់ដំបងរតនៈទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងបាត់ដំបងកន្ទឺ ២ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងបាត់ដំបងភ្នំសំពៅទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងបាត់ដំបងស្តៅទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងបាត់ដំបងផ្លូវមាសទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងបាត់ដំបងចែងមានជ័យទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងបាត់ដំបងអូម៉ាល់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងបាត់ដំបងចំឡងកួយទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងបាត់ដំបងជ្រៃទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងបាត់ដំបងឈើទាលទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងបាត់ដំបងស្នឹងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងបាត់ដំបងតាគ្រាមទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងបាត់ដំបងត្រែងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងបាត់ដំបងសំឡូតទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងបាត់ដំបងតាសាញទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងបាត់ដំបងកំពង់ល្ពៅទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងបាត់ដំបងបាដាកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងបាត់ដំបងមានជ័យទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងបាត់ដំបងបឹងរុនទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងបាត់ដំបងការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិបាត់ដំបងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងបាត់ដំបងស្វាយប៉ោទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងបាត់ដំបងទួលតាឯកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងបាត់ដំបងអូម៉ាល់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងបាត់ដំបងរតនៈទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងបាត់ដំបងចំការសំរោងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងបាត់ដំបងជ្រៃទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងបាត់ដំបងភ្នំសំពៅទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងបាត់ដំបងស្តៅទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងបាត់ដំបងស្តៅទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងបាត់ដំបងត្រែងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងបាត់ដំបងផ្លូវមាសទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងបាត់ដំបងឆករកាទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងបាត់ដំបងការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិបាត់ដំបងទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420080000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងបាត់ដំបងការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិបាត់ដំបងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172019-05-29ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
បាត់ដំបងបាត់ដំបងការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិបាត់ដំបងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងបាត់ដំបងវិសាលសុខទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420062006-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងបាត់ដំបងផ្សាណាត់ទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420062006-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងបាត់ដំបងការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិបាត់ដំបងទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420052006-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងបាត់ដំបងស្វាយប៉ោទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420062006-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងបាត់ដំបងស្លាកែតទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420062006-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងបាត់ដំបងក្តុលទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420062006-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងបាត់ដំបងទួលតាឯកទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420062006-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងបាត់ដំបងចំការសំរោងទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420062006-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងបាត់ដំបងការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិបាត់ដំបងទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងសង្កែការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសង្កែទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420052005-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
បាត់ដំបងសង្កែអន្លង់វិលទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងសង្កែការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសង្កែទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងសង្កែមន្ទីរពេទ្យ ឯកភ្នំទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
បាត់ដំបងសង្កែកោះជីវាំងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងសង្កែព្រៃចាស់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
បាត់ដំបងសង្កែកោះជីវាំងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
បាត់ដំបងសង្កែវត្តតាមិមទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-03-31ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងសង្កែការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសង្កែទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420202020-03-31ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងសង្កែពាមឯកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-03-31ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងសង្កែមន្ទីរពេទ្យ រកាទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-07NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងសង្កែមន្ទីរពេទ្យ ឯកភ្នំទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-06-23NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងសង្កែការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសង្កែទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-06-23NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងសង្កែការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសង្កែទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620212021-06-23NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងសង្កែការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសង្កែទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-10-19NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងសង្កែការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសង្កែទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620212021-12-22NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងសង្កែតាប៉ុនទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងសង្កែព្រែកនរិន្ទទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងសង្កែកំពង់ព្រៀងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងសង្កែអូរដំបង ២ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងសង្កែអូរដំបង ១ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងសង្កែការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសង្កែទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420040000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងសង្កែព្រែកហ្លួងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20040000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងសង្កែការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសង្កែទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20040000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងសង្កែសំរោងក្នុងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20040000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងសង្កែការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសង្កែទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20040000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
បាត់ដំបងសង្កែមន្ទីរពេទ្យ រកាទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-07-10ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងសង្កែកំពង់ព្រះទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-07-11ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
បាត់ដំបងសង្កែអូរដំបង ២ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-07-11កំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យហ្គាស
បាត់ដំបងសង្កែវត្តតាមិមទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
បាត់ដំបងសង្កែរាំងកេសីទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
បាត់ដំបងសង្កែការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិសង្កែទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមទូទឹកកក - MF 314ទូទឹកកក - MF 31420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមទូទឹកកក - MF 314ទូទឹកកក - MF 31420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមទូទឹកកក - MF 314ទូទឹកកក - MF 31420192020-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420032021-01-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420082021-01-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420082021-01-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022021-01-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420042021-01-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420052021-01-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182021-01-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162021-01-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162021-01-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020182021-01-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020182021-01-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាមទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182021-02-19NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-03-30NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-03-30NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមទូទឹកកក - HBD286ទូទឹកកក - HBD28620202021-03-30NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-03-30NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាមទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-04-30NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420002000-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420002000-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាមទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមចំការលើស្រុកប្រតិបត្តិចំការលើទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមចំការលើស្រុកប្រតិបត្តិចំការលើទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420062006-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមចំការលើស្រុកប្រតិបត្តិចំការលើទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមចំការលើស្រុកប្រតិបត្តិចំការលើទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-03-17ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមចំការលើចំការកៅស៊ូចំការអណ្តូងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-03-25ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ចាមចំការលើស្រុកប្រតិបត្តិចំការលើទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-03-25ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ចាមចំការលើតាំងក្រងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20062020-06-10ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ចាមចំការលើចំការអណ្តូងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172020-06-10ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ចាមចំការលើចំការអណ្តូងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20212020-06-10ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ចាមចំការលើមន្ទីរពេទ្យបង្អែកចំការលើទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-07NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមចំការលើស្រុកប្រតិបត្តិចំការលើទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-03-29NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមចំការលើស្រុកប្រតិបត្តិចំការលើទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620212021-03-29NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមចំការលើស្រុកប្រតិបត្តិចំការលើទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420202020-05-11NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមចំការលើដូនធីទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-13NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមចំការលើបុសខ្នុរទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-13NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមចំការលើតាំងក្រងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-13NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមចំការលើស្វាយទាបទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-13NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមចំការលើចំការកៅស៊ូចំការអណ្តូងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-13NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមចំការលើជយោទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-13NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមចំការលើល្វាលើទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-13NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមចំការលើដូនធីទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមចំការលើបុសខ្នុរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមចំការលើស្រុកប្រតិបត្តិចំការលើទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមចំការលើស្រុកប្រតិបត្តិចំការលើទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមចំការលើល្វាលើទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមចំការលើចំការកៅស៊ូចំការអណ្តូងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមចំការលើស្វាយមាសទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20112011-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមចំការលើតាំងក្រងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20062006-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមចំការលើស្វាយទាបទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20062006-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមចំការលើជយោទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមចំការលើមន្ទីរពេទ្យបង្អែកចំការលើទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមចំការលើស្វាយមាសទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមចំការលើតាអុងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមចំការលើតាប្រុកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមចំការលើស្ពឺទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមចំការលើចំការអណ្តូងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមចំការលើមន្ទីរពេទ្យបង្អែកចំការលើទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420152021-07-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមជើងព្រៃជើងព្រៃទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-03-30NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមជើងព្រៃជើងព្រៃទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-03-30NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមជើងព្រៃស្អាងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-03-30NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមជើងព្រៃសំពងជ័យទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-03-30NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមជើងព្រៃជើងព្រៃទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-11-21NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមជើងព្រៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកជើងព្រៃទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមជើងព្រៃជើងព្រៃទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមជើងព្រៃស្គន់ទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420112011-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមជើងព្រៃជើងព្រៃទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមជើងព្រៃជើងព្រៃទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-03-17ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមជើងព្រៃព្រីងជ្រុំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-03-17ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមជើងព្រៃជើងព្រៃទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-03-30NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមជើងព្រៃជើងព្រៃទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-03-30NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមជើងព្រៃស្តើងជ័យទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមជើងព្រៃដូនដុំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមជើងព្រៃខ្នុរដំបងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមជើងព្រៃសំពងជ័យទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមជើងព្រៃព្រីងជ្រុំទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមជើងព្រៃស្អាងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមបឹងកុកទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមហាន់ជ័យទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមកោះសំរោងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមកោះមិត្តទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមកោះរកាទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមកោះរកាទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមកៀនជ្រៃទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមក្រឡាទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមកោះរកាទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-13NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមកៀនជ្រៃទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-13NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមក្រឡាទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-13NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមកោះសំរោងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-13NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមគគរទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-13NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមហាន់ជ័យទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-13NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមកោះមិត្តទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-13NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-03-06NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620212021-03-06NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620212021-12-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមអំពិលទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមអំពិលទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមអំពិលទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមស្រកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមវាលវង់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមសំបួរមាសទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមវិហារធំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-03-07ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមទ្រានទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20190000-00-00ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-02-25ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមអូរស្វាយទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020192021-01-18NAសុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមគគរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420052005-10-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមអូរស្វាយទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-01-20NAសុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកំពង់ចាម - កំពង់សៀមអូរស្វាយទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-01-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមព្រៃឈរស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រៃឈរទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192019-02-01ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមព្រៃឈរល្វាទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-02-25ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមព្រៃឈរតុងរ៉ុងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-04-24ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ចាមព្រៃឈរថ្មពូនទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-04-24ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ចាមព្រៃឈរស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រៃឈរទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-04-24ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមព្រៃឈរស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រៃឈរទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-03-15NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមព្រៃឈរស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រៃឈរទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-03-15NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមព្រៃឈរស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រៃឈរទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-03-15NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមព្រៃឈរមៀនទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមព្រៃឈរគរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមព្រៃឈរបារាយណ៍ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមព្រៃឈរក្រូចទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមព្រៃឈរថ្មពូនទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមព្រៃឈរស្រងែទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមព្រៃឈរស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រៃឈរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20082008-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមព្រៃឈរស្រងែទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមព្រៃឈរសូរសែន្យទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមព្រៃឈរគរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមព្រៃឈរល្វាទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមព្រៃឈរតុងរ៉ុងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមព្រៃឈរមន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រៃឈរទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមព្រៃឈរស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រៃឈរទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420032003-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
កំពង់ចាមព្រៃឈរស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រៃឈរទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមព្រៃឈរស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រៃឈរទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420152015-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
កំពង់ចាមព្រៃឈរជ្រៃវៀនទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-07-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមព្រៃឈរគរទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-07-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមព្រៃឈរត្រពាំងព្រះទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-07-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមព្រៃឈរក្រូចទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-07-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមព្រៃឈរស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រៃឈរទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420032019-12-13ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមព្រៃឈរស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រៃឈរទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420122019-12-13ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមព្រៃឈរមៀនទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-12-12ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមព្រៃឈរមន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រៃឈរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042019-12-19ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ចាមព្រៃឈរស្រុកប្រតិបត្តិ ព្រៃឈរទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620212021-12-09NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកងមាសរកាអារទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020212021-06-22NAសុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកងមាសខ្ចៅទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020222021-06-22NAសុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកងមាសពាមជីកងទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620212021-06-22NAសុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកងមាសស្រុកប្រតិបត្តិ កងមាសទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-06-22NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកងមាសស្រុកប្រតិបត្តិ កងមាសទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-06-22NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកងមាសអង្គរបានទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-06-22NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកងមាសខ្ចៅទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-06-22NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកងមាសរកាអារទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-06-22NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកងមាសមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកងមាសទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202021-06-22NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកងមាសស្រុកប្រតិបត្តិ កងមាសទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620212021-06-22NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកងមាសស្រុកប្រតិបត្តិ កងមាសទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020172021-06-22NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកងមាសស្រុកប្រតិបត្តិ កងមាសទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620212021-12-15NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកងមាសពាមជីកងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមកងមាសព្រែកក្របៅទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមកងមាសអង្គរបានទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមកងមាសសូរគងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមកងមាសស្រុកប្រតិបត្តិ កងមាសទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420182020-03-18ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ចាមកងមាសពាមជីកងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-03-18សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកងមាសរាយប៉ាយទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-03-18ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ចាមកងមាសព្រែកក្របៅទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-03-18ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ចាមកងមាសស្តៅទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172020-03-18ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ចាមកងមាសសូរគងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172020-03-18ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ចាមកងមាសស្រុកប្រតិបត្តិ កងមាសទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020172020-03-18សុំជំរះបញ្ជីរហ្គាស
កំពង់ចាមកងមាសពាមជីកងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172020-03-18ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ចាមកងមាសស្រុកប្រតិបត្តិ កងមាសទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020212021-06-21NAសុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកងមាសស្រុកប្រតិបត្តិ កងមាសទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420212021-06-21NAសុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកងមាសស្រុកប្រតិបត្តិ កងមាសទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420212021-06-21NAសុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកងមាសអង្គរបានទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020212021-06-22NAសុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកងមាសមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកងមាសទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020212021-06-22NAសុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកងមាសស្រុកប្រតិបត្តិ កងមាសទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020212021-06-22NAសុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកងមាសខ្ចៅទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមកងមាសរកាអារទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមកងមាសស្តៅទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមកងមាសរាយប៉ាយទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមកងមាសស្រុកប្រតិបត្តិ កងមាសទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020172017-11-25សុំជំរះបញ្ជីរហ្គាស
កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់ព្រែកកក់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់អូរម្លូទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់ពាមកោះស្នាទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់មន្ទីរពេទ្យបងែ្អកហ៊ុនសែនស្ទឹងត្រង់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់បឹងកេតទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់ដងក្តារទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20050000-00-00សុំជំរះបញ្ជីរហ្គាស
កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់ដងក្តារទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20200000-00-00សុំជំរះបញ្ជីរហ្គាស
កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់ស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទឹងត្រង់ទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420202020-07-21ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់អារក្សត្នោតទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-04-24សុំជំរះបញ្ជីរហ្គាស
កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់មេសរជ្រៃទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-04-24ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់ព្រែកបាក់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20152015-07-15ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់មាឃ៣ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172020-03-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់អារក្សត្នោតទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-04-24NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់សូភាសទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-13NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់ដងក្តារទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-13NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់ទួលសំបូរទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-13NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់ស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទឹងត្រង់ទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-05-25NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់ខ្ពបតាងួនទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-03-30NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់មន្ទីរពេទ្យបងែ្អកហ៊ុនសែនស្ទឹងត្រង់ទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-03-30NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់ទួលព្រះឃ្លាំងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-03-30NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់ស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទឹងត្រង់ទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620212021-11-27NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់អូរម្លូទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20142014-01-05សុំជំរះបញ្ជីរមិនដឹង
កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់អារក្សត្នោតទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20062006-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់ដងក្តារទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់មេសរជ្រៃទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់ទួលព្រះឃ្លាំងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់ខ្ពបតាងួនទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់ពាមកោះស្នាទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់សូភាសទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់ទួលសំបូរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20102010-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់អារក្សត្នោតទូទឹកកក - RCW 50DCទូទឹកកក - RCW 50DC20102010-01-05សុំជំរះបញ្ជីរសូឡា
កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់ទួលសំបូរទូទឹកកក - RCW 50DCទូទឹកកក - RCW 50DC20102010-01-05ទ្រព្យសកម្មសូឡា
កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់មន្ទីរពេទ្យបងែ្អកហ៊ុនសែនស្ទឹងត្រង់ទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់ស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទឹងត្រង់ទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់ស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទឹងត្រង់ទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420052005-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
កំពង់ចាមស្ទឹងត្រង់ស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទឹងត្រង់ទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមបាធាយមន្ទីរពេទ្យបង្អែកបាធាយទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមបាធាយស្រុកប្រតិបត្តិបាធាយទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមបាធាយស្រុកប្រតិបត្តិបាធាយទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-06-23NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមបាធាយស្រុកប្រតិបត្តិបាធាយទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620222021-12-23NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមបាធាយជើងឆ្នុកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-07-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមបាធាយបាធាយទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-07-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមបាធាយសណ្តែកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-07-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមបាធាយបាធាយទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420122019-11-26សុំជំរះបញ្ជីរហ្គាស
កំពង់ចាមបាធាយស្រុកប្រតិបត្តិបាធាយទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420142019-11-27ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមបាធាយច្បារអំពៅទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-03-18ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមបាធាយស្រុកប្រតិបត្តិបាធាយទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-04-06ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមបាធាយស្រុកប្រតិបត្តិបាធាយទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-03-30NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមបាធាយស្រុកប្រតិបត្តិបាធាយទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-03-30NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមបាធាយតាំងក្រសាំងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-07NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមបាធាយត្រប់ទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-07NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមបាធាយសំបូរទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-07NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមបាធាយទំនប់ទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-07NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមបាធាយផ្អាវទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-07NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមបាធាយជើងព្រៃទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-07NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមបាធាយផ្អាវទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមបាធាយជើងឆ្នុកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមបាធាយត្រប់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមបាធាយតាំងក្រសាំងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមបាធាយសំបូរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមបាធាយទំនប់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមបាធាយជើងព្រៃទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមកោះសូទិនកោះសូទិនទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកោះសូទិនព្រែកតានង់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកោះសូទិនកំពង់រាបទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកោះសូទិនពង្រ-មហាលាភទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកោះសូទិនមហាខ្ញូងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032019-11-26ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ចាមកោះសូទិនមហាខ្ញូងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-07-04NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកោះសូទិនពាមប្រធ្នោះទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020222021-07-05NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកោះសូទិនស្រុកប្រតិបត្តិ កោះសូទិនទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020222021-07-05NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកោះសូទិនស្រុកប្រតិបត្តិ កោះសូទិនទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020222021-07-05NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកោះសូទិនស្រុកប្រតិបត្តិ កោះសូទិនទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620222021-07-05NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកោះសូទិនស្រុកប្រតិបត្តិ កោះសូទិនទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620152021-12-30NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមកោះសូទិនល្វេទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-02-25ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ចាមកោះសូទិនមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកោះសូទិនទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-02-25ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ចាមកោះសូទិនស្រុកប្រតិបត្តិ កោះសូទិនទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-02-25ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ចាមកោះសូទិនស្រុកប្រតិបត្តិ កោះសូទិនទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152017-10-17ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ចាមកោះសូទិនពង្រ-មហាលាភទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមកោះសូទិនពាមប្រធ្នោះទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមកោះសូទិនល្វេទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមស្រីសន្ឋរស្វាយពោធិទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមស្រីសន្ឋរប្រាំយ៉ាមទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមស្រីសន្ឋរមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រីសន្ធរទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមស្រីសន្ឋរស្រុកប្រតិបត្តិ ស្រីសន្ធរទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420072007-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមស្រីសន្ឋរស្រុកប្រតិបត្តិ ស្រីសន្ធរទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមស្រីសន្ឋរស្រុកប្រតិបត្តិ ស្រីសន្ធរទូទឹកកក - Sibir 170 GEទូទឹកកក - Sibir 170 GE20012001-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមស្រីសន្ឋរព្រែករំដេងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមស្រីសន្ឋរស្វាយសាច់ភ្នំទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមស្រីសន្ឋរព្រែកដំបូកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមស្រីសន្ឋរទងត្រឡាចទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមស្រីសន្ឋរព្រែកពោធិទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមស្រីសន្ឋរបារាយណ៍ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមស្រីសន្ឋរមានជ័យទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ចាមស្រីសន្ឋរស្រុកប្រតិបត្តិ ស្រីសន្ធរទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-07-08NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមស្រីសន្ឋរស្រុកប្រតិបត្តិ ស្រីសន្ធរទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620212021-07-08NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ចាមស្រីសន្ឋរមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រីសន្ធរទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-07-08NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420002000-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420102010-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162018-10-18ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162018-10-25ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162018-01-25ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420082010-10-13ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-10-28ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420052005-10-28ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-11-28ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420032003-10-16សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងទូទឹកកក - MF 314ទូទឹកកក - MF 31420052004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182017-03-01ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420062017-07-06ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162017-07-06ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងទូទឹកកក - MF 314ទូទឹកកក - MF 31420192020-12-23NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142020-12-23NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងព្រៃគ្រីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-10-17ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងជ្រៃបាក់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172020-03-24ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងក្បាលទឹកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172020-03-31ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ឆ្នាំងទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-06-02ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងជៀបទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-06-02ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងអភិវឌ្ឃន៍ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-06-02ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងព្រះកុសុមះទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងព្រៃមូលទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងព្រៃខ្មែរទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ឆ្នាំងទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-03-30NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងជើងគ្រាវទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-12-30NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងព្រះកុសុមះទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-12-30NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ឆ្នាំងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-12-30NAកំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងស្រែថ្មីទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-12-30NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងតាំងក្រសាំងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-12-30NAទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ឆ្នាំងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420062008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ឆ្នាំងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងផ្សារឆ្នាំងទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ឆ្នាំងទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងព្រៃគ្រីទូទឹកកក - Sibir 170 GEទូទឹកកក - Sibir 170 GE20022002-01-05បានបាត់បង់ហ្គាស
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងច្រណូកទូទឹកកក - RCW 50DCទូទឹកកក - RCW 50DC20102010-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងចោងម៉ោងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងព្រៃខ្មែរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងព្រៃមូលទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងក្បាលទឹកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងតាំងក្រសាំងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ហៅទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងជៀបទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងផ្លូវទូកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងជើងគ្រាវទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងប្រឡាយមាសទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងពាមឆ្កោកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងប្រឡាយមាសទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងស្វាយរំពារទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20102010-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចពាមទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20122012-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចតាជេសទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-07-10NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចក្រាំងល្វាទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-07-10NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចលង្វែកទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-07-10NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចពាមទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-07-10NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចត្បែងខ្ពស់ទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-07-10NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចសែបទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-07-10NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចកំពង់ត្រឡាចលើទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-07-10NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្រឡាចទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-07-17NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្រឡាចទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-07-16NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចសាលាលេខប្រាំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-04-29ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចច្រេសទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-04-29ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្រឡាចទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-04-29ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចក្រាំងល្វាទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042020-12-25NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចស្វាយជុកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចធ្លកវៀនទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្រឡាចទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្រឡាចទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចឈូកសទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចត្បែងខ្ពស់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-12-04ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចកំពង់ត្រឡាចលើទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចកោះថ្កូវទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចសែបទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចលង្វែកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចអំពិលទឹកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20092009-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្រឡាចទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042010-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្រឡាចទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្រឡាចទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកំពង់ត្រឡាចទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចសាលាលេខប្រាំទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420102010-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចស្វាយទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420112011-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្រឡាចទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្រឡាចទូទឹកកក - Sibir 170 GEទូទឹកកក - Sibir 170 GE20032003-01-05សុំជំរះបញ្ជីរហ្គាស
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្រឡាចទូទឹកកក - Sibir 170 GEទូទឹកកក - Sibir 170 GE20032003-01-05សុំជំរះបញ្ជីរហ្គាស
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចក្រាំងល្វាទូទឹកកក - Sibir 170 GEទូទឹកកក - Sibir 170 GE20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្រឡាចទូទឹកកក - Sibir 170 GEទូទឹកកក - Sibir 170 GE20032003-01-05សុំជំរះបញ្ជីរហ្គាស
កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចតាជេសទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20112011-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងបរិបូណ៏មន្ទីរពេទ្យបង្អែកបរិបូរណ៍ទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងបរិបូណ៏ស្រុកប្រតិបត្តិ បរិបូរណ៍ទូទឹកកក - Sibir 170 GEទូទឹកកក - Sibir 170 GE20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មមិនដឹង
កំពង់ឆ្នាំងបរិបូណ៏ស្រុកប្រតិបត្តិ បរិបូរណ៍ទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420062020-05-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងបរិបូណ៏ស្រុកប្រតិបត្តិ បរិបូរណ៍ទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-12-23NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងបរិបូណ៏ស្រុកប្រតិបត្តិ បរិបូរណ៍ទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162020-12-23NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងបរិបូណ៏ស្រុកប្រតិបត្តិ បរិបូរណ៍ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-12-23NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងបរិបូណ៏ស្រុកប្រតិបត្តិ បរិបូរណ៍ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-12-23NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងបរិបូណ៏ពន្លៃទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172020-12-24NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងបរិបូណ៏ក្តុលទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20032012-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ឆ្នាំងបរិបូណ៏ក្រាំងលាវទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20122012-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ឆ្នាំងបរិបូណ៏ក្រាំងស្គារទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ឆ្នាំងបរិបូណ៏ផ្សារទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ឆ្នាំងបរិបូណ៏ស្វាយជ្រុំទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ឆ្នាំងបរិបូណ៏ពង្រទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ឆ្នាំងបរិបូណ៏ឆ្នុកទ្រូទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ឆ្នាំងបរិបូណ៏ត្រពាំងចាន់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ឆ្នាំងបរិបូណ៏ពេជ្រចង្វារទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ស្ពឺទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420122015-07-01ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162017-01-15ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420020202-01-16ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-19ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162018-12-29ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីទូទឹកកក - MF 314ទូទឹកកក - MF 31420192020-02-11ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420032020-06-24ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-03-23NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-03-23NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620152021-03-23NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីទូទឹកកក - HBD286ទូទឹកកក - HBD28620202021-03-23NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ស្ពឺទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-06-29NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-09-23NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ស្ពឺទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពីមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ស្ពឺទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺត្រពាំងគងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺក្រាំងព្នាយទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺសំរោងសំបូរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺរលាំងចកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺក្រាំងស្គុះទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺក្រូចមាសទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺវល្លិ៍សទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺភ្នំតូចពាំងល្វាទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺព្រៃជម្ពូមានអង្គទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺក្រសាំងចេកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺរការទេពទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162017-01-08ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺដុំក្រវ៉ាន់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-29ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺរលាំងចកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-29ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺក្រាំងស្គុះទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-29ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺក្រូចមាសទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-29ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺភ្នំតូចពាំងល្វាទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-29ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺត្រពាំងជោទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-29ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺឱរ៉ាល់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-12-31ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-03-18ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺត្រពាំងគងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-03-18ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺក្រាំងព្នាយទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-03-18ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺក្រសាំងចេកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-03-18ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺព្រៃជម្ពូមានអង្គទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-03-18ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-06-29NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺវល្លិ៍សទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-29NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺរលាំងសែនទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-29NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺសំរោងសំបូរទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-29NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-11-28NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺត្រពាំងជោទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺដុំក្រវ៉ាន់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺច្បារធំទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺរលាំងសែនទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺកាហែងតាអរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ស្ពឺរការកោះទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីភក្តីទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីស្វាយចចិបទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីស្រង់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីស្នំក្រពើទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីជង្រុកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីផុងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកគងពិសីទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-15ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីព្រៃញាតិទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-29ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីស្នំក្រពើទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-29ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីព្រៃវិហារទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-29ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីរំពារមានជ័យទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-29ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីបរសែតទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-29ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីពោធិម្រាលទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-29ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីកាត់ភ្លុកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-29ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីទួលអំពិលទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-29ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីវាលអង្គពពេលទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-29ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីទួលសាលាទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-29ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីជង្រុកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-01-17ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420152015-01-17ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីពោធិអង្គ្រងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-12-31ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីពេជ្រមុនីទឹកល្អក់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-12-31ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីព្រៃញាតិទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីពេជ្រមុនីទឹកល្អក់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីស្តុកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីមហាឬស្សីទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីព្រៃវិហារទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីវាលអង្គពពេលទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីព្រះនិពាន្វទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីរំពារមានជ័យទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីទួលអំពិលទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីពោធិអង្គ្រងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីបរសែតទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីកក់ព្រះខែទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីកាត់ភ្លុកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីនិទានចំរើនទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីផុងទូទឹកកក - RCW 50DCទូទឹកកក - RCW 50DC20102010-01-05ទ្រព្យសកម្មសូឡា
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162017-11-30ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420112011-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីទូទឹកកក - Sibir 170 GEទូទឹកកក - Sibir 170 GE20022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-03-17ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីស្វាយចចិបទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-03-17ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីមហាឬស្សីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-03-17ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីនិទានចំរើនទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-03-17ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីពោធិចំរើនទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-03-18ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420082020-03-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីភក្តីទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-21NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីស្តុកទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-21NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីស្រង់ទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-21NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីកក់ព្រះខែទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-21NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីព្រះនិពាន្វទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-21NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-22NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620212021-05-22NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីពោធិចំរើនទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420222021-06-22NAកំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីពោធិម្រាលទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020222021-06-22NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីពោធិចំរើនទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020222021-06-22NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីផុងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020222021-06-22NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសីទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020222021-06-22NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គស្រុកប្រតិបត្តិឧដ្ដុងទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-03-17ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គដំណាក់ស្មាច់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-03-17ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គដំណាក់ចាន់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-03-17ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គវាំងព្រះស្រែទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032020-03-18ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គដុំខ្វិតទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គមនោរុងរឿងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គអន្លង់ជ្រៃទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គដំណាក់ស្មាច់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គដំណាក់ចាន់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គជើងរាស់សាមគ្គីទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គក្សេមក្សាន្តត្រាចទងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គអមលាំងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គស្រុកប្រតិបត្តិឧដ្ដុងទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420152015-01-10ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គមន្ទីរពេទ្យបង្អែកឩដុង្គទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-15ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គជើងរាស់សាមគ្គីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-29ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គក្សេមក្សាន្តត្រាចទងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-29ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គដុំខ្វិតទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-29ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គមនោរុងរឿងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-29ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គអន្លង់ជ្រៃទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-29ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គអមលាំងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-29ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គស្រុកប្រតិបត្តិឧដ្ដុងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គស្រុកប្រតិបត្តិឧដ្ដុងទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-06-29NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុកប្រតិបត្តិឧត្តុង្គស្រុកប្រតិបត្តិឧដ្ដុងទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-06-29NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុក​ប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចស្រុកប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620212021-06-29NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុក​ប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចសំរោងរំដួលទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុក​ប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចមហាសាំងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-03-18ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុក​ប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចស្រុកប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-03-18ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុក​ប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចស្រុកប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-03-18ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុក​ប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចត្រែងត្រយឹងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-06-17NAទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុក​ប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចតាឡាត់ទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-06-17NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុក​ប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចមន្ទីរពេទ្យបង្អែក​ត្រពាំងក្រឡឹងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020222021-06-17NAទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុក​ប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចសំរោងរំដួលទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020222021-06-17NAទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុក​ប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចត្រពាំងក្រឡឹងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020222021-06-17NAទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុក​ប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចត្រែងត្រយឹងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុក​ប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចតាឡាត់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុក​ប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចត្រពាំងក្រឡឹងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុក​ប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចមហាសាំងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ស្ពឺស្រុក​ប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចស្រុកប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុក​ប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចស្រុកប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុក​ប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចត្រែងត្រយឹងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-29ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ស្ពឺស្រុក​ប្រតិបត្តិភ្នំស្រួចមិត្តភាពកម្ពុជា ជប៉ុន ចំបក់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-01-17ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152018-06-11ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020182018-11-28ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ធំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-11-28ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020202019-05-24ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020202019-05-24ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំទូទឹកកក - MF 314ទូទឹកកក - MF 31420192020-02-14ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-03-07NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំទូទឹកកក - HBD286ទូទឹកកក - HBD28620202021-03-07NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-03-07NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ធំទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-03-07NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-09-21NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-10-23NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ធំទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420052005-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-07-04UNKNOWNទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082002-07-04UNKNOWNសុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-07-04UNKNOWNសុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-07-04UNKNOWNសុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-07-04UNKNOWNទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420032003-07-04UNKNOWNទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420042004-07-04UNKNOWNសុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំទូទឹកកក - MF 314ទូទឹកកក - MF 31420052005-07-04UNKNOWNទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-07-04UNKNOWNសុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142008-07-04UNKNOWNទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ធំទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142004-07-04UNKNOWNទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកក្រវ៉ាទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកគគីរធំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182020-04-24សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកគគីរធំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182020-04-24ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកស្រះបន្ទាយទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-03-09ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកទ្រៀលទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-03-09ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកចុងដូងទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142019-02-04ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកបារាយណ៍ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-04-29ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ បារាយណ៍សន្ទុកទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192021-01-15NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកឈូកខ្សាច់ទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកក្រវ៉ាទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកត្នោតជុំទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកស្រឡៅទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកគ្រើលទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកប្រតោងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកទីពោទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកចើងដើងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកប្រាសាទទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកមន្ទីរពេទ្យបង្អែកបារាយណ៍សន្ទុកទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកបឹងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ បារាយណ៍សន្ទុកទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-06-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ បារាយណ៍សន្ទុកទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-06-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកតាំងគោកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកល្អក់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកកំពង់ថ្មទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-11-28ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ បារាយណ៍សន្ទុកទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020080000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកទីពោទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកតាំងក្រសាំងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកប្រាសាទទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកកំពង់ថ្មទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកកំពង់ថ្មទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកត្នោតជុំទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកចើងដើងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកគោកត្របែកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកបឹងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកឈូកខ្សាច់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកបារាយណ៍ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកពង្រទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកស្រឡៅទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកគ្រើលទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ បារាយណ៍សន្ទុកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកស្រះបន្ទាយទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកប្រតោងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកមន្ទីរពេទ្យបង្អែកបារាយណ៍សន្ទុកទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកពង្រទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកបល្ល័ង្គទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ បារាយណ៍សន្ទុកទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ បារាយណ៍សន្ទុកទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំបារាយណ៍សន្ទុកតាំងក្រសាំងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-10-15NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំកំពង់ធំកំពង់ស្វាយទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-04-22NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំកំពង់ធំព្រៃគុយទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-04-22NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំកំពង់ធំគោកងួនទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-04-22NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំកំពង់ធំត្បូងក្រពើទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-04-22NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំកំពង់ធំតាំងក្រសៅទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-04-22NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំកំពង់ធំមានជ័យទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-04-22NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំកំពង់ធំការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ធំទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-03-27NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំកំពង់ធំការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ធំទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-03-27NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំកំពង់ធំដំរីស្លាប់ទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-04-22NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំកំពង់ធំទំរីងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-04-22NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំកំពង់ធំការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ធំទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-10-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំកំពង់ធំស្រយ៉ូវទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-10-25ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំកំពង់ធំដំរីជាន់ខ្លាទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-10-25ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំកំពង់ធំសាន់គរទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-10-20ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ធំកំពង់ធំជ័យទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-10-20ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ធំកំពង់ធំសាលាវិស័យទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-10-20ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ធំកំពង់ធំតាំងក្រសៅទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-10-20ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ធំកំពង់ធំឈើទាលទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-10-20ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ធំកំពង់ធំសណ្តាន់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-10-20ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ធំកំពង់ធំព្រៃគុយទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ធំកំពង់ធំកំពង់គោទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ធំកំពង់ធំគោកងួនទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ធំកំពង់ធំសាន់គរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ធំកំពង់ធំកំពង់ស្វាយទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ធំកំពង់ធំការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ធំទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ធំកំពង់ធំដំរីស្លាប់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ធំកំពង់ធំសណ្តាន់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ធំកំពង់ធំឈើទាលទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ធំកំពង់ធំមានជ័យទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ធំកំពង់ធំសំបូរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ធំកំពង់ធំឈូកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ធំកំពង់ធំកំពង់ធំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-04-22ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំកំពង់ធំកកោះទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-04-22ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំកំពង់ធំព្រៃប្រស់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-03-25ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំកំពង់ធំអាចារ្យលាក់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-03-25ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំកំពង់ធំការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ធំទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-03-25ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំកំពង់ធំទំរីងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052020-04-23ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ធំកំពង់ធំការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ធំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182020-03-25ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ធំកំពង់ធំការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ធំទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំកំពង់ធំកំពង់ធំទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំកំពង់ធំការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ធំទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំកំពង់ធំការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ធំទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំកំពង់ធំព្រៃប្រស់ទូទឹកកក - Sibir 170 GEទូទឹកកក - Sibir 170 GE20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ធំកំពង់ធំអាចារ្យលាក់ទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំកំពង់ធំការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ធំទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20142014-01-05ទ្រព្យសកម្មមិនដឹង
កំពង់ធំកំពង់ធំការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ធំទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20142014-01-05ទ្រព្យសកម្មមិនដឹង
កំពង់ធំកំពង់ធំត្បូងក្រពើទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ធំកំពង់ធំស្រយ៉ូវទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ធំកំពង់ធំកកោះទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ធំស្ទោងទ្រាទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ធំស្ទោងចំណាលើទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ធំស្ទោងប្រឡាយទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ធំស្ទោងការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទោងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ធំស្ទោងចំណាលើទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ធំស្ទោងម្សាក្រងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ធំស្ទោងបន្ទាយស្ទោងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ធំស្ទោងសំព្រោចទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ធំស្ទោងការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទោងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពង់ធំស្ទោងទ្រាទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-04-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំស្ទោងចំណាលើទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-04-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំស្ទោងសំព្រោចទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-04-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំស្ទោងម្សាក្រងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-04-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំស្ទោងការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទោងទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-04-06NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំស្ទោងការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទោងទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-04-06NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំស្ទោងការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទោងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-04-06NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំស្ទោងពពកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042020-12-30NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំស្ទោងពពកទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-04-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំស្ទោងដូងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-10-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំស្ទោងចំណាក្រោមទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-10-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំស្ទោងទ្រាទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042019-03-16ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំស្ទោងសម្តេចឪក្រយាសាគ្រាមទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-24ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំស្ទោងម្សាក្រងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-10-25ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ធំស្ទោងការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទោងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-10-25ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពង់ធំស្ទោងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្ទោងទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំស្ទោងការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទោងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420042003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំស្ទោងការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទោងទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំស្ទោងស្ទោងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-03-12ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំស្ទោងប្រឡាយទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-03-12ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំស្ទោងការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទោងទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-03-12ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពង់ធំស្ទោងបន្ទាយស្ទោងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-03-12ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពតមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពតទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-10-21NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពតមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពតទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-10-21NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពតមន្ទីរពេទ្យខេត្កកំពតទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20122012-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពតមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពតទូទឹកកក - MF 314ទូទឹកកក - MF 31420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពតមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពតទូទឹកកក - MF 314ទូទឹកកក - MF 31420052007-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពតមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពតទូទឹកកក - MF 314ទូទឹកកក - MF 31420052008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពតមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពតទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162016-07-21ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពតមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពតទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 4042015ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពតមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពតទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពតមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពតទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពតមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពតទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420162004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពតមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពតទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពតមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពតទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420062006-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពតមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពតទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពតមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពតទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពតមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពតទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162018-04-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពតមន្ទីរពេទ្យខេត្កកំពតទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020192019-05-16ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតអង្គរជ័យសំទ្បាញទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-12-25ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតអង្គរជ័យសំទ្បាញទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20122012-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតអង្គរជ័យដើមដូងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតអង្គរជ័យតានីទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20062006-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតអង្គរជ័យអង្គភ្នំតូចទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតអង្គរជ័យប្រភ្នំទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតអង្គរជ័យចំប៉ីទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតអង្គរជ័យដានគោមទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតអង្គរជ័យដំបូកខ្ពស់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតអង្គរជ័យសំរោងលើទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតអង្គរជ័យត្រពាំងសាលាទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតអង្គរជ័យវត្តអង្គទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតអង្គរជ័យមន្ទីរពេទ្យបង្អែកអង្គរជ័យទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតអង្គរជ័យអង្គរជ័យទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតអង្គរជ័យអង្គរជ័យទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតអង្គរជ័យសំរោងលើទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-13ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតអង្គរជ័យដានគោមទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-13ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតអង្គរជ័យប្រភ្នំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-13ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតអង្គរជ័យអង្គរជ័យទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 1142011ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតអង្គរជ័យអង្គរជ័យទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 4002015ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតឈូកក្រាំងស្នាយទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-13ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតឈូកច្រេសទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-13ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតឈូកបឹងនិមលទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-13ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតឈូកត្រពាំងបីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-13ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតឈូកដូនយ៉យទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-13ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតឈូកត្រពាំងភ្លាំងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-13ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតឈូកកោះស្លាទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-13ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតឈូកស្រុកប្រតិបត្តិឈូកទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 1142004ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតឈូកមន្ទីរពេទ្យ​បង្អែកប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 0742014ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតឈូកព្រះធាតុរង្សីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-12-25ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតឈូកមន្ទីរពេទ្យបង្អែកឈូកទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតឈូកស្រុកប្រតិបត្តិឈូកទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតឈូកឈូកទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតឈូកស្រុកប្រតិបត្តិឈូកទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតឈូកប៊ុនរ៉ានី ហ៊ុនសែនកោះស្លាទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតឈូកច្រេសទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20122012-01-05ទ្រព្យសកម្មមិនដឹង
កំពតឈូកច្រេសទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20122012-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពតឈូកស្រុកប្រតិបត្តិឈូកទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20122012-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតឈូកខ្នាច់ព្រៃទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20122012-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតឈូកនរាយណ៍ទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20122012-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតឈូកព្រៃខ្ជាយទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20122012-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតឈូកក្រាំងស្នាយទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតឈូកមានជ័យទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតឈូកត្រមែងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតឈូកបានៀវទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតឈូកព្រះធាតុរង្សីទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតឈូកវត្តគយទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតឈូកកោះស្លាទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតឈូកដងទង់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតឈូកអង្គ រមាសទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតឈូកទទុងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតឈូកត្រពាំងរាំងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតឈូកស្រែចែងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតឈូកច្រេសទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតឈូកជម្ពូវ័ន្តទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតឈូកប៊ុនរ៉ានី ហ៊ុនសែនកោះស្លាទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតឈូកអាសារស្រែក្នុងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតកំពង់ត្រាចកំពង់ត្រាចទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20122012-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតកំពង់ត្រាចភ្នំល្ងៀងទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតកំពង់ត្រាចព្រៃទន្លេទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតកំពង់ត្រាចឬស្សីស្រុកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20082008-01-05ទ្រព្យសកម្មមិនដឹង
កំពតកំពង់ត្រាចព្រៃទន្លេទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតកំពង់ត្រាចព្រែកក្រឺសទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពតកំពង់ត្រាចបឹងសាលាទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតកំពង់ត្រាចអង្គសុរភីទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតកំពង់ត្រាចកំពង់ត្រាចទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតកំពង់ត្រាចដំណាក់កន្ទួតទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតកំពង់ត្រាចស្រែជាទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតកំពង់ត្រាចទូកមាសទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតកំពង់ត្រាចស្តេចគង់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតកំពង់ត្រាចបន្ទាយមាសទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតកំពង់ត្រាចត្នោតចុងស្រង់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតកំពង់ត្រាចស្វាយទងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតកំពង់ត្រាចស្តេចគង់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-13ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតកំពង់ត្រាចត្នោតចុងស្រង់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-13ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតកំពង់ត្រាចទូកមាសទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-13ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតកំពង់ត្រាចឬស្សីស្រុកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-13ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតកំពង់ត្រាចកំពង់ត្រាចទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 1142004ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតកំពង់ត្រាចកំពង់ត្រាចទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-05-27ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពតកំពង់ត្រាចអង្គសុរភីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192021-01-06NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតកំពង់ត្រាចបន្ទាយមាសខាងកើតទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192021-01-06NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតកំពង់ត្រាចស្រែជាទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192019-10-03NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតកំពង់ត្រាចកំពង់ត្រាចទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-05-06NAកំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យអគ្គីសនី
កំពតកំពង់ត្រាចព្រែកក្រឺសទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-06NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតកំពង់ត្រាចកំពង់ត្រាចទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-06-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតកំពង់ត្រាចដំណាក់កន្ទួតទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-07-16NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតកំពង់ត្រាចភ្នំល្ងៀងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-07-16NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតកំពង់ត្រាចស្វាយទងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-07-16NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតកំពង់ត្រាចបន្ទាយមាសទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-07-16NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតកំពង់ត្រាចព្រែកក្រឺសទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-07-16NAកំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យអគ្គីសនី
កំពតកំពង់ត្រាចភ្នំដំរីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192021-02-15NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតកំពង់ត្រាចបឹងសាលាទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-07-16NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតកំពង់ត្រាចមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកំពង់ត្រាចទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតកំពង់ត្រាចកំពង់ត្រាចទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតកំពង់ត្រាចកំពង់ត្រាចទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតកំពង់ត្រាចកំពង់ត្រាចទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20122012-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតកំពង់ត្រាចឬស្សីស្រុកខាងកើតទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-03-09ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតកំពង់ត្រាចកំពង់ត្រាចទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162018-12-25ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតកំពតក្រាំងអំពិលទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-05-27ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពតកំពតកំពង់គ្រែងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-06-15ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពតកំពតកំពតទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-06-15ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតកំពតត្រពាំងសង្កែទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202021-03-16NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតកំពតព្រៃឃ្មុំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20222021-03-16NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតកំពតកំពតទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-03-15NAទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពតកំពតកំពតទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-03-15NAទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពតកំពតអនុស្សាវរីយ៍ ស៊ុនយ៉ាឃៀលទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតកំពតព្រៃថ្នង់ទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20122012-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតកំពតស្នំប្រាំពីរទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20122012-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតកំពតត្រើយកោះទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតកំពតកូនសត្វទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតកំពតត្រពាំងសង្កែទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតកំពតព្រៃឃ្មុំទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតកំពតចក្រីទីងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតកំពតកំពង់គ្រែងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតកំពតកោះតូចទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតកំពតស្ទឹងកែវទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតកំពតកំពង់កណ្តាលទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតកំពតអ៊ីទួនសៀង​ ជុំគ្រៀលទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតកំពតស្ទឹងកែវទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-13ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតកំពតត្រពាំងរពៅទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-13ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតកំពតកូនសត្វទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-13ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតកំពតព្រៃថ្នង់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-13ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតកំពតកោះតូចទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-13ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតកំពតអនុស្សាវរីយ៍ ស៊ុនយ៉ាឃៀលទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420142015-08-13ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតកំពតកំពតទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420112017-08-16ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតកំពតកំពតទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតកំពតកំពង់កណ្តាលទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតកំពតក្រាំងអំពិលទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតកំពតកំពតទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតកំពតត្រពាំងរពៅទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កំពតកំពតត្រើយកោះទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-08-09NAទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កំពតកំពតអ៊ីទួនសៀង​ ជុំគ្រៀលទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-08-09NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតកំពតកំពតទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-08-09NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កំពតកំពតចក្រីទីងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-12-08NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-07-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-07-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលទូទឹកកក - HBD286ទូទឹកកក - HBD28620202021-07-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-07-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020222021-09-22NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-10-04NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-10-04NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-10-04NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-10-04NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020182018-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020182018-10-31ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020182018-10-31ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលទូទឹកកក - MF 314ទូទឹកកក - MF 31420192020-03-14ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162020-06-11ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420072007-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420072007-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
កណ្ដាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420122012-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420122012-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលទូទឹកកក - MF 314ទូទឹកកក - MF 31420042004-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
កណ្ដាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កណ្តាលទូទឹកកក - MF 314ទូទឹកកក - MF 31420062006-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលអង្គស្នួលព្រៃពួចទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលអង្គស្នួលសំរោងលើទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលអង្គស្នួលស្រុកប្រតិបត្តិអង្គស្នួលទូទឹកកក - MF 314ទូទឹកកក - MF 31420062006-08-07ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលអង្គស្នួលបែកចានទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលអង្គស្នួលដំណាក់អំពិលទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលអង្គស្នួលស្រុកប្រតិបត្តិអង្គស្នួលទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20102010-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលអង្គស្នួលស្រុកប្រតិបត្តិអង្គស្នួលទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-05-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលអង្គស្នួលស្រុកប្រតិបត្តិអង្គស្នួលទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលអង្គស្នួលពើកទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420052005-01-05បានបាត់បង់អគ្គីសនី
កណ្ដាលអង្គស្នួលលំហាចទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420102010-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលអង្គស្នួលស្រុកប្រតិបត្តិអង្គស្នួលទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលអង្គស្នួលស្រុកប្រតិបត្តិអង្គស្នួលទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-02-14ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលអង្គស្នួលម្កាក់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-02-14ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលអង្គស្នួលព្រៃពួចទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-02-14ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលអង្គស្នួលក្រាំងម្កាក់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-02-14ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលអង្គស្នួលពើកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-02-14ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលអង្គស្នួលហ៊ុនសែនទួលព្រេជទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-02-14ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលកៀនស្វាយកៀនស្វាយទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-02-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលកៀនស្វាយកៀនស្វាយទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-02-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលកៀនស្វាយភូមិធំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-10-28NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលកៀនស្វាយដីឥដ្ឋទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-10-28NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលកៀនស្វាយភូមិធំទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលកៀនស្វាយដីឥដ្ឋទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលកៀនស្វាយកៀនស្វាយទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលកៀនស្វាយសំរោងធំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលកៀនស្វាយគគីធំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលកៀនស្វាយឈើទាលទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលកៀនស្វាយបន្ទាយដែកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលកៀនស្វាយកំពង់ស្វាយទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលកៀនស្វាយកំពង់ស្វាយទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលកៀនស្វាយកៀនស្វាយទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលកៀនស្វាយកៀនស្វាយទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលកៀនស្វាយកៀនស្វាយទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលកៀនស្វាយសំរោងធំទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលកៀនស្វាយមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកៀនស្វាយទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលកៀនស្វាយកៀនស្វាយទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420062006-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលកៀនស្វាយកៀនស្វាយទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលកៀនស្វាយមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកៀនស្វាយទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលកៀនស្វាយកៀនស្វាយទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលកៀនស្វាយកៀនស្វាយទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-03-15NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលកៀនស្វាយកៀនស្វាយទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-03-15NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលកៀនស្វាយកៀនស្វាយទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620212021-03-15NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលកៀនស្វាយកៀនស្វាយទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-12-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលកៀនស្វាយកៀនស្វាយទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលកោះធំឈើខ្មៅទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលកោះធំព្រែកថ្មីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-12-13ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលកោះធំកោះធំទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420102010-01-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលកោះធំលើកដែកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលកោះធំព្រែកស្តីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-02-14ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលកោះធំកំពង់កុងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-02-15ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលកោះធំពោធិ​បានទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20212020-02-15ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលកោះធំពោធិរាម្មាទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20212020-02-17ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលកោះធំជ្រោយតាកែវទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20212020-02-15ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលកោះធំកោះធំទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-02-11ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលកោះធំមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកោះធំទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលកោះធំកោះធំ ខទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420102010-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលកោះធំសំពៅពូនទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420102010-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលកោះធំកោះធំទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលកោះធំព្រែកស្តីទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលកោះធំព្រែកជ្រៃទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កណ្ដាលកោះធំកោះធំ កទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កណ្ដាលកោះធំកោះធំ កទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042003-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កណ្ដាលកោះធំពោធិ​បានទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កណ្ដាលកោះធំកំពង់កុងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កណ្ដាលកោះធំជ្រោយតាកែវទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលព្រែកតាមាក់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលពុកឬស្សីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលព្រែកហ្លួងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលកំពង់ចំលងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលស្វាយរមៀតទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលរការជន្លីងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលខ្សាច់កណ្តាលទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020182019-05-28ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលស្វាយជ្រុំទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420152019-11-28ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលស្វាយជ្រុំទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-12-13NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលកោះឧកញ៉ាតីទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20122012-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលព្រះប្រសប់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលព្រែកតាកូវទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20102010-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលកោះចូរាមទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលព្រែកអំពិលទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលវិហារសួគ៌ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលព្រែកតាកូវទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលសន្លុងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20102010-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលជ័យធំទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20102010-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខ្សាច់កណ្តាលទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលខ្សាច់កណ្តាលទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលខ្សាច់កណ្តាលទូទឹកកក - Sibir 170 GEទូទឹកកក - Sibir 170 GE20022002-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលបាក់ដាវទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20122012-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលខ្សាច់កណ្តាលទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420202020-02-14ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលកម្មករតេជោសែន វិហារទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-02-14ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលបាក់ដាវទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-02-14ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលសន្លុងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-02-14ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលកោះឧកញ៉ាតីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-02-14ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលព្រែកតាកូវទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-02-14ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលខ្សាច់កណ្តាលទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-03-15NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលខ្សាច់កណ្តាលទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620212021-03-15NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខ្សាច់កណ្តាលទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-03-15NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលកោះចូរាមទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-04NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលព្រះប្រសប់ទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-04NAកំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យអគ្គីសនី
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលព្រែកអំពិលទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-04NAកំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យអគ្គីសនី
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលវិហារសួគ៌ទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-04NAកំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យអគ្គីសនី
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលវិហារសួគ៌ទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-04NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលព្រែកអំពិលទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-04NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលព្រះប្រសប់ទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-04NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលខ្សាច់កណ្តាលជ័យធំទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-04NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមុខកំពូលស្វាយអំពារទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-02-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កណ្ដាលមុខកំពូលសំបួរមាសទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-02-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កណ្ដាលមុខកំពូលមុខកំពូលទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-10-22NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមុខកំពូលមុខកំពូលទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202022-01-10NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមុខកំពូលរការកោងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202021-06-09NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមុខកំពូលមុខកំពូលទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-07-09NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមុខកំពូលមុខកំពូលទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-06-09NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមុខកំពូលមុខកំពូលទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-09-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមុខកំពូលមុខកំពូលទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202022-01-10NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមុខកំពូលមុខកំពូលទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-09-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមុខកំពូលព្រែកដំបងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលមុខកំពូលសំបួរមាសទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលមុខកំពូលប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនរការកោងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលមុខកំពូលឬស្សីជ្រោយទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមុខកំពូលព្រែកដំបងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមុខកំពូលព្រែកអញ្ចាញទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមុខកំពូលមុខកំពូលទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420152018-12-27ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលមុខកំពូលមុខកំពូលទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលមុខកំពូលមុខកំពូលទូទឹកកក - Sibir 170 GEទូទឹកកក - Sibir 170 GE20022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលមុខកំពូលរការកោងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលមុខកំពូលស្វាយអំពារទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលពញាឮពញាឮទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលពញាឮឈ្វាំងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលពញាឮភ្នំបាតទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលពញាឮទំនប់ធំទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលពញាឮពញាឮទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលពញាឮវិហារហ្លួងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-02-01ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលពញាឮជ្រៃលាស់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-06-13ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលពញាឮកំពុងអុសទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-04-17ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលពញាឮទំនប់ធំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-04-19ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលពញាឮកោះចិនទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-04-19ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលពញាឮពញាឮទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-06-11ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលពញាឮពញាឮទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-06-12ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលពញាឮពញាឮទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420062020-12-05NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលពញាឮជ្រៃលាស់ទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-04-15NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលពញាឮពញាឮទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-04-15NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលពញាឮពញាឮទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620212021-04-15NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលពញាឮភ្នំបាតទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-10-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលពញាឮឈ្វាំងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-10-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលពញាឮពញាឮទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620222021-12-13NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលពញាឮពញាឮទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420062006-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលពញាឮកំពុងអុសទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-02-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលពញាឮកំពង់ហ្លួងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192019-03-14ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលស្អាងព្រែកអំបិល ២ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលស្អាងស្វាយប្រទាលទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលស្អាងខ្ពបទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលស្អាងតាលន់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលស្អាងស្អាងទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420192018-12-31ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលស្អាងស្អាងភ្នំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-06-15ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលស្អាងទឹកវិលទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-06-15ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលស្អាងព្រែកអំបិល ១ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-06-15ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលស្អាងត្រើយស្លាទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-06-15ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលស្អាងកោះខែលទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-06-15ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលស្អាងស្អាងទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-10-28NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលស្អាងទឹកវិលទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលស្អាងកោះខែលទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលស្អាងព្រែកអំបិល ១ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលស្អាងក្រាំងយ៉ូវ_ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលស្អាងត្រើយស្លាទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលស្អាងប្រាសាទទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលស្អាងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្អាងទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលស្អាងស្អាងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420062006-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលស្អាងព្រែកគយទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលតាខ្មៅស្រុកប្រតិបត្តិតាខ្មៅទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420072007-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលតាខ្មៅស្រុកប្រតិបត្តិតាខ្មៅទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលតាខ្មៅស្រុកប្រតិបត្តិតាខ្មៅទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលតាខ្មៅស្រុកប្រតិបត្តិតាខ្មៅទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលតាខ្មៅព្រែកសំរោងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលតាខ្មៅអន្លង់រមៀតទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលតាខ្មៅបឹងខ្យាងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលតាខ្មៅត្រពាំងវែងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលតាខ្មៅអំពៅព្រៃទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលតាខ្មៅដើមឬសទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលតាខ្មៅរលាំងកែនទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលតាខ្មៅសៀមរាបទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលតាខ្មៅមន្ទីរពេទ្យកណ្តាលស្ទឹងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលតាខ្មៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកជ័យជំនះទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420122020-10-21NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលតាខ្មៅស្រុកប្រតិបត្តិតាខ្មៅទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420182020-10-21NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលតាខ្មៅស្រុកប្រតិបត្តិតាខ្មៅទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-10-21NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលតាខ្មៅតាខ្មៅទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-10-21NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលតាខ្មៅព្រែកហូរទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-10-21NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលតាខ្មៅបឹងខ្យាងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-10-21NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលតាខ្មៅបឹងខ្យាងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-10-21NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលតាខ្មៅស្វាយរលំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-10-21NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលតាខ្មៅតាខ្មៅទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលតាខ្មៅព្រែកហូរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលតាខ្មៅសៀមរាបទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលតាខ្មៅដើមឬសទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលតាខ្មៅរលាំងកែនទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលតាខ្មៅត្រពាំងវែងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលតាខ្មៅស្វាយរលំទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលតាខ្មៅសិត្បូរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលតាខ្មៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកជ័យជំនះទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-07-21NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលតាខ្មៅកោះអន្លង់ចិនទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202021-12-27NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលតាខ្មៅមន្ទីរពេទ្យកណ្តាលស្ទឹងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202021-12-27NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលតាខ្មៅមន្ទីរពេទ្យកណ្តាលស្ទឹងទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620152021-12-27NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលតាខ្មៅមន្ទីរពេទ្យកណ្តាលស្ទឹងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-12-27NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលតាខ្មៅដើមឬសទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-12-27NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលតាខ្មៅអំពៅព្រៃទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-12-27NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលតាខ្មៅស្រុកប្រតិបត្តិតាខ្មៅទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-12-27NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលតាខ្មៅស្រុកប្រតិបត្តិតាខ្មៅទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-12-27NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលតាខ្មៅសិត្បូរទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202022-01-08NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលលើកដែកស្រុកប្រតិបត្តិ លើកដែកទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលលើកដែកព្រែកដាច់ទូទឹកកក - Sibir 170 GEទូទឹកកក - Sibir 170 GE20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលលើកដែកព្រែកដាច់ទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលលើកដែកសណ្តារទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលលើកដែកកំពង់ភ្នំទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលលើកដែកព្រែកទន្លាប់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលលើកដែកក្អមសំណទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-07-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលលើកដែកសណ្តារទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-07-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលលើកដែកពាមរាំងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-07-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលលើកដែកមន្ទីរពេទ្យបង្អែកលើកដែកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-10-22NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលលើកដែកពាមរាំងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172020-10-22NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលលើកដែកស្រុកប្រតិបត្តិ លើកដែកទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-10-22NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលលើកដែកព្រែកទន្លាប់ទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-10-22NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលលើកដែកព្រែកដាច់ទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-10-22NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលល្វាឯមស្រុកប្រតិបត្តិ ល្វាឯមទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-03-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលល្វាឯមកោះរះទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-03-31ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលល្វាឯមព្រែកឬស្សីទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032020-12-02NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលល្វាឯមមន្ទីរពេទ្យបង្អែក​​ល្វាឯមទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលល្វាឯមស្រុកប្រតិបត្តិ ល្វាឯមទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420052012-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
កណ្ដាលល្វាឯមសារិកាកែវទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420032009-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
កណ្ដាលល្វាឯមពាមឧកញ៉ាអុងទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420082009-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
កណ្ដាលល្វាឯមស្រុកប្រតិបត្តិ ល្វាឯមទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលល្វាឯមភូមិធំសុខសប្បាយទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលល្វាឯមកោះកែវទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលល្វាឯមព្រែកឬស្សីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-02-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលល្វាឯមព្រែករៃទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420050000-00-00សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
កណ្ដាលល្វាឯមទឹកឃ្លាំងទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162018-12-14ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលល្វាឯមពាមឧកញ៉ាអុងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182019-02-27ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលល្វាឯមបឹងគ្រំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182019-04-11ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលល្វាឯមព្រែកក្មេងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182019-03-14ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលល្វាឯមល្វាសរទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-03-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលល្វាឯមសារិកាកែវទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-06-11NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលល្វាឯមមន្ទីរពេទ្យបង្អែក​​ល្វាឯមទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620212021-12-02NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលល្វាឯមទឹកឃ្លាំងទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-12-02NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលល្វាឯមព្រែករៃទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-05-31NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលល្វាឯមបារុងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-12-03NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលល្វាឯមព្រែកឬស្សីទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-12-03NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលល្វាឯមស្រុកប្រតិបត្តិ ល្វាឯមទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202020-12-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលល្វាឯមល្វាសរទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-12-13NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលល្វាឯមអរីយក្សត្រទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-12-13NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលល្វាឯមកោះកែវទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-12-13NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលល្វាឯមកោះរះទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-12-13NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កណ្ដាលល្វាឯមអរីយក្សត្រទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កណ្ដាលល្វាឯមបារុងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កោះកុងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កោះកុងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កោះកុងទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420052002-01-24ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កោះកុងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កោះកុងមន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុងទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420122013-01-24ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កោះកុងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កោះកុងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កោះកុងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-11-30ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កោះកុងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កោះកុងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កោះកុងទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-09-11ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កោះកុងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កោះកុងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កោះកុងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កោះកុងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កោះកុងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កោះកុងទូទឹកកក - HBD286ទូទឹកកក - HBD28620202021-11-21NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កោះកុងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កោះកុងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កោះកុងទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-11-21NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កោះកុងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កោះកុងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កោះកុងទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-11-21NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កោះកុងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កោះកុងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កោះកុងទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-11-21NAទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កោះកុងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កោះកុងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កោះកុងទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-11-21NAទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កោះកុងស្មាច់មានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិស្មាច់មានជ័យទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620152022-01-03NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កោះកុងស្មាច់មានជ័យស្មាច់មានជ័យទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020172017-05-16ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កោះកុងស្មាច់មានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិស្មាច់មានជ័យទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020172017-03-01ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កោះកុងស្មាច់មានជ័យឬស្សីជ្រុំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-07-31ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កោះកុងស្មាច់មានជ័យកូនកុក HPទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-06-27ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កោះកុងស្មាច់មានជ័យស្ទឹងវែងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182019-10-17ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កោះកុងស្មាច់មានជ័យត្រពាំងរូងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-04-01ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កោះកុងស្មាច់មានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិស្មាច់មានជ័យទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420202020-04-01ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កោះកុងស្មាច់មានជ័យប៉ុស្តិ៍សុខភាពជ្រោយប្រស់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20172004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កោះកុងស្មាច់មានជ័យគីរីសាគរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កោះកុងស្មាច់មានជ័យប៉ាក់ខ្លងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កោះកុងស្មាច់មានជ័យប៉ុស្តិ៍សុខភាពថ្មដូនពៅទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កោះកុងស្មាច់មានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិស្មាច់មានជ័យទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កោះកុងស្មាច់មានជ័យប៉ាក់ខ្លងទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កោះកុងស្មាច់មានជ័យនាងកុកទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កោះកុងស្មាច់មានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិស្មាច់មានជ័យទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កោះកុងស្មាច់មានជ័យស្មាច់មានជ័យទូទឹកកក - Sibir 170 GEទូទឹកកក - Sibir 170 GE20062006-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កោះកុងស្មាច់មានជ័យនាងកុកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កោះកុងស្មាច់មានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិស្មាច់មានជ័យទូទឹកកក - RCW 50DCទូទឹកកក - RCW 50DC20102010-01-05ទ្រព្យសកម្មសូឡា
កោះកុងស្មាច់មានជ័យឬស្សីជ្រុំទូទឹកកក - RCW 50DCទូទឹកកក - RCW 50DC20102010-01-05ទ្រព្យសកម្មសូឡា
កោះកុងស្រែអំបិលតានូនទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កោះកុងស្រែអំបិលស្រុកប្រតិបត្តិស្រែអំបិលទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កោះកុងស្រែអំបិលថ្មសទូទឹកកក - RCW 50DCទូទឹកកក - RCW 50DC20102010-01-05ទ្រព្យសកម្មសូឡា
កោះកុងស្រែអំបិលជីផាតទូទឹកកក - RCW 50DCទូទឹកកក - RCW 50DC20102010-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កោះកុងស្រែអំបិលស្រុកប្រតិបត្តិស្រែអំបិលទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162018-01-18ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កោះកុងស្រែអំបិលស្រុកប្រតិបត្តិស្រែអំបិលទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162018-01-18ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កោះកុងស្រែអំបិលស្រែអំបិលទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042016-07-09ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កោះកុងស្រែអំបិលមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រែអំបិលទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កោះកុងស្រែអំបិលស្រុកប្រតិបត្តិស្រែអំបិលទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420092009-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កោះកុងស្រែអំបិលថ្មសទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
កោះកុងស្រែអំបិលស្រុកប្រតិបត្តិស្រែអំបិលទូទឹកកក - Sibir 170 GEទូទឹកកក - Sibir 170 GE19991999-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
កោះកុងស្រែអំបិលស្រុកប្រតិបត្តិស្រែអំបិលទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កោះកុងស្រែអំបិលជីផាតទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
កោះកុងស្រែអំបិលអណ្តូងទឹកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420042004-09-04ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420032003-06-22ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-11-09NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162018-08-17NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-10-10NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-03-26NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះទូទឹកកក - HBD286ទូទឹកកក - HBD28620202021-03-26NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-03-26NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះមន្ទីរពេទ្យខេត្តក្រចេះទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-03-26NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះមន្ទីរពេទ្យខេត្តក្រចេះទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420122012-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រចេះទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-09-09ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងស្រុកប្រតិបត្តិឆ្លូងទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020180000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងឬស្សីកែវទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20180000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងកញ្ជរទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20180000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងពង្រទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20180000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងសោបទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-09-28ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងជ្រោយបន្ទាយទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-09-28ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងដំរីផុងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-12-21ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងជ្រោយបន្ទាយទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងសោបទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងព្រែកប្រសព្វទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងពង្រទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងព្រែកសាម៉ាន់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងឬស្សីកែវទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងចំបក់ទូទឹកកក - RCW 50DCទូទឹកកក - RCW 50DC20102010-01-05ទ្រព្យសកម្មសូឡា
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងជ្រោយថ្មទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-08-07ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងតាម៉ៅទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-08-07ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងព្រែកប្រសព្វទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-08-07ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងខ្សាច់អណ្តែតទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-08-08ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងដំរីផុងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20082015-07-21ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកឆ្លូងទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងស្រុកប្រតិបត្តិឆ្លូងទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងស្រុកប្រតិបត្តិឆ្លូងទូទឹកកក - Sibir 170 GEទូទឹកកក - Sibir 170 GE20022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកឆ្លូងទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងតាម៉ៅទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងស្រុកប្រតិបត្តិឆ្លូងទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420202020-04-17ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងស្រុកប្រតិបត្តិឆ្លូងទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-03-26NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងព្រែកសាម៉ាន់ទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-03-26NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ឆ្លូងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រែកប្រសព្វទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-03-26NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះកំពង់ចាមទូទឹកកក - VLS 054 SDDទូទឹកកក - VLS 054 SDD20182019-06-27ទ្រព្យសកម្មសូឡា
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះសំបុកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20072021-02-17NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិក្រចេះទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-03-26NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះមន្ទីរពេទ្យបង្អែកសំបូរទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-03-26NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិក្រចេះទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះគោលាប់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះថ្មអណ្តើកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះថ្មគ្រែទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះដារទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះវឌ្ឃនៈទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះកំពង់ចាមទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះរលួសទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះក្បាលដំរីទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិក្រចេះទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិក្រចេះទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020182018-09-06ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះមនោរម្យទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-09-09ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះអូរគ្រៀងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-09-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះដារទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-09-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះថ្មគ្រែទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182019-01-16ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះសណ្តាន់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182019-01-16ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះចង្រ្កង់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182019-01-16ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះថ្មីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182019-01-29ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិក្រចេះទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-03-02ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិក្រចេះទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិក្រចេះទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះវឌ្ឃនៈទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះកំពង់ចាមទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិក្រចេះទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិក្រចេះទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិក្រចេះទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិក្រចេះទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិក្រចេះទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះថ្មីទូទឹកកក - RCW 50DCទូទឹកកក - RCW 50DC20102010-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះអូរឬស្សីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-07-13ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះសំបូរទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-07-19ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះស្រែជិះទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-06-24ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះរការកណ្តាលទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-06-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះកន្ទួតទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-06-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះបុសលាវទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-08-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិក្រចេះទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132017-09-14ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ស្នួលឃ្សឹមទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-07-13ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ស្នួលប៉ុស្តិ៍សុខភាពដូនមាសទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ស្នួលគ្រញូងសែនជ័យទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ស្នួលស្វាយជ្រះទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ស្នួលប៉ុស្តិ៍សុខភាពស្រែរនាមទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ស្នួលស្រុកប្រតិបត្តិស្នួលទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-03-26NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ស្នួលស្រុកប្រតិបត្តិស្នួលទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-05-07NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ស្នួលមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្នួលទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-03-26NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ស្នួលមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្នួលទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ស្នួលស្រុកប្រតិបត្តិស្នួលទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420142002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ស្នួលស្រុកប្រតិបត្តិស្នួលទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ស្នួលពីរធ្នូទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-11-27ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ស្នួលស្នួលទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-12-28ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ស្នួលស្វាយជ្រះទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182019-01-16ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ស្នួលគ្រញូងសែនជ័យទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182019-01-24ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ក្រចេះស្រុកប្រតិបត្តិ ស្នួលក្បាលត្រាចទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182019-01-29ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
មណ្ឌលគិរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត មណ្ឌលគីរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត មណ្ឌលគីរីទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
មណ្ឌលគិរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត មណ្ឌលគីរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត មណ្ឌលគីរីទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420122012-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
មណ្ឌលគិរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត មណ្ឌលគីរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត មណ្ឌលគីរីទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
មណ្ឌលគិរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត មណ្ឌលគីរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត មណ្ឌលគីរីទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20062006-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
មណ្ឌលគិរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត មណ្ឌលគីរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត មណ្ឌលគីរីទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20062006-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យកោះញែកទូទឹកកក - Sibir 170 GEទូទឹកកក - Sibir 170 GE20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យក្រងតេះទូទឹកកក - Sibir 170 GEទូទឹកកក - Sibir 170 GE19951995-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យទួលទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20062006-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យដាក់ដាំទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20062013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យពូជ្រៃទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20062006-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យកោះញែកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-07-12ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យដាក់ដាំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-09-07ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យអូររាំងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-09-07ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យទួលទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-09-07ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យមេម៉ង់_ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-09-07ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162018-09-07កំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យអគ្គីសនី
មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020182018-04-12ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យមន្ទីរពេទ្យខេត្តមណ្ឌលគីរីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182019-01-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យអូអាមទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182019-01-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យកែវសីមាទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182019-01-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកោះញែកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182019-01-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យពេជ្រាដាទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182019-01-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យកែវសីមាទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យមេម៉ង់_ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យពេជ្រាដាទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យក្រងតេះទូទឹកកក - RCW 50DCទូទឹកកក - RCW 50DC20102010-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យអូររាំងទូទឹកកក - RCW 50DCទូទឹកកក - RCW 50DC20102010-01-05ទ្រព្យសកម្មសូឡា
មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យពេជ្រាដាទូទឹកកក - RCW 50DCទូទឹកកក - RCW 50DC20102010-01-05ទ្រព្យសកម្មសូឡា
មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យកោះញែកទូទឹកកក - RCW 50DCទូទឹកកក - RCW 50DC20082008-01-05ទ្រព្យសកម្មសូឡា
មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យក្រងតេះទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-07-05UNKNOWNទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យអូអាមទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420182017-07-14ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យពូជ្រៃទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-09-08ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យសែនមនោរម្យទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-09-08ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420052005-12-03NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420052005-12-03NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
មណ្ឌលគិរីស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យស្រុកប្រតិបត្តិសែនមនោរម្យទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-12-03NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020182018-09-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ភ្នំពេញមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020182018-09-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ភ្នំពេញមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020182018-09-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ភ្នំពេញមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញទូទឹកកក - MF 314ទូទឹកកក - MF 31420060000-00-00ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ភ្នំពេញមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420062006-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញទូទឹកកក - MF 314ទូទឹកកក - MF 31420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិមេគង្គស្រុកប្រតិបត្តិ មេគង្គទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11419982019-07-31ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិមេគង្គគីឡូម៉ែត្រលេខ៦ទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020102014-03-16ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិមេគង្គគីឡូម៉ែត្រលេខ ៩ទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020102017-10-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិមេគង្គជ្រោយចង្វាទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020102017-10-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិមេគង្គកោះដាច់ទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020102017-10-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិមេគង្គមន្ទីរពេទ្យបង្អែកសម្តេចឪ-សម្តេចម៉ែទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420102017-11-13ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិមេគង្គស្រុកប្រតិបត្តិ មេគង្គទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិមេគង្គស្រុកប្រតិបត្តិ មេគង្គទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420122012-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិមេគង្គស្រុកប្រតិបត្តិ មេគង្គទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិចតុមុខចតុមុខទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420122012-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិចតុមុខផ្សារដើមថ្កូវទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិចតុមុខចតុមុខទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420122004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិចតុមុខ៧ មករាទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិចតុមុខទួលស្វាយព្រៃទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិចតុមុខទួលស្វាយព្រៃទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិចតុមុខទួលគោកទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិចតុមុខទួលគោកទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិចតុមុខដូនពេញទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិចតុមុខចតុមុខទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162016-11-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិចតុមុខ៧ មករាទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162016-11-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិចតុមុខចតុមុខទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420082013-09-14ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យសំរោងក្រោមទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យស្រុកប្រតិបត្តិពោធិសែនជ័យទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162017-03-14ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យស្រុកប្រតិបត្តិពោធិសែនជ័យទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162017-03-14ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យបឹងធំទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420022016-02-10ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យមន្ទីរពេទ្យបង្អែកពោធិចិនតុងទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420152015-09-10ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យពោធិ៍​សែនជ័យទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យស្រុកប្រតិបត្តិពោធិសែនជ័យទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យប៉ុស្តិ៍សុខភាពត្រពាំងអញ្ចាញទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យស្រុកប្រតិបត្តិពោធិសែនជ័យទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-04-08ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យកំបូលទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020202020-07-06NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យបឹងធំទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-03-22NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យស្រុកប្រតិបត្តិពោធិសែនជ័យទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-03-22NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យស្រុកប្រតិបត្តិពោធិសែនជ័យទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620212021-03-22NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យស្រុកប្រតិបត្តិពោធិសែនជ័យទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-06-21NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យសាមគ្គីទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-12NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យឪឡោកទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-12NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យស្នោរទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-12NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យកំបូលទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-12NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យសំរោងក្រោមទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-12NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យពោធិ៍​សែនជ័យទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-12NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យមន្ទីរពេទ្យបង្អែកពោធិចិនតុងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-12NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យឪឡោកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-10-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យសាមគ្គីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162016-12-13ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិពោធិ៍សែនជ័យកំបូលទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិបាសាក់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកមានជ័យទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិបាសាក់បាសាក់ទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិបាសាក់ព្រែកឯងទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិបាសាក់ក្បាលកោះទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិបាសាក់និរោធនិ៍ទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិបាសាក់ចាក់អង្រែទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិបាសាក់ស្ទឹងមានជ័យទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិបាសាក់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកមានជ័យទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិបាសាក់ព្រែកថ្មីទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិបាសាក់បាសាក់ទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082010-01-01ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិបាសាក់បាសាក់ទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420042004-01-01ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិបាសាក់និរោធនិ៍ទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162017-03-15ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិបាសាក់ចាក់អង្រែទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162017-03-15ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិបាសាក់ក្បាលកោះទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162017-03-15ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិបាសាក់ព្រែកឯងទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162017-03-15ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិបាសាក់ព្រែកថ្មីទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162017-03-15ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិសែនសុខស្រុកប្រតិបត្តិសែនសុខទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162017-04-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិសែនសុខស្រុកប្រតិបត្តិសែនសុខទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162017-04-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិសែនសុខស្រុកប្រតិបត្តិសែនសុខទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420082015-07-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិសែនសុខមន្ទីរពេទ្យបង្អែកមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិនទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-09-01ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិសែនសុខទឹកថ្លាទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142015-07-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិសែនសុខអន្លង់ក្ងានទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-07-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិសែនសុខភ្នំពេញថ្មីទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420132015-07-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិសែនសុខក្រាំងធ្នង់ទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420132015-07-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិសែនសុខឃ្មួញទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082015-07-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិសែនសុខភ្នំពេញថ្មីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-04-22NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិដង្កោស្រុកប្រតិបត្តិដង្កោទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិដង្កោស្រុកប្រតិបត្តិដង្កោទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិដង្កោចំការដូងទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិដង្កោពងទឹកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិដង្កោរលួសទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិដង្កោព្រែកកំពឹសទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162017-03-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិព្រែក​ព្នៅពោធិ៍​មង្គលទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162016-11-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិព្រែក​ព្នៅគោករកាទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162016-11-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិព្រែក​ព្នៅសំរោងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20082017-09-14ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិព្រែក​ព្នៅពន្សាំងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-10-24ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិព្រែក​ព្នៅព្រែក​ព្នៅទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិព្រែក​ព្នៅគោករកាទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420172020-03-18សុំជំរះបញ្ជីរហ្គាស
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិព្រែក​ព្នៅគោករកាទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420172020-03-18សុំជំរះបញ្ជីរហ្គាស
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិព្រែក​ព្នៅព្រែក​ព្នៅទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-06-14ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិព្រែក​ព្នៅសំរោងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-04-14ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិព្រែក​ព្នៅពន្សាំងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិព្រែក​ព្នៅព្រែក​ព្នៅទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162018-11-29ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិព្រែក​ព្នៅពញាពន់ទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162017-03-22ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ភ្នំពេញស្រុកប្រតិបត្តិព្រែក​ព្នៅប៉ុស្តិ៍សុខភាពអណ្តូងថ្មី រុងរឿងទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420022002-03-22ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រះវិហារមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រះវិហារទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020182018-09-06ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រះវិហារមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រះវិហារទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រះវិហារមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រះវិហារទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រះវិហារមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រះវិហារទូទឹកកក - MF 314ទូទឹកកក - MF 31420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រះវិហារមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រះវិហារទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-09-07ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រះវិហារមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រះវិហារទូទឹកកក - HBD286ទូទឹកកក - HBD28620202021-02-19NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យប៉ុស្តិ៍សុខភាពអន្ទឹលទូទឹកកក - VLS 054 SDDទូទឹកកក - VLS 054 SDD20182020-03-06ទ្រព្យសកម្មសូឡា
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យតេជោមរកតទូទឹកកក - VLS 054 SDDទូទឹកកក - VLS 054 SDD20182020-03-06ទ្រព្យសកម្មសូឡា
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិត្បែងមានជ័យទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-02-19NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិត្បែងមានជ័យទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-02-19NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យប៉ុស្តសុខភាពបង្កនទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20002014-04-20NAទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិត្បែងមានជ័យទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិត្បែងមានជ័យទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យឆែបទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20112011-01-05កំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យប៉ុស្តិ៍សុខភាពកំពង់ព្រះឥន្តទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20112011-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យច្រាច់ទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20112011-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យប្រមេរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052021-12-24NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យជាំក្សាន្តទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182021-12-24NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យជាំក្សាន្តទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-07-10NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យរវៀងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172021-07-10NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យរវៀងទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-12-28NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យភ្នំដែកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20112021-07-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យភ្នំដែកទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-01-28NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិត្បែងមានជ័យទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192019-08-10NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យច្រាច់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172021-07-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យតាកឹងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-02-02ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យសែនរុងរឿង១ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032018-01-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យប៉ុស្តិ៍សុខភាពប្រើសក្អកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032018-08-14ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យប៉ុស្តិ៍សុខភាពដូនម៉ារទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032018-08-14ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យកំពង់ស្រឡៅទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-09-06ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យកោះកេរ្តិ៍ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-09-06ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យគូលែនទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-09-06ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យបរិបូណ៌ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-09-06ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យឆែបទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-09-06ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យស្អាងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-09-06ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យមន្ទីរពេទ្យ ១៦មករាទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-09-06ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិត្បែងមានជ័យទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020182018-09-06ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យរុងរឿង​២ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យសែនតេជៈទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យប៉ុស្តិ៍សុខភាពថ្នល់កោងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យរណសិរ្សទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យឆែបទូទឹកកក - RCW 50DCទូទឹកកក - RCW 50DC20102010-01-05កំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យសូឡា
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិត្បែងមានជ័យទូទឹកកក - RCW 50DCទូទឹកកក - RCW 50DC20102010-01-05កំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យសូឡា
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យម្លូព្រៃទូទឹកកក - RCW 50DCទូទឹកកក - RCW 50DC20102010-01-05ទ្រព្យសកម្មសូឡា
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យសែនជ័យទូទឹកកក - RCW 50DCទូទឹកកក - RCW 50DC20102010-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យរុងរឿង​៣ទូទឹកកក - RCW 50DCទូទឹកកក - RCW 50DC20102010-01-05ទ្រព្យសកម្មសូឡា
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យជាំក្សាន្តទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-06-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យស្រអែមទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-06-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យរវៀងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-07-25ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យជា​សីុមទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-07-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យមន្ទីរពេទ្យ ១៦មករាទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420052005-03-10ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យភ្នំដែកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-09-07ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យត្បែងមានជ័យទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-09-07ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យជាំក្សាន្តទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20112011-01-17កំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យពើកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យរុងរឿង​២ទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20112015-03-08ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យម្លូព្រៃទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20142015-09-23កំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យឈ្ននទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-09-07ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យចំរើនទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-09-11ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យតេជោបុស្សស្បូវទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20112012-02-26ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិត្បែងមានជ័យទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420052005-03-02ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យឈើទាលគងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-08ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យប៉ុស្តិ៍សុខភាពកន្ទួតទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20152015-05-08ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យតាកឹងទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យសែនរុងរឿង១ទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20112011-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យរុងរឿង​៤ទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20112011-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យស្រុកប្រតិបត្តិត្បែងមានជ័យទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20112011-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យយាងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យប៉ុស្តសុខភាពស្រែវាលទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រះវិហារត្បែងមានជ័យរុងរឿង​៥ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20102010-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងទូទឹកកក - MF 314ទូទឹកកក - MF 31420192020-12-09NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020142015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020142015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងទូទឹកកក - MF 314ទូទឹកកក - MF 31420042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152017-06-01ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162017-06-01ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-03-14ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162018-10-18ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162018-10-18ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងមន្ទីរពេទ្យខេត្តព្រៃវែងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-10-18ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152017-11-30ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172019-11-25ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172019-11-25បានបាត់បង់ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំចាយមារស្រុកប្រតិបត្តិកំចាយមារទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-05-16ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំចាយមារស៊ាងឃ្វាងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-05-16ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំចាយមារដូនកឹងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-05-16ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំចាយមារជាចទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំចាយមារក្របៅទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំចាយមារក្រញូងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំចាយមារមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកំចាយមារទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំចាយមារស្មោងជើងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំចាយមារត្របែកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំចាយមារស្មោងត្បូងទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំចាយមារស្រុកប្រតិបត្តិកំចាយមារទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំចាយមារស្រុកប្រតិបត្តិកំចាយមារទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកំពង់ត្របែកទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកព្រៃឈរទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកគោខ្ចកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172019-11-25ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកជ្រៃកំពង់ត្របែកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172019-11-25ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកកំពង់ត្របែកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042019-11-25ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកអន្សោងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172019-11-26ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកជាងដែកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172019-11-26ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកចាមទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកប្រាសាទទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកកន្សោមអកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកពាមមុន្ទារទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកថ្កូវទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកប្រធាតុទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកំពង់ត្របែកព្រៃពោនទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងត្រពាំងស្រែទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងអង្គរសទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងព្រៃរំដេងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងច្រេសទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងព្រៃទទឹងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងស្វាយជ្រុំទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងព្រៃឃ្នេសទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងស្វាយអណ្តូងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងជីផុចទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកមេសាងទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-03-30NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-03-30NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-03-30NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងត្រពាំងស្រែទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-03-31NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងព្រៃរំដេងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-03-31NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងច្រេសទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-03-31NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងព្រៃឃ្នេសទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-03-31NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងស្វាយអណ្តូងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-03-31NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងជីផុចទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-05-13NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420182019-08-14NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងស្វាយជ្រុំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-05-16ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងអង្គរសទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-01-17ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងព្រៃទទឹងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-01-17ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិមេសាងច្រេសទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមរក៏ព្រែកអ្នកលឿងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមរក៏ពាមរក៍ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមរក៏បាបោងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមរក៏បន្លិចប្រាសាទទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមរក៏ពាមមានជ័យទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមរក៏ព្រៃកណ្តៀងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមរក៏មន្ទីរពេទ្យបង្អែកអ្នកលឿងទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមរក៏ស្រុកប្រតិបត្តិ ពាមរក៏ទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមរក៏ស្រុកប្រតិបត្តិ ពាមរក៏ទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420002008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមរក៏ព្រែកខ្សាយ ខទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-11-28ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមរក៏ស្រុកប្រតិបត្តិ ពាមរក៏ទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20102018-12-04ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមរក៏ស្រុកប្រតិបត្តិ ពាមរក៏ទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020142018-12-12NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមរក៏ស្រុកប្រតិបត្តិ ពាមរក៏ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-07-15NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងមេសរប្រចាន់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-03-02ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងរកាទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងមេសរប្រចាន់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងកំពង់ប្រាំងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងព្រៃស្នៀតទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងទូទឹកកក - MF 314ទូទឹកកក - MF 31420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងកញ្ចំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-07-14ទ្រព្យសកម្មមិនប្រើថាមពល
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងព្រៃព្នៅទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-05-16ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងព្រៃស្រឡិតទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-10-24ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងរាបទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-10-24ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងកំពង់ពពិលទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-11-09កំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងកំពង់ពពិលទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-11-09ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020080000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកពារាំងទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងរកាទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពារាំងកំពង់ពពិលទូទឹកកក - Sibir 170 GEទូទឹកកក - Sibir 170 GE20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចរំចេកទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចអង្គររាជ្យទូទឹកកក - Sibir 170 GEទូទឹកកក - Sibir 170 GE20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចកំពង់សឹងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចរំចេកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចជៃកំពកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចរាធរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចអង្គររាជ្យទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចបឹងដោលទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចបន្ទាយចក្រីទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចព្រះស្តេចទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចរាធរទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-01-29NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-11-29NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចមន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រះស្តេចទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-03-05NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចអង្គររាជ្យទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-04NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចបឹងដោលទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-03NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចជៃកំពកទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-03NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចកំពង់សឹងទូទឹកកក - HTCD-90 SDDទូទឹកកក - HTCD-90 SDD20212021-05-03NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចល្វាទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-03NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចព្រះស្តេចទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212022-01-13NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចរំចេកទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-03NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចសេនារាជឧត្តមទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-03NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចក្រាំងស្វាយទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172020-04-20ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420182020-04-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចបន្ទាយចក្រីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-04-20ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចល្វាទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20082017-12-12ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-03-31NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-03-31NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-03-31NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចរាធរទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-05-16ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-11-09ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេចសេនារាជឧត្តមទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420062008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020142015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរស្វាយអន្ទរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរជាខ្លាងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរពពឹសទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរជ្រៃទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-05-16ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរទឹកថ្លាទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-05-16ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរមេបុណ្យទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-05-16ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរព្រៃខ្លាទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-05-16ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20022005-11-28ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរអង្គរទ្រេតទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-04-08ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរដំរីពួនទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-04-08ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរសំរោងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-04-08ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរពានរោងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-04-08ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-04-08ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020222021-03-31NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរទូទឹកកកប្រភេទផ្សេងទៀតRefrigerator Other20202021-03-30NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរស្រុកប្រតិបត្តិស្វាយអន្ទរទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-03-30NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-01-19NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលព្នៅទី១ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192021-01-19NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលព្រៃដើមថ្នឹងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-03-25NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-03-25NAទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-03-25NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស៊ីធរកណ្តាលទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលព្រៃដើមថ្នឹងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-08-16ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលព្រៃទឹងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-08-16ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលល្វេទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-08-16ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលព្នៅទី២ទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420112017-01-16ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលឫស្សីសាញ់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-05-16ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលអំពិលក្រៅទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលព្រែកចង្ក្រានទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលជ្រៃឃ្មុំទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលរំលេចទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលព្នៅទី១ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្តាលពោទីទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិក្រុងព្រៃវែងកំពង់ឬស្សីទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិក្រុងព្រៃវែងកំពង់លាវទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិក្រុងព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិក្រុងព្រៃវែងទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិក្រុងព្រៃវែងព្រែកអន្ទះទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-05-25NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិក្រុងព្រៃវែងកំពង់ឬស្សីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-04-16ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិក្រុងព្រៃវែងកំពង់លាវទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-04-16ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិក្រុងព្រៃវែងតាកោទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-04-16ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិក្រុងព្រៃវែងព្រៃកន្លោងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-04-16ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិក្រុងព្រៃវែងព្រែកជ្រៃទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-12-13ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិក្រុងព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិក្រុងព្រៃវែងទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-03-27NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិក្រុងព្រៃវែងព្រែកអន្ទះទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-05-16ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិក្រុងព្រៃវែងព្រែកតាសរទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-10-30ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិក្រុងព្រៃវែងពោធិរៀងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-10-30ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិក្រុងព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិក្រុងព្រៃវែងទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420032003-08-16ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420042004-03-14ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំជើងភ្នំទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-09-18NAទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំរក្សជ័យទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-09-18NAទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំស្ពឺ ខទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-09-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-09-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-11-24NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-11-24NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំបឹងព្រះទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-11-24NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំស្តៅកោងទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420182021-11-24NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំស្តៅកោងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-12-07NAកំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំស្តៅកោងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-12-07NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំរោងដំរីទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-12-07NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំស្ពឺ កទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-12-07NAកំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំធាយទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-12-07NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំស្ពឺ កទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20212022-01-14NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំបឹងព្រះទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំជើងភ្នំទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំស្ពឺ ខទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំរក្សជ័យទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំធាយទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-05-16ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំរោងដំរីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-05-16ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំស្ពឺ កទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-05-16ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំមន្ទីរពេទ្យបង្អែកបាភ្នំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-11-28ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំបឹងព្រះទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20022018-11-30កំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំបឹងព្រះទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20022018-12-01កំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំជើងភ្នំទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20022018-12-01កំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំស្ពឺ ខទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20022018-12-01កំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំរក្សជ័យទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20022018-12-01កំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិបាភ្នំរោងដំរីទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20172018-12-01កំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏ស្វាយភ្លោះទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-11-28ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏កោះរកាទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏ព្រែកក្របៅទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏កំពង់ប្រាសាទទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-10-28ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏មន្ទីរពេទ្យបង្អែកពាមជរ៏ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-10-28ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏ព្រែកសំបួរទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20102018-11-28ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏អង្គរអង្គទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032018-11-28ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏ស្វាយភ្លោះទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162019-01-31កំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏ក្រាំងតាយ៉ងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏កោះសំពៅទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏ឬស្សីស្រុកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏កំពង់ប្រាសាទទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏កោះចេកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏ស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៍ទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152017-06-01ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏ស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៍ទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420182021-01-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិពាមជរ៏កោះចេកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192021-01-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកញ្ជ្រៀចគោកគង់កើតទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកញ្ជ្រៀចត្នោតទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកញ្ជ្រៀចថ្មពូនទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកញ្ជ្រៀចក្តឿងរាយទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកញ្ជ្រៀចព្រាលទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-04-03ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកញ្ជ្រៀចចុងអំពិលទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20102018-11-29ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកញ្ជ្រៀចគោកគង់លិចទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052018-12-18ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកញ្ជ្រៀចកញ្ជ្រៀចទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-12-18ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រៃវែងស្រុកប្រតិបត្តិកញ្ជ្រៀចស្រុកប្រតិបត្តិកញ្ជ្រៀចទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់ទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420032003-01-05UNKNOWNទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់ទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់ទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់ទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420012001-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់ទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់ទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់ទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់ទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់ទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ពោធិ៍សាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ពោធិ៍សាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ពោធិ៍សាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់ទូទឹកកក - MF 314ទូទឹកកក - MF 31420202020-04-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់ទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-03-24NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់ទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-10-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់មន្ទីរពេទ្យខេត្តពោធិ៍សាត់ទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-03-24NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-09-21ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-09-21ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់ទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420152015-05-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់ទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420032003-03-15ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់ទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420032003-03-15ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិសាត់ទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-12-25ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់បាកានបាកានទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420172020-03-18ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ពោធិ៍សាត់បាកានបាកានទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020182018-03-17ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ពោធិ៍សាត់បាកានបាកានទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-08-10NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់បាកានបឹងខ្នារទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់បាកានបាកានទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20102010-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ពោធិ៍សាត់បាកានស្វាយដូនកែវទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ពោធិ៍សាត់បាកានតាសាស់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20102010-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ពោធិ៍សាត់បាកានបាកានទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ពោធិ៍សាត់បាកានស្នាមព្រះទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ពោធិ៍សាត់បាកានបាកានទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ពោធិ៍សាត់បាកានអូរតាប៉ោងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ពោធិ៍សាត់បាកានបាកានទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ពោធិ៍សាត់បាកានបឹងបត់កណ្តាលទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ពោធិ៍សាត់បាកានតាលោទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ពោធិ៍សាត់បាកានខ្នារទទឹងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-08-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់បាកានមេទឹកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-08-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់បាកានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកបាកានទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-08-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់បាកានរហាលទិលទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-08-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់បាកានបាកានទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-09-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់បាកានត្រពាំងជងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-24NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់បាកានស្វាយដូនកែវទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-24NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់បាកានបឹងបត់កណ្តាលទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-24NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់បាកានរំលេចទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-24NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់បាកានស្នាមព្រះទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-24NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់បាកានបាកានទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-05-04NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់បាកានបាកានទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-05-04NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់បាកានបាកានទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20212021-12-28NAទ្រព្យសកម្មមិនប្រើថាមពល
ពោធិ៍សាត់បាកានតាសាស់ទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-12-28NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី អាគុយ
ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសសំពៅមាសទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620212021-12-09NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសសំពៅមាសទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-04-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសសំពៅមាសទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-04-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសសំពៅមាសទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-04-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសសំពៅមាសទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-04-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសសំពៅមាសទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-04-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសសំពៅមាសទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-04-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសសំពៅមាសទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-04-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសពាលញែកទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-04-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសសំពៅមាសទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-04-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសសំពៅមាសទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-04-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសសំពៅមាសទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសពាលញែកទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសរាំងទីលទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសរលាបទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសសំពៅមាសទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420202020-04-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសព្រៃញីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-09-20ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសសំពៅមាសទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172016-08-10ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសរលាបទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសកញ្ជរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសកោះជុំទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសវត្តហ្លួងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសព្រែកត្នោតទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសវត្តពោធិទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសកណ្តៀងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសស្យាទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ពោធិ៍សាត់សំពៅមាសស្រែស្តុកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញភ្នំក្រវាញទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញព្រងិលទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញសំរោងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញប្រម៉ោយទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញបាក់ចិញ្ជៀនទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញស្រុកប្រតិបតិ្ត ភ្នំក្រវ៉ាញទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420172017-07-05CHINAកំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញសំរោងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញប្រម៉ោយទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញអន្លង់រាបទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញបាក់ចិញ្ជៀនទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-24NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញព្រងិលទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-24NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញភ្នំក្រវាញទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-24NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញស្រុកប្រតិបតិ្ត ភ្នំក្រវ៉ាញទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-05-04NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញស្រុកប្រតិបតិ្ត ភ្នំក្រវ៉ាញទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-05-04NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញបាក់ចិញ្ជៀនទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-11-24NAកំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញភ្នំក្រវាញទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192022-01-09NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញស្រុកប្រតិបតិ្ត ភ្នំក្រវ៉ាញទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620152022-01-10NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញស្រុកប្រតិបតិ្ត ភ្នំក្រវ៉ាញទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620152022-01-10NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញសំរោងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202022-01-10NAកំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញភ្នំក្រវាញទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192022-01-10NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញស្រុកប្រតិបតិ្ត ភ្នំក្រវ៉ាញទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192022-01-10NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញរកាតទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202022-01-10NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញអូរសោមទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192022-01-11NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញសំរោងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202022-01-12NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញឧទ្យានសំកុកសែនជ័យទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192022-01-12NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញរវៀងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192022-01-12NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញប្រម៉ោយទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202022-01-19NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញស្រុកប្រតិបតិ្ត ភ្នំក្រវ៉ាញទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញភ្នំក្រវាញទូទឹកកក - Sibir 170 GEទូទឹកកក - Sibir 170 GE20022002-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ពោធិ៍សាត់ក្រវ៉ាញហ៊ុនសែនថ្មដាទូទឹកកកប្រភេទផ្សេងទៀតRefrigerator Other19902016-12-08ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី អាគុយ សូឡា
ពោធិ៍សាត់ក្រគរឈើតុំទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-05-04NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់ក្រគរក្រគរទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-05-04NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់ក្រគរអន្សាចំបក់ទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-05-04NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់ក្រគរស្រុកប្រតិបត្តិក្រគរទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-05-04NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់ក្រគរបឹងកន្ទួតទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020192022-01-06NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់ក្រគរស្រុកប្រតិបត្តិក្រគរទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ពោធិ៍សាត់ក្រគរស្រុកប្រតិបត្តិក្រគរទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ពោធិ៍សាត់ក្រគរស្រុកប្រតិបត្តិក្រគរទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ពោធិ៍សាត់ក្រគរកំពង់លួងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ពោធិ៍សាត់ក្រគរឈើតុំទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ពោធិ៍សាត់ក្រគរបឹងកន្ទួតទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ពោធិ៍សាត់ក្រគរអន្សាចំបក់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ពោធិ៍សាត់ក្រគរឈូកមាសទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20102010-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ពោធិ៍សាត់ក្រគរស្រុកប្រតិបត្តិក្រគរទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420162016-05-12ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់ក្រគរអូរសណ្តាន់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172016-05-12ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់ក្រគរកំពង់ពោធ៏ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172016-05-12ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់ក្រគរស្វាយសរទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172016-05-12ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់ក្រគរស្នាអន្សារទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172016-05-12ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់ក្រគរក្រគរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-07-18ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ពោធិ៍សាត់ក្រគរស្រុកប្រតិបត្តិក្រគរទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420172017-10-19កំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យហ្គាស
ពោធិ៍សាត់ក្រគរស្រុកប្រតិបត្តិក្រគរទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420202020-04-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់ក្រគរអូរសណ្តាន់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-04-23កំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យហ្គាស
ពោធិ៍សាត់ក្រគរស្រុកប្រតិបត្តិក្រគរទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-04-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ពោធិ៍សាត់ក្រគរស្រុកប្រតិបត្តិក្រគរទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-04-23ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
រតនគិរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05CHINAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
រតនគិរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172018-08-30ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
រតនគិរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-08-30ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
រតនគិរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022015-09-07UNKNOWNទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
រតនគិរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172016-11-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
រតនគិរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420062006-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
រតនគិរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420042004-01-05CHINAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
រតនគិរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420062007-01-05CHINAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
រតនគិរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05CHINAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
រតនគិរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
រតនគិរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
រតនគិរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីមន្ទីរពេទ្យខេត្តរតនគីរីទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-01-05CHINAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
រតនគិរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05CHINAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
រតនគិរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីទូទឹកកក - Sibir 170 GEទូទឹកកក - Sibir 170 GE20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
រតនគិរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីទូទឹកកក - Sibir 170 GEទូទឹកកក - Sibir 170 GE20032003-01-05CHINAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
រតនគិរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីទូទឹកកក - Sibir 170 GEទូទឹកកក - Sibir 170 GE20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
រតនគិរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីទូទឹកកក - Sibir 170 GEទូទឹកកក - Sibir 170 GE20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
រតនគិរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20062006-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
រតនគិរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20062006-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
រតនគិរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20062006-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
រតនគិរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20062006-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
រតនគិរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រតនៈគីរីទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20062006-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
រតនគិរីបានលុងវីរ់ៈជ័យទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
រតនគិរីបានលុងស្រុកប្រតិបត្តិបានលុងទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420102010-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
រតនគិរីបានលុងស្រុកប្រតិបត្តិបានលុងទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-01-05CHINAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
រតនគិរីបានលុងកាចូនទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
រតនគិរីបានលុងតាវែងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
រតនគិរីបានលុងប៉ុស្តិ៍សុខភាពហាត់ប៉ក់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
រតនគិរីបានលុងល្បាំងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
រតនគិរីបានលុងជំរុំបីស្រុកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
រតនគិរីបានលុងប៉ុស្តិ៍សុខភាពស្រែអង្រ្កងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
រតនគិរីបានលុងសេដាទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
រតនគិរីបានលុងតឺនទូទឹកកក - VLS 054 SDDទូទឹកកក - VLS 054 SDD20192020-02-19ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
រតនគិរីបានលុងស្រុកប្រតិបត្តិបានលុងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
រតនគិរីបានលុងសេដាទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182016-11-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
រតនគិរីបានលុងកាចាញទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172016-11-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
រតនគិរីបានលុងស្រុកប្រតិបត្តិបានលុងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG2004ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
រតនគិរីបានលុងកូនមុំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-08-30ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
រតនគិរីបានលុងលំផាត់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-08-30ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
រតនគិរីបានលុងស្រុកប្រតិបត្តិបានលុងទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020182018-08-30ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
រតនគិរីបានលុងស្រុកប្រតិបត្តិបានលុងទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420042014-02-26ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
រតនគិរីបានលុងអូរជុំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-10-26ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
រតនគិរីបានលុងបានលុងទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152016-10-11ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
រតនគិរីបានលុងវ៉ីនសៃទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-08-30ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
រតនគិរីបានលុងសាមគ្គីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-08-30ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
រតនគិរីបានលុងប៉ូយទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182019-03-06ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
រតនគិរីបានលុងជំរុំបីស្រុកទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20112011-03-12ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
រតនគិរីបានលុងស្រុកប្រតិបត្តិបានលុងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042018-08-09ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
រតនគិរីបរកែវស្រុកប្រតិបត្តិបរកែវទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152019-01-30ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
រតនគិរីបរកែវស្រុកប្រតិបត្តិបរកែវទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420082005-01-01ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
រតនគិរីបរកែវអណ្តូងមាសទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-08-30ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
រតនគិរីបរកែវកិៈចុងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-08-30ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
រតនគិរីបរកែវអូរយ៉ាដាវទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-10-30ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
រតនគិរីបរកែវមន្ទីរពេទ្យបង្អែកបរកែវទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-10-30ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
រតនគិរីបរកែវបរខាំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182019-03-15ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
រតនគិរីបរកែវញ៉ាងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
រតនគិរីបរកែវសោមធំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-08-09ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
រតនគិរីបរកែវម៉ាលិកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG2004ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
រតនគិរីបរកែវលុងឃុងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF2017ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
រតនគិរីបរកែវតាឡាវទូទឹកកក - VLS 054 SDDទូទឹកកក - VLS 054 SDD20192020-02-18ទ្រព្យសកម្មសូឡា
រតនគិរីបរកែវអណ្តូងពេជ្រទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20162019-11-29ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420102010-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-09-21NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-03-23NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-03-23NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបទូទឹកកក - HBD286ទូទឹកកក - HBD28620202021-03-23NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-03-23NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបទូទឹកកក - MF 314ទូទឹកកក - MF 31420042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបទូទឹកកក - MF 314ទូទឹកកក - MF 31420072007-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020172018-01-01ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបទូទឹកកក - MF 314ទូទឹកកក - MF 31420172018-01-01ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបមន្ទីរពេទ្យខេត្តសៀមរាបទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-10-30ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020172018-06-12ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020172018-06-12ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាបទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020182020-01-09ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបក្រឡាញ់ស្រណាលទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-06-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបក្រឡាញ់ប្រិយ៍ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-06-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបក្រឡាញ់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រឡាញ់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-06-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបក្រឡាញ់ក្រឡាញ់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-06-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបក្រឡាញ់ដូនសុខទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042017-03-13ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
សៀមរាបក្រឡាញ់ក្រឡាញ់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162016-08-29កំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យអគ្គីសនី
សៀមរាបក្រឡាញ់ស្លែងស្ពានទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបក្រឡាញ់ស្រុកប្រតិបត្តិក្រឡាញ់ទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបក្រឡាញ់កំពង់ថ្កូវទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420072007-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបក្រឡាញ់ស្រុកប្រតិបត្តិក្រឡាញ់ទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបក្រឡាញ់ត្រាំសសរទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបក្រឡាញ់ក្រូចគរទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបក្រឡាញ់មោងទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបក្រឡាញ់ស្នួលទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបក្រឡាញ់តាអានទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបក្រឡាញ់សែនសុខទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបក្រឡាញ់ចន្លាស់ដៃទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20072007-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបក្រឡាញ់រោងគោទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបក្រឡាញ់សំបួរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបក្រឡាញ់ស្រីស្នំទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបក្រឡាញ់ស្នួលទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបក្រឡាញ់ក្រូចគរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបក្រឡាញ់ត្រាំសសរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបក្រឡាញ់កំពង់ថ្កូវទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192021-01-13NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបក្រឡាញ់តាអានទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192021-01-13NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបក្រឡាញ់ស្រុកប្រតិបត្តិក្រឡាញ់ទូទឹកកក - MF 314ទូទឹកកក - MF 31420032021-01-15NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបក្រឡាញ់ស្រុកប្រតិបត្តិក្រឡាញ់ទូទឹកកក - RCW 50DCទូទឹកកក - RCW 50DC20102010-01-05ទ្រព្យសកម្មសូឡា
សៀមរាបសៀមរាបអំពិលទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសៀមរាបមណ្ឌល ១ទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420032015-07-15ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសៀមរាបជ្រាវទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042015-06-23ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
សៀមរាបសៀមរាបពោធិមានជ័យទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-06-23សុំជំរះបញ្ជីរហ្គាស
សៀមរាបសៀមរាបពាក់ស្នែងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-06-23ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
សៀមរាបសៀមរាបព្រះដាក់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-06-23សុំជំរះបញ្ជីរហ្គាស
សៀមរាបសៀមរាបកំពង់ភ្លុកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-06-23ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
សៀមរាបសៀមរាបឃុនរាមទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-10-31សុំជំរះបញ្ជីរហ្គាស
សៀមរាបសៀមរាបជ្រាវទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182017-06-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសៀមរាបនគរធំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182017-06-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសៀមរាបកំពង់ភ្លុកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-06-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសៀមរាបពោធិមានជ័យទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-06-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសៀមរាបរុនតាឯកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-06-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសៀមរាបកន្ទ្រាំងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-06-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសៀមរាបព្រះដាក់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-06-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសៀមរាបពាក់ស្នែងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-06-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសៀមរាបបាគងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-06-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសៀមរាបមានជ័យទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-06-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសៀមរាបត្រពាំងធំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-06-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសៀមរាបកំពង់ភ្លុកទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
សៀមរាបសៀមរាបបាល្ល័ង្គទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសៀមរាបអង្គរធំទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសៀមរាបកណ្តែកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសៀមរាបសំបួរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសៀមរាបបន្ទាយស្រីទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសៀមរាបប្រាសាទបាគងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសៀមរាបកន្ទ្រាំងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសៀមរាបស្វាយចេកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសៀមរាបទឹកវិលទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសៀមរាបក្របីរៀលទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសៀមរាបជប់តាត្រាវទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសៀមរាបស្រង៉ែទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-17ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
សៀមរាបសៀមរាបស្រង៉ែទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192018-12-27ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសៀមរាបសៀមរាបទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420122012-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសៀមរាបសៀមរាបទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសៀមរាបសៀមរាបទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសៀមរាបគោកចកទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420062006-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
សៀមរាបសៀមរាបចុងឃ្នៀសទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420112011-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
សៀមរាបសៀមរាបសៀមរាបទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសៀមរាបមណ្ឌល ១ទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសៀមរាបនគរធំទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20102010-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសៀមរាបបាគងទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20102010-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសៀមរាបត្រពាំងធំទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20112011-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសៀមរាបត្បែងទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20112011-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសៀមរាបបាល្ល័ង្គទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-04-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសៀមរាបរំចេកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-04-23ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
សៀមរាបសៀមរាបឃុនរាមទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-04-23ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
សៀមរាបសៀមរាបបន្ទាយស្រីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-04-23ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
សៀមរាបសៀមរាបត្បែងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-04-23ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
សៀមរាបសៀមរាបសៀមរាបទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420202020-04-08ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសៀមរាបចុងឃ្នៀសទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-04-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសៀមរាបគោកចកទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-04-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសៀមរាបសំបួរទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-04-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសៀមរាបប្រាសាទបាគងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-04-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសៀមរាបអំពិលទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-04-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសៀមរាបកណ្តែកទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-04-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសៀមរាបអង្គរធំទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-04-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសៀមរាបសៀមរាបទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-03-15NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសៀមរាបសៀមរាបទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-03-15NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសៀមរាបព្រះដាក់ទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-04-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសៀមរាបសៀមរាបទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-11-12NAកំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យអគ្គីសនី
សៀមរាបសៀមរាបសៀមរាបទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-12-29NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសៀមរាបសៀមរាបទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-08-02NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសៀមរាបសៀមរាបទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-12-30NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសៀមរាបសៀមរាបទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-12-30NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសៀមរាបសៀមរាបទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620212021-12-30NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមល្វែងឬស្សីទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-23NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមដំដែកទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-07-23NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមតាយ៉ែកទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-07-23NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមកំពង់ឃ្លាំងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-12-17NAកំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមគោកធ្លកក្រោមទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-12-17NAកំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមសូទ្រនិគមទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-11-24NAកំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមសូទ្រនិគមទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-11-24NAកំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមសូទ្រនិគមទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-12-20NAកំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យហ្គាស
សៀមរាបសូទ្រនិគមកំពង់ក្តី_ទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-12-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមគោកធ្លកក្រោមទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-12-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមកំពង់ឃ្លាំងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-12-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមកៀនសង្កែទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-12-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមពង្រក្រោមទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-12-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមស្វាយលើទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-12-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមសូទ្រនិគមទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620152021-12-24NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមសូទ្រនិគមទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202022-01-03NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមឬស្សីលកទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202022-01-03NAកំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមអន្លង់សំណរទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162022-01-03NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមអន្លង់សំណរទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202022-01-04NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមឬស្សីលកទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202022-01-03NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមសង្វើយទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162022-01-04NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមស្វាយលើទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162022-01-04NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមកំពង់ឃ្លាំងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182019-02-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមពង្រលើទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182019-02-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមតាយ៉ែកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសូទ្រនិគមជីក្រែងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20092009-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសូទ្រនិគមពង្រលើទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20092009-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសូទ្រនិគមកៀនសង្កែទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-06-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមពង្រក្រោមទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-06-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមខ្នងភ្នំទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE2010ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
សៀមរាបសូទ្រនិគមខ្នាពោធិទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសូទ្រនិគមកន្ទួតទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសូទ្រនិគមដំដែកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសូទ្រនិគមខ្ចាស់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសូទ្រនិគមសំរោងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសូទ្រនិគមពពេលទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសូទ្រនិគមចាន់សទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសូទ្រនិគមដានរុនទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសូទ្រនិគមកៀនសង្កែទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសូទ្រនិគមកំពង់ឃ្លាំងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសូទ្រនិគមស្វាយលើទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសូទ្រនិគមស្ពានត្នោតទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសូទ្រនិគមគោកធ្លកក្រោមទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសូទ្រនិគមសង្វើយទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសូទ្រនិគមពង្រក្រោមទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសូទ្រនិគមខ្វាវទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសូទ្រនិគមឬស្សីលកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសូទ្រនិគមខ្នងភ្នំទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសូទ្រនិគមសូទ្រនិគមទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-03-17ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមកន្ទួតទូទឹកកក - MF 314ទូទឹកកក - MF 31420202020-12-02NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមសូទ្រនិគមទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420202020-12-02NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមខ្នងភ្នំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-12-02NAទ្រព្យសកម្មហ្គាស
សៀមរាបសូទ្រនិគមកំពង់ក្តី_ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192019-10-19NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមសូទ្រនិគមទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-05-07NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមសូទ្រនិគមទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620222021-05-07NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមខ្វាវទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមសំរោងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមខ្នាពោធិទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមដានរុនទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-20NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមជីក្រែងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-21NAទ្រព្យសកម្មហ្គាស
សៀមរាបសូទ្រនិគមខ្ចាស់ទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-21NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមស្ពានត្នោតទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-21NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមចាន់សទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-21NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមពពេលទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-06-21NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមមន្ទីរពេទ្យបង្អែកសូទ្រនិគមទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមសូទ្រនិគមទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមសូទ្រនិគមទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមសូទ្រនិគមទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបសូទ្រនិគមល្វែងឬស្សីទូទឹកកក - Sibir 170 GEទូទឹកកក - Sibir 170 GE20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបសូទ្រនិគមគោកធ្លកលើទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបអង្គរជុំការិយាល័យ ស្រុកប្រតិ អង្គរជុំទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបអង្គរជុំការិយាល័យ ស្រុកប្រតិ អង្គរជុំទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបអង្គរជុំការិយាល័យ ស្រុកប្រតិ អង្គរជុំទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបអង្គរជុំត្រីញ័រទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20102010-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបអង្គរជុំអង្គរជុំទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20102010-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបអង្គរជុំអង្គរជុំទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20102010-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបអង្គរជុំត្រីញ័រទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20092009-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបអង្គរជុំស្រែខ្វាវទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20092009-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបអង្គរជុំគោកដូងទូទឹកកក - RCW 50DCទូទឹកកក - RCW 50DC20102010-01-05ទ្រព្យសកម្មសូឡា
សៀមរាបអង្គរជុំតាសោមទូទឹកកក - RCW 50DCទូទឹកកក - RCW 50DC20102010-01-05ទ្រព្យសកម្មសូឡា
សៀមរាបអង្គរជុំរើលទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-06-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបអង្គរជុំស្វាយសទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-06-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបអង្គរជុំព្រៃជ្រូកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-06-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបអង្គរជុំស្រែណូយទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-06-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបអង្គរជុំសំរោងយាទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-06-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបអង្គរជុំយាងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-06-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបអង្គរជុំដំណាក់ស្លាញទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-06-26ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបអង្គរជុំអង្គរជុំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-06-26ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបអង្គរជុំត្រីញ័រទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-06-26ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបអង្គរជុំសសរស្តម្ភទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-06-26ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបអង្គរជុំចារឈូកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-03-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបអង្គរជុំគោលទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-24NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបអង្គរជុំគោកដូងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-08-11NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបអង្គរជុំស្រែខ្វាវទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-08-11NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបអង្គរជុំតាសោមទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-08-11NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបអង្គរជុំនគរភាសទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-08-11NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបអង្គរជុំដូនកែវទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192019-06-15NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបអង្គរជុំមន្ទីរពេទ្យបង្អែក​ពួកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172021-08-11NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបអង្គរជុំបត់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162019-11-27NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបអង្គរជុំវ៉ារិនទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192019-11-27NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបអង្គរជុំមន្ទីរពេទ្យបង្អែកអង្គជុំទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-12-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបអង្គរជុំរើលទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-12-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបអង្គរជុំចារឈូកទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-12-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបអង្គរជុំស្រែណូយទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-12-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបអង្គរជុំមន្ទីរពេទ្យបង្អែក​ពួកទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-12-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបអង្គរជុំមន្ទីរពេទ្យបង្អែក​ពួកទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-12-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបអង្គរជុំការិយាល័យ ស្រុកប្រតិ អង្គរជុំទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-12-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបអង្គរជុំល្វាក្រាំងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-11-12ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបអង្គរជុំខ្នាតទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182019-02-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបអង្គរជុំមន្ទីរពេទ្យបង្អែកអង្គជុំទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-02-24ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
សៀមរាបអង្គរជុំមន្ទីរពេទ្យបង្អែក​ពួកទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-03-24NAកំហុសការបញ្ចូលទិន្នន័យអគ្គីសនី
សៀមរាបអង្គរជុំស្រែណូយទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-03-24NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបអង្គរជុំការិយាល័យ ស្រុកប្រតិ អង្គរជុំទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-05-05NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបអង្គរជុំការិយាល័យ ស្រុកប្រតិ អង្គរជុំទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620212021-05-05NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
សៀមរាបអង្គរជុំការិយាល័យ ស្រុកប្រតិ អង្គរជុំទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20102010-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបអង្គរជុំគោលទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20102010-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបអង្គរជុំខ្នាតទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបអង្គរជុំល្វាក្រាំងទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបអង្គរជុំពោធិទ្រាយទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបអង្គរជុំដូនកែវទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបអង្គរជុំសសរស្តម្ភទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបអង្គរជុំរើលទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបអង្គរជុំដំណាក់ស្លាញទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបអង្គរជុំបត់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបអង្គរជុំចារឈូកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបអង្គរជុំនគរភាសទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបអង្គរជុំគោកដូងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបអង្គរជុំគោលទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបអង្គរជុំពោធិទ្រាយទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបអង្គរជុំស្វាយសទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
សៀមរាបអង្គរជុំស្រែខ្វាវទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រះសីហនុមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រះសីហនុមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រះសីហនុទូទឹកកក - HBD286ទូទឹកកក - HBD28620212021-03-23NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះសីហនុមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រះសីហនុមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រះសីហនុទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះសីហនុមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រះសីហនុមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រះសីហនុទូទឹកកក - MK 404ទូទឹកកក - MK 40420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះសីហនុមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រះសីហនុមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រះសីហនុទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះសីហនុមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រះសីហនុមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រះសីហនុទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះសីហនុមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រះសីហនុមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រះសីហនុទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះសីហនុមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រះសីហនុមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រះសីហនុទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162017-07-12ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះសីហនុព្រះសីហនុអូរឧកញ្ញ៉ាហេងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រះសីហនុព្រះសីហនុរាមទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រះសីហនុព្រះសីហនុអូរតាសេកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រះសីហនុព្រះសីហនុតក្កវិទទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រះសីហនុព្រះសីហនុទួលទទឹងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រះសីហនុព្រះសីហនុអណ្តូងថ្មទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រះសីហនុព្រះសីហនុអូរឧកញ្ញ៉ាហេងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-07-12ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះសីហនុព្រះសីហនុព្រៃនប់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-07-12ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះសីហនុព្រះសីហនុអូរជ្រៅទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-07-12ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះសីហនុព្រះសីហនុអណ្តូងថ្មទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-07-12ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះសីហនុព្រះសីហនុជើងគោទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-07-12ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះសីហនុព្រះសីហនុសង្កាត់ ១ទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162017-07-12ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះសីហនុព្រះសីហនុស្ទឹងហាវទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162017-03-13ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះសីហនុព្រះសីហនុស្ទឹងហាវទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-02-13ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះសីហនុព្រះសីហនុមន្ទីរពេទ្យខេត្តព្រះសីហនុទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420122012-01-05ទ្រព្យសកម្មមិនដឹង
ព្រះសីហនុព្រះសីហនុក្រុងព្រះសីហនុទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះសីហនុព្រះសីហនុរាមទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះសីហនុព្រះសីហនុទួលទទឹងទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420112011-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះសីហនុព្រះសីហនុហុ៑នសែន កែវផុសទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រះសីហនុព្រះសីហនុទឹកល្អក់ទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រះសីហនុព្រះសីហនុវាលរេញទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ព្រះសីហនុព្រះសីហនុព្រៃនប់ទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20162016-01-05ទ្រព្យសកម្មមិនដឹង
ព្រះសីហនុព្រះសីហនុវាលរេញទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មមិនដឹង
ព្រះសីហនុព្រះសីហនុអូរជ្រៅទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ព្រះសីហនុព្រះសីហនុទឹកល្អក់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-02-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ព្រះសីហនុព្រះសីហនុតក្កវិទទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020162017-02-01ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020182018-08-30ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020182018-08-30ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420082008-01-25ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420082008-01-25ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងទូទឹកកក - RCW 50DCទូទឹកកក - RCW 50DC20102010-01-05ទ្រព្យសកម្មសូឡា
ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងទូទឹកកក - RCW 50DCទូទឹកកក - RCW 50DC20102010-01-05ទ្រព្យសកម្មសូឡា
ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងទូទឹកកក - RCW 50DCទូទឹកកក - RCW 50DC20102010-01-05ទ្រព្យសកម្មសូឡា
ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 3042002ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-07-14ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202020-09-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202020-09-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-05-10NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-01-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-02-26NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-02-26NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្ទឹងត្រែងទូទឹកកក - HBD286ទូទឹកកក - HBD28620202021-02-26NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្ទឹងត្រែងស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទឹងត្រែងកោះស្រឡាយទូទឹកកក - VLS 054 SDDទូទឹកកក - VLS 054 SDD20182020-01-30ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ស្ទឹងត្រែងស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទឹងត្រែងកោះព្រះទូទឹកកក - VLS 054 SDDទូទឹកកក - VLS 054 SDD20182020-01-31ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ស្ទឹងត្រែងស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទឹងត្រែងមន្ទីរពេទ្យខេត្តស្ទឹងត្រែងទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420122021-01-19NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្ទឹងត្រែងស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទឹងត្រែងតាឡាតទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្ទឹងត្រែងស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទឹងត្រែងចំការលើទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ស្ទឹងត្រែងស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទឹងត្រែងស្រែសំបូរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ស្ទឹងត្រែងស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទឹងត្រែងត្បូងខ្លាទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20142014-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ស្ទឹងត្រែងស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទឹងត្រែងក្បាលរមាសទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20102003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្ទឹងត្រែងស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទឹងត្រែងការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិស្ទឹងត្រែងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-07-06ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្ទឹងត្រែងស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទឹងត្រែងកំភុនទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-08-14ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្ទឹងត្រែងស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទឹងត្រែងសាមគ្គីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162017-08-15ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្ទឹងត្រែងស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទឹងត្រែងសៀមប៉ាងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032017-08-23ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ស្ទឹងត្រែងស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទឹងត្រែងស្រែគរទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-08-15ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្ទឹងត្រែងស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទឹងត្រែងស្រែពកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162018-03-13ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្ទឹងត្រែងស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទឹងត្រែងស្រែក្រសាំងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-09-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្ទឹងត្រែងស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទឹងត្រែងថាឡាបរិវ៉ាត់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-09-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្ទឹងត្រែងស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទឹងត្រែងក្បាលរមាសទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-09-11ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្ទឹងត្រែងស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទឹងត្រែងសៀមប៉ាងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-09-11ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្ទឹងត្រែងស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទឹងត្រែងចំការលើទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-09-14ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្ទឹងត្រែងស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទឹងត្រែងព្រះរំកិលទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-09-14ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្ទឹងត្រែងស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទឹងត្រែងកោះព្រះទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20142014-12-20ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ស្ទឹងត្រែងស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទឹងត្រែងស្ទឹងត្រែងទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420042005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្ទឹងត្រែងស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទឹងត្រែងស្ទឹងត្រែងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202020-09-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្ទឹងត្រែងស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទឹងត្រែងព្រះរំកិលទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20142014-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ស្ទឹងត្រែងស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទឹងត្រែងកោះស្រឡាយទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20142013-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ស្ទឹងត្រែងស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទឹងត្រែងវាលដេញទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្ទឹងត្រែងស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទឹងត្រែងថាឡាបរិវ៉ាត់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្ទឹងត្រែងស្រុកប្រតិបត្តិ ស្ទឹងត្រែងស្រែក្រសាំងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្វាយរៀងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្វាយរៀងទូទឹកកក - MF 314ទូទឹកកក - MF 31420192020-08-12NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្វាយរៀងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្វាយរៀងទូទឹកកក - MF 314ទូទឹកកក - MF 31420042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្វាយរៀងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្វាយរៀងទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420022002-04-02ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្វាយរៀងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្វាយរៀងទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420032003-04-02ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្វាយរៀងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្វាយរៀងទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420052005-04-02ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្វាយរៀងមន្ទីរពេទ្យខេត្តស្វាយរៀងទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420122012-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្វាយរៀងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្វាយរៀងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្វាយរៀងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្វាយរៀងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្វាយរៀងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្វាយរៀងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្វាយរៀងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្វាយរៀងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្វាយរៀងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្វាយរៀងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្វាយរៀងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្វាយរៀងទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្វាយរៀងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្វាយរៀងទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្វាយរៀងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្វាយរៀងទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងជីភូមន្ទីរពេទ្យបង្អែកជីភូទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងជីភូជីភូទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងជីភូជីភូទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងជីភូព្រៃអង្គុញទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ស្វាយរៀងជីភូជីភូទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420192020-03-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ស្វាយរៀងជីភូទួលស្តីទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20172018-10-10ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងជីភូព្រៃគគីរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ស្វាយរៀងជីភូមេសថ្ងកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ស្វាយរៀងជីភូសំឡីទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ស្វាយរៀងជីភូត្នោតទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ស្វាយរៀងជីភូជីភូទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ស្វាយរៀងជីភូបាវិតទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-06-05ទ្រព្យសកម្មប្រេងម៉ាស៊ូត
ស្វាយរៀងជីភូខ្សែត្រទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-10-24ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងជីភូច្រេសទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042017-10-24ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ស្វាយរៀងជីភូច្រេសទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20152017-10-24ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងរមាសហែកម្រាមទូទឹកកក - RCW 50DCទូទឹកកក - RCW 50DC20102010-01-05បានបាត់បង់សូឡា
ស្វាយរៀងរមាសហែកកំពង់ត្រាចទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-10-25ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងរមាសហែកអង្គប្រស្រែទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-10-25ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងរមាសហែកដូងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-10-25ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងរមាសហែកក្រសាំងទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142017-10-25ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងរមាសហែកជ្រៃធំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-10-25ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងរមាសហែកអំពិលទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-03-30ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងរមាសហែកមន្ទីរពេទ្យបង្អែករមាសហែកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20182018-12-23ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ស្វាយរៀងរមាសហែកមុខដាទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងរមាសហែកស្រុកប្រតិបត្តិរមាសហែកទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420002000-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងរមាសហែកស្រុកប្រតិបត្តិរមាសហែកទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងរមាសហែកស្រុកប្រតិបត្តិរមាសហែកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-03-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ស្វាយរៀងរមាសហែកសំបួរទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-02-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ស្វាយរៀងរមាសហែកត្រពាំងស្តៅទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ស្វាយរៀងរមាសហែកជិកដីទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20062006-01-05ទ្រព្យសកម្មមិនដឹង
ស្វាយរៀងរមាសហែកគគីរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ស្វាយរៀងរមាសហែកម្រាមទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ស្វាយរៀងរមាសហែកចន្រ្តីទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ស្វាយរៀងស្វាយរៀងបាសាក់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងស្វាយរៀងចម្លងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ស្វាយរៀងស្វាយរៀងតាសួសទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ស្វាយរៀងស្វាយរៀងស្វាយរៀងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420022002-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងស្វាយរៀងស្វាយរៀងទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងស្វាយរៀងស្វាយរៀងទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420062006-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងស្វាយរៀងស្វាយរៀងទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងស្វាយរៀងចេកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ស្វាយរៀងស្វាយរៀងស្វាយយាទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ស្វាយរៀងស្វាយរៀងគ្រួសទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ស្វាយរៀងស្វាយរៀងស្វាយធំទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ស្វាយរៀងស្វាយរៀងស្វាយរៀងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ស្វាយរៀងស្វាយរៀងដូនសទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ស្វាយរៀងស្វាយរៀងក្រោលគោទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ស្វាយរៀងស្វាយរៀងស្វាយអង្គទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ស្វាយរៀងស្វាយរៀងស្វាយរៀងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-05-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងស្វាយរៀងស្វាយរៀងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-05-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងស្វាយរៀងស្វាយជ្រុំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-05-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងស្វាយរៀងក្រោលគោទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-05-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងស្វាយរៀងសង្ឃ័រទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-05-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងស្វាយរៀងបាសាក់ទូទឹកកក - Sibir 170 GEទូទឹកកក - Sibir 170 GE20120000-00-00ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ស្វាយរៀងស្វាយរៀងស្វាយរៀងទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420212020-02-28ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ស្វាយរៀងស្វាយរៀងស្វាយជ្រុំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20212020-02-28NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងស្វាយរៀងបាសាក់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20212020-02-28NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងស្វាយរៀងស្វាយរៀងទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420212020-02-28NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងស្វាយទាបពពែតទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-03-17ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងស្វាយទាបថ្នាធ្នង់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-05-20ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ស្វាយរៀងស្វាយទាបស្វាយទាបទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420182020-05-20ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ស្វាយរៀងស្វាយទាបបុសមនទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20102010-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ស្វាយរៀងស្វាយទាបស្វាយរំពារទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ស្វាយរៀងស្វាយទាបសំយ៉ោងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ស្វាយរៀងស្វាយទាបព្រះពន្លាទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
ស្វាយរៀងស្វាយទាបមន្ទីរពេទ្យ ស្វាយទាបទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-10-27ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងស្វាយទាបញរទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-10-27ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងស្វាយទាបចកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20172017-10-27ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងស្វាយទាបញរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងស្វាយទាបស្វាយទាបទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ស្វាយរៀងស្វាយទាបចកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ស្វាយរៀងស្វាយទាបពងទឹកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
ស្វាយរៀងស្វាយទាបកណ្តៀងរាយទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងស្វាយទាបស្វាយទាបទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
ស្វាយរៀងស្វាយទាបថ្នាធ្នង់ទូទឹកកក - Sibir 170 GEទូទឹកកក - Sibir 170 GE20012001-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420032003-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420072007-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវទូទឹកកក - VLS 350ទូទឹកកក - VLS 35020142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវមន្ទីរពេទ្យខេត្តតាកែវទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202021-01-16NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-05-27NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-05-27NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវទូទឹកកក - HBD286ទូទឹកកក - HBD28620212021-05-27NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620212021-05-27NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវទូទឹកកក - MF 314ទូទឹកកក - MF 31420042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 3042008ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 1142003ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 1142004ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវមន្ទីរពេទ្យខេត្តតាកែវទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 0742014ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 1142005ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420030000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវទូទឹកកក - MF 314ទូទឹកកក - MF 31420202020-03-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-11-17NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-11-17NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត តាកែវទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020212021-11-17NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវអង្គរការអង្គរការទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420202020-07-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវអង្គរការព្រៃស្បាតទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-07-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវអង្គរការអង្គរការទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-05-28NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវអង្គរការអង្គរការទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-05-28NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវអង្គរការត្រពាំងអណ្តើកទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-05-28NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវអង្គរការគុសទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-31NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវអង្គរការត្រពាំងព្រីងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-31NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវអង្គរការតាភេមទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-31NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវអង្គរការអង្គតាសោមទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-06-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវអង្គរការព្រៃជួរទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-06-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវអង្គរការត្រពាំងអំពិលទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-06-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវអង្គរការញ៉ែងញ៉ងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-06-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវអង្គរការបុស្សតាផង់ទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-06-01NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវអង្គរការត្រពាំងអំពិលទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវអង្គរការត្រាំកក់ទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវអង្គរការត្រពាំងព្រីងទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវអង្គរការព្រៃស្បាតទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវអង្គរការត្រពាំងអណ្តើកទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវអង្គរការអង្គរការទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវអង្គរការញ៉ែងញ៉ងទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវអង្គរការព្រៃជួរទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវអង្គរការអង្គតាសោមទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវអង្គរការត្រពាំងព្រីងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវអង្គរការតាភេមទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវអង្គរការព្រៃជួរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវអង្គរការព្រៃស្បាតទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវអង្គរការត្រពាំងអំពិលទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវអង្គរការញ៉ែងញ៉ងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវអង្គរការមន្ទីរពេទ្យបង្អែកអង្គរកាទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវអង្គរការតាភេមទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE2010ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវអង្គរការអង្គរការទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 3042007ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវអង្គរការអង្គរការទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 3042008ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវអង្គរការគុសទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG2004ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវអង្គរការត្រពាំងអណ្តើកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20160000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវអង្គរការអង្គរការទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20160000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវអង្គរការត្រាំកក់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20160000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវអង្គរការអង្គរការទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020150000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវអង្គរការអង្គតាសោមទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132019-01-29ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
តាកែវអង្គរការអង្គរការទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20002000-01-09ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
តាកែវអង្គរការបុស្សតាផង់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវបាទីចំប៉ីទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវបាទីចំបក់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20052005-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវបាទីកណ្តឹងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវបាទីកុមារាជាទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវបាទីពត់សរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវបាទីលំពង់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវបាទីត្រពាំងក្រសាំងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវបាទីក្រាំងលាវទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវបាទីត្រាំខ្នារទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវបាទីខ្វាវទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវបាទីជំរះពេនទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវបាទីរវៀងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវបាទីសំរោងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវបាទីបាទីទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420202020-07-23ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវបាទីដូងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-07-24ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវបាទីកណ្តឹងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-07-24ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវបាទីជំរះពេនទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-07-24ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវបាទីបាទីទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-05-28NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវបាទីបាទីទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-05-28NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវបាទីបាទីទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-05-28NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវបាទីដូងទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE2014ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវបាទីចំបក់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20160000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវបាទីទន្លេបាទីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20160000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវបាទីខ្វាវទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20160000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវបាទីត្រពាំងសាបទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20160000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវបាទីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកបាទីទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវបាទីបាទីទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420102010-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវបាទីបាទីទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 40020152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវបាទីទន្លេបាទីទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវបាទីពត់សរទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវបាទីត្រពាំងក្រសាំងទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវបាទីត្រាំខ្នារទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវបាទីរវៀងទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវបាទីចំបក់ទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវបាទីកណ្តឹងទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវបាទីលំពង់ទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវបាទីក្រាំងលាវទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវបាទីខ្វាវទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវបាទីជំរះពេនទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវបាទីសំរោងទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20142014-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវដូនកែវដូនកែវទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420072007-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវដូនកែវរកាក្នុងទូទឹកកក - MK 074ទូទឹកកក - MK 07420062006-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវដូនកែវលំចង់ទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវដូនកែវបឹងត្រាញ់ទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវដូនកែវទ្រាទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវដូនកែវបារាយណ៍ទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវដូនកែវរកាក្នុងទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវដូនកែវរកាក្រៅទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវដូនកែវសំបួរទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវដូនកែវធ្លកទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវដូនកែវខ្វាវទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវដូនកែវព្រៃស្លឹកទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវដូនកែវរនាមទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវដូនកែវស្រង៉ែទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវដូនកែវស្រែរនោងទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវដូនកែវលាយបូរទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវដូនកែវឧត្តមសូរិយាទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវដូនកែវបឹងត្រាញ់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវដូនកែវលំចង់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវដូនកែវទ្រាទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវដូនកែវសំបួរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវដូនកែវធ្លកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវដូនកែវខ្វាវទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវដូនកែវព្រៃស្លឹកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវដូនកែវរនាមទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវដូនកែវលាយបូរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវដូនកែវឧត្តមសូរិយាទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវដូនកែវដូនកែវទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-12-09NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវដូនកែវដូនកែវទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-12-09NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវដូនកែវទ្រាទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20082008-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវដូនកែវដូនកែវទូទឹកកក - VLS 400ទូទឹកកក - VLS 4002008ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវដូនកែវរកាក្រៅទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG2004ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវដូនកែវបារាយណ៍ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG2004ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវដូនកែវស្រែរនោងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG2006ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវដូនកែវស្រង៉ែទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG2004ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវដូនកែវបារាយណ៍ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20160000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវដូនកែវឧត្តមសូរិយាទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20160000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវដូនកែវស្រែរនោងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20160000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវដូនកែវខ្វាវទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20160000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវដូនកែវរនាមទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202020-07-22ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវដូនកែវដូនកែវទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420202021-01-16NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវដូនកែវដូនកែវទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-03-26NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវដូនកែវដូនកែវទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-03-26NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវដូនកែវឧត្តមសូរិយាទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-05-31NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវដូនកែវរកាក្នុងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-05-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវដូនកែវរកាក្រៅទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-05-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវដូនកែវបារាយណ៍ទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-05-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវដូនកែវលំចង់ទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-05-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវដូនកែវព្រៃស្លឹកទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-05-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវដូនកែវបឹងត្រាញ់ទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-05-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវដូនកែវរនាមទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-05-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវដូនកែវសំបួរទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-05-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវដូនកែវលាយបូរទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-05-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវគិរីវង់គិរីវង់ទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420182020-03-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវគិរីវង់ព្រៃអំពកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-03-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវគិរីវង់រាមអណ្តើកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-03-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវគិរីវង់តាអូទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20192020-03-03ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវគិរីវង់គោកព្រេចទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-03-26NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវគិរីវង់គិរីវង់ទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-03-26NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវគិរីវង់គិរីវង់ទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620152021-03-26NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវគិរីវង់សោមទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវគិរីវង់ព្រៃរំដេងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវគិរីវង់សន្លុងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវគិរីវង់គិរីវង់ទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-05-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវគិរីវង់ព្រៃអំពកទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវគិរីវង់កំពែងទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-11-23NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវគិរីវង់រាមអណ្តើកទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020212021-05-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវគិរីវង់ភ្នំដិនទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-05-18NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវគិរីវង់គិរីវង់ទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620152021-12-09NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវគិរីវង់ជាន់ជុំទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-12-09NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវគិរីវង់ប្រាំបីមុំទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-12-09NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវគិរីវង់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកគិរីវង់ទូទឹកកក - MKF 074ទូទឹកកក - MKF 07420152015-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវគិរីវង់គិរីវង់ទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420072007-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវគិរីវង់គិរីវង់ទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420082008-01-05សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
តាកែវគិរីវង់ជាន់ជុំទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវគិរីវង់គោកព្រេចទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវគិរីវង់តាអូទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20122012-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវគិរីវង់ព្រៃអំពកទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវគិរីវង់ព្រៃរំដេងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវគិរីវង់កំពែងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវគិរីវង់គោកព្រេចទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវគិរីវង់សោមទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវគិរីវង់អង្គខ្នុរទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវគិរីវង់សន្លុងទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវគិរីវង់គិរីវង់ទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE2010សុំជំរះបញ្ជីរអគ្គីសនី
តាកែវគិរីវង់កំពែងទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE2010ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវគិរីវង់សោមទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE2010ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវគិរីវង់ភ្នំដិនទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE2010ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវគិរីវង់កំណប់ទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE2010ទ្រព្យសកម្មមិនប្រើថាមពល
តាកែវគិរីវង់គិរីវង់ទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF2016ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវគិរីវង់អង្គខ្នុរទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE2010ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវគិរីវង់សន្លុងទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE2010ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវគិរីវង់ព្រៃរំដេងទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE2013ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវគិរីវង់ភ្នំដិនទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG2004ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវគិរីវង់កំណប់ទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG2004ទ្រព្យសកម្មមិនប្រើថាមពល
តាកែវគិរីវង់ជាន់ជុំទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG2004ទ្រព្យសកម្មមិនប្រើថាមពល
តាកែវគិរីវង់ប្រាំបីមុំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162018-03-21ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវគិរីវង់ប្រាំបីមុំទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG2004ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវគិរីវង់រាមអណ្តើកទូទឹកកកប្រភេទផ្សេងទៀតRefrigerator Other20182016-08-29ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវព្រៃកប្បាសព្រៃកប្បាសទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 3042015ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវព្រៃកប្បាសមន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រៃកប្បាសទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 3042015ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវព្រៃកប្បាសក្រាំងស្លាទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE2013ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវព្រៃកប្បាសក្រាំងស្លាទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG2004ទ្រព្យសកម្មហ្គាស
តាកែវព្រៃកប្បាសពោធិរំចាកទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20160000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវព្រៃកប្បាសព្រៃផ្គាំទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20160000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវព្រៃកប្បាសព្រៃល្វាទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20160000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវព្រៃកប្បាសកំពែងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20160000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវព្រៃកប្បាសក្រាំងស្លាទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20160000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវព្រៃកប្បាសបាស្រែទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20160000-00-00ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវព្រៃកប្បាសព្រះបាទហ៊ុនទានទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042020-02-26ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវព្រៃកប្បាសព្រះបាទហ៊ុនទានទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132020-02-26ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវព្រៃកប្បាសព្រៃកប្បាសទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20162020-02-26ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវព្រៃកប្បាសព្រៃកប្បាសទូទឹកកក - MK 304ទូទឹកកក - MK 30420072007-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវព្រៃកប្បាសពោធិរំចាកទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវព្រៃកប្បាសបាស្រែទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវព្រៃកប្បាសព្រៃល្វាទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវព្រៃកប្បាសកំពែងទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវព្រៃកប្បាសចំប៉ាទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវព្រៃកប្បាសកំពង់រាបទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវព្រៃកប្បាសវ៉ាជាងទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវព្រៃកប្បាសឆាយគីម អង្កាញ់ទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវព្រៃកប្បាសមន្ទីរពេទ្យ​បង្អែក អង្គរបូរីទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202021-01-04NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវព្រៃកប្បាសតាំងយ៉ាបទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202021-01-04NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវព្រៃកប្បាសវ៉ាជាងទូទឹកកក - VLS 064 RFទូទឹកកក - VLS 064 RF20202021-01-04NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវព្រៃកប្បាសព្រៃកប្បាសទូទឹកកក - MF 114ទូទឹកកក - MF 11420202021-01-04NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវព្រៃកប្បាសព្រៃកប្បាសទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-05-28NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវព្រៃកប្បាសព្រៃកប្បាសទូទឹកកក - HBCD-90ទូទឹកកក - HBCD-9020202021-05-28NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវព្រៃកប្បាសព្រៃកប្បាសទូទឹកកក - HBD116ទូទឹកកក - HBD11620202021-05-28NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវព្រៃកប្បាសព្រៃកប្បាសទូទឹកកក - HBC260ទូទឹកកក - HBC26020202021-05-28NAទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី
តាកែវព្រៃកប្បាសស្លាទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវព្រៃកប្បាសពន្លៃទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវព្រៃកប្បាសតាំងយ៉ាបទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវព្រៃកប្បាសមន្ទីរពេទ្យ​បង្អែក អង្គរបូរីទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20132013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវព្រៃកប្បាសព្រៃផ្គាំទូទឹកកក - Sibir 110 GEទូទឹកកក - Sibir 110 GE20122013-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវព្រៃកប្បាសពោធិរំចាកទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវព្រៃកប្បាសបាស្រែទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវព្រៃកប្បាសព្រៃផ្គាំទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវព្រៃកប្បាសពន្លៃទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវព្រៃកប្បាសស្លាទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវព្រៃកប្បាសតាំងយ៉ាបទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី និង ហ្គាស
តាកែវព្រៃកប្បាសព្រៃល្វាទូទឹកកក - RCW 50 EGទូទឹកកក - RCW 50 EG20042004-01-05ទ្រព្យសកម្មអគ្គីសនី ន